Informacija sa 43. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 43. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana 29.04.2004. godine, razmatrani su i usvojeni slijdecei dokumenti:

1.Razmatrana je i usvojena Informacija o bezbjednosti povratnika u Tuzlanski kanton i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

2. a)Razmatrana je i data saglasnost na izmjenu Odluke o Programu stambenog zbrinjavanja boracke populacije i na Odluku o davanju saglasnosti na tekst javnog oglasa Ministarstva za boracka pitanja TK za izbor najpovoljnije banke u svrhu davanja kredita u namjenu stambenog zbrinjavanja boracke populacije.
b) Razmatrana je i donedsena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za budžetske korisnike" za Ministarstvo pravosuda
c) Razmatrana je i donesena Odluka o odobravanju sredstva sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za budžetske korisnike" za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
d) Razmatrana je i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Tekuca rezerva" za preregistraciju OŠ "Hajrudin Mešic"
e)Razmatrana je i donesena Odluka o davanju ovlašcenja predsjedniku Vlade TK, za potpisivanje partnerskih izjava sa nevladinim organizacijama i udruženjima kao uslov za podnošenje zajednickih projekata i aplikacija za ucešce u programima i grantovima Unije za BiH.

3. Razmatrani su i prihvaceni Elaborati o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja novih odsjeka i fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, sa zakljuckom da Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta u saradnji sa predstavnicima Univerziteta usaglase stavove oko organizacije odsjeka ili fakulteta Farmacije te da ekonomske dijelove elaborata još jednom usaglase.


Sužba za odnose sa javnošcu

Tuzlanskog kantona