Informacija sa 1. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona


Na 1.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, koje je održana 07.02.2003. godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:
ˇ Razmatran je Nacrt Zakona o koncesijama koji je nakon diskusije vracen na doradu uz zakljucak da resorno ministarstvo u saradnji sa radnom grupom proširenom sa pravnicima iz dosadašnje Komisije i strucnom službom Vlade TK za narednu sjednicu Vlade pripremi prijedlog Nacrta Zakona o koncesijama uz obavezu pribavljanja mišljenja Ministarstva finansija TK.
ˇ Razmatrana je radna verzija Zakona o izmjenama Zakona o Vladi TK koja je prihvacena uz zakljucak da je radna verzija dobra osnova za izradu Nacrta Zakona i zadužuje se strucna služba Vlade TK da u roku od 15 dana na temelju rasprave na sjednici Vlade izrade konacan tekst Zakona.
ˇ Razmatrana je radna verzija Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK koja je prihvacena uz zakljucak da je radna verzija ovog Zakona dobra osnova za izradu Nacrta Zakona i zadužuje se strucna služba da u roku od 15 dana pripremi na temelju rasprave konacan tekst Zakona o ministarstvima. Takode se zadužuje Ministarstvo pravde da do naredne sjednice Vlade TK pripremi prijedlog radne grupe koja ce uraditi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o upravi.
ˇ Usvojen je Odluka o osnivanju kabineta predsjednika Vlade Tuzlanskog kantona
ˇ Razmatran je i prihvacen Program rada Odjeljenja interne revizije za 2003. godinu uz zakljucak da u narednom periodu sva ministarstva prije ulaska u proceduru nabavke roba i usluga ukljuci odjeljenje interne revizije, te da u roku od 60 dana Odjeljenje pripremi program jednodnevnog seminara za clanove Vlade TK na temu "Djelokrug rada odjeljenja interne revizije za korisnike Budžeta TK i javnih fondova"
ˇ Razmatran je i prihvacen zahtjev JP Medunarodni aerodrom za izmjenu tehnicke strukture ulaganja, radi izgradnje platforme.
ˇ Razmatran je Ugovor o odvijanju dislocirane nastave Pravnog fakulteta u Tuzli sa zakljuckom da se zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da u ime Vlade TK vodi pregovore sa Pravnim fakultetom u Sarajevu i da usuglašen tekst Ugovora pripremi za neku od narednih sjednica Vlade TK
ˇ Donesena je Odluka o ovlašcenju za potpisivanje naloga za placanje
ˇ Doneseno je Rješenje o rješavanju sukoba nadležnosti kojim se proglašava nadležnim za rješavanje po zahtjevu JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla u vezi sa privremenim izuzimanjem zemljišta na parcelama u Đurdeviku vlasnika Trumic Hamze i Aljic Muhameda, radi otklanjanja kvara na cijevovodu.
ˇ Donesena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrdivanju naknade za rad u stalnim tijelima Vlade a koja se odnosi na tri stalne komisije Vlade TK
ˇ Donesena je odluka o odobravanju sredstava za prijevoz uglja za potrebe kolektivnih centara i naselja, druge vidove kolektivnog smještaja i najugroženije porodice u individualnom smještaju.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona