Informacija sa 20. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na sjednici Vlade TK koja je održana u srijedu, 03.09.2003.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1.Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o koncesijama;

2.Razmatran je i usvojen Program pokretanja proizvodnje u DD TTU Tuzla, za koga ce Vlada TK obezbjediti u naredna 4 mjeseca po 30.000 KM

3.Razmatran je i usvojen Izvještaj o nalazima Odjeljenja interne revizije za period od 01.01. - 30.06.2003.godine, sa zakljuckom da u roku od 30 dana sva ministarstva podnesu Vladi TK Izvještaj o provedenim korektivnim mjerama po nalazima revizije

4. a) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu za razdio 24-Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta;

b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu za Poljoprivredni zavod Tuzla - razdjel 14 glava 02 potrošacko mjesto 0001;

5. a) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika;
b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije
"Kapitalni izdaci za korisnike budžeta" - za Ministarstvo unutrašnjih poslova;
c) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije
"Kapitalni izdaci za korisnike budžeta" - za Ministarstvo prostornog uredenja i zaštite okolice;

6. a) Razmatran je i usvojen Finansijski izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja za period januar - juni 2003. godine, sa zakljuckom da se od UO i menadžmenta javnih zdravstvenih ustanova na podrucju TK traži mjesecno izvještavanje o utrošku sredstava, a zadužuje se UO i direktor ZZO da izvrši medusobno poravnanje sa Fondom PIO
b) Razmatran je i usvojen Izvještaj o potrošnji i finansiranju lijekova sa liste lijekova u periodu januar - juni 2003. godine,

7. Razmatrana je i usvojena Informacija o potrebama obezbjedenja smještajnog prostora za Pravni fakultet sarajevo Odjeljenje u Tuzli

8. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglasnosti za preuzimanje radnika DTV Partizan na JU Univerzitet i njihovo finansiranje

9. Razmatrana je i usvojena Informacija o realizaciji Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja na podrucju Tuzlanskog kantona;

10. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava na ime uplate zdravstvenog osiguranja za radnike iz resora Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

11. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o subvencioniranju troškova prevoza ucenika i studenata za školsku 2003/2004. godinu;

12. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona;

13. Razmatran je prijedloga i donesena odluka o produženju roka vracanja kredita;

14. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglasnosti za provodenje postupka neposredne pogodbe;

15. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o raspisivanju Javnog oglasa i utvrdivanju teksta Javnog oglasa;

16. Razmatran je prijedlog i donesen zakljucak oko inicijative za ongažovanje volontera u organima uprave Tuzlanskog kantona;

17. Razmatran je prijedlog i donesen zakljucak o prihvatanju inicijative za osnivanje Medunarodne osnovne škole u Tuzli;

18. Razmatrano je i prihvaceno Uputstvo o nacinu informisanja javnosti o kvalitetu zraka;

19. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglasnosti na odluku o utvrdivanju naknade;

20. Razmatrana je i data saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
osnovama i mjerilima za utvrdivanje place i drugih licnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja;

21. a) Razamatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstva na ime realiazacije projekta "Ljetna škola za ucenike romske nacionalnosti"
b)Razmatran je prijedlog i donesena odluka o obezbjedenju osnovnog osnivackog uloga za rad JU Mješovite srednje škole u Sapni.

22.U okviru kadrovskih pitanja razriješeni su stari i imenovani novi UO u osnovnim školama, Solina, Kreka, Trštenica, Malešici, Breške, Mihatovici, i data saglasnost za imenovanje Esada Ahmetaševica na mjesto direktora O.Š. Kamberi,Gradacac, a razriješeni su dužnostri clanovi UO JU Univerzitet u Tuzli: Sead Cauševic, Becarevic Munevera i Mehmed Suljkanovic, a Hukic Admir je razriješen je dužnosti pomocnika ministra za obnovu razvoj i povratak TK.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona