Informacija sa 32. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

Na 32. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u cetvrtak 15.01.2004. godine, razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti :

1. Razmatran je i utvrden nacrta Zakona o prostornom uredenju;

2. Razmatran je i utvrden nacrta Zakona o osnovnoj školi;

3. Razmatran je i utvrden nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

4. a) Razmatran je konacan Izvještaj o reviziji za 2002.godinu Ureda za reviziju Budžeta - proracuna u F BiH;
b) Razmatran je i prihvacen Program mjera za otklanjanje nedostataka finansijskih izvještaja
Budžeta Tuzlanskog kantona za 2002.godinu;

5. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o utvrdivanju osnovica, stope i nacinu obracunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na podrucju Tuzlanskog kantona;

6.a) Donesena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o untrašnjoj preraspodjeli izdataka Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2003. godinu u okviru razdjela 24-Ministrastvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
b)Razmatran je i usvojen zakljucak o uskladivanju rashoda sa ostvarenim prihodima za period 01.01.-31.03.2004. godine

7.Razmatran je i prihvacen Program trošenja finansijskih sredstava Poljoprivrednog zavoda;

8.a) Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzla za 2003.godinu
b) Razmatran je i usvojen Program rada Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzla za 2004.godinu;
c) Razmatran je i usvojen plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona u oblasti lijekova i sanitetskog materijala;

9.Razmatran je i usvojen Finansijski plan i Programa rada za 2004.godinu Kantonalne agencije za privatizaciju, zu zakljucke da se ne povecava broj zaposlenih i da se poštuju smjernice fiskalne politike Vlade TK za 2004. godinu a koje se odnose na visinu toplog obroka, regresa i osnovice za obracun placa.

10.Razmatran je prijedlog i utvrden Program obilježavanja znacajnih datuma, dogadaja i licnosti na podrucju Tuzlanskog kantona;

11.a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o utvrdivanju kriterija za korištenje sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu iz razdjela "Podrška povratku prognanih lica";
b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o rasporedivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica";
c) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o utvrdivanju kriterija za korištenje sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu iz razdjela "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih";
d) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o rasporedivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu iz razdjela "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih";

12.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici za sufinansiranje adaptacije džamije u Glumini;

13.a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja korisnika socijalne zaštite;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju
ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i clanove njihovih
porodica;
c) Donesena je Odluka o odobravanju sredstava na ime uplate zdravstvenog osigiuranja zaposlenicima u privrednim društvima DD "Polihem" u stecaju, DD "TLT"- DD "TTU" Tuzla, DD "Koksno hemijski kombinat "Lukavac DD "Integra- inžinjering", "Interplet" Sreberenik, DD "Resod Guming" Tuzla za period od 1.1.2004. do 30.06.2004.godine

14.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava JU OŠ "Kladanj" sa budžetske pozicije "Tekuca rezerva"

15.Razmatran je zahtjev Nezavisnog biroa za razvoj Opcne Modrica u vezi sa otvaranjem II faze inkubatorskog centra Tarevci - Poslovnog inkubatora Modrica.i odobreno je 20.000 KM

16. Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o odobravanju sredstava za nabavku kancelarijskog i racunarskog materijala za JU Univerzitet u Tuzli, putem neposredne pogodbe;

17. Razmatran je i usvojen Izvještaj o izboru najpovoljnije ponude za nabavku racunarske opreme sa Zapisnikom o procjeni i utvrdivanju vrijednosti ponuda sa komparativnim tabelama;

18. Razmatran je i usvojen zahtjev JP Medunarodni aerodrom Tuzla za izmjenu strukture ulaganja (druga izmjena);

19. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o raspisivanju Javnog oglasa i teksta Javnog
oglasa za nomirniranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i clanova UO JU BKC Tuzla

20. Razmatran je prijedlog i donošeno rješenje o izboru Komisije za razmatranje prijava o prijemu volontera u organe uprave Tuzlanskog kantona;

21. Razmatran je i odbijen prigovor na Odluku Vlade broj: 02/1-34-17775/03 od 24.12.2003.godine ;

22. Razmatran je prijedlog i data saglasnost na rješenje ministru za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu o formiranju Komisije za davanje mišljenja o ispunjenosti uslova za izvodenje radova u šumarstvu

23.Razmatran je Zakljucak o izmjeni i dopuni Zakljucka o prihvacanju informacije Ministrsva prostornog uredenja i zaštite okolice o aktivnostima za proglašenje dijela planine Konjuh zašticenim dijelom prirode i donesen zakljucak da se usvajanje zakljucka odgodi a da se u roku od 15 dana zakaže rasprava na dva ovu temu sa predstavnicima JP Šume TK, predstavnicima opcina Kladanj, Banovici i predstavnicima resornih ministarstva (Ministarstvo prostornog uredenja i Ministarstvo poljoprivrede) da bi se našlo rješenje koje ce biti pozitivno i za JP Šume TK ai u skladu sa aktivnostima za proglašenje dijela planine Konjuh zašticenim dijelom prirode.

24. U okviru kadrovskih pitanja data je saglasnost za imenovanje
-dr.sci. Kadrije Hodžica za dekana Ekonomskog fakulteta u Tuzli,
- Mehinbašic Osmana za direktora JU OŠ "Gornja Orahovica" Gracanica,
-UO JU Veterinarski zavod TK,

Razriješeni su dužnosti :
-glavni kantonalni revizor Hodžic Mirsad,
-sekretar Ministarstva prostornog uredenja Mešic Nefiza i
-ŠehovicAlma pomocnik ministra za trezor.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona