IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 34. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 11.02.2004. godine


Sjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Bajazit Jašarević

Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa 32.i 33. redovne i 15. vanredne sjednice Vlade Kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

3. a) Razmatranje Programa rada Odjeljenja interne revizije za period 1.01. do 31.12.2004.godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o osnivanju Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. a) Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o naknadi za topli obrok za 2004.godinu;
Obrađivač; Ministarstvo finansija

5. Razmatranje Izvještaja o radu Direkcije za zaštitu okolice za 2003.godinu;
Obrađivač: Direkcija za zaštitu okolice

6. Razmatranje Izvještaja o radu i realizaciji Plana izmjena i dopuna Plana ulaganja sredstava posebnih vodoprivrednih naknada u oblast vodoprivrede u 2003.godini Direkcije voda.
Obrađivač: Direkcija voda

7. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana za 2003.godinu Direkcije za puteve Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Direkcija za puteve

8. Razmatranje Informacije o načinu realizacije Plana povratka na područje Tuzlanskog kantona i Republike Srpske za 2004.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o subvencioniranju troškova električne energije za domaćinstva smještena u kolektivnim centrima i naseljima;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o subvencioniranju troškova stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba - kirija;
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za izradu Elaborata o pokretanju proizvodnje sušenog povrća u "Semberki" Janja;
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za nabavku paketa za proljetnu sjetvu;
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

12. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2004.godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime skladištenja utovara kao i transporta mineralnog đubriva od Bihaća do Tuzle;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava na ime subvencioniranja kamata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14. a) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja sudija sudova za prekršaje Tuzlanskog kantona
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Budžetska rezerva" Kantonalnom tužilaštvu Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o prepozicioniranju sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa budžetske pozicije razdio 11 - budžetska rezerva u razdio 15 - Ministarstvo pravosuđa i uprave za Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003.godinu za razdjel 15 - Ministarstvo pravosuđa i uprave;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

16. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za nabavku računara i štampača za potrebe Kantonalnih organa uprave i službe.
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli nabavljene računarske opreme;

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku ministra o rasporedu sredstava za sufinansiranje programskih ciljeva boračkih organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije tekuća rezerva u namjenu transfera grant sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrambeno - oslobodilačkog rata;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

18. a) Razmatranje Zaključka Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja u vezi mreže zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i davanje saglasnosti Zavodu zdravstvenog osiguranja za prolongiranje roka uplate "premije osiguranja" do 28.02.2004.godine;
Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja

19. Razmatranje zahtjeva i davanje saglasnosti ministru unutrašnjih poslova za prijem diplomiranih kriminalista - volontera i diplomiranih pravnika - volontera;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

20. Razmatranje zahtjeva za finansijsku pomoć Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla;

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

22. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o formiranju komisije za izbor i provođenje postupka javnog oglasa;

23. Kadrovska pitanja

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen pa se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

Ad.1.
Jednoglasno su usvojeni Izvodi iz zapisnika sa 32. i 33. redovne i 15. vanredne sjednice Vlade.

Ad.2
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je jednoglasno utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i isti će biti upućen Skupštini kantona na razmatranje i donošenje.

Ad.3.
a) Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala Program rada Odjeljenja interne revizije za 2004.godinu i jednoglasno prihvatila Program rada Odjeljenja interne revizije za period 01.01.2004. do 31.12.2004.godine;
Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je jednoglasno donijela Odluku o osnivanju Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona:
Ovom Odlukom osniva se i uređuje djelokrug i osnove unutrašnje organizacije Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ured za internu reviziju) kao samostalne službe Vlade Tuzlanskog kantona(u daljem tekstu Vlada), rukovođenje Uredom za internu reviziju i druga pitanja od značaja za rad Ureda za internu reviziju.

Ured za internu reviziju vrši slijedeće poslove:

1. Unutarnju finansijsku i računovodstvenu reviziju Budžeta Tuzlanskog kantona;
2. Unutarnju finansijsku i računovodstvenu reviziju budžetskih korisnika i ostalih korisnika budžetskih sredstava u vidu granta;
3. Reviziju poslovanja – provjera učinkovitosti operativnog poslovanja;
4. Upravljačka revizija – procjena postupaka koje pomažu rukovodstvu u upravljanju u cilju maksimiziranja djelotvornosti organizacije;
5. Nadzor i unapređivanje sistema interne kontrole.

U cilju unapređenja svog rada, komparativnog pregleda i primjene propisa Ured za internu reviziju može ostvarivati saradnju sa odgovarajućim uredima kantona u Federaciji BiH i Uredom za reviziju proračuna – budžeta u Federaciji BiH.

Poslovi i zadaci Ureda za internu reviziju utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, kojeg donosi glavni interni revizor, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Uredom za internu reviziju rukovodi glavni interni revizor.
Glavni interni revizor za svoj rad i rad Ureda za internu reviziju odgovara Vladi.
Glavnog internog revizora Ureda za internu reviziju imenuje i razrješava Vlada, po provedenom javnom konkursu.

Za glavnog internog revizora Ureda za internu reviziju, može se imenovati osoba koja ima završen Ekonomski fakultet, položen stručni ispit i ispit za samostalnog računovođu ili koja ima položen ispit za ovlaštenog revizora, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci od čega najmanje 3 godine na poslovima kontrole finansijskih izvještaja, sa odgovarajućim organizacionim i kreativnim sposobnostima i koja se tokom svoga rada afirmisala kao stručnjak u obavljanju tih poslova.

Sredstva za rad Ureda za internu reviziju obezbjeđuju se u Budžetu Tuzlanskog kantona.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, Vlada će imenovati vršioca dužnosti glavnog internog revizora Ureda za internu reviziju.
Vršilac dužnosti internog revizora dužan je u roku 30 dana dostaviti Vladi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za internu reviziju na davanje saglasnosti.
Službenici i namještenici koji su obavljali poslove u Odjeljenju za internu reviziju pri Ministarstvu finansija, nastavljaju sa radom kao službenici i namještenici Ureda za internu reviziju, pod uslovom da ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Ad.4.
Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
a) Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave
U članu 5.stav 1.tačka 1) Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama
i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) iza alineje 5.dodaju se alineje 6.i 7.koje glase:

-”Šef Službe centralizovanog obračuna plaće u Trezoru”.
-“Načelnik odjeljenja u Skupštini Tuzlanskog kantona”
Ova Uredba primjenjivat će se od 01.02.2004. godine.

Uredba je donesena jednoglasno.

b) Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je jednoglasno donijela Odluku o naknadi za topli obrok za 2004.godinu u iznosu od 5,00 KM za sve budžetske korisnike.

Ad.5.
Na prijedlog Direkcije za zaštitu okolice Vlada je razmatrala Izvještaj o radu Direkcije za zaštitu okolice za 2003.godinu i jednoglasno donijela Zaključak:
Zadužuje se Direkcija za zaštitu okolice da Izvještaj o radu za 2003.godine dopuni sa obrazloženjem za finansijska prekoračenja određenih stavki i u roku od sedam dana dostavi Vladi Kantona na razmatranje.
Zadužuje se Direkcija za zaštitu okolice da u saradnji sa Ministarstvom finansija sagleda mogućnost za prelazak Direkcije na trezorsko poslovanje.

Ad.6.
Na prijedlog Direkcije voda Vlada je razmatrala Izvještaj o radu i realizaciji Plana izmjena i dopuna Plana ulaganja sredstava posebnih vodoprivrednih naknada u oblasti vodoprivrede u 2003.godini i jednoglasno donijela Zaključak:
Zadužuje se Direkcija voda da Izvještaj o radu i realizaciji plana izmjena i dopuna plana ulaganja sredstava posebnih vodoprivrednih naknada u oblasti vodoprivrede u 2003. godini u roku od sedam dana dopuni sa obrazloženjem za pozicije kod kojih je bilo više angažovanih od planom predviđenih sredstava, i isti dostavi Vladi Kantona na razmatranje.

Ad.7.
Na prijedlog Direkcije za puteve Vlada je razmatrala Izvještaj o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana za 2003.godinu i jednoglasno donijela Zaključak:
Zadužuje se Direkcija za puteve Tuzlanskog kantona da Izvještaj o izvršenju Plana rada i finansijskog plana za 2003. godinu doradi u smislu diskusija i sugestija iznesenih na sjednici Vlade Kantona i u roku od 7 dana isti dostavi Vladi Kantona na razmatranje.

Ad.8.
Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je nakon razmatranja prihvatila Informaciju o načinu realizacije Plana povratka na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske za 2004.godinu.
Zaključak je donesen jednoglasno.

Ad.9.
a) Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je donijela Odluku o subvencioniranju troškova električne energije.
Na ime plaćanja troškova električne energije odobrava se mjesečno 15 KM po domaćinstvu u ljetnoj sezoni i 20 KM po domaćinstvu u zimskoj sezoni, raseljenim licima smještenim u slijedećim kolektivnim centrima i naseljima:

A. Kolektivna naselja:

1. Banovići
- Mušići
- G.Potok
- Mrdići
- Ježevac

2. Gračanica
- Doborovci

3. Kalesija
- Čive

4. Tuzla
- Mihatovići

5. Živinice
- Višća
- Karaula
- Dom Suha
- Škola Suha

6. Srebrenik
- Špionica

7. Kladanj
- Plane

B. Kolektivni centri:

1. Gračanica
- Dom Vranovići
- Dom Soko
- Škola Gornja Orahovica
- Ambulanta Orahovica

2. Kladanj
- Brloški Potok

3. Tuzla
- Studentski dom
- Simin Han
- Hotel Tehnograd

Sredstva za plaćanje električne energije u kolektivnim centrima i naseljima plati će se sa budžetske pozicije 431003 – “Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica”.
Upravnik kolektivnog centra odnosno kolektivnog naselja će mjesečno, prilikom popisivanja stanja na brojilima izvršiti potpisivanje zapisnika radniku Elektrodistribucije koji vrši popis stanja na brojilima i izvršiti sravnjenje utroška električne energije sa brojnim stanjem domaćinstva u kolektivnom centru, odnosno naselju.

Domaćinstvo koje potroši električnu energiju više od propisane stavom I ove Odluke samo će izmiriti obavezu prema Elektrodistribuciji za višak utrošene električne energije.
Ukoliko su domaćinstva priključena na zajedničko brojilo obaveza je svih domaćinstava iz kolektivnog centra odnosno naselja ili zajedničkog stambenog objekta da solidarno snose troškove prema Elektrodistribuciji za višak utrošene električne energije računajući potrošnju od po 15, odnosno 20 KM (u skladu sa tačkom I ove Odluke).

Realizaciju ove Odluke izvršit će Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak i Ministarstvo finansija, s tim da troškovi njenog sprovođenja ne smiju prelaziti likvidne mogućnosti budžeta Kantona.

Odluka je donesena jednoglasno.

b) Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je donijela Odluku o subvencioniranju troškova stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba-kirija
Odobravaju se sredstva u iznosu od 40.000.00 KM (četrdeset hiljada KM) mjesečno za 2004. godinu na ime subvencioniranja troškova stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba-prognanika ( kirija).
Pravo na subvencioniranje troškova stambenog zbrinjavanja imaju raseljene osobe-prognanici, čija primanja – prihod po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi iznos od 100 KM, a za te osobe nije nadležan drugi organ da obezbjedi privremeni alternativni smještaj, po propisima iz stambene oblasti.
Pravo na subvencioniranje troškova stambenog zbrinjavanja utvrđuje na osnovu zahtjeva, nadležni organ općine za raseljene osobe – prognanike u općini boravišta raseljene osobe, nakon čega zaključuje ugovor o zakupu stambenog prostora, tako da se za porodice:

- do 3 člana ne može ugovoriti subvencija stanarine veća od 100 KM,
- od 4 i 5 članova ne može ugovoriti subvencija stanarine veća od 120 KM,
- 6 i više članova ne može ugovoriti subvencije stanarine veća od 150 KM.

Sredstva za namjene iz ove Odluke utvrđena su u 21 – razdjelu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, glava 01 – potrošačko mjesto 0003 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.10.
Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava za izradu elaborata o pokretanju proizvodnje sušenog povrća u “Semberki” Janja
Odobravaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 KM (slovima: pethiljada KM) Udruženju prijatelja Janje i Mjesnoj zajednici Janja za izradu elaborata o pokretanju proizvodnje sušenog povrća u preduzeću “Semberka” iz Janje.
Odobrena sredstva iz ove Odluke potrebno je uplatiti na žiro račun Instituta za hemijsko inženjerstvo Tuzla broj: 132-1000309638073 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.
Sredstva za namjene iz ove Odluke utvrđena su u 21. razdjelu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, glava 01 – potrošačko mjesto 0002 – Podrška povratku prognanih lica.
Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak i Ministarstvo finansija.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.11.
Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava za nabavku paketa za proljetnu sjetvu
Odobravaju se sredstava u iznosu od 120.000.00 KM (slovima: stotinudvadesethiljada KM) za nabavku 2000 paketa za proljetnu sjetvu, koji će se rasporediti i to: 800 paketa na području Tuzlanskog kantona a 1200 paketa na području Republike Srpske, prema sadržini i rasporedu koji čini sastavni dio ove Odluke.
Raspodjela paketa će se izvršiti prevashodno za potrebe povratnika u 2003. godini, a ako istih nema dovoljno raspodjela će se izvršiti socijalno ugroženim porodicama iz prethodnih godina, na prijedlog nadležne službe općine.
Sredstva za namjene iz ove Odluke utvrđena su u 21. razdjelu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, glava 01 – potrošačko mjesto 0002 – Podrška povratku prognanih lica.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak i Ministarstvo finansija.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.12.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je razmatrala Informaciju o realizaciji Plana proljetne sjetve za 2004.godinu i jednoglasno je donijela Zaključak:

Prihvata se Informacija o planu proljetne sjetve u 2004.godini za područje Tuzlanskog kantona.
Informacija iz ovog Zaključka uputit će se Skupštini Kantona na razmatranje.

Ad.13.
a) Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je nakon razmatranja jednoglasno donijela Odluke o odobravanju sredstava

- Odobravaju se sredstva u visini od 1.360,00 KM (slovima: hiljadutristašezdeset konvertibilnih maraka), Kantonalnoj direkciji robnih rezervi Unsko-sanskog kantona Bihać.

Sredstva iz prethodne tačke odobravaju se na ime uskladištenja i utovara 80 tona mineralnog đubriva, dodijeljenog Tuzlanskom kantonu iz Projekta 2 KR od strane Federalne Vlade.
Sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke izdvojit će se iz dijela sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta, (prihod od sopstvene djelatnosti) sa ekonomskog koda 614100.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija koje će odobrena sredstva prebaciti na žiro račun kantonalne Direkcije robnih rezervi Unsko-sanskog kantona Bihać, broj: 1650031000454409, Univerzal banka filijala Bihać.

- Odobravaju se sredstva u visini od 3.600,00 KM (slovima: trihiljadešesto konvertibilnih maraka), DOO “SEZIX” Živinice.

Sredstva iz prethodne tačke odobravaju se na ime prijevoza mineralnog đubriva
Tuzla – Bihać – Tuzla, kao i otprema istog po opštinama Tuzlanskog kantona.
Sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke izdvojit će se iz dijela sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta, (prihod od sopstvene djelatnosti) sa ekonomskog koda 614100.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija koje će odobrena sredstva prebaciti na žiro račun DOO “SEZIX” Živinice broj: 1321100309467154.

c) Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je razmatrala prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava na ime subvencioniranja kamata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji. Odluka je povučena od strane predlagača.

Ad.14.
a) Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja sudija sudova za prekršaje Tuzlanskog kantona

U članu 4. Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja sudija sudova za prekršaje Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 13/00), tekst: “i to: 0,50% za svaku godinu radnog staža muškarca, a 0,60% za žene” se zamjenjuje tekstom: “za 0,50% za svaku godinu radnog staža”.
Član 6. se briše.
Dosadašnji članovi 7., 8., 9., 10. i 11. postaju članovi 6., 7., 8., 9. i 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.02.2004. godine i bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Odluka je donesena jednoglasno.

b)Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela Odluku:

Odobravaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 KM (slovima: četrdesethiljada KM) u svrhu pokrića nepredviđenih izdataka za 2003. godinu Kantonalnom tužilaštvu Tuzla.
Odobrena finansijska sredstva iz ove Odluke realizovat će se sa budžetske pozicije 11050001 – budžetska rezerva a u korist budžetske pozicije 15040001 – Kantonalno tužilaštvo Tuzla, ekonomski kod 613900 ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 30.000,00 KM i ekonomski kod 821600 rekonstrukcija i investiciono održavanje u iznosu od 10.000,00 KM.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.
Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.15.
a) Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela Odluku:

Stavlja se van snage Odluka o prepozicioniranju sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu sa budžetske pozicije razdjel 11 – Budžetska rezerva u razdjel 15 – Ministarstvo pravosuđa i uprave za potrošačku jedinicu 15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla broj: 02/1-14-16078/03 od 20.11.2003. godine (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/03).

Odluka je donesena jednoglasno.

b) Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela Odluku:

Stavlja sa van snage Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2003. godinu za razdjel 15 – Ministarstvo pravosuđa i uprave broj: 02/1-14-1179/03 od 25.09.2003. godine (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/03).

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.16.
a) Vlada je donijela Odluku:

Odobravaju se sredstva u iznosu od 49.772,00 KM (slovima: četrdesetdevethiljada i sedastosedamdeset dvije konvertibilne marke) za nabavku 39 računara i 38 štampača za potrebe kantonalnih organa uprave i službi, a u skladu sa Programom kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava za 2003. godinu.
Sredstva iz ove Odluke odobravaju se sa budžetske pozicije “tekuća rezerva” preko Vlade Tuzlanskog kantona, organizacioni kod 11010001, ekonomski kod 614311, funkcionalni kod 0110, i ista će se po fakturi uplatiti na žiro račun “InfoDis” d.o.o. Tuzla, broj: 1610250007010043 kod Raiffeisen banke Tuzla.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi tačka I Odluke Vlade broj: 02/1-14-16069/03 od 20.11.2003. godine.

Odluka je donesena jednoglasno.

- Vlada je donijela i Odluku o prihvatanju teksta ugovora.
Prihvata se tekst Ugovora o kupovini opreme za potrebe kantonalnih organa uprave i službi, zaključen između DOO “INFODIS” Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona, na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-14-16069/03 od 20.11.2003. godine, i Odluku Vlade od 11.02.2004. godine.
Daje se ovlaštenje predsjedniku Vlade da u ime Vlade potpiše ugovor iz ove Odluke.
Odluka je donesena jednoglasno.

b) Vlada je donijela Odluku o raspodjeli nabavljene računarske opreme

U vezi sa tačkom IV Odluke Vlade Tuzlanskog Kantona, broj: 02/1-14-16069/03 od 20.11.2003. godine, a u skladu sa Programom kapitalnih ulaganja - nabavke opreme za ministarstva i službe Broj 02/1-14-7493/03 od 05.06.2003. godine, nabavljena računarska oprema raspoređuje se na sljedeći način:

Br Ministarstvo-služba Računari Štampači
1 Min. unutrašnjih poslova 2 2
2 Min. pravosuđa i uprave 7 7
3 Min. obrazovanja, nauke, kulture i sporta 3 3
4 Min. prostornog uređenja i zaštite okoline 2 2
5 Min. za rad i socijalnu politiku 1 1
6 Min. zdravstva 2 2
7 Min. poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 4 4
8 Min. za boračka pitanja 2 2
9 Min. industrije, energetike i rudarstva 3 3
10 Min. trgovine, turizma i saobraćaja 2 2
11 Min. za obnovu, razvoj i povratak 2 2
12 Stručna služba Vlade 2 2
13 Zajednička služba kantonalnih organa 4 3
14 Ministarstvo finansija 3 3
UKUPNO 39 38

Zadužuju se Zajednička služba kantonalnih organa i Odjeljenje KIM-a pri toj Službi, da u saradnji sa isporučiocem nabavljene računarske opreme, a u skladu sa raspodjelom iz prethodne tačke ove Odluke, prilikom isporuke istu distribuiraju na adrese navedenih organa i službi, te da je instališu i uvežu u sistem jedinstvene kantonalne mreže.

Navedeni organi i službe iz ove Odluke će dodijeljenu računarsku opremu u skladu sa ovom Odlukom uknjižiti u poslovne knjige kao vlastita sredstva.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.17.
a) Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti:

Daje se saglasnost na Odluku broj: 15/1-14-1110/04 od 28.01.2004. godine Ministra za boračka pitanja o rasporedu sredstava u svrhu realizacije programskih ciljeva boračkih organizacija i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona, iz razdjela 20, glava 02, potrošačko mjesto 0001 – Boračke organizacije i udruženja, Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu.

Odluka je donesena jednoglasno.

b) Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava:

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu 6.300,00 KM (slovima: šesthiljadatristotine KM) D.O.O. “ODRŽAVANJE” Tuzla na ime izmirenja obaveza po osnovu zakupa kancelarije arhiva BIZ-a Srebrenica.
Sredstva u namjenu predviđenu ovom Odlukom doznačena su na račun Budžeta Kantona , budžetska organizacija 2001001, vrsta prihoda 722621 dana 08.01.2004.godine, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu Rješenja Premijera Federacije BiH broj: 01-14-2583/03 od 11.11.2003.godine.
Novčana sredstva odobravaju se sa budžetske pozicije 11050001 – budžetska rezerva.
Novčana sredstva iz tačke I ove Odluke prenose se na Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, razdio 20, glava 01, potrošačko mjesto 0002, (20010002 – Dopunska prava BIZ-e), ekonomski kod 614232.
Novčana sredstva doznačit će se na ime DOO “ODRŽAVANJE” Tuzla račun broj: 1650609900216942 otvoren kod Univerzal banke , identifikacioni broj: 4209587230004.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.18.
Na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja Vlada je razmatrala Zaključak Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da u roku od 5 dana izda odgovarajuću saglasnost Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za ugovaranje finansiranja rada javnih zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da definiše postojeću mrežu apotekarskih ustanova u smislu člana 170. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine F BiH», broj: 29/97), te da u skladu sa istom izda odgovarajuću saglasnost za ugovaranje nabavke i distribucije lijekova na području Tuzlanskog kantona sa svim apotekarskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona koje su po mišljenju i nalazu Ministarstva zdravstva uredno registrirane i koje ispunjavaju sve ostale važeće uslove i kriterije za obavljanje apotekarske djelatnosti.

Vlada je donijela Odluku o poništavanju odluke po pravu nadzora:

Poništava se, po pravu nadzora, Odluka ministra zdravstva Tuzlanskog kantona broj:13/1-37-12525 od 8.10.2002.godine i Lista privremene mreže zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite koja je sastavni dio te Odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona, donio je Odluku broj:13/1-37-12525 od 8.10.2002.godine.
Kao pravni osnov za donošenje predmetne odluke naveden je član 170. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije», broj: 29/97).
Citiranom odredbom utvrđeno je da će do donošenja mreže zdravstvene djelatnosti zdravstvene ustanove nastaviti rad u postojećoj mreži.
Članom 37. stav 3. propisano je da mrežu zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite donosi zakonodavno tijelo kantona.
Obzirom da je u toku donošenje Mreže zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona od strane Skupštine Kantona, kao nadležnog organa, te da je privremena mreža utvrđena od strane stvarno nenadležnog organa, smatramo da je potrebno otkloniti primijećenu nepravilnost.
Zbog svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke , u smislu člana 261.stav 6. Zakona o upravnom postupku nije dozvoljena žalba, ali se protiv iste može povesti upravni spor kod nadležnog suda.

Odluka je donesena jednoglasno.

b) Na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti:
Daje se saglasnost Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da uplate za godišnju premiju osiguranja propisanu Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 2/03., produži do 29.02.2004. godine.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.19.
Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za boračka pitanja Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti:
Daje se saglasnost Ministru unutrašnjih poslova za prijem 17 volontera – diplomiranih kriminalista i tri volontera – diplomiranih pravnika, kao i Ministarstva za boračka pitanja prijem jednog volontera – dipl. pravnika, po provedenom konkursu na osnovu Odluke Vlade od 20.11.2003. godine broj: 02/1-34-12043/03.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.20.
Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava:

Odobravaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 (slovima: dvije hiljade konvertibilnih maraka) Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuzla.
Sredstva iz prethodne tačke odobravaju se na ime pomoći za obilježavanje 120 godina rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla.
Sredstva potrebna za realizaciju ove odluke izdvojit će se sa budžetske pozicije 11010003 – “Manifestacije”.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, koje će odobrena sredstva prebaciti na žiro račun Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla, broj: 1321000309436313 kod Tuzlanske banke.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.21.
Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa.
Raspisuje se javni oglas radi popunjavanja upražnjenih pozicija članova, Upravnih/Nadzornih odbora u slijedećim privrednim društvima: DD Rudnik soli “Tušanj” Tuzla, DD KHK Lukavac, DOO “Panonica” Tuzla, DD «TTU» Tuzla,, DD Fabrika obuće “Aida” Tuzla”, DD Fabrika sode Lukavac, DD «TMB» Banovići, DD «Resod-Guming» Tuzla, DD «Integra inžinjering» Tuzla, Rudnik magnezita «Kladanj» Kladanj, Unioninvest «Elektromontaža» Tuzla i Unioninvest «Mašinska montaža» Tuzla, kao i članova i predsjednika odbora za reviziju u privrednom društvu DD Rudnik soli Tušanj.
Utvrđuje se tekst javnog oglasa, koji je u prilogu ove Odluke i koji predstavlja njen sastavni dio, a koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH»,broj: 12/03 i 34/03),i Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe («Službene novine Tuzlanskog kantona»,broj:9/03 i 12/03. .
Postupak oglašavanja, imenovanja Komisije za izbor i provođenje postupka, provest će Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva će javni oglas objaviti u «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine» i dnevnom listu «Jutarnje novine».
Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.22.
Vlada je donijela Odluku o formiranju Komisije za izbor i provođenje postupka javnog konkursa.

U Komisiju za izbor i provođenje javnog konkursa za upražnjeno mjesto Sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona i javnog konkursa za upražnjena radna mjesta u organima uprave Tuzlanskog kantona, objavljenih u “Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnim listovima: “Oslobođenje”, Jutarnje novine” i “Dnevni avaz”, imenuju se slijedeće osobe:
1. Zvonko Lugonjić
2. Velida Mujkić
3. Enver Ćosićkić
4. Admira Salković
5. Zineta Topčagić
6. Jela Lukić
7. Merima Hajdarević

Komisija bira predsjedavajućeg među svojim članovima .

Zadatak Komisije je da pregleda pristigle prijave po navedenim konkursima i sačini listu kandidata koji ispunjavaju uslove za javni konkurs, u roku od 30 dana računajući od 10.02.2004. godine, te istu dostavi resornim ministarstvima i Vladi Kantona na dalje postupanje u skladu sa zakonom.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.23.
Na prijedlog Komisije za kadrovska pitanja Vlada je donijela slijedeće:

Data je saglasnost za imenovanje Hadžić Faruka za direktora JU OŠ “Brčanska Malta” Tuzla.
Data je saglasnost za imenovanje Izeta Beširovića za direktora JU OŠ “Dubrave” Živinice.
Data je saglasnost za imenovanje Refika Tulumovića za direktora JU Prva osnovna škola Živinice.

Data je saglasnost za imenovanje Asima Klopića za direktora JU OŠ “Živinice Gornje” Živinice.

Data je saglasnost za imenovanje Fikreta Mujić za direktora JU OŠ “Bašigovci” Živinice.

Data je saglasnost za imenovanje Alje Salihovića za direktora JU OŠ “Gračanica” Živinice.

Data je saglasnost za imenovanje Šabana Bijelića za direktora JU OŠ “Šerići” Živinice.

Data je saglasnost za imenovanje Emire Hamidović za direktora JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla.

Odluke su donesene uz jedan glas uzdržan.

Nije data saglasnost kandidatima Smajlu Imamoviću i Asimu Bojiću za imenovanje direktora JU Druga osnovna škola Živinice.
Zadužuje se Upravni odbor JU Druga osnovna škola Živinice da raspiše Javni konkurs za imenovanje direktora.

Imenovan je Upravni odbor Javne ustanove “Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona” u slijedećem sastavu:

1. Prof.dr. Enver Mandžić – predsjednik
2. Doc.dr. Miroslav Petrović – član
3. Mira Zoranović – član
4. Mustafa Redžepović – član
5. Hari Ejubović – član

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od 60 dana, odnosno do okončanja procedure izbora i imenovanja članova Upravnog odbora po raspisanom javnom oglasu, radi popunjavanja upražnjenih pozicija članova, odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove “Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona” Tuzla.

Rješenje doneseno uz jedan glas uzdržan.

 

PREDSJEDNIK VLADE
Bajazit Jašarević