Informacija sa 9. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 9.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana 25.04.2003. godine, razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:
ˇ Razmatran je i usvojen zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
ˇ Razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.do 31.12.2002. godine
ˇ Razmatran je i usvojen Program mjera za realizaciju investicionih radova na rudniku soli "Tetima", sa zakljuckom da UO i menadžment Rudnika soli Tušanj dostavljaju Vladi TK do 10 u mjesecu Izvještaj o realizaciji projekta rudnika soli Tetima za protekli period.
ˇ Razmatrana je Informacija o stanju u TTU-TLT Tuzla i donesen zakljucak da se pokrene postupak za raskid ugovora sa TLT, te da KAP u skladu sa clanom 11 stav3 Ugovora pokrene pitanje naknade i namirenje štete prodavcu, a um meduvremenu da se zaštiti imovina preduzeca. Ministarstvo industrije ce Vladi u roku od 15dana predložiti novi koncept rješavanja TTU-a
ˇ Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Inspektorata rada za period I-III 2003. godine
ˇ Razmatran je i usvojen Izvještaj o nalazima Odjeljenja interne revizije za period 1.1.do 31.03.2003. godine.
ˇ Donesena je Odluka o prepozicioniranju sredstava sa budžetske pozicije 122-Budžetska rezerva na potrošacke jedinice u razdjelu 17-Ministarstvo pravosuda i uprave za neisplacene razlike placa sudijama i tužiocima za period VI-XII/02 u iznosu od 101.423,00 KM
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti firmi RWE Solutions-Austrija da za svoje potrebe i svoj racun izradi pred-studiju održivosti izgradnje gasovoda od granice RHrvatske , preko Tuzle do Kladnja
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava na ime jednokratnih novcanih pomoci dobitnicima najvecih ratnih odlikovanja i priznanja TK
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za izmještanje -kabliranje DV(20 kv Sapna -Vitinica, na lokaciji škole Vitinica Opcina Sapna
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o obrazovanju stalnog tijela Vlade
ˇ Razmatrana je Informacija o ucešcu Vlade TK na sajmu EXPO 2003. godine u Osijeku i zakljuceno je da se obezbijede sredstva za ucešce ministra za trgovinu i turizam i ministra za obnovu razvoj TK, na Sajmu.
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premija za RVI TK i clanove njihovih porodica, sa zakljuckom da se prate mjesecna izdvajanja stvorena po ovoj Odluci
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o odredivanju lokacije za odlaganje cvrstog otpada
ˇ Razmatrana je prijedlog i donesena Odluka o utvrdivanju visine naknade za rad u komisijama Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju komisija Vlade TK
ˇ Razmatrana je data suglasnost na odluke o obrazovanju komisija pri ministarstvima
ˇ U okviru kadrovskih pitanja data je suglasnost dr.sci Ramizu Šeli za izbor dekana Mašinskog fakulteta u Tuzli
ˇ Meho Majdancic je razrješen je dužnosti direktora Poljoprivrednog zavoda Tuzla
ˇ Data je saglasnost Smajlovic Fahrudinu za imenovanje direktora JU OŠ Lukavac Grad" Lukavac
ˇ Data je suglasnost za imenovanje Mehic Bešlage za direktora JU Mješovita srednja škola Teocak
ˇ Data je saglasnost za imenovanje Elmira Mujkanovica za direktora JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona