Informacija sa 14. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 14. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana 19.06.2003.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti :

1. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o koncesijama i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje;
2. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona i pucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje;
3. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi i pucuje se u skupštinsku proceduru na razmatgranje i usvajanje;
4. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove
Mješovita srednja škola u Sapni I pupucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje I usvajanje;
5. Razmatran je i usvojen Program oživljavanja i pokretanja poliuretanskog dijela proizvodnje u Polihemu DD u stecaju Tuzla.
6. Razmatran je i usvojen prijedlog i donošenje mjera za poboljšanje stanja u privredi Tuzlanskog kantona;
7. Razmatran je i donesen Program raspodjele sredstava od naplacenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.
8. Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika
9. Razmatran je i usvojen prijedlog prioriteta kapitalnih izdataka budžetskih korisnika i donesena odluka o odobravanju sredstava.
10. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za uplatu zdravstvenog osiguranja privrednim društvima iz oblasti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva;
11. Razmatrana je i usvojena Informacija o provedenim kontrolama izvršenja ugovorenih obaveza za mjesec maj 2003. godine;
12. Razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenim kontrolama od strane inspekcije rada preduzeca gdje je izvršena privatizacija.
13. Razmatrana je i usvojena Informacija u vezi taksi prijevoza sa prijedlogom mjera.
14. Razmatrana je i donesena Odluka o reprogramu kredita po Ugovoru broj: 02/1-14-8838/99 od 30.8.1999.godine sa Rudnikom "Đurdevik" iz Đurdevika;
15. Razmatrana je i donesena Odluka o izmjeni Odluke broj: 02/1-14-1464/02 od 27.11.2002. godine.
16. Razmatran je prijedlog i data saglasnost na tekst Ugovora o ustupanju
sportskih dvorana za trenažni proces;
17. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o rasporedivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu, sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica";
18. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka na ime obaveznog zdravstvenog
osiguranja korisnika socijalne zaštite;
19. Razmatran je i donesen Zakljucak o izmjenama i dopunama zakljucka Vlade broj:02/1-14-7159/03 od 05.06.2003.godine
20. Razmatran je prijedlog io donesena Odluka o odobravanju finansijske pomoci Mašinskom fakultetu u Tuzli
21. Razmatrana je i donesena Odluka o utvrdivanju novcane naknade za rad Komisije u oblasti izdavanja urbanisticke saglasnosti.
22. Razmatran je zahtjev i donesena Odluka o odobravanju sredstava za podršku
Projekta "Izbor za najuspešnijeg tinejdžera / tinejdžerke Tuzle 2002/2003. godine,
23. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o predaji ostataka havarisanog
vozila;
24. Razmatran je Protokol i Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o komisionom kreditu izmedu Tuzlanske banke DD Tuzla i FSL i donesen zakljucak da se razjasni tekst Protokola i ukoliko je to moguce Vlada ne bude potpisnik Ugovora
25. U okviru kadrovskih pitanja razriješeni su stari i imenovani novi UO u 31. osnovnoj i srednjoj školi sa podrucja TK .
26.Razmatran je i prihvacen zahtjev porezne uprave za ucešce u finansiranju medijske kampanje "TRAŽI-RACUN-UZMI RACUN"


Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona