Informacija sa 44. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 44. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana 13.5.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godine, i upucuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje

2. Razmatrana je i usvojena sa zakljuccima Informacija o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudasrtva;

3. Razmatrana je i usvojena Informacija o planskom potapanju jame Rudnika soli "Tušanj";

4. a) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu;

b) Razmatran je prijedloga ugovora o deponovanju viška gotovinskih sredstava sa Univerzal bankom DD Sarajevo, filijala Tuzla i ponudu Univerzal banke DD Sarajevo, filijala Tuzla i data sagalsnost na tekst Ugovora ;

c) Razmatran je prijedlog ugovora o deponovanju viška gotovinskih sredstava sa Tuzlanskom bankom DD Tuzla i data sagalsnost na tekst Ugovora, s tim da ministar finansija utvrdi e sa bankom najpovoljniju kamatu;

5. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava klubu Patriotske lige Tuzlanskog kantona za sufinansiranje troškova organizacije obilježavanja dana pogibije heroja oslobodilackog rata Mehdina Hodžica;

6. a) Razmatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje Projekta ekološke zaštite jezera "Hazna" u Gradaccu;

b) Razmatran je prijedlog i donesena odluka za sufinansiranje sanacije klizišta zv. "Šehitluci" u Gradaccu;

7. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o objavljivanju oglasa i teksta oglasa za popunu upražnjene pozicije kantonalanog pravobranioca;

8. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o izmjenama i dopunama odluke Vlade o utvrdivanju placa rukovodilaca i rukovodecih službenika koje imenuje ili postavlja Vlada Tuzlanskog kantona;

9. Razmatran je prijedlog i donesen zakljucak Ministarstava industrije, energetike i rudarstva, vezano za obradu predmeta po Zakonu o koncesijama

10. Razmatran je prijedlog i donesen zakljucak o utvrdivanju planiranih sredstava za isplatu placa pripravnika;

11. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o imenovanju zamjenika clana disciplinske komisije;

12. U okviru kadrovskih pitanja data je saglasnost za imenovanje Bešlic Nedžada za glavnog inspektora u ministarstvu trgovine, turizma i saobracaja.


Sužba za odnose sa javnošcu

Tuzlanskog kantona