Informacija sa 23. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 23.redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u srijeda 8.10.2003. godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona;
2. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona;
3. Razmatran je i utvrden nacrta Zakona o izdavanju stanova u zakup;
4. Razmatrani su i usvojeni Amandmani na Zakon o osnivanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona
5. Razmatran je i usvojen tekst nacrta Federalnog Zakona o pravima boraca i clanova njihovih porodica;
6. Razmatrana je i usvojena Analiza o socijalno - statusnim pitanjima boracke populacije Tuzlanskog kantona;
7. Razmatrana je i donesena Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka izmjena i dopuna Budžeta Tuzalsnkog kantona za 2003. godinu - Ministarstvo unutrašnjih poslova
8. a)Razmatran je prijedlog i donesdena Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli Budžeta unutar Ministrstva za rad i socijalnu politiku
b)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli Budžeta za JU Srednja mješovita škola Sapna
c)Razmatran je prijedlog i donesen Zakljucak u vezi sa izvršenjem Budžeta Tuzlanskog kantona
9. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa
kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika;
b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava iz Kapitalnih izdataka
10.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje obnove zgrade za potrebe Islamske zajednice u Bratuncu;
11.Razmatran je i usvojen Izvještaj o iznalaženju smještajnog prostora za Opcinski sud u Živinicama;
12.Razmatrana je i donesena Odluka o odobravanju sredstava Udruženju porodica zarobljenih i nestalih lica Opcine Zvornik;
13.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjeni Odluke Vlade o utvrdivanju uslova i kriterija za imenovanje u Regulirane organe;
14.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti za odabir ponudaca putem neposredne pogodbe
15.Razmatrana je i data saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Strucnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
16.a) Razmatrana je i data saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova o prenosu
vlasništva
b) Razmatrana je i data saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za
stimulaciju službenika.
17. U okviru kadrovskih data je saglasnost za imenovanje Bijedic Džavida na mjesto direktora "Rudnika soli Tušanj".
-Razriješeni su stari i imenovani novi UO u 9 osnovnih i srednjih škola na podrucju TK.
-Data je saglasnost Hasic Senadu za imenovanje na mjesto direktora JU Mješovita srednja škola "Musa Cazim Catic".
-Stavljeno je van snage Rješenje o razrješenju Enesa Tokica dužnosti clana UO Zavoda zdrvastvenog osiguranja TK


Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona