Informacija sa 4. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 4.redovnoj sjednici Vlade TK koja e je održana 13.03.2003. godine, razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:
Razmatran je Izvještaj o stanju u fabrici za preradu voca i povrca u Celicu i doneseni su slijedeci zakljucci
-Vlada TK izražava strateški interes za pokretanje proizvodnje u fabrici u Celicu cime ce se obezbijediti podsticaj za razvoj poljoprivredne prozvodnje na podrucju TK
-Vlada TK predlaže Skupštini TK da od nadležnog suda zatraži što brže i efikasnije okoncanje stecajnog postupka u fabrici za preradu voca i povrca u Celicu
-Vlada TK predlaže Skupštini TK da insistira na zaštiti imovine u fabrici za preradu voca i povrca koja je egzistirala prije rata, kao tehnološke cjeline, te da se taj dio imovine iskljuci iz stecajne mase. Na temelju imovine iz prethodne tacke tražiti od vecinskih povjerilaca u okviru Vijeca povjerilaca odgovarajuce prijedloge za pokretanje proizvodnje u okviru privrednog društva.
-Vlada TK predlaže Skupštini TK da traži od nadležnih organa opcine Celic da prenese pravo upravljanja imovinom na privredni subjekata koji iskaže spremnost da pokrene proizvodnju
-Zadužuje se ministarstvo za poljoprivredu da sa potencijalnim partnerima razmotri koncept pokretanja proizvodnje na predloženim osnovama uz angažovanje opcine Celic sve u kontaktu sa stecajnim upravnikom
Razmatran je i usvojen finansijski plan JU Služba za zapošljavanje i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje sa zakljuckom da se direktor obavezuje da smanji iznos toplog obroka na 4KM i ne planira regres za ovu godinu. Takode je zakljuceno da se Agencija za privatizaciju TK obaveže da naknadno dostavi Izvještaj u kojima ce takode izvršiti korekcije toplog obroka i regresa za ovu godinu.
Razmatran je Izvještaj o izvršenju plana rada i Finasijski plan Direkcije za puteve za 2002. godinu, Programa rada Direkcije za puteve za 2003. godinu, i Plan rada i finansijski plan Direkcije za puteve za 2003. godinu.
Zakljuceno je da se Plan za 2003 godinu dopuni planom za ozdravljenje i finansijsku konsolidaciju Direkcije za puteve, a da se Izvještaj dopuni pregledom podataka o sufinansiranju lokalne mreže puteva po opcinama te da se uputi u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje
Razmatran je usvojen Izvještaj o radu direkcije voda Tuzlanskog kantona, Plana i izmjena Plana ulaganja sredstava vodoprivrednih naknada u oblasti vodoprivrede u 2002. godini, Plana i Programa rada Direkcije voda za 2003. godinu, nacrta Plana ulaganja sredstava vodoprivrednih naknada u oblasti vodoprivrede u 2003. godini na podrucju TK sa zakljuccima da se u ovoj godini rješi vodosnabdjevanje Dubrava i Podorašja, zatim da se u zakonskoj proceduri preko federalnih poslanika izmjeni clan 210.Zakona o vodama i da se prihod od vodnih naknada izmjeni u korist kantona 60:40 te se zadužuje resorno ministarstvo da pronadu nacin i da vrate 80% ubranih sredstava od vodnih naknada sa podrucja TK u proteklom periodu
Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Direkcije za zaštitu okolice za 2002. godinu, Plan rada i Finansijskog plana Direkcije za zaštitu okolice za 2003. god sa zakljuckom da se o utrošku sredstava obavještava Vlada TK te da se izvrši odredena preraspodjela sredstava za ekološke prioritete na TK.
Razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji kreditne linije iz privatizacijskih novcanih sredstava zakljucno sa 31.12.2002. godine i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje sa zakljuckom da se prihvata koncept koji plasman sredstava vrši Komercijalna banka, zatim da se izvrši rezervacija 3 milionaKM iz sredstava replasmana za strateške projekte u hemijskoj industriji TK
Razmatran je prijedlog i donesena odluka o utvrdivanju visine kredita i broja korisnika za redovne studente dodiplomskog studija
Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu inspektorata za radne odnose i zaštitu na radu za period 01.01.2002.-31.12.2002. godine
Razmatrana je Informacija o problemu vodosnabdjevanja u opcini Banovici i donesen zakljucak da se trajno obustavi sjeca šume u rejonu Oskove radi zaštite izvorišta "Studešnica" i "Krabešnica" odakle se vodom snabdjevaju stanovnici Banovica i da nakon izrade Elaborata o uredenju terena, zaštiti i sanaciji izvorišta "Studešnica" u njegovom finansiranju ucestvjuju JP Šume TK, Opcina Banovici, Direkcija za zaštitu okoliša TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK
Donesena je odluka o utvrdivanju placa predsjedavajucem i clanovima Javnog žalbenog biroa
Donesen je prijedlog odluke o privremenom utvrdivanju nadležnosti kantonalnih organa i opcinskih službi u postupku donošenja dokumenata prostornog uredenja, izdavanja urbanistickih saglasnosti i nadzora
Donesen je prijedlog Odluke o imenovanju strucne komisije za davanje strucne ocjene u slucajevima kada dokumenti prostornog uredenja propisani kao osnova za izdavanje urbanisticke saglasnosti nisu doneseni ili su doneseni prije deset i više godina
Data je suglasnost udruženju biologa za korištenje naziva TK u zvanicnom nazivu udruženja
Data je saglasnost za imenovanje Dr Nedreta Mujkanovica mr.med.sci. za direktora JZU UKC Tuzla
Data je suglasnost za imenovanje predsjednika Opcinskog suda za prekršaje u Gracanici za Zikriju Buljubašica,dipl.pravnika iz Gracanice
Data je suglasnost da se za predsjednika Opcinskog suda za prekršaje u Sapni imenuje Fadil Mujic dipl.pravnik iz Tuzle

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona