Informacija sa 59. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 59. redovnoj sjednici Vlade TK koja je održana u cetvrtak 7.10.2004. godine razmatrani su im usvojeni slijedeci dokumenti:

1. a) Razmatrane su i usvojene izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;

b) Razmatrane su smjernica za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2005.godinu i zaduženo je Ministarstvo zdravstva TK i Ministarstvo finansija da do naredne sjednice Vlade TK usaglase stavove iznesene u smjernicama ZZO ;

3. Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Ureda za internu reviziju za period 01.01.do 30.06.2004.godine;.

4. Razmatran je i podržan Izvještaj o plasiranim kreditima Kantonalne agencije za privatizaciju uz poštivanje obaveze iz Ugovora o kreditu- tacka 9;

5. a) Razmatrana je i usvojena Izlazna strategije za stvaranje održivih timova civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Razmatran je zahtjev Regionalnog Ureda BHMAC-a za iznalaženje kancelarijskog prostora;
6. Razmatrana je i usvojena Strategija izmirenja dugovanja sudova i tužiteljstva Tuzlanskog kantona;
7. Razmatrana je i usvojena Analize o socijalno - statusnim pitanjima boracke populacije Tuzlanskog kantona;

8. Razmatran je i usvojen Plan jesenje sjetve u 2004.godini;

9. Razmatran je prijedlog i donesene Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;

10. Razmatran je prijedlog i donesene Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "kapitalni izdaci za korisnike budžeta"

11.a)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Rudniku krecnjaka "Vijenac";

b)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava DD"Rudnik soli Tušanj"

12. a)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za kupovinu i prijevoz uglja;

b)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za saniranje-izgradnju crkvenih objekata na podrucju Tuzlanskog kantona;

13. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za nauku;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije"Tekuca rezerva", za JU O.Š. "Soko" Gracanica;

c) Razmatran je prijedlog i doneseno Rješenje o obrazovanju interresorne grupe za izradu Programa obavljanja pripravnickog staža i Pravilnika o polaganju strucnog ispita diplomiranih defektologa;

14. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor Ministarstva za boracka pitanja i Tuzlanske banke d.d.Tuzla na ime orocavanja sredstava.

15.Razmatran je prijedlog i donesena odluka o subvencioniranju troškova prijevoza ucenika i studenata za školsku 2004/2005. godinu;

16.Razmatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglsnosti na Odluku Ministarstva za boracka pitanja TK;

17. Razmatran je prijedlog i donesena odluka o davanju saglasnosti na Odluku Direkcije za zaštitu okolice o dodjeli novcanih sredstava;

18.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku o odbravanju sredstava Crvenom križu TK;

19.Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava MUP TK;

20.Razmatran je prijedlog i donesen Zakljucak za provodenje postupka odabira depozitne i budžetskih banka Trezora Tuzlasnkog kantona;

21. Razmatran je i podržan Zahtjev za ulazak Tuzlanskog kantona u Skupštinu Evropskih regija;

22.. a)Razmatran je Zapisnik Komisije za izbor i provodenje postupka javnog konkursa za popunu upražnjene pozicije Direktora Kantonalne uprave za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i Pomocnika ministra za ekonomske- finansijske poslove u Ministarstvu obrazovanja,nauke,kulture i sporta i donesen zakljucak da se ponovo raspiše konkurs za iste pozicije;
b) Donesena je odluka o raspisivanju konkursa za direktora Kantonalne agencije za privatizaciju od strane UO KAP-e;

23. Razmatran je i odobren zahtjev Zajednicke komande Vojske Federacije;

 

Sužba za odnose sa javnošcu
Tuzlanskog kantona