Informacija sa 8. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 8.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana 17.04.2003. godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:
Razmatran je prijedlog i donesene su odluke o korištenju sredstava sa budžetskih pozicija
-"Intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina-potrošacka jedinica 121013" i
-"Pomoc u pokretanju proizvodnih procesa u privredi-potrošacka jedinica 121019", sa zakljuckom da resorna ministarstva urade do naredne sjednice Vlade TK Kriterije za dodjelu sredstava po ovoj Odluci.

Razmatran je i usvojen Projekat rekonstrukcije i pokretanja proizvodnje u Fabrici sode Lukavac

Razmatran je prijedlog i donesena je odluka o odobravanju sredstava po Strateškom projektu Fabrici sode Lukavac sa prijedlogom konstrukcije finansiranja projekta pokretanja FSL

Razmatran je i prihvacen tekst Ugovora i Aneksa Ugovora o organizovanju paralelnog nastavnog procesa Pravnog fakulteta-Odjeljenja Tuzla u školskoj 2002/2003. godini sa zakljuckom da resorno ministarstvo u roku od 45 dana pripremi prijedlog upisa na Pravni fakultet u skladu sa planiranim sredstvima a da se razlika izmedu sredstava po Ugovoru i sredstava planiranih u budžetu (za pravni fakultet)odlukom nadoknade iz sredstava budžetske rezerve

Razmatrana je i usvojena Informacija o pokretanju i koordiniranju aktivnosti na uredenju prostora Tuzlanskog kantona.

Razmatrani su i podržani Zakljucci Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona sa zakljuckom da sva resorna ministarstva TK prema Skupštini iskažu svoj stav o Prijedlogu rada Skupštine TK i da predlože i da predlože zakone i nove termine u skladu sa Federalnim zakonima

Razmatran je i donesena Odluka o rasporedivanju sredstava na ime sufinansiranja troškova komunalnih usluga i drugih intervencija u kolektivnim centrima i naseljima

Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Udruženju gradana oboljelih od distrofije na ime obilježavanja "Nedelje borbe protiv distrofije" na podrucju Tuzlanskog kantona

Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava ne ime ucešca Vlade u finansiranju Medunarodnog proljetnjeg sajma "Promo" Tuzla

Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za snimanje sjednica Vlade TK

Razmatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Minstarstva za obnovu, razvoj i povratak

Razmatran je i prihvacen zahtjev Kantonalnog pravobranilaštva da u stecajnom postupku pred kantonalnim sudom u Tuzli protiv stecajnog dužnika D.D."Bosna" Gradacac u stecaju, predloži sudu da potraživanja TK prema stecajnom dužniku pretvore u osnivacki ulog, odnosno izvrši konverzija duga

U okviru kadrovskih pitanja date su saglasnosti Gušic Jusufu za imenovanje direktora JU Osnovna škola Sapna u Sapni, Selimovic Selimu za imenovanje direktora Mješovite srednje škole u Lukavcu i Cvjetinovic Milanu za imenovanje direktora JU OŠ "Tušanj" u Tuzli

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona