Informacija sa 33. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 33.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana u ponedjeljak 26.01.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o pravobranilaštvu.

Razmatran je zahtjev Skupštine Tuzlanskog kantona povodom inicijative poslanika u vezi prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzidivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova, dogradnji stanova i pretvaranja zajednickih prostorija u stanove u zajednickim dijelovima stambenih i stambeno ? poslovnih zgrada i nakon obrazloženja ministarstva prostornog uredenja zahtjev je upucen u redovnu skupštinsku proceduru uz obrazloženje ministarstva prostornog ueredenja da se izmjene i dopune ne mogu donijeti.

Razmatrana je i usvojena Strategija informiranja Tuzlanskog kantona;

Razmatran je i usvojen prijedlog Ugovora o organiziranju i izvodenju dislocirane nastave u Tuzli, u školskoj 2003/2004. godini ;
a) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o prihvatanju teksta Ugovora o pružanju usluga Aplikativnog servisa hosting u cilju centralizovanog obracuna i isplata placa, naknada i drugih prava zaposlenih i drugih spoljnih saradnika Tuzlanskog kantona;

b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o prihvatanju teksta Ugovora o pružanju usluga implementacije i podrške za Aplikativni softver, obuku zaposlenih i dodatnih usluga;

c) Donesena je Odluka o davanju saglasnosti na zakljucivanje ugovora sa d.o.o. ?Ocean? Travnik u cilju realizacije poslova Centraliziranog obracuna i isplate placa, nakanda i drugih materijalnih prava zaposlenih i spoljnih sradnika kod budžetskih korisnikaTK

Razmatran je prijedlog i donesena odluka o stavljanju van snage Odluke o primjeni Uredbe o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova;

Razmatrana je Informacija o refundacijama bolovanja i doneseni su odredeni zakljucci;
Razmatran je i podržan prijedlog Mreže zdravstvenih djelatnosti i ustanova primarne zdravstvene zaštite Tuzlanskog kantona i pucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje sa programom javne rasprave

Razmatran je prijedlog i donesena odluka o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite kao strucno ? operativnog organa;
a) Razmatran je i donešen Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boracko invalidske zaštite u 2004. godini;

b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o utvrdivanju Kriterija za raspodjelu sredstava predvidenih Budžetom Tuzlanskog kantona za realizaciju ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boracko invalidske zaštite u 2004. godini;

c) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o utvrdivanju Kriterija za raspodjelu sredstava predvidenih Budžetom Tuzlanskog kantona za realizaciju programskih ciljeva borackih organizacija i udruženja u 2004. godini;

d) Razamatrana je i donesena Odluka o odobravanju sredstava u iznosu 4.500,00KM Službi za BIZ Opcine Kalesija

a)Razmatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za provodenje postupka zakupa poslovnog prostora putem neposredne pogodbe;

b) razamatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglasnosti za provodenje postupka neposredne pogodbe za nabavku foto-materijala i materijala za tekuce održavanje

Razmatran je i usvojen prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za kulturu Tuzlanskog kantona, bez imenovanja istog ;
Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava Ministarstvu
prostornog uredenja i zaštitu okolice;

Razmatran je prijedlog i data saglasnost na Rješenja Ministarstva prostornog uredenja i zaštite okolice o obrazovanju Komisije za vršenje tehnickog pregleda i Komisije za ocjenu uticaja zahvata;
Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava kao pomoc narodu Irana od posljedica zemljotresa;

U okviru kadrovskih pitanja imenovan je Enes Huseinagic za direkotra OŠ Jala, Fikret Nukic za direktora MŠC Gracanica , Nermina Nazibegovic za direktoricu OŠ Grivice u Banovicima, Mehmed Malkic za direktora MS Rudarske škole u Tuzli, i postavljen Zdenko Tadic za v.d. direktora Kantonalnog štaba civilne zaštite.

 

Odsjek za informisanje
Tuzlanskog kantona