IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 36. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 02.03.2004. godine


Sjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Bajazit Jašarević

Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 34. i 35. redovne sjednice Vlade;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o srednjem obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

5. Razmatranje prijedloga Programa kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za 2004.godinu;

6. Razmatranje Programa zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja i razmatranje Okvirnog sporazuma o načinu preuzimanja i raspoređivanja zaposlenika na rad;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

7. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prepozicioniranju izdataka iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu, za RTV TK;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu, za JU Univerzitet u Tuzli;
c) Razmatanje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu, za JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu, za povrate više uplaćenih javnih prihoda;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 – fizička kultura i sport za 2004.godinu;
b)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010004 – nauka za 2004.godinu;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010005 – izdavačka djelatnost za 2004.godinu;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24050008 – kulturne manifestacije za 2004.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime sufinansiranja projekta “podsticanja poduzetništva u sektoru voćarstva i povrtlarstva u regiji Tuzla – Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Faza II”;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći licima koja su imala status uposlenika u momentu pokretanja stečajnog postupka u d.o.o. “Frigos – u stečaju” Čelić i d.o.o. “Fruteks- u stečaju” Čelić.
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava d.d. “Drinjača - u stečaju” Kladanj na ime uplate zdravstvenog osiguranja – premija za 127 radnika;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava d.d. “Drinjača Kladanj – u stečaju” na ime pomoći licima koja su imala status uposlenika u momentu pokretanja stečajnog postupka.
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. a) Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za upražnjena radna mjesta u organima uprave Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za direktora Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijemu u radni odnos službenika na određeno vrijeme, na poslovima izdavanja ličnih dokumenata građana
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

12. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja radnika sudova Tuzlanskog kantona i Kantonalnog tužilaštva;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

13. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja službenika i namještenika sudova za prekršaje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

14. Razmatanje Protokola u vezi izmjena dinamike trošenja sredstava za period I - III 2004.godine;

15. Razmatranje i davanje saglasnosti na Statut JP Međunarodni aerodrom Tuzla;
Obrađivač: Aerodrom Tuzla

16. Razmatranje i davanje saglasnosti za provođenje postupka izravne pogodbe po zahtjevu Općine Lukavac.

17. Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o postavljenju Kantonalnog štaba civilne zaštite;

18. Kadrovska pitanja

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen pa se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:

Z A K LJ U Č C I


Ad.1.
Usvojeni su jednoglasno Izvodi iz Zapisnika sa 34. i 35. redovne sjednice Vlade.

Ad.2.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala i jednoglasno utvrdila nacrt Zakona o visokom obrazovanju. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju bit će upućen Skupštini Kantona na razmatranje.

Ad.3.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala i jednoglasno utvrdila nacrt Zakona o srednjem obrazovanju, i isti će biti upućen Skupštini Kantona na razmatranje.

Ad.4.
Na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Vlada je razmatrala i jednoglasno utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i isti će biti upućen Skupštini Kantona na razmatranje.

Ad.5.
Vlada je donijela Program kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za 2004.godinu.

Ad.6.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala Program zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja i jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da sa Samostalnim sindikatom osnovnog i srednjeg obrazovanja u roku 10 dana usaglasi
Program zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u skladu sa važećim propisima.

Ad.7.
a) Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Odluku o prepozicioniranju iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za RTV TK-a.

Odobrava se prepozicioniranje izdataka predviđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 15/03) unutar razdjela 11 – Vlada Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 350.000,00 KM.

Prepozicioniranje planiranih izdataka izvršit će se:
u korist organizacione jedinice
11010011 – JP RTV TK

615200 - Kapitalni grantovi pojedincima i
neprofitnim organizacijama 350.000,00 KM

a na teret organizacione jedinice
11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava

821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje 350.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

b) Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za JU Univerzitet u Tuzli.

JU Univerzitetu u Tuzli – Razdio 24 Glava 04 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 620.000,00 KM.
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Univerzitet u Tuzli izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:
614100 - Grantovi drugim nivoima vlade 620.000,00 KM

u korist:
613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva 50.000,00 KM
614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama 100.000,00 KM
821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 220.000,00 KM
821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje 250.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

c) Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj
preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona – Razdio 24 Glava 05 Potrošačko mjesto 0005

JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona – Razdio 24 Glava 05 Potrošačko mjesto 0005 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:
613900 - Ugovorne i druge posebne usluge 20.000,00 KM

u korist:
613200 - Izdaci za energiju 20.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

d) Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za Razdio 11 Glava 01 Potrošačko mjesto 0004 – Povrati više uplaćenih javnih prihoda

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) kod Povrata više uplaćenih javnih prihoda – Razdio 11 Glava 01 Potrošačko mjesto 0004 u iznosu od 300.000,00 KM.
Preraspodjela planiranih izdataka kod Povrata više uplaćenih javnih prihoda izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:
614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama 300.000,00 KM

u korist:
614800 - Ostali grantovi – povrat i drugo 300.000,00 KM
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

Odluke su donesene jednoglasno.

Ad.8.
a) Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 – fizička kultura i sport, za 2004. godinu.

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 - fizičku kulturu i sport.

Raspodjela sredstava za sufinansiranje fizičke kulture i sporta vršit će se u skladu sa budžetom Tuzlanskog kantona i Zakonom o izvršenju budžeta za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 400.000, 00 KM.

Da bi registrovane sportske organizacije i klubovi kandidirali svoj program sportskih takmičenja, manifestacija i trenažnog procesa, neophodno je da ispunjavaju slijedeće kriterije:

1. Da su plasirani od I do IV mjesta u ekipnoj konkurenciji takmičenja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, da su osvojili prvo mjesto na takmičenjima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, da su učesnici finala Kupa Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine,
2. Da su stalni članovi državnih reprezentacija i da nastupaju na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, da su se plasirali na zvanična međunarodna takmičenja, da su državni rekorderi i da postižu međunarodno značajne rezultate, da su članovi prve lige Federaciji Bosne i Hercegovine,
3. Da se radi o organizaciji manifestacija federalnog i međunarodnog značaja, koje se održavaju na Kantonu, da je to oblast školskog sporta, masovni sport ili drugi oblik sportske manifestacije masovnog tipa,
4. Da je to sufinansiranje rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona,
5. Da je to obezbjeđenje plaćanja korištenja sportskih objekata za trenažni proces, da su to troškovi takmičenja i plaćanje kotizacije,
6. Da aktivnost predstavlja pripremu sportista za međunarodna takmičenja,
7. Da je to sufinansiranje potencijalnih olimpijskih kandidata,
8. Da je to stipendiranje sportista koji su oglašeni sportistima TK za 2003. godinu u ženskoj i muškoj konkurenciji.

Predlagač sportske aktivnosti ili manifestacije je obavezan dostaviti:

1. Rješenje o upisu u registar pravnih lica sportske organizacije, saveza, asocijacije ili kluba (kopija),
2. Identifikacijski znakovi, identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata, spesimen potpisa (kopija),
3. Finansijski plan predloženog sportskog takmičenja ili manifestacije sa potpunom specifikacijom troškova i visina sredstava koja se potražuje od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture I sporta,
4. Izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima, o utrošku sredstava za sportska takmičenja i manifestacije koja je predlagač dobio od Vlade Kantona ili Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u 2003. godini,

Prednost za dodjelu sredstva imaju sportski klubovi i organizacije kojima su sredstva dodijeljena u 2003. godini a nisu realizovana.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će na osnovu utvrđenih kriterija raspisati javni poziv za predlaganje programa sportskih takmičenja, manifestacija, trenažnog procesa i drugih potreba u oblasti sporta i imenovati stručnu komisiju koja će izvršiti odabir programa sportskih takmičenja ili manifestacija i sačiniti program i dinamiku raspodjele sredstava u iznosu od 400.000,00 KM za sportska takmičenja, ma
manifestacije i trenažne procese u 2004. godini.

Pored kriterija i uslova iz tačke III i IV ove odluke, aplikanti su obavezni ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC za fizičku kulturu i sport.

Prijavni obrazac je sastavni dio ove odluke.

Odluka je donesena jednoglasno.

b) Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije - 24010004 "Nauka"
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i postupak raspodjele planiranih budžetskih sredstava sa budžetske pozicije 2110004 "Nauka".
Raspodjela sredstava za sufinansiranje potreba u oblasti nauke vršit će se u skladu sa budžetom Tuzlanskog kantona i Zakonom o izvršenju budžeta za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM.

Kriteriji
Prioriteti u raspodjeli sredstava u oblasti "Nauke" su:
- Potrebe i interesi Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
- Potrebe i interesi Univerziteta i drugih naučno-istraživačkih ustanova,
- Razvoj naučno-istraživačke djelatnosti,
- Razvoj međunarodno priznatih i usvojenih patentnih rješenja.

Iz dijela planiranih budžetskih sredstava sa budžetske pozicije - 2110004 "Nauka" sufinansirat će se:

1. Organiziranje naučnih skupova (kongresa, simpozija, konferencija, seminara ),
2. Učešće naučnih radnika na naučnim skupovima u zemlji i inozemstvu na kojima izlažu svoje naučne radove,
3. Pomoć Fondu za stipendiranje naučnog usavršavanja zaposlenika pri JU Univerzitet u Tuzli,
4. Podrška Internet servisu pri JU Univerzitet u Tuzli,
5. Dio troškova izrade i odbrane doktorskih disertacija,
6. Dio troškova izrade i odbrane magistarskog rada,
7. Dio troškova postdiplomskog studija,

Za sufinansiranje dijela troškova organiziranja naučnih skupova, kongresa, simpozijuma, konferencija i seminara mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do ......................................................................……………………… 2.000,00 KM,
Za sufinansiranje dijela troškova učešća naučnih radnika na naučnim skupovima u zemlji i inozemstvu na kojima izlažu svoje naučne radove, mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do ......................................……............................. 1.500,00 KM,
Za sufinansiranje dijela troškova - pomoći Fondu za stipendiranje naučnog usavršavanja zaposlenika pri JU Univerzitet u Tuzli, mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do ................................................................………................ 1.000,00 KM,
Za sufinansiranje dijela troškova u radu Internet servisa pri JU Univerzitet u Tuzli, dodjela sredstava je uvjetovana potrebama iskazanim u zahtjevu.
Za sufinansiranje dijela troškova u prezentaciji i izlaganju patentnih rješenja, dodjela sredstava je uvjetovana potrebama iskazanim u zahtjevu.
Za sufinansiranje dijela troškova izrade i odbrane doktorske disertacije mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do ..........................……………. 3.000,00 KM,
Za sufinansiranje dijela troškova izrade i odbrane magistarskog rada mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do .....................………………................ 2.000,00 KM,
Za sufinansiranje dijela troškova postdiplomskog studija mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do 50% od ukupnih troškova postdiplomskog studija u tekućoj budžetskoj godini.
Za sufinansiranje dijela troškova organiziranja naučnih skupova, kongresa, simpozijuma, konferencija i seminara organizatori su dužni priložiti:
1. Naziv pravnog lica – organizatora, adresa, telefon,
2. Finansijski plan sa potpunom specifikacijom troškova za organizaciju naučnog skupa, kongresa, simpozijuma, konferencije,
3. Dokaz o osiguranim sredstvima iz drugih izvora,
4. Identifikacijski broj,
5. Spesimen potpisa sa brojem ž/r, odnosno naziv banke i broj ž/r fizičkog lica otvoreno kod banke i filijala,
6. Navesti iznos sredstava koji se traži od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Za sufinansiranje dijela troškova učešća naučnih radnika na naučnim skupovima u zemlji i inozemstvu na kojima izlažu svoje naučne radove kandidati su dužni priložiti:
1. Naziv pravnog lica u kojem je kandidat zaposlen, adresa, telefon,
2. Cijena koštanja povratne karte,
3. Iznos kotizacije,
4. Dokaz o osiguranim sredstvima iz drugih izvora,
5. Ukoliko nema osiguranih sredstava iz drugih izvora, kandidat je obavezan pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o tome dostaviti pisanu izjavu,
6. Pismo poziva za učešće i potvrdu da je rad prihvaćen,
7. Identifikacijski broj (za pravno lice),
8. Spesimen potpisa sa brojem ž/r, odnosno naziv banke i broj ž/r fizičkog lica otvoreno kod banke i filijala (za pravna lica/fakultet/univerzitet),
9. Navesti iznos sredstava koji se traži od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Za sufinansiranje dijela troškova - pomoći Fondu za stipendiranje naučnog usavršavanja zaposlenika pri JU Univerzitet u Tuzli, aplikant je obavezan dostaviti:

1. Zahtjev JU Univerzitet u Tuzli,
2. Fakultet, adresa i telefon na kojem je zaposlenik angažovan,
3. Institucija koja vrši usavršavanje (u zemlji ili inostranstvu),
4. Cijena koštanja usavršavanja sa troškovnikom realizacije,
5. Dokaz o osiguranim sredstvima iz Fonda i drugih izvora,
6. Ukoliko nema osiguranih sredstava iz drugih izvora, kandidat je obavezan pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o tome dostaviti pisanu izjavu,
7. Dokaz kojim se utvrđuju razlozi za neophodnost usavršavanja, (izdaje Univerzitet),
8. Navesti iznos sredstava koji se traži od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,

Za sufinansiranje Internet servisa pri JU Univerzitet u Tuzli potrebno je priložiti:
1. Zahtjev JU Univerzitet u Tuzli, koji sadrži finansijski plan predloženih potreba sa potpunom specifikacijom troškova i visina sredstava koja se potražuje od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
2. Identifikacijski broj Univerziteta u Tuzli,
3. Spesimen potpisa sa brojem ž/r, odnosno naziv banke i filijala,

Za sufinansiranje dijela troškova izrade i odbrane doktorske disertacije kandidati su dužni priložiti:

1. Curiculum vitae aplikanta sa listom objavljenih radova,
2. Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu doktorskog rada-disertacije
3. Izvještaj komisije o podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije (kopija),
4. Troškovnik rada komisija, mentora i oglašavanja,
5. Okvirni predračun istraživanja i izrade disertacije (literatura, usluge laboratorija, repro materijal, tehnička priprema, uvezivanje, itd.),
6. Pismo preporuke od strane institucije gdje aplikant radi,
7. Izjava, na vlastitu odgovornost aplikanta, da li je već koristio neki vid donacije od strane Vlade Tuzlanskog kantona ili pojedinih ministarstava,
8. Potvrda, da pravno lice u kojem je aplikant zaposlen, nije u mogućnosti da sufinansira izradu doktorske disertacije,
9. Dokaz o osiguranim sredstvima iz drugih izvora,
10. Identifikacijski broj (za fakultet/univerzitet),
11. Spesimen potpisa sa brojem ž/r, odnosno naziv banke i broj ž/r fizičkog lica otvoreno kod banke i filijala (za fakultet/univerzitet).
12. Navesti iznos sredstava koji se traži od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Za sufinansiranje dijela troškova izrade i odbrane magistarske radnje kandidati su dužni priložiti:

1. Izvještaj komisije o podobnosti kandidata i teme magistarske radnje (kopija),
2. Odluku o imenovanju komisije za ocjenu magistarskog rada,
3. Troškovnik rada komisije, mentora i oglašavanja,
4. Pismo preporuke od strane institucije gdje aplikant radi,
5. Izjava, na vlastitu odgovornost aplikanta, da li je već koristio neki vid donacije od strane Vlade Tuzlanskog kantona ili pojedinih ministarstava,
6. Potvrda, da pravno lice u kojem je aplikant zaposlen, nije u mogućnosti da sufinansira izradu doktorske disertacije,
7. Dokaz o osiguranim sredstvima iz drugih izvora,
8. Identifikacijski broj (za fakultet/univerzitet),
9. Spesimen potpisa sa brojem ž/r, odnosno naziv banke i broj ž/r fizičkog lica otvoreno kod banke i filijala (za fakultet/univerzitet),
10. Navesti iznos sredstava koji se traži od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Za sufinansiranje dijela troškova postdiplomskih studija kandidati su dužni priložiti:

1. Dokaz o upisu na postdiplomske studije
2. Dokaz o troškovima postdiplomskih studija
3. Potvrda, da pravno lice u kojem je aplikant zaposlen, nije u mogućnosti da sufinansira troškove postdiplomskog studija,
4. Dokaz o osiguranim sredstvima iz drugih izvora,
5. Navesti iznos sredstava koji se traži od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture I sporta.
6. Izjava, na vlastitu odgovornost aplikanta, da li je već koristio neki vid donacije od strane Vlade Tuzlanskog kantona ili pojedinih ministarstava,
7. Identifikacijski broj fakulteta/univerziteta,
8. Spesimen potpisa sa brojem ž/r, odnosno naziv banke i broj ž/r fakulteta/univerziteta otvorenog kod banke i filijala.

Prioritet za dodjelu sredstava u skladu sa tačkom III ove odluke, redni broj 5,6 i 7 ove odluke, pod istim uslovima, imaju osobe iz kategorija:

1. Djece šehida i poginulih boraca-branitelja ,
2. Ratnih vojnih invalida,
3. Dobitnici najvećih ratnih priznanja,
4. Demobilisanih boraca-branitelja,
5. Socijalno ugroženih kategorija,
6.Dobitnici zlatne i srebrene plakete Univerziteta.

Osobe koje pripadaju navedenim kategorijama dužne su dostaviti odgovarajuću dokumentaciju uz aplikaciju za sufinansiranje.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će na osnovu utvrđenih kriterija raspisati javni poziv za predlaganje zahtjeva o ostvarivanju prava po osnovu ove odluke i imenovati stručnu komisiju koja će izvršiti izbor i ocjenu opravdanosti podnesenih zahtjeva te predložiti ministrici program i dinamiku raspodjele sredstava za nauku u iznosu od 150.000,00 KM u 2004. godini.

Pored kriterija i uslova iz tačke III i IV ove odluke, aplikanti su obavezni ispuniti jedan od prijavnih obrazaca u zavisnosti od toga za koje namjene se traži dodjela finansijskih sredstava i to:

· PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje dijela troškova organiziranja naučnih skupova, kongresa, simpozijuma, konferencija i seminara,
· PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje dijela troškova učešća naučnih radnika na naučnim skupovima u zemlji i inozemstvu na kojima izlažu svoje naučne radove,
· PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje dijela troškova - pomoći Fondu za stipendiranje naučnog usavršavanja zaposlenika pri JU Univerzitet u Tuzli,
· PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije,
· PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje troškova izrade i odbrane magistarskog rada,
· PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje dijela troškova postdiplomskih studija,
Prijavni obrasci su sastavni dio ove odluke.
Za sufinansiranje Internet servisa pri JU Univerzitet u Tuzli prijavni obrazac nije obavezan.
Za sufinansiranje dijela troškova u prezentaciji i izlaganju patentnih rješenja, prijavni obrazac nije obavezan.

Odluka je donesena jednoglasno.

c) o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010005 - Izdavačka djelatnost, za 2004. godinu.

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010005 - Izdavačka djelatnost.

Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata izdavačke djelatnosti vršit će se u skladu sa budžetom Tuzlanskog kantona i Zakonom o izvršenju budžeta za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 50.000, 00 KM.

Da bi registrovane osobe čije nadležnosti obuhvaćaju poslove izdavačke djelatnosti bile podržane u sufinansiranju izdavačkog projekta, izdavački projekti, treba da ispunjavaju slijedeće kriterije:

Da se radi o izdavanju publikacija (knjiga, brošura, separat, muzičko djelo, reprodukcija, umjetnička slika i crtež, katalog, plakat, obrazac, razglednica, fotografija, dijapozitiv, gramofonska ploča, tonska kaseta, video kaseta, CD rom, audio kaseta, brajevo pismo ), obrađeno elektronski ili na drugi način.
Da se radi o časopisima, stručnoj literaturi i knjigama za koje su napisane recenzije priznatih stručnjaka iz oblasti iz koje se izdaje publikacija, prevodilaštvo, periodika, kulturno naslijeđe,
Da se radi o promociji izdanja publikacije,
Da se radi o ponudi izdavača za otkup publikacija.

Prednost za dodjelu sredstava imaju:

1. Publikacije za čije izdavanje su odobrena sredstva u 2003. godini a nisu realizovana,
2. Publikacije za čije izdavanje su obezbijeđena dodatna sredstva
3. Publikacije iz oblasti kulturnih i kulturoloških istraživanja,
4. Publikacije – časopisi koji tretiraju obrazovanje, nauku, kulturu i društvena pitanja,
5. Ostale publikacije.

Predlagač izdavačkog projekta je obavezan dostaviti:

Rješenje o upisu u registar pravnih lica, (kopija),
Identifikacijski znakovi, identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata, spesimen potpisa (kopija),
Finansijski plan predloženog izdavačkog projekta sa potpunom specifikacijom troškova i visina sredstava koja se potražuje od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima, o utrošku sredstava za izdavačke projekte koja je predlagač dobio od Vlade Kantona ili Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u 2003. godini,
Dostaviti najmanje dvije stručne pozitivne recenzije i cijenu jednog primjerka publikacije,

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će na osnovu utvrđenih kriterija raspisati javni poziv za predlaganje izdavačkih projekata i imenovati stručnu komisiju koja će izvršiti odabir izdavačkih projekata i sačiniti Program i dinamiku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost u 2004. godini u iznosu od 40.000,00 KM.
Programom raspodjele sredstava ne mogu se dodijeliti iznosi veći od 1.500,00 KM i manji od 500,00 KM što utvrđuje stručna komisija.
Donesenom odlukom propisuje se obaveza sklapanja ugovora kojim se reguliše otkup publikacija, prava i obaveze između izdavača i Ministarstva u pogledu plaćanja i načina isporuke publikacija.
Iznos od 10.000,00 KM neće biti raspodijeljen i ostavlja se na raspolaganju Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za pružanje finansijske podrške onim izdavačkim projektima ili drugim potrebama koje nisu predložene putem javnog poziva, odnosno nisu se mogli predvidjeti.
Pored kriterija i uslova iz tačke III i IV ove odluke, aplikanti su obavezni ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje dijela troškova za izdavačku djelatnost.

Prijavni obrazac je sastavni dio ove odluke.

Odluka je donesena jednoglasno.

d) o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24050008 – kulturne manifestacije, za 2004. godinu

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 24050008 - Kulturne manifestacije.

Raspodjela sredstava za sufinansiranje programa kulturnih manifestacija vršit će se u skladu sa budžetom Tuzlanskog kantona i Zakonom o izvršenju budžeta za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 120.000, 00 KM.

Kriteriji
Kriteriji podrazumijevaju oblasti kulturnih djelatnosti koje su obuhvaćene Programom kulturne manifestacije a njih čine:

1. Kulturne manifestacije koje afirmišu kulturu Tuzlanskog kantona,
2. Kulturne manifestacije sa međunarodnim učešćem, koje uključuju programe međunarodne saradnje,
3. Manifestacije pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne djelatnosti, muzejske, galerijske i arhivske, bibliotečke djelatnosti,tribine, simpozijumi, programski koji doprinose očuvanju kulturnog i prirodnog naslijeđa, te godišnjice ustanova kulture,
4. Programi koji nisu na drugi način ostvarili pravo na sufinansiranje iz budžeta Tuzlanskog kantona,
5. Rad Savjeta za kulturu prema prijedlogu resornog ministarstva

Jedan predlagač može predložiti najviše dva Programa za kulturne manifestacije.

Finansijski se neće podržati
Programi kojima je potrebna znatna finansijska pomoć – finansiranje,
Programima usmjerenim isključivo za ostvarivanje vjerskih ciljeva,
Programi usmjereni na promociju programa političkih stranaka,
Programi kojima se podrazumijeva finansiranje plaća (bruto i neto lični dohodak i osnovna djelatnost,
Programi koji su na drugi način ostvarili sufinansiranje ili finansiranje iz Budžeta TK,
Programi čija je jedina svrha korist zaposlenih u pravnom licu,
Programi kojima se podrazumijeva finansiranje adaptacije, rekonstrukcije, investiciono ulaganje u obnovu objekata, kupovina opreme i slično.
Programi predlagača koji nisu dostavili izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje da su sredstva u prethodnoj godini dobivena od Vlade Kantona ili Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta namjenski utrošena.

Prednost za dodjelu sredstava imaju:
1. Kulturne manifestacije za koje su odobrena sredstva u 2003. godini a nisu realizovana,
2. Programi kulturnih manifestacija ustanova kulture, kojima je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona,
3. Programi kulturnih manifestacija ustanova kulture, kojima je osnivač jedna od općina Tuzlanskog kantona, čiji program predviđa sredstva i drugih izvora finansiranja,
4. Programi kulturnih manifestacija, za čiju realizaciju se većina sredstava obezbjeđuje od drugih izvora finansiranja o čemu predlagač dostavlja odgovarajući dokaz,
5. Programi drugih predlagača, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz tačke III i IV ove odluke.

Predlagač Programa kulturne manifestacije koji ispunjava kriterije obavezan je dostaviti:

Rješenje o upisu u registar pravnih lica (kopija),
Identifikacijski znakovi, identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata, spesimen potpisa (kopija),
Finansijski plan predloženog programa sa potpunom specifikacijom troškova, visina sredstava koja se potražuje od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i izjava o drugim utvrđenim izvorima finansiranja,
4. Izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima, o utrošku sredstava za kulturnu manifestaciju koja je predlagač dobio od Vlade Kantona ili Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u 2003. godini,

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će na osnovu utvrđenih kriterija raspisati javni poziv za predlaganje programa kulturnih manifestacija i imenovati stručnu komisiju koja će izvršiti odabir programa kulturnih manifestacija i sačiniti program i dinamiku raspodjele sredstava za kulturne manifestacije u 2004. godini u iznosu od 120.000,00 KM.

Pored kriterija i uslova iz tačke III, IV, V i VI ove odluke, aplikanti su obavezni ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC za sufinansiranje dijela troškova kulturnih manifestacija.

Obrazac je sastavni dio ove odluke.
Odluku o utvrđivanju nadoknade za rad Savjeta za kulturu, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donosi Vlada Kantona.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.9.
Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je nakon razmatranja prijedloga donijela jednoglasno Odluku o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta “Podsticanje poduzetništva u sektoru voćarstva i povrtlarstva u regiji Tuzla-Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Faza II”

Odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 50.000,00 KM (pedesethiljada konvertibilnih maraka) za sufinansiranje projekta «Podsticanje poduzetništva u sektoru voćarstva i povrtlarstva u regiji Tuzla-Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Faza II».
Sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke izdvojit će se iz dijela sredstava «Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi» sa pozicije 11010010.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija koje će odobrena
sredstva prebaciti na depozitni račun Ministarstva finansija i Trezora BiH kod Centralne banke BiH transakcijski račun broj: 0000030000000145, pozivom na broj: 371393.

Ad.10.
a) Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vlada je nakon razmatranja prijedloga jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava

Odobravaju se finansijska sredstva DOO «Frigos – u stečaju» Čelić i DOO «Fruteks – u stečaju» Čelić u iznosu od 9.700,00 KM (devethiljada i sedamstotina konvertibilnih maraka).

Sredstva iz prethodne tačke odobravaju se na ime pomoći licima koja su imala status uposlenika u momentu pokretanja stečajnog postupka u DOO «Frigos – u stečaju» Čelić i DOO «Fruteks – u stečaju» Čelić a koja se trenutno nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje.
Sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke izdvojit će se iz dijela sredstava «Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi» sa pozicije 11010010.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija koje će iznos od 9.600,00 KM (devethiljada i šestotina konvertibilnih maraka) prebaciti na žiro račun DOO «Fruteks – u stečaju» Čelić broj: 1990500006379106 kod ABS banke Čelić a iznos od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) na žiro račun DOO «Frigos – u stečaju» Čelić broj: 1990500006267556 kod ABS banke Čelić.

b) Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je nakon razmatranja prijedloga jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava

Odobravaju se finansijska sredstva DD «Drinjača – u stečaju» Kladanj u iznosu od 22.200,00 KM (dvadesetdvijehiljade i dvijestotine konvertibilnih maraka).
Sredstva iz prethodne tačke odobravaju se na ime pomoći licima koja su imala status uposlenika u momentu pokretanja stečajnog postupka u DD «Drinjača» Kladanj a koja se trenutno nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje.
Sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke izdvojit će se iz dijela sredstava «Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi» sa pozicije 11010010.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija koje će odobrena sredstva prebaciti na žiro račun DD «Drinjača u stečaju» Kladanj broj: 13216000311440497 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, filijala Kladanj.

c) Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je nakon razmatranja prijedloga jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava

Odobravaju se finansijska sredstva DD «Drinjača – u stečaju» Kladanj u iznosu od 4.620,00 KM (četirihiljadešeststotinadvadeset konvertibilnih maraka).

Sredstva iz tačke I ove Odluke odobravaju se na ime uplate zdravstvenog osiguranja – premija za 127 radnika i 258 članova njihovih porodica.

Sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke izdvojit će se iz dijela sredstava «Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi» sa organizacionog koda 11010010 i ekonomskog koda 614300.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija koje će odobrena sredstva prebaciti na žiro račun DD «Drinjača u stečaju» Kladanj broj: 13216000311440497 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, filijala Kladanj.

Ad.11.
a) Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za upražnjena radna mjesta u organima uprave Tuzlanskog kantona

Prema iskazanim potrebama kantonalnih organa uprave, Vlada Tuzlanskog kantona će objaviti jedinstven javni konkurs za upražnjena radna mjesta u te organe.
Tekst javnog konkursa za upražnjena radna mjesta u organima uprave Tuzlanskog kantona, sastavni je dio ove Odluke.
Prijave na javni konkurs iz tačke I ove Odluke, razmatrat će zajednička komisija, koju će obrazovati Vlada Tuzlanskog kantona, a činit će je državni službenici predloženi od strane rukovodilaca organa uprave, u koje se vrši prijem državnih službenika i najmanje jedan član Sindikalne organizacije kantonalnih organa uprave.
Komisija iz tačke II ove Odluke, izbor prijavljenih kandidata izvršit će u roku od 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave na javni konkurs.
Državnog službenika postavlja Vlada Tuzlanskog kantona, uz prethodno pribavljeno mišljenje rukovodioca organa uprave u koji se državni službenik postavlja.
Javni konkurs za upražnjena radna mjesta u organima uprave Tuzlanskog kantona, bit će objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Jutarnje novine“ i „Oslobođenje“ i na oglasnoj ploči općina na području Tuzlanskog kantona.

Odluka donesena jednoglasno

b) Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je jednoglasno donijela Odluku

Raspisuje se javni oglas radi popunjavanja upražnjene pozicije direktora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli.
Utvrđuje se tekst javnog oglasa, koji je u prilogu ove Odluke, i predstavlja njen sastavni dio, a koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 12/03 i 34/03) i Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 9/03 i 12/03).
Postupak oglašavanja, imenovanja komisije za izbor i provođenje postupka, vršit će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavit će javni oglas u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u dnevnom listu „Jutarnje novine“.

c) Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je jednoglasno donijela Odluku
Odobrava se Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, da zbog povećanog obima posla na izdavanju ličnih dokumenata građanima, primi u radni odnos na određeno vrijeme dodatnih 28 službenika.
Prijem u radni odnos iz tačke 1. ove odluke vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Radni odnos službenika iz tačke 1. ove odluke trajat će, dok traje potreba za implementacijom Projekta CIPS, a najduže godinu dana.

Ad.12.
Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je jednoglasno dala saglasnost na Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja radnika sudova Tuzlanskog kantona i kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, broj:06/1-14-2118/04 od 16.2.2004.godine, Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ad.13.
Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je jednoglasno dala saglasnost na Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja službenika i namještenika sudova za prekršaje Tuzlanskog kantona, broj:06/1-14-2119/04 od 16.2.2004.godine, Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ad.14.
Vlada je jednoglasno prihvatila Protokol koji su dana 17.02.2004.godine potpisali predsjednik Vlade Tuzlanskog kantona i sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona o izmjeni dinamike realizacije sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period I-III 2004.godine.

Ad.15.
Obrađivač je povukao sa sjednice Statut JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Ad.16.
Vlada je jednoglasno dala saglasnost Općini Lukavac za provođenje postupka izravne pogodbe po javnom pozivu za izbor najpovoljnijeg ponuđača na održavanju higijene grada i prigradskih naselja i drugih poslova navedenih u javnom pozivu, za 2004.godinu.

Ad.17.
Vlada je donijela Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.
Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavlja se Sead Mujanović, ministar obnove, razvoja i oduzetništva.

Za načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavlja se Zdenko Tadić, v.d. direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.
Za članove Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljaju se:
1. Jadranka Duraković, sekretar Crvenog križa Tuzlanskog kantona,
2. Nedim Kurbašić, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, zadužen za policiju,
3. Bahir Imamović, iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona,
4. Dr. Nermina Mehinović, iz Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, zadužen za zdravstvo,
5. Mr. Zahid Arnautalić, iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, zadužen za prostorno uređenje i okolicu,
6. Jusuf Suljkanović, iz Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona,
7. Mirsada Glavinić, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, zadužen za poljoprivredu i šumarstvo,
8. Ibrahim Paočić , iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, zadužen za saobraćaj,
9. Mesud Tanović, iz Kantonalne uprave civilne zaštite, zadužen za mjere zaštite i spašavanja,
10. Nurija Porobić, iz Kantonalne uprave civilne zaštite,
11. Mr. Ibrahim Hadžić, iz Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla, zadužen za zaštitu od požara,
12. Dr. Jasmin Ferizbegović, iz Veterinarske stanice Tuzla, zadužen za zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla i
13. Enver Halilović, iz Direkcije za vode Tuzlanskog kantona, zadužen za vodoprivredu.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Rješenje je doneseno jednoglasno.

Ad.18.
Na prijedlog Komisije za kadrovska pitanja Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Alije Šukalića dužnosti sekretara Ministarstva za rad i socijalnu politiku sa 7.03.2004.godine, na lični zahtjev.PREDSJEDNIK VLADE
Bajazit Jašarević