Informacija sa 10. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 10.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti :
ˇ Razmatran je i usvojen nacrt Zakona o kantonalnim porezima sa zakljuckom da se pripremi Program javne rasprave u narednih 45 dana
ˇ Razmatrani su i podržani Pedagoški standardi za osnovno i srednje obrazovanje i
ˇ Razmatrana je i podržana optimalna organizacija osnovnih i srednjih škola na podrucju Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera ka racionalizaciji
ˇ Razmatrana je Informacija o poslovanju privrednih subjekata iz oblasti industrije, energetike i rudarstva za 2002. godinu i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje
ˇ Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju u oblasti kriminaliteta na podrucju TK za period I-III 2003. godine
ˇ Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju u oblasti bezbijednosti saobracaja na podrucju TK za period I-III 2003. godine
ˇ Razmatrana je Informacija o stanju u oblasti javnog reda i mira na podrucju TK za period I-III 2003. godine. Sve tri informacije se upucuju u radna tijela skupštine na razmatranje.
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o utvrdivanju kriterija, mjerila i postupaka za izbor i sufinansiranje programa i projekata "Organizacije i udruženja TK"
ˇ Razmatran je prijedlog i data saglasnost na odluku o utvrdivanju kriterija za raspodjelu sredstva sa budžetske pozicije 211007 "Izdavacka djelatnost"
ˇ Razmatran je prijedlog i data suglasnost za Odluku o utvrdivanju kriterija za korištenje sredstava Budžeta TK iz razdjela "Pomoc opcinama"
ˇ Razmatrana je prijedlog i donesena Odluka o rasporedivanju sredstava Budžeta TK iz razdjela pomoc opcinama
ˇ Razmatrana je i usvojena Informacija o godišnjem finansijskom poslovanju ustanova osnovnog srednjeg i visokog obrazovanja, ustanova kulture i Pedagoškog zavoda koje su u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
ˇ Razmatrana je Informacija o kreditnim sredstvima OPEK-a namijenjenih za ustanove iz oblasti obrazovanja i donesena je Odluka o rasporedivanju sredstava iz sredstava OPEK-a
ˇ Razmatran je i donesena odluka o prerasporedu namjenskih sredstava za provodenje mjera zdravstvene zaštite životinja
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava za podršku održavanja Medunarodnog atletskog mitinga u Tuzli
ˇ Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava za podršku održavanja Kongresa medicine rada
ˇ Razmatran je prijedlog i donesene odluke o odobravanju radnih tijela Vlade(drugostepena disciplinska komisija, strucni tim za pracenje realizacije Programa prevencije bolesti ovisnosti na TK)
ˇ Razmatran je prijedlog i donesene su odluke o davanju saglasnosti na Odluke i rješenja ministara o obrazovanju komisija u okviru svojih nadležnosti(Komisija za implementaciju clana 143.Zakona o radu, Komisija za polaganje strucnog ispita službenika organa uprave, Komisija za utvrdivanje minimalnih tehnickih uvjeta i kategorizacije ugostiteljskih objekata i Komisija za uskladivanje kantonalnih redova vožnje za 2003./2004. godinu, Komisija za polaganje strucnog ispita nastavnika, strucnih saradnika i saradnika osnovnih i srednjih škola i odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima ucenika, Komisija za polaganje strucnog ispita u biblioteckoj djelatnosti, Komisija za polaganje ispita u arhivskoj djelatnosti,
ˇ Razmatran je zahtjev SodaSo Holdinga o regulisanju medusobnih obaveza i zakljuceno je da se za narednu sjednicu Vlade pripremi sva dokumentacija koja postoji u Ministarstvu finansija vezana za ovu problematiku
ˇ U okviru kadrovskih pitanja data je saglasnost Hecimovic Osmanu za imenovanje direktora JUO.Š ."Ivan Goran Kovacic" Gradacac , data je sagalsnost Hatidži Hren za direktora JU O.Š. "Tinja" Srebrenik". Smajlovic Adem je Razriješen je dužnosti sudije za prekršaje Opcinskog suda Srebrenik , Hodžic Saima razriješena je dužnosti sekretara Ministarstva zdravstva.
Dr.Mujkanovic Nedret mr.sci.razriješen je dužnosti claa UO JZU Univerzitetski klinicki centar

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona