IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 35. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 13.02.2004. godine


Sjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Bajazit Jašarević

Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o javnom okupljanju.
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o obrtu.
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu razvoj i povratak

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati plaće za mjesec januar 2004.godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga Aneksa 1. i 2. Ugovora o komisionom kreditu kojim se utvrđuje izmjena strukture ulaganja po investicionom programu za izgradnju platforme na Međunarodnom aerodromu Tuzla.
Obrađivač: Međunarodni aerodrom Tuzla

5. Razmatranje prijedloga i donošenje:
a) Odluke o raspoređivanju sredstava sa budžetske pozicije “Intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina”
b) Odluke o raspoređivanju sredstava sa budžetske pozicije “Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi”
c) Program o kriterijima za korištenje sredstava sa budžetske pozicije “Intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina” i sa budžetske pozicije “Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi”
d) Razmatranje prijedloga finansiranja projekta “Program aktivnosti na remontovanju opreme poliuretanskog dijela proizvodnje u d.d. “Polihem u stečaju” Tuzla;
e) Odluke o odobravanju sredstava privrednom društvu d.d. “Polihem u stečaju” Tuzla sa budžetske pozicije “Intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina”;
f) Odluke o odobravanju sredstava privrednom društvu d.d. “Polihem u stečaju” Tuzla sa budžetske pozicije “Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi”;
g) Odluke o odobravanju sredstava privrednom društvu d.d. “Tvornica transportnih uređaja” Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o utvrđivanju roba, usluga i radova posebne namjene, interesa i okolnosti;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

7. Razmatranje Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 31.12.2003. godine.
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

8. Razmatranje zahtjeva JP Radio televizije Tuzlanskog kantona za odobravanje sredstava za kupovinu zgrade DOO Grafičar Tuzla.
Obrađivač: JP Radio televizija Tuzlanskog kantona

9. Razmatranje prijedloga Programa mjera “Zdravstvene zaštite životinja” na području Tuzlanskog kantona za 2004. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje terminskog Plana realizacije Strategije informisanja Vlade Tuzlanskog kantona za period februar – juni 2004. godine.
Obrađivač: Zajednička služba kantonalnih organa uprave – Odsjek za informisanje

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava:
a) Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona Tuzla;
b) Građevinskom odboru za gradnju crkve u Orašju kod Tuzle.
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava:
a) Općini Kladanj na ime pomoći radnicima fabrike u stečajnom postupku DD “Drinjača” Kladanj;
b) Općini Kladanj na ime uplate zdravstvenog osiguranja premije za radnike i članove njihovih porodica fabrike u stečajnom postupku DD “Drinjača” Kladanj;
c) Općini Čelić na ime pomoći radnicima fabrike u stečajnom postupku DOO “Frigos” Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava:
a) Regionalnom odboru muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet” Tuzla, na ime pomoći za Narodnu kuhinju “Imaret” Tuzla;
b) Centru za djecu sa smetnjama u razvoju “Koraci nade” Tuzla;
c) Odluku o odobravanju sredstava za isplatu uvećanog dječijeg dodatka;
d) Odluku o jednokratnoj pomoći za žene – majke porodilje koje nisu u radnom odnosu.
Obrađivač: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava KBS “Tuzla – Sinalko” Tuzla na ime finansiranja 5-og TK Open-a”;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Razmatranje zahtjeva Centralnog grijanja Tuzla;

16. Razmatranje Zahtjeva Skupštine Tuzlanskog kantona.

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata Upravnog odbora JP Međunarodni aerodrom Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

18. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prenosu stalnih sredstava.

19. Kadrovska pitanja.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen pa se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:


Z A K LJ U Č C I

Ad.1.
Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je razmatrala i jednoglasno utvrdila prijedlog Zakona o javnom okupljanju te će se isti proslijedit Skupštini Kantona radi razmatranja i donošenja na sjednici Skupštine.

Ad.2.
Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je razmatrala i jednoglasno utvrdila prijedlog Zakona o obrtu te će se isti proslijedit Skupštini Kantona radi razmatranja i donošenja na sjednici Skupštine.

Ad.3.
Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku:

Isplata plaće za mjesec januar 2004.godine za sve budžetske korisnike izvršit će se akontativno u bruto iznosu, na bazi obračuna plaća za mjesec decembar 2003.godine.
Zadužuje se Ministarstvo finansija da po konačnom obračunu plaća za mjesec januar 2004.godine u novom sistemu Centralizovanog obračuna i dinamike isplate plaća, izvrši korekciju u odnosu na isplaćenu akontaciju.
Reklamacije bruto plaće za januar 2004.godine izvršiti će se u februaru 2004.godine.

Ad.4.
Vlada je razmatrala i jednoglasno prihvatila tekst Aneksa 1. i 2. Ugovora o komisionom kreditu o izmjeni strukture ulaganja po investicionom Programu za izgradnju platforme na Međunarodnom aerodromu Tuzla.
Ovlašćuje se predsjednik Vlade da u ime Vlade potpiše Aneks 2. Ugovora o komisionom kreditu iz ovog Zaključka.

Ad.5.
Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela:

a) Odluku o raspoređivanju sredstava sa budžetske pozicije - “Intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina”-11010006

Sredstva sa budžetske pozicije “Intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina” –11010006 u iznosu od 1.900.000,00 KM raspoređuje se:

- privrednim društvima, kao intervencija zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina: u rudarstvu, hemijskoj industriji, metaloprerađivačkoj i elektroindustriji, industriji gume i plastike, obuće i tekstila, građevinarstva, grafičkoj, drvnoj i prehrambenoj industriji kao i za izradu i realizaciju novih programa za oživljavanje proizvodnje, koja će se odobriti prema posebnom Programu Vlade.

b) Odluku o raspoređivanju sredstava sa budžetske pozicije “Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi”-11010010

Sredstva sa budžetske pozicije “Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi”-11010010 u iznosu od 1.350.000,00 KM raspoređuje se:

- 400.000,00 KM privrednim društvima : u rudarstvu, hemijskoj industriji, metaloprerađivačkoj i elektroindustriji, industriji gume i plastike, obuće i tekstila, građevinarstva, grafičkoj, drvnoj i prehrambenoj industriji kao pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa, a koja će se odobriti prema posebnom Programu Vlade.

- 900.000,00 KM kao namjenska sredstva za subvencioniranje kamata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, a koja će se odobriti prema posebnom Programu Vlade.

- 50.000,00 KM sufinansiranje projekta primarne poljoprivredne proizvodnje u saradnji sa GTC – DEZA.

c) Program korištenja sredstava sa budžetskih pozicija 11010006 i 11010010

Sredstva sa budžetske pozicije 11010006 “Intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina” u iznosu od 1.900.000,00 KM (million devestohiljda konvertibilnih maraka) i budžetske pozicije 11010010 “Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi” u iznosu od 400.000,00 KM (četristohiljada konvertibilnih maraka), mogu se odobriti privrednim društvima navedenim pod tačkom 1, 2 i 3 iz oblasti rudarstva, hemijske, metaloprerađivačke i elektroindustrije, industrije gume i plastike, obuće i tekstila, građevinarstva, grafičke, drvne i prehrambene industriji uz ispunjavanje slijedećih kriterija:

1. Za privredna društva sa liste preduzeća prema kojima Vlada Tuzlanskog kantona vrši prava i obaveze upravljanja državnim kapitalom:

- Urađen program oživljavanja ili pokretanja dijela proizvodnog procesa,
- Ugovore, narudžbe ili druge garancije kao dokaz za obezbjeđen plasman proizvoda ili usluga,
- Da privredna društva nisu u mogućnosti da obezbijede na drugi način potrebna sredstva za navedene namjene,

2. Za privredna društva koja su privatizirana jednim od metoda privatizacije a nalazila su se na listi preduzeća prema kojima je Vlada Tuzlanskog kantona vršila prava i obaveze upravljanja državnim kapitalom:

- Potvrdu od KAP-a o ispunjenju uslova iz kupoprodajnog ugovora sa KAP-om
- Urađen program oživljavanja ili pokretanja dijela proizvodnog procesa,
- Ugovore, narudžbe ili druge garancije kao dokaz za obezbjeđen plasman proizvoda i usluga,

3. Za privredna društva koja su u stečajnom postupku, a nalazila su se prije privatizacije ili pokretanja stečajnog postupka na listi preduzeća prema kojima je Vlada Tuzlanskog kantona vršila prava i obaveze upravljanja državnim kapitalom:

- Za Društva koja imaju namjeru da pokrenu proizvodnju je potrebno da dostave Program oživljavanja ili pokretanja dijela proizvodnog procesa uz zahtjev i saglasnost stečajnih organa da će se dobivena budžetska sredstva iskoristiti samo u svrhu pokretanja ili oživljavanja proizvodnih cjelina.
- Program zbrinjavanja dijela zaposlenika radi ostvarivanja prava prijavljivanja na Zavod za zapošljavanje, uz zahtjev i saglasnost stečajnih organa da će se dobivena budžetska sredstva iskoristiti samo u svrhu zbrinjavanja zaposlenika.
- Za jednokratne pomoći licima koja su bila u statusu uposlenika tog privrednog subjekta u momentu pokretanja stečajnog postupka a za koje je Vlada Kantona putem resornog ministarstva angažovana na iznalaženju strateškog partnere u cilju oživljavanja proizvodnih cjelina u tim privrednim subjektima.

Zadužuju se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva da na osnovu prikupljenih i obrađenih zahtjeva, koja podnesu privredna društva, Vladi Tuzlanskog kantona dostavi prijedlog privrednih društava koja ispunjavaju navedene kriterije za dodjelu budžetskih sredstava.

Zadužuju se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da nakon što Vlada Tuzlanskog kantona odobri sredstva, prati njihovu realizaciju.

d) Zaključak: Prihvata se Program aktivnosti na remontovanju opreme poliuretanskog dijela proizvodnje u d.d. Polihem u stečaju Tuzla i prijedlog finansiranja Projekta “Program aktivnosti na remontovanju opreme poliuretanskog dijela proizvodnje u d.d. Polihem u stečaju Tuzla”.
Zadužuje se Direkcija za zaštitu okolice da u Finansijskom planu za 2004.godinu, predvidi finansiranje Projekta «Program aktivnosti na remontovanju opreme poliuretanskog dijela proizvodnje u d.d. Polihem u stečaju Tuzla», u iznosu od 600.000,00 KM.

Zadužuje se JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona da u Finansijskom planu za 2004.godinu, predvidi finansiranje Projekta «Program aktivnosti na remontovanju opreme poliuretanskog dijela proizvodnje u d.d. Polihem u stečaju Tuzla», u iznosu od 300.000,00 KM.
Zadužuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da prati realizaciju Programa aktivnosti na remontovanju opreme poliuretanskog dijela proizvodnje u d.d. Polihem u stečaju Tuzla i o tome redovno izvještava Vladu Kantona.

e) Odluku o odobravanju sredstava: Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu DD “Polihemu u stečaju” Tuzla u iznosu od 260.000,00 KM (dvjestošestdeset hiljada konvertibilnih maraka) za finansiranje projekta »Program aktivnosti na remontovanju opreme poliuretanskog dijela proizvodnje u DD “Polihemu u stečaju” Tuzla.
Odobrena finansijska sredstva iz ove Odluke Ministarstvo finansija će realizovati doznakom sa računa Budžeta Tuzlanskog kantona, budžetska pozicija «Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi»-11010010 na račun DD “Polihem u stečaju” u Tuzli broj: 1321000311385237 kod Tuzlanske banke, dd Tuzla.

f) Odluku o davanju saglasnosti na Protokol o uvjetima odobravanja novčanih sredstava namijenjenih za remont postrojenja stečajnog dužnika d.d. Polihem u stečaju Tuzla, broj: 03/1-14-1775/04 od 11.02.2004.godine, potpisan između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i d.d. Polihem u stečaju Tuzla.

g) Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava privrednom društvu d.d. “Polihem u stečaju” Tuzla sa budžetske pozicije intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina i prijedlog Odluke o odobravanju sredstava privrednom društvu d.d. “Tvornica transportnih uređaja” Tuzla povučen je od strane predlagača.

Ad.6.
Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o utvrđivanju roba, usluga i radova posebne namjene, interesa i okolnosti
Ovom Odlukom utvrđuje se roba, usluge i radovi posebne namjene, interesa i okolnosti koji su izuzeti od primjene odredaba Uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova za Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Robe posebne namjene, interesa i okolnosti su:

- Zgrada za Općinski sud u Živinicama.

Ad.7.
Vlada je razmatrala i jednoglasno prihvatila Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-31.12.2003.godine.
Zadužuju se Kantonalna agencija za privatizaciju i resorna ministarstva da u saradnji sa stručnim ekonomsko-finansijskim institucijama analiziraju prednosti i nedostatke izmirenja ugovorenih obaveza i investicionog ulaganja kupaca privrednih subjekata u procesu privatizacije, djelimično ili u cjelini, iz sredstava tekućeg poslovanja, odnosno novih finansijskih ulaganja iz kreditnog zaduženja ili drugih izvora, a posebno privatizovanih preduzeća u granama tekstila, kože i obuće i finalne prerade drveta.
Zadužuje se Kantonalna agencija za privatizaciju da u roku od 45 dana organizuje raspravu u vezi funkcije rada i upravljanja Javnim komunalnim preduzećima u postprivatizacijskom periodu.
Zadužuje se Kantonalna agencija za privatizaciju da tromjesečno informiše Vladu Kantona o provedenim kontrolama ispunjavanja ugovorenih obaveza u procesu privatizacije privrednih subjekata Tuzlanskog kantona, a prema programu mjera koje je usvojila Skupština Kantona.
Zadužuje se menadžment JP Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da u roku od 7 dana izvrše popis i knjigovodstveno evidentiranje imovine Međunarodnog aerodroma Tuzla, u cilju sačinjavanja konačnog bilansa i pripreme modela privatizacije navedenog preduzeća.
Izvještaj o radu i Finansijski Izvještaj Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 31.12.2003.godine proslijedit će Skupštini Kantona na razmatranje.

U okviru ove tačke dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak:
Zadužuje se Tuzlanska banka d.d. Tuzla da u roku od 15 dana sačini i Vladi Kantona dostavi na razmatranje Izvještaj o korištenju sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Tuzlanskog kantona za 2003.godinu.

Ad.8.
Vlada je razmatrala zahtjev JP Radio-televizije Tuzlanskog kantona za odobravanje sredstava za kupovinu zgrade D.O.O. “Grafičar” Tuzla i jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 350.000,00 KM.
Jednoglasno je donesen zaključak:
Zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da u roku od 7 dana sačine i Vladi Kantona dostave prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JP Radio - televizija Tuzlanskog kantona u iznosu od 350.000,00 KM, u svrhu kupovine zgrade D.O.O. «Grafičar» Tuzla, jer je za njeno sačinjavanje i izvršenje neophodno odrediti odgovarajuću budžetsku poziciju i način izvršenja te Odluke.

Ad.9.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je razmatrala i jednoglasno prihvatila Program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2004.godinu.

Ad.10.
Na prijedlog Zajedničke službe Kantonalnih organa uprave – Odsjek za informisanje Vlada je razmatrala i jednoglasno prihvatila Terminski plan realizacije strategije i informisanja Vlada Tuzlanskog kantona za period februar – juni 2004.godine.

Ad.11.
Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela:

a) Odluku o odobravanju sredstava Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona Tuzla
Odobravaju se sredstva u iznosu od 12.000,00 KM (dvanaesthiljada konvertibilnih maraka) Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona Tuzla na ime pomoći u pokriću dijela materijalnih troškova i programske aktivnosti u 2004.godini.
Odobrena finansijska sredstva će se realizovati iz sredstava budžetske rezerve, preko Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak (organizacioni kod 21010001, ekonomski kod je 614311, funkcionalni kod je 1390), uplatom na račun Obrtničke komore Tuzlanskog kantona broj: 1321000309127368 kod Tuzlanske banke, d.d. Tuzla.

b) Odluku o odobravanju sredstava za dovršenje crkve u Orašju kod Tuzla

Odobravaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnih maraka) Građevinskom odboru za gradnju crkve u Orašju kod Tuzle, kao učešće Vlade Katnona u dovršavanju njene izgradnje.
Odobrena sredstva iz ove Odluke potrebno je uplatiti na žiro račun Zagrebačke banke poslovna jedinica Tuzla broj; 3383001102314130 broj štednog uloga: 11-30-02314-1 Građevinski odbor - Orašje - Tuzla.
Sredstva za namjene iz ove Odluke utvrđena su u 21. razdjelu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu, glava 01 - potrošačko mjesto 0002 - Podrška povratku prognanih lica.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak.

Ad.12.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede povučeni su prijedlozi Odluka o odobravanju sredstava.

a) Općini Kladanj na ime pomoći radnicima fabrike u stečajnom postupku DD “Drinjača” Kladanj;

b ) Općini Kladanj na ime uplate zdravstvenog osiguranja premije za radnike i članove njihovih porodica fabrike u stečajnom postupku DD “Drinjača” Kladanj;

c) Općini Čelić na ime pomoći radnicima fabrike u stečajnom postupku DOO “Frigos” Čelić;

Ad.13.
Na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava:
a) Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 120.000,00 KM (stotinunu dvadeset hiljada konvertibilnih maraka) Regionalnom odboru muslimanskog dobrotvornog društva «Merhamet» Tuzla, na ime pomoći za Narodnu kuhinju "Imaret" Tuzla.
Sredstva iz ove Odluke isplaćivat će se mjesečno i to počev od 01.01.2004.godine do 31.12.2004.godine u mjesečnim iznosima po 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnih maraka).
Novčana sredstva iz ove Odluke odobravaju se sa budžetske pozicije 23020009 iz Budžeta Ministarstva za rad i socijalnu politiku, organizacioni kod 23020009 - materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, ekonomski kod 614200.
Novčana sredstva doznačit će se Regionalnom odboru Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet" Tuzla na račun broj: 132-1000309575896 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, identifikacioni broj: 4200584980269.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

b) Odluku o odobravanju sredstava:
Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 84.000,00 KM (osamdesetčetirihiljade konvertibilnih maraka) Centru za djecu sa smetnjama u razvoju "Koraci nade" Tuzla.
Sredstva iz ove Odluke isplaćivat će se mjesečno i to počev od 01.01.2004.godine do 31.12.2004.godine u mjesečnim iznosima po 7.000,00 KM (sedamdiljada konvertibilnih maraka).
Novčana sredstva iz ove Odluke odobravaju se iz Budžeta Ministarstva za rad i socijalnu politiku, organizacioni kod 23020009 - materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, ekonomski kod 614200.
Novčana sredstva doznačit će se Centru za djecu sa smetnjama u razvoju "Koraci nade" Tuzla na račun broj: 161-025-00089500-43 kod Raiffeisen banke Tuzla.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.

c) Odluku o odobravanju sredstava

Odobravaju se novčana sredstva za isplatu uvećanog dječijeg dodatka za djecu sa smetnjama u razvoju, djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti.
Mjesečni iznos naknada utvrđuje se u visini od 30 KM po korisniku za djecu iz tačke I ove Odluke.
Novčana sredstva iz ove Odluke odobravaju se iz Budžeta Ministarstva za rad i socijalnu politiku, sa budžetske pozicije "zaštita porodice sa djecom", organizacioni kod 23020012, ekonomski kod 614200.
Prenos sredstava iz tačke I ove Odluke vršit će se iz trezora na račune mjesno nadležnih centara za socijalni rad u skladu sa ispostavljenim fakturama i zahtjevom resornog Ministarstva.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za period od 01.01. - 31.12.2004.godine.

d) Odluku o jednokratnoj pomoći:

Odobravaju se sredstva na ime jednokratnih novčanih pomoći za žene - majke porodilje koje nisu u radnom odnosu u iznosu od 100,00 KM po korisniku.
Novčana sredstva iz ove Odluke odobravaju se iz Budžeta Ministarstva za rad i socijalnu politiku, sa budžetske pozicije "zaštita porodice sa djecom", organizacioni kod 23020012, ekonomski kod 614200.
Isplatu sredstava iz ove Odluke, vršit će mjesno nadležni Centar za socijalni rad na osnovu dokaza o nezaposlenosti i izvoda iz matične knjige rođenih za dijete do godinu dana starosti.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za period od 01.01. - 31.12.2004.godine.

Ad.14.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava:
Odobravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnih maraka) KBS «Tuzla-Sinalko» Tuzla sa budžetske pozicije 11010003 – Troškovi manifestacije na ime finansiranja 5-og «TK Open-a» koji će se održati 27. – 28.02.2004.godine u Tuzli.
Sredstva iz ove Odluke uplatiti na žiro-račun KBS «Tuzla-Sinalko» Tuzla broj: 132-100-0309131151 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ad.15.
Vlada je razmatrala zahtjev Centralnog grijanja Tuzla i jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola koje koriste toplinsku energiju iz toplinske mreže koju održava DD Centralno grijanje Tuzla, da do kraja februara tekuće godine ugovore održavanje i upravljanje toplinskim podstanicama sa DD Centralno grijanje Tuzla, bez naknade a u cilju ekonomičnijeg raspolaganja toplinskom energijom.
Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da za toplinske podstanice na lokaciji fakulteta i studentskih domova navedenih u prilogu tabele obaveže ovlaštena lica odnosno organe, da provedu aktivnosti na zaključenju ugovora sa DD Centralno grijanje Tuzla, na način i pod uslovima utvrđenim u tački I ovog Zaključka.
Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da tekst ugovora iz tačke I i II ovog Zaključka, usaglasi sa općinom Tuzla i DD «Centralnim grijanjem» Tuzla i iste dostavi Vladi Kantona na razmatranje.
Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da prati realizaciju ovog Zaključka.

Ad.16.
Vlada je razmatrala zahtjev Skupštine Tuzlanskog kantona i jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava:

Odobravaju se finansijska sredstva Skupštini Tuzlanskog kantona u iznosu od 9.593,00 KM za izmirenje stvorenih obaveza za kupovinu opreme za snimanje sjednica Skupštine.

Odobrena finansijska sredstva će se realizovati sa budžetske pozicije 11050001 – budžetska rezerva, preko Skupštine Tuzlanskog kantona (organizacioni kod 10010001, ekonomski kod 821300, funkcionalni kod je 0110, a prema ispostavljenim računima od dobavljača DOO «MIBO TRADING», Sarajevo, u ukupnom iznosu od 9.593,00 KM, na račun broj: 1610000032430021 kod Raiffeisen banke, Tuzla.

Ad.17.
Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa

Raspisuje se javni oglas radi popunjavanja upražnjene pozicije članova Upravnog odbora JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA.
Utvrđuje se tekst javnog oglasa koji se nalazi u prilogu ove Odluke i predstavlja njen sastavni dio, a koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 12/03 i 34/03) i Odlukom Vlade o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe.
Postupak oglašavanja, imenovanja komisije za izbor i provođenje postupka, vršit će Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja.
Javni oglas objavit će se u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine» i dnevnom listu "Jutarnje novine".

Ad.18.
Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o prenosu stalnih sredstava:
Putničko vozilo marke "AUDI A6 2,6". broj: šasije WAUZZZ4AZVN031690, broj motora ABC227441, reg. oznaka 929-A-700, godina proizvodnje - 1996. godina, vlasništvo Vlade Tuzlanskog kantona prenosi se u trajno vlasništvo Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Zajednička služba kantonalnih organa uprave i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ad.19.
Na prijedlog Komisije za kadrovska pitanja Vlada je jednoglasno donijela Odluku o davanju saglasnosti:

Daje se saglasnost na imenovanje mr. Lejle Atlić, dr.vet. medicine za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, na period do 60 dana.

 

PREDSJEDNIK VLADE
Bajazit Jašarević