Informacija sa 53. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 53.redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana u srijedu 28.7.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:


1. Razmatran je i utvrden Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;
2. Razmatran je i utvrden prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija;
3. a)Razmatran je i povucen prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima za obavljanje poslova vještacenja;
b) Razmatran je i povucen prijedlog Odluke o visini naknade troškova upisa u Imenik stalnih sudskih vještaka;
4.Razmatran je i usvojen Obracun sredstava u zdravstvu na podrucju Tuzlanskog kantona za 2003.godinu, sa zakljuckom da resorno ministarstvo i ZZO urade u roku od 45 dana smjernice za izradu finansijskog plana za 2005. godinu i dostave ih Vladi i Skupštini na razmatranje i usvajanje ;
5. a)Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-31.03.2004.godine;
b) Razmatran je i usvojena Informacija o provedenim kontrolama izvršavanja ugovorenih obaveza u periodu od 01.04.-30.06.2004.godine;
6. Razmatrani su i usvojeni Izvještaji o radu ministarstava za period januar-juni 2004.godine;
- Ministarstva finansija
- Ministarstva unutrašnjih poslova
- Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Ministarstva prostornog uredenja i zaštite okolice;
- Ministarstva za boracka pitanja
- Ministarstva za rad i socijalnu politiku
- Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
- Ministarstva trgovine, turizma i saobracaja
- Ministarstva industrije, energetike i rudarstva
7. Razamatran je i usvojen Pijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst ugovora o pristupanju u Društvo sa ogranicenom odgovornošcu "Global Soda ASH" izmedu "Fabrike sode dd" Lukavac i "Global Infrastructure Holdings LTD" i Odluke o pristupanju u Društvo sa ogranicenom odgovornošcu "Koksna industrija" Lukavac izmedu "KHK dd" Lukavac i "Global Infrastucture Holdings LTD"

8. a)Razmatran je prijedlog i donošena Odluka o isplati naknade place za korištenje godišnjeg odmora iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;
b)Razmatrana je i usvojena Odluka o ovlašcenju za potpisivanje naloga za placanje preko racuna Budžeta TK u Tuzlasnkoj banci d.d. Tuzla;
9. Razmatran je prijedlog i donosena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju mobitela;
10. a) Razmatran je prijedlog i donesene Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike budžeta"
-Institutu za hemijsko inžinjerstvo
-Ministarstvu za boracka pitanja
-Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva
-Ministarstvu finansija

11. Razmatrana je i usvojena Odluka o onutrašnjoj preraspodjeli izdataka za razdio 11 Glava 01 Potrošacko mjesto 0002-kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava

12. Razmatran je prijedlog i donesene Odluke o odobravanju sredstava za:
a) Osnovnu školu "Sjenjak";
b) JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama i pshickom i tjelesnom razvoju Tuzla ;
c) JU Centar za obrazovanje i vaspitanje slušanja i govora Tuzla ;
d) Srpskom gradanskom vijecu-Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona ;
e) Udruženju Roma Tuzlanskog kantona ;
f) MUP-u TK

13. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o odobravanju sredstava na ime uplate zdravstvenog osiguranja zaposlenicima u privrednim društvima;
b) b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava uposlenicima "Interpleta" iz Srebrenika;
c) Razamatran je prijedlog i donesena odluka o odobravanju sredstva uposlenicima "Sineksa " Sreberenik
14. Razmatran je Zahtjev i data saglasnost na Anex ugovora "Uredenje prostora Tuzlanskog kantona";
15. Razmatran je prijedlog i donosena Odluka o odobravanju sredstava kao pomoc pri realizaciji projekta "Pobijedimo zlo-nova borba protiv droge".

16. Razmatran je prijedlog i donosena Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zakonodavstvo;

17. Razmatran je prijedlog i donesena :
a. a) Rješenja o obrazovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za cijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja;
b. b) Rješenja o obrazovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za cijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovan
18. U okviru kadrovskih pitanja
-razriješeni su clanovi UO u FSL ,
-razrješen je dužnosti predsjednik Opcinskog suda za prekršaje u Teocaku,
-data je saglasnost za imenovanje mr. Lejle Atlic za direktora JU Veterinarski zavod TK
-razriješen je dužnosti nacelnik ZS TK Asim Fetahagic i postavljena je Kapic Ajša za necelnika ZS KO
-razriješen Mulahalilovic Ruzmir dužnosti pomocnika ministra za razvoj u Ministarstvu obnove, razvoja i povratka TK a postavljen je Muhamedbegovic Nurdin za pomocnika ministra za obnovu i razvoj

 

Sužba za odnose sa javnošcu
Tuzlanskog kantona