Informacija sa 19. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 19.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u cetvrtak 21.08.2003.godine razmtrani su I usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i utvrden Nacrt Zakona o pravobranilaštvu;

2. Doneseni su zakljucci da se od Skupštine TK traži da Vijecu ministara I Parlamentarnoj skupštini BiH uputi zahtjev kojim ce tražiti da se u okvirnom Zakonu o indirektnom oporezivanju koji predvida postojanje Uprave za indirektno oporezivanje sa carinskim centrima u sastavu, utvrdi postojanje Crainskog centra u Tuzli umjesto predvidenog carinskog centra Brcko distrikt, a da se od Predstavnickog doma I Doma naroda Pralamentrane skupštine BiH traži da se ne pristupa izmjenama važeceg zakona, clana 4.1. u dijelu utvrdivanja sjedišta Državne regulatorne komisije za elektricnu energiju(DERK), odnosno da se pristupi implementaciji odredaba važeceg zakona kojim je sjedište DERK-a odredena Tuzla.

3. Razmatran je I donesen zakljucak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija TK da u cilju izvršenja Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2003. godinu u Informacioni sistem finansijskog upravljanja unese finansijski plan za period od 01.09.-31.10.2003. godine u iznosu od 2/12 Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2003. godinu, za svaki planirani izdatak

4. Razmatran je i usvojen Izvještaja o radu Kantonalne tržišne, turisticko-ugostiteljske i saobracajne inspekcije za period od 01.01. do 30.06.2003.godine sa zakljuckom da se isti doradi, dopuni podacima a zatim uputi u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

5. Razmatran je Izvještaja o radu porezne inspekcije za 2002. godinu i za period januar - juli 2003. godine sa zakljuckom da se isti doradi, dopuni podacima a zatim uputi u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

6. Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. - 30.06.2003. godine sa primjedbom da UO i direktor KAP nisu ispoštovali preporuku Vlade TK a koja se odnosi na visinu toplog obroka i isplatu regresa kojom bi se solidarisali sa ostalim budžetskim korisnicima koji nisu isplatili regres i ciji je topli obrok 4 KM za jedan dan.

7. Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za period januar - juni 2003. godine i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

8. Razmatran je i usvojen Izvještaja o stepenu gotovosti i prioritetne aktivnosti za realizaciju Projekta pokretanja proizvodnje u FSL 500 t/dan;

9. Razmatrana je i usvojena Informacija o tehnicko-tehnološkoj osposobljenosti RK "Vijenac" sa aspekta obezbjedenja kamena krecnjaka za pokretanje Fabrike sode Lukavac;

10. Razmatrana je i usvojena Informacija o aktuelnom stanju na rudniku soli "Tetima";

11. Razmatran je i usvojen Izvještajo planskom potapanju jame Rudnika soli "Tušanj" za period od 12.03.2002.godine do 01.07.2003. godine;

12. Razmatrana je i donesena Odluka o davanju saglsanosti za iskljucenje clana društva "Kemokomplex" G.m.b.H. iz Frankfurta-SR Njemacka iz DOO "Koksna industrija" Lukavac,a zbog neizvršavanja obaveza iz Ugovora br.1/2002.od 03.10.2002. godine

13. Razmatrana je i usvojena Informacija o pricinjenim štetama usljed nevremena na podrucju Tuzlanskog kantona;

14. Razmatrana je i usvojena Informacije na realizaciji programskih aktivnosti vezanih za nabavku vozila GOLF-4 za potrebe MUP TK;

15. Razmatrana je i usvojena Informacije o stanju u procesu reorganizacije sudova s Prijedlogom rješavanja zgrade Opcinskog suda Živinice;

16. Razmatrana je i usvojena Informacija o provedenom tenderu za Trajno ogradivanje rizicnih površina II kategorije na teritoriji TK-a;

17. Razmatrana je i donesena odluka o nacinu izmirenja duga za isporucenu elektricnu energiju po prijedlogu reprograma JP Elektordistribucije BiH;

18. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o raspisivanju Javnog oglasa i utvrdivanju teksta Javnog oglasa Ministarstva poljprivrede, šumarstva i vodoprivrede ;

19. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti za izradu i realizaciju Projekta uvodenja digitalne evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta na podrucju Tuzlanskog kantona;

20. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjeni odluke broj: 02/1-14-5638/03 od 08.05.2003.godine;

21. Razmatran je i podržan zakljucak Opcinskog vijeca Lukavac;

22. Razmatrana je I donesena Odluka o oslobadanju obaveze placanja naknade za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

23. Razmatran je i podržan zahtjev Bošnjacke zajednice kulture "Preporod" Tuzla;

24. U okviru kadrovskih pitanja razriješen je prethodni i imenovan UO DD TTU Tuzla na period mod 60 dana , Mešic Becir je razrješen dužnosti predsjednika UO KHK Lukavac, a imenovan je Smajlovic Šemsudin za clana UO KHK Lukavac na period od 60 dana, I imenovan je UO JU Mješovita srednja škola Sapna.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona