Informacija sa 16. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 16.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u ponedjeljak, 07.07.2003. godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i usvojen prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu sa Zakljuccima i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

2. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i pupucuje se u skracenu skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

3. Razmatran je i utvrden prijedlog odluke I data saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2003. godinu,sa zakljuccima

4. Razmatran je I usvojen prijedlog izmjena Plana ulaganja vodoprivrednih naknada u oblasti vodoprivrede za 2003. godinu;

5. Razmatran je I utvrden prijedlog prioriteta kapitalnih izdataka budžetskih korisnika i donesene odluke o odobravanju sredstava (kapitalna ulaganja u 16.osnovnih I srednjih škola na podrucju TK;na ime dospjelih obaveza za izradu Prostornog plana TK; ministarstvu za rad I socijalnu politiku, ;

6. Razmatran je I usvojen prijedlog zakljucka o podržavanju zakljucivanja Ugovora izmedu JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla i Opcine Tuzla u okviru projekta USAID, koji ce obezbijediti bolje vodosnabdjevanje stanovnika Tuzle;

7. Razmatran je zahtjev I data saglasnost za potpisivanje Anexa Ugovora za prevoz ucenika na podrucju Opcine Kladanj;

8. Razmatran je prijedlog i utvrdiveni uslovi i kriteriji za regresiranje kamata kod komercijalnih banaka za kreditiranje projekata razvoja i zapošljavanja;

9. Razmatrana je i data saglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva finansija TK;

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona