Informacija sa 13. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 13.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana 05.06.2003.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti

- Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i upucuje se skracenom procedurom na razmatranje i usvajanje;
- Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o javnom okupljanju i upucuje se u javnu raspravu;
- Razmatran je prijedlog i donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o javnom žalbenom bioru;
- Razmatran je utvrden prijedlog Kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika za 2003.godinu, sa zakljuckom da se svaka pozicija još jednom potvrdi Odlukom na Vladi TK;
- Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju u TLT Tuzla, sa zakljuckom da resorno ministarstvo i KAP nastave razgovore i traže rješenja kroz sporazumni raskid Ugovora sa TLT-om Tuzla;
- Razmatran je i usvojen Program mjera zdravstvene zaštite životinja na podrucju Tuzlanskog kantona za 2003.godinu;
- Razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji Plana proljetne sjetve u 2003.godini na podrucju Tuzlanskog kantona;
- Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke Vlade broj: 02/1-14-6929/03 od 28.05.2003. godine.
- Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Inspektorata za radne odnose i zaštitu na radu za mjesec april 2003.godine;
- Razmatrana je i usvojena Informacija o izvršenoj kontroli u DOO "Fortuna" Gracanica;
- Razmatrana je i usvojena Informacije o trenutnom stanju u tržišnoj i turisticko-ugostiteljskoj inspekciji sa prijedlogom organizacije do usvajanja Zakona o tržišnoj i turisticko-ugostiteljskoj inspekciji;
- Razmatran je i usvojen Izvještaja o radu kantonalne tržišne, turisticko-ugostiteljske i saobracajne inspekcije za mjesec april 2003.godine;
- Razmatran je i usvojen prijedlog ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.6. do 31.8.2003.godine;
- Razmatrana je i usvojena Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za Razdjel 21 - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
- Razmatran je i usvojen prijedlog Odluka iz Razdjela - Budžeta Kantona za 2003.godinu "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica".
a) Odluke o subvencioniranju troškova elektricne energije;
b) Odluke o subvencioniranju troškova stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba - kirija;
- Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za sanaciju klizišta na regionalnom putu
- Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za udruženje Roma;
- Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava na ime ucešca u troškovima finansiranja ljetovanja djece bez roditelja;
- Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o imenovanju Pregovarackog tima za pregovore sa samostalnim sindikatom službenika organa uprave i sudske vlasti u F BiH.
- Razmatrana je prijedlog i data saglasnost na tekst ugovora izmedu FSL I "Soda-invest Lukavac ;
- Razmatran je zahtjev i donesena Odluka o odobravanju sredstava na ime podrške održavanja 1. Lukavackog sajma turizma, lova i ribolova;
- Razmatran je Zakljucak Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona i donesen zakljucak da Vlada nije nadležna da odlucuje o korištenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, i da ne podržava promjenu namjene zemljišta bez kvlitetne studije o opravdanosti takvog projketa, te takode ne podržava aktivnosti kojim bi se udruženju gradana ovlastilo da upravlja projektom, nego da se to obavi iskljucivo javnim konkursom ;
- Razmatran je i usvojen Izvještaj o izboru ponuda za sukcesivnu isporuku, pružanju usluga i radova u 2003.godini za organe uprave Tuzlanskog kantona sa zakljuckom da se zadužuje interna revizija da pregleda Izbor ponuda i kada revizija da saglasnost tek tada da se potpišu ugovori za isporuke.
- U okviru kadrovskih pitanja razriješeni su stari i imenovani novi UO u 14 osnovnih i srednjih škola na podrucju TK i imenovan je Mujic Ibrahim za direktora JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok.

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona