Informacija sa 67. redovne sjednice
Vlade Tuzlanskog kantona

 

Na 67. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana 23.12.2004. godine razmatrani su i usvojeni slijedeći dokumenti:

1. Razmatran je prijedlog i donesene Odluke o unutra šnjoj preraspodjeli izdataka Bud žeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu .

2. Razmatran je prijedlog i usvojen Sporazum o vansudskom poravnanju između Vlade Tuzlanskog kantona i Sodaso Holdinga;

3. Razmatran je i usvojen Izvje štaj o ostvarenim prihodima i izvr šenim rashodima Bud žeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 30.11.2004. godine .

4. a) Razmatran je i usvojen prijedlog teksta Ugovora o vansudskoj nagodbi Kantonalne direkcije robnih rezervi;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Kantonalnoj direkciji robnih rezervi;

5. a )Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na tekst Aneksa I Ugovora o poslovno - tehni čkoj saradnji izme đu Fabrike sode Lukavac DD i "Soda invest Lukavac " DOO Lukavac ;

b )Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti za prolongiranje po četka otplate Komisionog kredita za dovr šetak izgradnje

Rudnika soli Tetima Tuzla;

c) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu DD "Tvornica transportnih uređaja" Tuzla;

d) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva;

e) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na tekst Aneksa Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji izmeđuDD"tvornica transportnih uređaja" i "Inžinjering za transportnu tehniku"

f)R azmatran je i odobren zahtjev TMD Gradačac za reprogramiranje povrata odobrene pozajmice u iznosu 200.000,00 KM;

g)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu d.d."Livnica čelika" Tuzla

6. a)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o zaduženju Direkcije cesta TK;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju izdavanja trajnog naloga Direkcije cesta TK korist investicijske banke Sarajevo ;

c) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju ovlašćenja za potpisivanje Ugovora o kreditu;

7. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na tekst Aneksa Ugovora o kreditu sa Rudnikom mrkog uglja "Banovići" u Banovićima;

b) Razmatran je i odobren zahtjev Tuzlanske banke za prenos sredstava iz sredstava privatizacije na CBS Bank d.d. Sarajevo;

8. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija koji su ostvarili nadprosječan uspjeh;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija;

9. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o mjerilima za korištenje vlastitih prihoda Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za 2004.godinu.

c) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije - Dugovanja ustanova i obrazovanja MUP i ostali za PIO;

d) Razmatran je prjedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o odobravanju sredstava.

e) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu -Odjeljenje u Tuzli;

10. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa I Ugovora između Tuzlanske banke d.d. Tuzla i Ministarstva za boračka pitanja;

c) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica;

11. Razmatrana je i usvojena Informacija o zbrinjavanju prognanih lica i izbjeglica;

12. Razmatran je i usvojen Izvještaja o radu Odjeljenja upravno - inspekcijskog nadzora za period 01.01. - 30.11.2004. godine;

13. a) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o prenosu sredstava doznačenih od Vlade Brčko Distrikta za učešće izgradnje autoputa Tuzla - Orašje;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o ustupanju nafte Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja;

14. a) Razmatran je prijedlog i donesene Odluke o davanju saglasnosti na Odluke Direkcije za zaštitu okolice;

b) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na tekst Aneksa Ugovora o deminiranju rijeke Spreče od Lukavca do Doboja.

c) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava JP "Zavod za urbanizam" Tuzla

15. Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o stavljanju van snage Odluke Vlade broj: 02/1-14-16616-1/04 od 24.11.2004. godine.

16. a)Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za opremanje i finansiranje čuvarske službe na nivou Kantona;

b) Razamatran je prijedlog i donesena Odluka o odobravanju sredstava za rad Komisije za realizaciju novčanih podrški na području Tuzlanskog kantona;

c) Razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti na preraspodjelu sredstava Plana ulaganja posebnih vodoprivrednih naknada u oblasti vodoprivrede u 2004. godini.

17. Razamatran je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu i formiranju centralne komisije za popis;

18. a)Razmatran je i usvojen prijedlog amandmana na Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2005. godine;

b) Razmatran je i usvojen prijedlog amandmana na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlasnkog kantona za 2005. godinu;

19. U okviru kadrovskih pitanja imenovani su slijedeći kandidati:

-Fatima Alihodžić za Kantonalnog pravobranioca

-Velida Mujkić za sekretara Ureda premijera TK

-Zijad Hasanhodžić za direktora KAP-u

-privremeni članovi Nadzornog odbora DD "Polet", DD "Livnica čelika" Tuzla, DD Fabrika obuće "Aida", (razrješen je stari UO DD Fabrike obuće "Aida";

-Razrješen je Rafo Jozić članstva NO KAP-u

-Omerović Rasim razrješen je dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK

-Nišandžić Damjan razrješen je dužnosti člana UO Turističko-ugostiteljske škole Tuzla

-Mujčinović Sulejman razrješen je dužnosti predsjednika UO OŠ "Humci"Čelić

-Mušić Zahid razrješen je dužnosti predsjednika UO Druge osnovne škole Živinice

-Lukić-Mišić Slavica razrješena je dužnosti člana UO OŠ "Kiseljak"Tuzla

 


Sužba za odnose sa javnošcu
Vlade Tuzlanskog kantona