Informacija sa 26. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 26.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana u ponedjeljak 17.11.2003.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1.Razmatran je i utvrden nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu;

2.Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu;

3.Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o kantonalnim porezima;

4.Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda na podrucju Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona

5.Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o koncesijama;

6.Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o prenošenju nadležnosti za vodenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti ogranicenja prava vlasnika, odnosno korisnika zemljišta;

7.Razmatran je prijedlog i donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nacinu i postupku propisivanja, izdavanja i korištenja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

8.Razmatran je zahtjev i prihvacen tekst prijedloga Sporazuma OHR-a oko davanja saglasnosti i prenosa ovlaštenja za provodenje postupka privatizacije strateških preduzaca sa podrucja Tuzlanskog kantona putem Federalne agencije za privatizaciju;

9.Razmatran je zahtjev Fondacije "Pravda za Bosnu i Hercegovinu"i donesen zakljucak da se izdvoje sredstva na osnovu zahtjeva.

10. Razmatran je Zakljucak Opcinskog vijeca Lukavac i donesen zakljucak da Vlada TK nema raspoloživih sredstava u Budžetu za rješavanje problema u opcinama , ali da ce se aktivno ukljuciti u proceduru donošenja Zakona o odlaganju od izvršenja potraživanja po osnovu izvršenih odluka na teret budžeta opcine za potraživanja nastala u vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti-

11.Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjeni odluke o imenovanju drugostepene disciplinske komisije;

12. Razmatran je i usvojen prijedlog Zakona o izmjenam i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

13. Razmatrana je i usvojena Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka izmjena i dopuna Budžeta TK za 2003. godinu u okviru Razdjela 23-Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

14. Razmatran je i usvojen Pravilnik o mjerilima za korištenje sopstvenih prihoda MUP-aTK

15. U okviru kadrovskih pitanja razriješeni su stari i imenovani novi UO u 12 osnovnih i srednjih škola sa podrucja TK, razriješen je stari i imenovan novi predsjednik UO JU MSŠ Gracanica, data je saglasnost za imenovanje Mešanovic Džemala za direktora JU OŠ "Stupari", i Muratbegovic Envera za direktora JU OŠ "Đurdevik" Živinice, i imenovan je UO Šipada d.d. "Sineks"Srebrenik.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona