Informacija sa 6. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 6.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana 26.03.2003. godine razmatrane su i usvojene slijedece informacije:
ˇ Razmatrani su amandmani na Zakon o izvršenju Budžeta TK i amandmani na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003 godinu. Zakljuceno je da se ne prihvataju amandmani koji traže povecanje Budžeta jer se ukupni prihodi ne mogu mijenjati, nego da se unutar troškova utvrde prioriteti, odnosno da se u strukturi Budžeta TK traži prostor za realizaciju amandmana a ne u povecanju Budžeta TK. Zakljuceno je da se sredstva od osiguranja zaposlenih TK i sredstva za polaganje strucnih ispita smanji za 50% i prebace na stavku Pravnog fakulteta- odjeljenje u Tuzli. Zadužuju se ministar finansija i predsjednik Vlade TK da u ime Vlade TK proslijede Federalnim organima inicijativu za izmjene i dopune zakonskih propisa u cilju efikasnijeg ubiranja javnih prihoda (Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, Pravilnik o nacinu uplate javnih prihoda Budžeta i vanbudžetskih prihoda)
ˇ Razmatrani su i usvojeni amandmani na Odluku o privremenom utvrdivanju nadležnosti kantonalnih organa i opcinskih službi u postupku za donošenja dokumenta prostornog uredenja, izdavanja urbanisticke saglasnosti i nadzora.
ˇ Razmatran je prijedlog i donesen Zakljucak o buducem radu komisija i radnih tijela Vlade i resornih ministarstava. Privremeno se obustavljaju sve isplate za rad komisija i radnih tijela pri Vladi kantona i resornim ministarstvima pocev od 01.01.2003. godine i zadužuju resorni ministri da u roku od 7 dana izvrše reviziju akata o obrazovanju komisija i radnih tijela pri ministarstvu sa posebnim akcentom na utvrdene naknade i o tome izvijeste Vladu.
ˇ Razmatrano je i doneseno Rješenje o imenovanju komisije za pracenje realizacije investicionih radova na rudniku soli "Tetima"
ˇ Razmatran je i prihvacen Elaborat o stanju tehnicke opremljenosti auto servisa MUP-a TK prijedlogom mjera za poboljašanje postojeceg stanja, sa zakljuckom da se ne vrši prijem novih radnika, i da se odlaže finansijsko ulaganje dok se ne poboljašaju uslovi u Budžetu TK.
ˇ Razmatrana je i donesena Odluka o odobravanju sredstava za nabavku goriva za povratnike.
ˇ Razmatran je i prihvacen prijedlog Protokola o pregovorima sa samostalnim sindikatom zaposlenika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona sa zakljuckom da se daje predsjedniku pregovarackog tima ovlašcenje da potpiše Protokol i da se pregovori vode u skladu sa Budžetom TK i Zakonom o izvršenju Budžeta TK
ˇ Doneseno je rješenje o dopuni rješenja o imenovanju pregovarackog tima-za zamjenika clana pregovarackog tima Hazima Halilovica imenuje se Hadže Kurtovic.
ˇ U okviru kadrovskih pitanja razmatran je prijedlog za razrješenje i imenovanje predsjednika UO Fabrike obuce "Aida" Tuzla
Razmatran je prijedlog za razrješenje i imenovanje UO RK "Vijenac"Lukavac
Razmatran je prijedlog za imenovanje clanova (ispred državnog kapitala) u nadzorni odbor KHK Lukavac
Razmatran je prijedlog da se imenuju clanovi NO "Integre-inžinjering" Tuzla


Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona