Informacija sa 42. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 42. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u utorak 27.04.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o zaštiti od buke i upucen na javnu raspravu

2. Razmatran je i utvrden prijedloga dokumenta Ciljevi i politika Tuzlanskog kantona za 2004. godinu i pucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

3. a) Razmatran je i prihvacen Izvještaj o radu RDA - Razvojne asocijacije za period januar - decembar 2003. godine;
b) Razmatran je i prihvacen Program rada RDA - Razvojne asocijacije za 2004. godinu;

4. Razamatrana je i donesena Odluka o zakljucivanju Ugovora sa Tuzlanskom bankom d.d. Tuzla o namjenski orocenom depozitu

5. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu;

6. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava Ministarstvu trgovine, turizma i saobracaja, sa pozicije budžetske rezerve za nabavku goriva za rad inspekcija;

7. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju novcanih sredstava sa budžetske pozicije - Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta JP Zavodu za urbanizam Tuzla;

8. a)Razmatranje prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Kapitalni izdaci;
b)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstva za Ured za zakonodavstvo

9. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju finansijskih sredstava za obavljanje revizije u DD "Resod Guming" Tuzla;

10. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava za nabavku pogonskog goriva ZZ "Vocar" Kozluk;

11. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava JP "Šumarstvo - Brcko" Maoca za isporucene sadnice za ekološke pokrete;

12. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava za obilježavanje susreta Udruženja zlatnih ljiljana;

13. a) Razmatrana je i data saglasnost na Rješenje Ministarstva za boracka pitanja o imenovanju Komisije za odobravanje lijekova;
b) Razmatrana je i data saglasnost na Rješenje Ministarstva za boracka pitanja o imenovanju Komisije za upucivanje na banjsko - klimatsko lijecenje;

14. U okviru kadrovskih pitanja data je saglasnost
- Vladi Keroševicu za imenovanje na mjesto dekana Akademije dramskih umjetnosti,
- Salki Bukvarevicu za imenovanje na mjesto direktora JU BKC TK
- Ekremu Imširovicu za imenovanje na mjesto direktora JU OŠ Duboki Potok Srebrenik


Sužba za odnose sa javnošcu

Tuzlanskog kantona