Informacija sa 64. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 64. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana u srijedu 24.11.2004. godine razmatrani su i usvojeni slijedeći dokumenti:

 

1. Razmatrana je i donesena Uredba o dopuni Uredbe o Javnom žalbenom birou;

2 Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju prijedloga Zakona o prestanku va ž enja Zakona o za š titi okolice ;

3. Razmatran je prijedlog i donesen Pravilnik o mjerilima za korištenje sopstvenih prihoda Ministarstva za rad i socijalnu politiku;

4. Razmatran je i usvojen Izvještaj o potapanju jame Rudnika soli Tušanj sa aktivnostima oko zatvaranja sonih bunara;

5. Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu inspektorata za radne odnose i zaštitu na radu za period 01.01. - 30.09.2004.godine;

6 a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog obrazovanja, sa određenim izmjenam i dopunama;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti srednjeg obrazovanja sa određenim izmjenama i dopunama;

7. a) Razmatran je prijedlog i donesene Odluke o preraspodjeli Budžeta Tuzlanskog kantona;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o odobravanju sredstava za karate klub "Srebrenik";

c) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za štampanje obrazaca za poreske prijave

d) Razmatran je prjedlog i donesena Odluka o formiranju Komisije za popis imovine.

8. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu d.d. "FINKOM" Tuzla;

9. a) Razmatran je i prihvaćen prijedlog Ugovora za obavljanje dislocirane nastave Pravnog fakulteta Sarajevo - Odjeljenje u Tuzli za školsku 2004/2005.godinu;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije tekuća rezerva za Pravni fakultet Univerzitet u Sarajevu - Odjeljenje u Tuzli;

10. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava iz sredstava ostvarenih izdavanjem koncesija, općini Kladanj za nabavku ski lifta;

11. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Veterinarskom zavodu Tuzla;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju da provede postupak javnog oglašavanja i nominiranja članova Odbora za reviziju u MVP "Spreča" d.d. Tuzla;

12. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske rezerve za sanaciju kotlova u osnovnim školama;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o sufinansiranju sanacije osnovne škole, fiskulturne dvorane i školskih igrališta u JU OŠ "Vražići" Čelić;

c) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava za nauku;

13.a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o odobravanju sredstava d.o.o. "Drina Plast" Tuzla;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za nabavku i isporuku prehrmabenih artikala i sredstava za ličnu higjenu;

14. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Tuzla za opremanje "Centra za duhovnu rehabilitaciju";

15. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli vozila na privremeno korištenje Komisiji za traženje nestalih;

16. Razmatran je i prihvaćen tekst projekta Međunarodne mreže za regionalni razvoj;

17. Razmatran je zahtjev Centralnog grijanja Tuzla i donesen zaključak (preporuka u vezi otpisivanja potraživanja dugova Centralnog grijanja Tuzla) .

18. Razmatran je i prihvaćen zahtjev Agencije za deminiranje;

19. Razmatranje prijedlog i data saglasnost na Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Ljekarske komisije za upućivanje na banjsko - klimatsko liječenje;

20. Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o raspisivanju javnog konkursa;

21.Razmatrano je poslaničko pitanje Refika Ahmedinovića.


Sužba za odnose sa javnošcu
Vlade Tuzlanskog kantona