Informacija sa 39. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 39. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u srijeda 7.04.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:


1. Razmatran je i utvrden (uz amandmane) prijedlog Zakona o izdavanju stanova u zakup;

2. a) Razmatranje i usvajanje Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU OŠ "Sjenjak" Tuzla; b) Razmatran je i utvrden prijedlog nacrta Zakona o osnivanju Javne ustanove OŠ
"Sjenjak" u Tuzli;

3. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

4. a) Razmatran je prijedlog i donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o
nacinu i postupku utvrdivanja placa, naknadama i drugim materijalnim pravima
službenika i namještenika u organima uprave;
b) Razmatrana je Informacija Ministarstva finansija o isplati najniže place u organima
uprave i donesen zakljucak da se stavlja van snage zakljucak Vlade TK od 16.10.2003. godine,broj:02/1-05-7006-2/03, te da se odnaredne sjednice Vlade sacini eklaboracija isplate najniže place za sve budžetske korisnike.

5. Razmatranje prijedlog i donesena Odluka o usvajanju završnog racuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003.godinu;

6. Razmatran je i usvojen Finansijski izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2003.godinu;

7. a) Razmatran je i usvojen Plana rada i Finansijski plan Direkcije za puteve za 2004.godinu;
b) Razmatran je i usvojen Plan rada Direkcije za zaštitu okolice za 2004.godinu;
c) Razmatran je i usvojen Programa rada Direkcije voda i Plana ulaganja sredstava posebnih
vodoprivrednih naknada u oblast vodoprivrede u 2004.godini ;

8. a) Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za
2003.godinu;
b) Razmatran je i usvojen Programa rada JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za
2004.godinu;
c) Razmatran je i usvojen Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2003.godine;
d) Razmatran je i usvojen prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana JU Službe za
zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;

9. Razmatran je i usvojen prijedlog Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeca za teritoriju Tuzlanskog kantona;

10. a) Razmatran je i usvojen prijedlog Plana akcije uredenja prostora Tuzlanskog kantona;
b) Razmatran je prijedlog i donesen Pravilnik o mjerilima za korištenje sopstvenih
prihoda Ministarstva prostornog uredenja i zaštite okolice;

11. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o utvrdivanju kriterija, uslova i postupka za izbor i sufinansiranje programa i projekata, "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";

12. Razmatrani su prijedlozi i donesene:
a) Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za JU Univerzitet u Tuzli - Medicinski fakultet;
b) Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za JU Gimnazija "Ismet Mujezinovic" Tuzla;
c) Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
d) Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Poljoprivredni zavod
e) Odluka za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih
f) Odluka za Ured za zakonodavstvo

13. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta";

14. Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava (tekucih grantova) za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boracko-invalidske zaštite;

15. a)Razmatran je prijedlog i data saglasnost na Odluku o dodjeli sredstava Ekološkom pokretu "EKO - zeleni" Tuzla;
b) razmatran je prijedlog idata saglasnost na Odluku o dodjeli sredstava ambulanti Šicki Brod Bukinje

16. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o utvrdivanju kriterija i uslova za
subvencioniranje kamata na kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za organizaciju drugog Lukavackog sajma turizma lova i ribolova;

17. Razmatranje prijedloga i davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uredenja i zaštite okolice;

18. Donesena je Odluka o raspisivanju javnog konkursa za organe uprave TK
- za pomocnika ministra finansija za trezor
- za nacelnika zajednickih službi
- za glavnog kantonalnog inspektora zdravstva
- direktora Zavoda za urbanizam i prostorno planiranje

19. U okviru kadrovskih pitanja imenovani su:
-Hasiba Omeragic za sekretara Ureda za zakonodavstvo
-Nikola Slavuljica za direktora Uprave za adminstraciju i podršku u MUP-a
-Tunjo Đordic za pomocnika minstra za planiranje budžeta i koordinaciju sa finansijskim institucijama u Ministarstvu finansija
-Devleta Cickušic na mjesto sekretara Ministarstva zdravstva
-Rasim Omerovic na mjesto pomocnika ministra za vodoprivredu , šumarstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
-Razarješen je dužnosti stari i imenovan novi Upravni odbor JU Behram-begova medrese u Tuzli
-Razrješeni su dužnosti clanovi UO MSŠ Gracanica Nukic Fikret i Beganovic Midhat
-Data je suglasnost Jusufu Omerovicu za direktora JU mješovita srednja škola Sapna.

Sužba za odnose sa javnošcu

Tuzlanskog kantona