Informacija sa 15. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 15.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana 02.07.2003.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

- Razmatran je i utvrdiven prijedlog Zakona o prenošenju nadležnosti za vodenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti ogranicenja prava vlasnika, odnosno korisnika zemljišta;
- Razmatran je i utvrdiven prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama,
- Razmatran je i utvrdiven prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
- Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o sanitarnom inspekcijskom nadzoru.
- Razmatrana je i usvojena Informacija o aktivnostima vezanim za izgradnju autoputa Tuzla - Rijeka Sava (period 2000. do 2003. godina);
- Razmatrana je Informacija o realizaciji Ugovora br1/2002,zakljucen 03.10.2002. godine u Tuzli o formiranju zajednickog društva "Koksna industrija" DOO Lukavac, i usvojen Zakljucak koji se odnosi na poduzimanje aktivnosti zbog kašnjenja u realizaciji Ugovora od strane "Kemokompleksa" GMBH iz Frankfurta
- Razmatrana je I usvojena Informacije o stanju u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, sa zakljuckom da se za 15 dana Informacija dopuni podacima o prosjecnom broju ucenika u odjeljenjima, primjeni pedagoških standarda, strucnosti kadrova, I prosjecnoj cijeni ucenika po školama
- Razmatrana je i usvojena Informacije o stanju u oblasti kulture na podrucju Tuzlanskog kantona, sa zakljuckom da se za 120 dana uradi Program javnih potreba u oblasti kulture I Finansijski plan, te da se sa opcinom Tuzla riješi status ustanova kulture koje ne finansira TK.
- Razmatrana je I usvojena Informacija o stanju u oblasti sporta;
- Razmatrana je i usvojena nformacija o podsticajnim mjerama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za Tuzlanski kantona u 2002. godini;
- Razmatran je I usvojen Plan žetve strnih žita u 2003. godini na podrucju Tuzlanskog kantona;
- Razmatran je I usvojen Plan upisa studenata za školsku 2003/2004. godinu na Pravnom fakultetu - Odjeljenje u Tuzli;
- Razmatran je i usvojen prijedlog o upisu studenata dodiplomskog studija na FKN Sarajevo-odjeljenja u Tuzli u akademskoj 2003/2004 godini( da se ne vrši upis na prvu godinu studija odjeljenja u Tuzli)
- Razmatran je i usvojen prijedlog i donesena Odluka o odredivanju broja notara i službenog sjedišta notara za podrucje Tuzlanskog kantona;
- Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o privremenom utvrdivanju preporucenih i granicnih vrijednosti i kategorija kvaliteta zraka na podrucju Tuzlanskog kantona;
- Razmatrani su i doneseni pravilnici o mjerilima za korištenje prihoda budžetskih korisnika;
- Razmatrana je i data saglasnosti na tekst Ugovora Ministarstva za boracka pitanja;
- Razmatrano je I podržano izjašnjenje Ministarstva finansija vezano za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava;
- Razmatrana je i data saglasnost na Rješenja o obrazovanju komisija;
- Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za dalji rad "Narodne kuhinje Imaret" Tuzla;
- U okviru kadrovskih pitanja data je saglasnost za razrješenje Redžepa Ismailovskog dužnosti direktora JP RTV TK, I data saglasnost za imenovanje Ediba Kravica za direktora JOP RTV TK , a radi sukoba interesa razriješeni su dužnosti u UO I NO Muhamed Ibrahimovic, Tomo Vidovic, Zijad Omerdic, Sead Jamakosmanovic, Emir Šaric, Mehmed Suljkanovic, a Fadil Banjanovic razriješen je dužnosti pomocnika minstra za obnovu, razvoj I povratak.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona