Informacija sa 60. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 60. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana u petak 15.10.2004.godine razmatrani su i usvojeni slijedeci dokumenti:

1. Razmatran je i utvrden prijedlog Zakona o dopuni Zakona o radio-televiziji Tuzlanskog kantona;

2. Razmatran je i utvrden nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2005.godinu;

3. Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2005.godinu.

4. Razmatran je i utvrden nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi.

5. Razmatran je i usvojen Izvještaj o ostvarenim prihodima za period 01.01.-30.09.2004. godine i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.08.2004.godine.

6. Razmatran je i usvojen zakljucak Vlade Tuzlanskog kantona u vezi izdvajanja sredstava za politicke stranke za 2005. godinu , koje ucestvuju u radu Skupštine Tuzalnskog kantona

7. a)Razmatran je i usvojen Zakljucak o prihvatanju tacke I Odluke UO JU Univerzitet u Tuzli o preuzimanju 103 redovna studenta upisana na I godinu dodoplomskog studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu -Odjeljenje u Tuzli kao redovne studente I godine dodiplomskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, bez ikakve dodatne upisnine.

b) Razmatran je zahtjev JU Univerzitet u Tuzli vezano za uplatu sredstava za "Kapitalna ulaganja" i donesen zakljucak da JU Univerzitet u Tuzli preostali iznos za opremanje prostora Pravnog fakulteta nadoknadi iz vlastitih prihoda.

8. Razmatran je i usvojen Sporazum o suradnji Tuzlanskog kantona i Županije Baranja

9. Razmatran je i odobren zahtjev za finansiranje smještaja sudenata "ADU" Tuzla u Sarajevu za vrijeme trajanja MESS-a

 

Sužba za odnose sa javnošcu
Tuzlanskog kantona