Informacija sa 5. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 5.redovnoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona koja je održana 21.03.3003. godine razmatrani su usvojeni slijedeci dokumenti:

ˇ Razmatrani su i usvojeni sa manjim izmjenam i dopunama Programi rada ministarstava kao osnova za izradu Programa rada Vlade za 2003. godinu.
ˇ Razmatran je i usvojen Finansijski izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje sa zakljuckom da se obavi razgovor sa Federalnim zavodom PIO u vezi placanja 2% sredstava penzionerima sa podrucja TK, zatim da se ispoštuje Uredba kojom se ureduje povezivanje penzijskog staža, da se dug PIO-a prema Zavodu zdravstvenog osiguranja prenese iz Sarajeva u Tuzlu i da se sa njim raspolaže , da se napravi program fiskalnog rasterecenja za preduzeca iz oblasti tekstilne, drvne ind, prerade kože, itd, da se Domovi zdravlja i Klinicki centri obavezu na reviziju poslovanja radi jasne slike o raspolaganju sredstava.
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o uknjižavanju obaveza Ministarstva za boracka pitanja preuzetih od Zavoda zdravstvenog osiguranja
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o obrazovanju Komisije za realizaciju projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije BiH i MUP-a u ratu 1992-1995. godine
ˇ Razmatrana je i usvojena informacija o provedenom tenderu za odabir prevoznika ucenika i studenata na podrucju TK sa zakljuckom da se produži ugovor sa prijevoznicima za drugo polugodište tekuce 2002/2003 godine a da se u saradnji sa internom revizijom dalji ugovor uskladi sa Uredbom o nabavci roba i usluga
ˇ Donesena je odluka o obavezama i pravima clanova Vlade TK utvrdenim Odlukom o utvrdivanju placa i drugih licnih primanja clanova Vlade TK


Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona