Informacija sa 7. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 7.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju u D.D. "KHK "Lukavac sa zakljuckom koji se odnosi na obaveze direktora društva na osnovu Ugovora o formiranju zajednickog društva od strane Kemokomplex Gmbh Frankfurt i "KHK" Lukavac da održi osnivacku sjednicu NO, zatim da u saradnji sa UO donese Program sa dinamikom pokretanja proizvodnje (u roku od 7 dana), da do kraja aprila mjeseca pokrenu proizvodnju anhidrida maleinske kisleine i KAN-a, i da Vladi podnose Izvještaja oradudo 10 u mjesecu za protekli mjesec.

Razmatrani su prijedlozi i donesene su slijedece odluke:
Odluka o utvrdivanju kriterija za korištenje sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona iz razdjela "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih"
Odluka o rasporedivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona iz razdjela "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih"
Odluka o utvrdivanju kriterija za korištenje sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona iz razdjela "Podrška povratku prognanih lica"
Odluka o rasporedivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica

Razmatran je podržan Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boracko invalidske zaštite

Razmatran je i podržan Program obilježavanja Dana OS R BiH 15.april 2003. godine

Razmatrana je i usvojena Informacija o aktivnostima Ministarstva trgovine, turizma i saobracaja vezana za izgradnju auto-puta Tuzla-Orašje sa zakljuckom da se zadužuju Ministarstvo urbanizma i prostornog uredenja i Ministarstvo trgovine i turizma da u saradnji sa opcinskim službama za geodetsku upravu urade Elaborat o rješavanju imovinsko pravnih odnosa za trasu puta Tuzla-Orašje

Razmatranje i usvojen Finansijski izvještaj sudova, tužilaštava, sudova za prekršaje i kantonalnih pravobranilaštava sa zakljuckom da resorno ministarstvo u saradnji sa predstavnicima pravosudnih organa izrade Program izmirenja obaveza iz prethodnog perioda

Razmatran je i prihvacen Izvještaj o radu JP RTV TK za 2002. godinu sa zakljuccima da se uradi mreža pokrivenosti signalom RTV TK do zasjedanja Skupštine TK, daje se saglasnost za pokretanje aktivnosti na projektovanju dokumentacije za prostor u BKC Tuzla, a donesena je Odluka o formiranju radne grupe za privatizaciju da u roku od 15 dana izrade koncept privatizacije JP RTV TK.

Razmatran je usvojen Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 1.1.2002. godine do -31.12.2002. godine.

Razmatran je prijedlog i donesena je Odluka o odobravanju sredstava za adaptaciju i opremanje prostorija JU Osnovna škola "Centar" Tuzla i Odluka o odobravanju sredstava O.Š. Banovici

Razmatran je i usvojen zahtjev Udruženja Roma TK "Romski san" za finansijsku pomoc u organizovanja kulturne manifestacije obilježavanja "Svjetskog dana Roma"

Razmatran je prijedlog i donesena odluka o imenovanju radne grupe Vlade TK o izradi kriterija za korištenje sredstava organizacija i udruženja TK

Razmatran je prijedlog o donesen je zakljucak o realizaciji drugih zakljucaka Vlade Kantona

U okviru kadrovskih pitanja razriješen je prethodni saziv UO D.D. Rudnika soli "Tušanj" i imenovan novi, i razrješen je prethodni saziv UO D.D. Fabrike sode Lukavac i imenovan nov i.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona