Informacija sa 28. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 28. sjednici Vlade TK koja je održana u ponedjeljak 8.12.2003.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:


1. Razmatran je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i nakon rasprave vracen je na doradu.

2. Razmatran je prijedlog i donesena Uredba o nacinu i postupku utvrdivanja placa, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave;

3. a) - Razmatran je i usvojen prijedlog Aneksa kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;

b) - Razmatran je i usvojen prijedlog Aneksa kolektivnog ugovora za djelaltnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;

4. a) Razmatrana je i data saglasnost na Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrdivanje place i drugih licnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti srednjeg obrazovanja;

b) Razmatrana je i data saglasnost na Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrdivanje place i drugih licnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog obrazovanja;

c) Razmatrana je i data saglasnost na Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrdivanje place i drugih licnih primanja zaposlenika u visokom obrazovanju;

5. Razmatran je i usvojen prijedlog izmjena i dopuna finansijskog Plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu;

6. a) Razmatran je i usvojen prijedlog izmjene i dopune Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2003. godinu, sa programom podsticaja zapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih;

b) Razmatran je i usvopjen prijedlog Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2004. godinu;

c) Razmatran je i usvojen prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna uslova o djelimicnom regresiranju kamate kredita poslovnih banaka datih za projekte novog zapošljavanja i razvoja;

7. a) Razmatrana je i podržana Informacija o aktivnostima za proglašenje dijela planine Konjuh zašticenim dijelom prirode ;

b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjenama i dopunama odluke o
privremenom utvrdivanju preporucenih granicnih vrijednosti i kategorija kvaliteta zraka na podrucju Tuzlanskog kantona

8. a)Razmatran je prijedlog i donesena odluka o prestruktuiranju sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2003. godinu za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova;

b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o prestruktuiranju sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2003. godinu za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Razmatran je prijedlog i donesena odluke o utvrdivanju kriterija za pomoc u rješavanju stambenih potreba boraca i clanova njihovih porodica;

10. a) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o raspisivanju javnog oglasa i
utvrdivanju teksta javnog oglasa;

b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o raspisivanju javnog konkursa i
utvrdivanju teksta javnog konkursa, za popunu pozicije sekretara Ureda za
zakonodavstvo;

11. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o stavljanju van snage odluke Vlade o odobravanju sredstava sa budetske pozicije - tekuca rezerva;

12. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjenama i dopunama odluke o prarticipaciji troškova studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljansto Bosne i Hercegovine;

13. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o imenovanju Strucnog tima za utvrdivanje realne vrijednosti kapitala Koksne industrije Lukavac;

14. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava za organizacije i
udruženja;

15. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava reprezentaciji Bosne i Hercegovine u sjedecoj odbojci za odlazak na Evropsko prvenstvo u Finsku;

16. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "troškovi manifestacija", i to Muftijstvu tuzlanskom 15.000 KM i HKD "Napredak" 8.000 KM

17. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o dodjeli sredstava za adaptaciju rehabilitacionog centra "Izvor" Smoluca;

18. a) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta;

b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta" za JU OŠ "Hasan Kikic" Gracanica i JU Mješovita srednja škola Sapna;

19. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o popisu i formiranju komisije za popis;

20. U okviru kadrovskih pitanja imenovani su Hogic Enver, Novalija Selma i Hodžic Sakib za clanove NO "KIL" na period od 60 dana, i Sejdinovic Hasan i Haskovic Rifet za clanove NO DD "Konjuh" Kladanj takode na 60 dana. Razrješen je jedan clan UO OŠ Lukavac. Imenovana je Imamovic Enisa za novog clana.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona