Informacija sa 25. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 25. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u srijedu 29.10.2003.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i utvrden nacrta Zakona o obrtu i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

2. Razmatrana je usvojena Informacije o provedenim kontrolama ugovorenih obaveza u procesu privatizacije privrednih subjekata Tuzlanskog kantona;

3. Razmatran je i usvojen Prijedlog Odluke o kandidovanim projektima TK u cilju izrade Programa javnih investicija FBiH,

4. Razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenim kontrolama privatizovanih preduzeca, od strane inspekcije rada za period juli - septembar 2003. godine;

5. Razmatrana je i usvojena Informacije o izgradnji tzv. "Malezijskog puta";


6. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o utvrdivanju kriterija o ucešcu opcina Tuzlanskog kantona u prihodu ostvarenom po osnovu naknada za ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata;
b) Razmatran je prijedlog i data saglasnost na Upustvo o ucešcu opcina u prihodima po osnovu naknada na ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata i nacinu rasporedivanja tih prihoda;

7. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za povrat više uplacenih javnih prihoda;

8. Razmatrani su i djelimicno usvojeni Amandmani poslanika Tome Vidovica na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima i drugim organima TK

9. a) - Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o imenovanju Operativnog štaba za
koordinaciju i pracenje realizacije "Projekta za rekonstrukciju i pokretanje
proizvodnje u Fabrici sode Lukavac 500 t/dan";
b) - Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o imenovanju Strucnog tima za
izmjenu nacina i daljnjeg toka privatizacije Koksno hemijskog kombinata
Lukavac;
c) - Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju finansijskih sredstava
na ime uplate zdravstvenog osiguranja zaposlenicima DD "Polihem" u stecaju
Tuzla;
10. Data je saglasnost na Aneks ugovora o namjenski orocenom depozitu Hupo Alpe Adria banci.

11. Razmatran je i usvojen Programa zdravstvene zaštite stanovništva na podrucju Tuzlanskog kantona za 2003 godinu;

12. Razmatrana je i podržana inicijativa za osnivanje kantonalne institucije za sudsku medicinu sa zakljuckom da se Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdansoti uradi u roku od 90 dana i uputi u skupštinsku proceduru

13. Razmatrana je i usvojena Informacija u vezi sa kupovinom cetiri stana od strane Opcinskog suda Lukavac, sa prijedlogom mjera za rješavanje statusa istih;

14. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti BIZ-a;
b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba boraca i clanova njihovih porodica u drugom stepenu;

15. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju
Meduopcinskog vijeca za upravljanje cvrstim otpadom;

16. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje
obnove i izgradnje vjerskih objekata;

17. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava odbojkaškog invalidskom klubu OKI Tuzla;

18. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti za odabir najpovoljnijeg ponudaca za nabavku Pokretne stanice za mjerenje kvaliteta zraka, putem neposredne pogodbe;

19.Razmatran e prijedlog i donesen Zakljucak o aktivnosti na rješavanje pitanja smještaja Jedinice policije za podršku i policijske stanice "Istok" u okviru kasarne 2. Korpusa;

20.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o formiranju Komisije Vlade za reformu Javne uprave na podrucju Tuzlanskog kantona;

21.Razmatran je i usvojen prijedlog za zakljucivanje ugovora o osiguranju imovine i osoba

22.Razmatran je prijedlog i dato ovlašcenje za provodenje postupka otkupa stana.Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona