IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 37. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 17.03.2004. godineSjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Bajazit Jašarević

Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

 

D N E V N I R E D1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o koncesijama;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o arhivskoj građi;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

3. Razmatranje prijedloga i davanje mišljenja na tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju;

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Ciljeva i politike Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;

5. Razmatranje inicijative kluba poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona;

6. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Tuzlanskog kantona za 2003.godinu;
Obrađivač: Tuzlanska banka d.d. Tuzla

7. a) Razmatranje Informacije o stepenu realizacije Projekta za rekonstrukciju i pokretanje proizvodnje u Fabrici sode Lukavac 500 t/dan;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju Strateškog kredita za d.d. “Fabrika sode Lukavac” Lukavac;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava d.d. “Fabrika sode Lukavac” Lukavac za finansiranje projekta rekonstrukcije i pokretanja proizvodnje 500 t/dan.
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za DD “Tvornica transportnih uređaja” Tuzla za finansiranje Projekta oživljavanja proizvodnih cjelina proizvodnje reduktora i opreme za rudarstvo i energetiku;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

9. a) Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona u 2003.godini;
b) Razmatranje Informacije o kontroli, boravku i kretanju stranaca na području Tuzlanskog kantona u 2003.godini;
c) Razmatranje Informacije o stanju zaštite od požara na području Tuzlanskog kantona u 2003.godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

10. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana za 2003.godinu Direkcije za puteve Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Direkcija za puteve

11. Razmatranje Izvještaja o radu i realizaciji Plana i izmjena i dopuna Plana ulaganja sredstava posebnih vodoprivrednih naknada u oblast vodoprivrede u 2003.godini;
Obrađivač: Direkcija voda

12. Razmatranje Izvještaja o radu Direkcije za zaštitu okolice za 2003.godinu;
Obrađivač: Direkcija za zaštitu okolice

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za izmjenu dinamike Operativnog plana izvršenja Budžeta za I – III 2004.godine;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa angažovanjem volontera u Kantonalnim organima uprave;
d)Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u smislu preporuke budžetskim korisnicima za vršenje nabavke domaćih proizvoda;
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike budžeta”
Obrađivač: Ministarstvo finansija

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava u namjenu jednokratnih novčanih primanja dobitnicima najvećih ratnih odlikovanja i priznanja Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje organizacije Konferencije na temu: “Prevazilaženje psihosocijalnih posljedica rata”;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjene pozicije glavnog internog revizora;

16. a) Razmatranje Informacije o stanju u prognaničkom centru Duje Općina Doboj Istok;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju prvostepene disciplinske komisije Vlade;
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

17. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

18. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o odobravanju sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona;

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Rješenja o obrazovanju komisija;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za boračka pitanja

20. Razmatranje prijedloga za davanje pozajmice lož ulja iz robnih rezervi za potrebe JU OŠ Husino Tuzla i JU Mješovite srednje škole Živinice;
Obrađivač: Kantonalna direkcija robnih rezervi

21. Kadrovska pitanja.

Dnevni red jednoglasno usvojen pa se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

Ad.1.
Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je razmatrala i jednoglasno utvrdila prijedlog Zakona o koncesijama, te će se isti uputit Skupštini Kantona na donošenje.

Ad.2.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala nacrt Zakona o arhivskoj građi i isti je povučen od strane obrađivača.

Ad.3.
Vlada je razmatrala prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju upućeni od strane Skupštine Tuzlanskog kantona i jednoglasno podržala prijedloge navedenih zakona.

Ad.4.
Vlada je razmatrala i jednoglasno utvrdila prijedlog Ciljeva i politike Tuzlanskog kantona za 2004.godinu, te će se isti uputiti skupštinskim radnim tijelima na razmatranje i dostavljanje odgovarajućih prijedloga, primjedbi i sugestija u cilju pripreme i izrade konačnog dokumenta.

Ad.5.
Vlada je razmatala inicijativu Kluba poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona i jednoglasno donijela Zaključak:
Podržava se tekst odgovora Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja na inicijativu kluba poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona.
Daje se podrška Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalnoj tržišnoj inspekciji u realizaciji Programa mjera u borbi protiv nezakonitog prometa roba i usluga.
Zadužuje se Ministarstvo za rad i socijalnu politiku – Inspekcija rada da kod nadležne Službe za zapošljavanje izvrši kontrolu statusa prodavača na pijačnim prostorima
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti se uz tekst odgovora iz ovog Zaključka dostavlja Skupštini Tuzlanskog kantona.

Ad.6.
Vlada je razmatrala i jednoglasno usvojila Izvještaj Tuzlanske banke d.d. Tuzla o korištenju sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Tuzlanskog kantona.
Zadužuje se Tuzlanska banka d.d. Tuzla, da u roku od 7 dana Vladi Kantona dostavi Informaciju o očekivanom prilivu sredstava u 2005.godini ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Tuzlanskog kantona.
Izvještaj iz ovog Zaključka proslijedit će se Skupštini Kantona uz Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-31.12.2003.godine.

Ad.7.
Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela
a) Zaključak: Prihvata se Informacija o stepenu realizacije Projekta za rekonstrukciju i pokretanje proizvodnje u Fabrici sode Lukavac 500 t/dan.
Zadužuje se menadžment i Upravni odbor Fabrike sode Lukavac da sačini odgovarajući Program restrukturiranja Fabrike sode Lukavac, čiju bi realizaciju pratilo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.
Zadužuje se menadžment i Upravni odbor Fabrike sode Lukavac da sačini odgovarajući Program privatizacije Fabrike sode Lukavac.
Zadužuje se Upravni odbor Fabrike sode Lukavac da u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva predloži Vladi Kantona odgovarajući sastav menadžmenta Fabrike sode Lukavac u cilju što kvalitetnijeg poslovanja privrednog subjekta, posebno u dijelu komercijalnih poslova.
Za praćenje realizacije ovog Zaključka zadužuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.

b) Odluku o odobravanju strateškog kredita za DD Fabrika sode Lukavac

DD Fabrici sode Lukavac, odobrava se strateški kredit u visini od 2.500.000,00 (dvamiliona i petstohiljada konvertibilnih maraka) iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Tuzlanskog kantona.
Navedeni iznos kredita iz ove Odluke odobrava se za nabavku sirovina, rezervnih dijelova i repromaterijala za nastavak proizvodnje u Fabrici sode Lukavac od 500 t/dan (182.500 t/god.), kao projektu od strateškog interesa za Kanton.
Kredit iz ove Odluke daje se na period od 12 godina, sa greis periodom od 3 godine, sa odgovarajućom interkalarnom kamatom koja će se pripisati osnovnom kreditu, kamatnom stopom od 3% godišnje i sa polugodišnjim anuitetom.
U slučaju ne mogućnosti korisnika kredita da odobreni kredit iz ove Odluke, iz razloga nedostatka sredstava, operativno iskoristi, odobreni kredit može korisniku kredita poslužiti kao odgovarajuća vrsta garancije u kreditnom odnosu sa nekom od poslovnih banaka, za dobijanje komercijalnog kredita u visini gore odobrenih sredstava, i uslovima koje korisnik kredita ugovorno dogovori sa poslovnom bankom, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.
Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Skupštine Tuzlanskog kantona.

c) Odluku o odobravanju sredstava:
Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu DD “Fabrika sode Lukavac” Lukavac u iznosu od 500.000,00 KM (petstohiljada konvertibilnih maraka) za izmirenje obaveza prema izvođaču radova na remontu proizvodnih postrojenja, nabavku sirovina, rezervnih dijelova i repromaterijala za nastavak proizvodnje u Fabrici sode Lukavac od 500 t/dan.
Odobrena finansijska sredstva iz ove Odluke će se izvršiti sa budžetske pozicije 11010006 – «Intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina», uplatom na račun DOO «Soda-Invest» Lukavac, sa kojom je DD «Fabrika sode Lukavac» sklopila Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.
Broj računa DOO «Soda-Invest Lukavac», na koji će se sredstva uplatiti je 1321200311556335 kod Tuzlanske banke, filijala Lukavac.
Zadužuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da prati realizaciju odobrenih sredstava iz ove Odluke.

Ad.8.
Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela slijedeću Odluku o odobravanju sredstava:
Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu DD “Tvornica transportnih uređaja” Tuzla u iznosu od 360.000,00 KM (tristošezdesethiljada konvertibilnih maraka) za finansiranje projekta oživljavanja proizvodnih cjelina proizvodnje reduktora i opreme za rudarstvo i energetiku.
Odobrena finansijska sredstva iz ove Odluke će se izvršiti sa budžetske pozicije 11010006 – «Intervencije zaposlenicima angažovanim u procesu oživljavanja proizvodnih cjelina», uplatom na račun DD «ITT-Inženjering za transportnu tehniku» Tuzla, sa kojom je DD «Tvornica transportnih uređaja» Tuzla sklopila Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.
Broj računa DD «ITT-Inženjering za transportnu tehniku» Tuzla, na koji će se sredstva uplatiti je: 1298011001547449 kod Central profit banke, filijala Tuzla.
Zadužuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da, nakon što Vlada Tuzlanskog kantona odobri sredstva, prati njihovu realizaciju.

Ad.9.
Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela
a) Zaključak: Usvaja se Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona u 2003.godini.

1. Zadužuju se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo zdravstva, da u roku od 45 dana organizuju raspravu uz prisustvo svih zainteresovanih vladinih i nevladinih organizacija i institucija, te sačine i Vladi Kantona dostave na razmatranje odgovarajući Program mjera preventivnog djelovanja i suzbijanja maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.

2. Preporučuje se navedenim ministarstvima da kod izrade prijedloga Programa iz prethodnog stava, pribave stavove i mišljenja ustanova odnosno nadležnih organa iz svog resora, koji se u svom radu bave ili susreću sa ovom problematikom.
Za koordinatora aktivnosti iz ovog Zaključka, određuje se ministar za rad i socijalnu politiku.
Informacija o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona u 2003.godini uz Program mjera iz ovog Zaključka, dostavit će se Skupštini Kantona na razmatranje.

b) Zaključak: Usvaja se Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o kontroli, boravku i kretanju stranaca na području Tuzlanskog kantona u 2003.godini.
Informacija iz ovog Zaključka uputit će se Skupštini Kantona na razmatranje.

c) Zaključak: Usvaja se Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju zaštite od požara na području Tuzlanskog kantona u 2003.godini.
Informacija iz ovog Zaključka uputit će se Skupštini Kantona na razmatranje.

Ad.10.
Vlada je razmatrala i jednoglasno usvojila Izvještaj Direkcije za puteve Tuzlanskog kantona o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana za 2003.godinu.
Zadužuju se direktor Direkcije za puteve Tuzlanskog kantona i resorni ministar, da ukoliko dođe do potrebe za prekoračenjem planiranih sredstava po pojedinim pozicijama za 2004.godinu, za isto zatraže prethodnu saglasnost Vlade Kantona.
Izvještaj iz ovog Zaključka proslijedit će se Skupštini Kantona na razmatranje.

Ad.11.
Vlada je razmatrala i jednoglasno usvojila Izvještaj Direkcije voda o radu i realizaciji Plana i izmjena i dopuna Plana ulaganja sredstava posebnih vodoprivrednih naknada u oblasti vodoprivrede u 2003.godini.
Zadužuju se direktor Direkcije voda i resorni ministar, da ukoliko dođe do potrebe za prekoračenjem planiranih sredstava po pojedinim pozicijama za 2004.godinu, za isto zatraže prethodnu saglasnost Vlade Kantona.
Izvještaj iz ovog Zaključka proslijedit će se Skupštini Kantona na razmatranje.

Ad.12.
Vlada je razmatrala i jednoglasno usvojila Izvještaj Direkcije za zaštitu okolice o radu za period 01.01. – 31.12.2003. godine.
Zadužuju se direktor Direkcije za zaštitu okolice i resorni ministar, da ukoliko dođe do potrebe za prekoračenjem planiranih sredstava po pojedinim pozicijama za 2004.godinu, za isto zatraže prethodnu saglasnost Vlade Kantona.
Izvještaj iz ovog Zaključka proslijedit će se Skupštini Kantona na razmatranje.

Ad.13.
Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela

a) Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za JU OŠ “Duboki Potok” Srebrenik – Razdio 24 Glava 02 Potrošačko mjesto 0034
JU OŠ “Duboki Potok” Srebrenik – Razdio 24 Glava 02 potrošački mjesto 0034 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM.
Preraspodjela planiranih izdataka za JU OŠ «Duboki Potok» Srebrenik izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:
613400 - Nabavka materijala 10.000,00 KM

u korist:
821300 - Nabavka opreme 10.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu za JU Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Tuzla – Razdio 24 Glava 04 Potrošačko mjesto 0005

JU Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Tuzla – Razdio 24 Glava 04 potrošačko mjesto 0005 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM.
Preraspodjela planiranih izdataka za JU Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:
613900 - ugovorene usluge 5.000,00 KM

u korist:
821300 - Nabavka opreme 5.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) sa korisnika JU OŠ “Kalesija” Kalesija – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0013 u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti – donacija, u ukupnom iznosu od 5.505,96 KM u korist korisnika JU OŠ “Memići” Kalesija – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0016.
Preraspodjela sredstava izvršit će se:

na teret organizacione jedinice:

24020013 - JU OŠ «Kalesija» Kalesija

821300 - Nabavka opreme 5.505,96 KM

u korist organizacione jedinice:

24020016 - JU OŠ «Memići» Kalesija

821300- Nabavka opreme 3.105,96 KM
613900- Ostale ugovorene obaveze 2.400,00 KM

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) sa korisnika JU OŠ “Đurđevik” Živinice – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0062 u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti – donacija, u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM u korist korisnika JU OŠ “Podorašje” Tuzla – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0036.
Preraspodjela sredstava izvršit će se:

na teret organizacione jedinice

24020062 - JU OŠ «Đurđevik» Živinice

821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM

u korist organizacione jedinice:

24020036 - JU OŠ «Podorašje» Tuzla

821300- Nabavka opreme 3.200,00 KM

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) sa korisnika JU OŠ “Novi Grad” Tuzla – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0046 u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti – donacija, u ukupnom iznosu od 21.630,13 KM u korist korisnika JU OŠ “Tušanj” Tuzla – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0042.
Preraspodjela sredstava izvršit će se:

na teret organizacione jedinice

24020046 - JU OŠ «Novi Grad» Tuzla

821300 - Nabavka opreme 21.630,13 KM

u korist organizacione jedinice:

24020042 - JU OŠ «Tušanj» Tuzla

821300- Nabavka opreme 21.630,13 KM

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) sa korisnika JU OŠ “Poljice” Lukavac – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0028 u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti – donacija, u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM u korist korisnika JU OŠ “Tinja” Srebrenik – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0035.
Preraspodjela sredstava izvršit će se:

na teret organizacione jedinice

24020028 - JU OŠ «Poljice» Lukavac

821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM

u korist organizacione jedinice:

24020035 - JU OŠ «Tinja» Srebrenik
821300- Nabavka opreme 3.200,00 KM

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu

Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) sa korisnika JU OŠ “Bukinje” Tuzla – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0045 u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti – donacija, u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM u korist korisnika JU OŠ “Mramor” Tuzla – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0049.
Preraspodjela sredstava izvršit će se:

na teret organizacione jedinice

24020045 - JU OŠ «Bukinje» Tuzla

821300 - Nabavka opreme 3.200,00 KM

u korist organizacione jedinice:

24020049 - JU OŠ «Mramor» Tuzla

821300- Nabavka opreme 3.200,00 KM

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu

Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) sa korisnika JU “Druga OŠ” Srebrenik – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0037 u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti – donacija, u ukupnom iznosu od 2.400,00 KM u korist korisnika JU OŠ “Špionica” Srebrenik – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0032.
Preraspodjela sredstava izvršit će se:

na teret organizacione jedinice

24020037 - JU «Druga OŠ» Srebrenik

821300 - Nabavka opreme 2.400,00 KM

u korist organizacione jedinice:

24020032 - JU OŠ «Špionica» Srebrenik

821300- Nabavka opreme 2.400,00 KM

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu

Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) sa korisnika JU OŠ “Novi Grad” Tuzla – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0046 u dijelu koji se odnosi na izdatke po osnovu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti – donacija, u ukupnom iznosu od 3.600,00 KM u korist korisnika JU OŠ “Centar” Tuzla – Razdio 24, Glava 02, Potrošačko mjesto 0041.
Preraspodjela sredstava izvršit će se:

na teret organizacione jedinice

24020046 - JU OŠ «Novi Grad» Tuzla

821300 - Nabavka opreme 3.600,00 KM

u korist organizacione jedinice:

24020041 - JU OŠ «Centar» Tuzla

821300- Nabavka opreme 3.600,00 KM

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

b) Odluku o davanju saglasnost za izmjenu dinamike Operativnog plana Vlade Tuzlanskog kantona za period I-III 2004. godine koja će se izvršiti unutar razdjela 11, između potrošačke jedinice 11010011 – JP RTV TK i potrošačkih jedinica 11020001 – Ured za zakonodavstvo i 11040001- Komisija za koncesije, u ukupnom iznosu od 23.145,00 KM.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

c) Zaključak:
Zadužuju se sva ministarstva da vlastitim uštedama u okviru odobrenih sredstava Budžetom za 2004.godinu, obezbijede naknadu licima sa završenom visokom stručnom spremom koja su primili u svojstvu volontera.
Naknada iz ovog Zaključka ne može biti veća od 150,00 KM mjesečno.
Zadužuju se ministarstva iz ovog Zaključka da podatke o visini utvrđenih naknada dostave Ministarstvu finansija radi realizacije.

d) Zaključak:
Preporučuje se budžetskim korisnicima da nabavku sredstava za čišćenje i higijenu za svoje potrebe vrše od d.d. “Dita” Tuzla. .
Zadužuju se ministarstva da budžetskim korisnicima iz svoje nadležnosti dostave ovaj Zaključak.
.
e) Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike budžeta”

Odobrava se nabavka mrežnog štampača u iznosu od 5.500,00 KM sa budžetske
pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za Ministarstvo finansija – organizacioni kod 16010001, ekonomski kod 8213, funkcionalni kod 0110.
Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime kupovine mrežnog štampača za potrebe centralizovanog obračuna i isplate plaća u Trezoru.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.04.2004.godine.

Ad.14.
Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela

a)Odluku o odobravanju sredstava

Odobravaju se novčana sredstva u visini 215.000,00 KM, u namjenu jednokratnih novčanih primanja dobitnicima najvećih ratnih odlikovanja i priznanja Tuzlanskog kantona («Heroj oslobodilačkog rata», «Zlatni ljiljan», Zlatna policijska značka», «Medalja za hrabrost», Nosilac spomenice 41-45», «Srebreni štit»).

Odobrena sredstva planirana su, član VIII Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava boračko invalidske zaštite, broj: 02/1-14-691/04 i biće realizovana iz sredstava razdio 20. glava 01, potrošačko mjesto 002 – Izdaci po osnovu dopunskih prava BIZ-e – interna pod analitika – izdvajanja za dobitnike najvećih ratnih odlikovanja i priznanja.
Sredstva iz realizovat će se preko općinskih Službi BIZ-e i to odlukama ministra za boračka pitanja a na osnovu slijedećih kriterija:

Heroj oslobodilačkog rata 100% prosjek plate FBiH u 2003.g.
Zlatni ljiljan 90% prosjek plate FBiH u 2003.g.
Zlatna policijska značka 80% prosjek plate FBiH u 2003.g.
Medalja za hrabrost 65% prosjek plate FBiH u 2003.g.
Nosioci spomenice 41-45 60% prosjek plate FBiH u 2003.g.
Srebreni štit 50% prosjek plate FBiH u 2003.g.
.
Za realizaciju ove Odluke i dinamiku isplate, zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za boračka pitanja.

b) Odluku o odobravanju sredstava

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu 4.000,00 KM (slovima: četrihiljade KM) Jedinstvenoj organizaciji boraca "Unija veterana" TK-a na ime sufinansiranja troškova organizacije konferencije na temu "Prevazilaženje psihosocijalnih posljedica rata"
Sredstva za namjenu predviđenu ovom Odlukom doznačiti na račun Jedinstvene organizacije boraca "Unija veterana" Tuzlanskog kantona broj: 1321000309545632 otvoren kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.
Novčana sredstva odobravaju se sa budžetske pozicije «Troškovi manifestacije» 11010003. .
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

Ad.15.
Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za upražnjeno radno mjesto Glavnog internog revizora.

Prema iskazanoj potrebi Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona će objaviti javni konkurs za upražnjeno radno mjesto Glavnog internog revizora.
Tekst javnog konkursa za navedeno upražnjeno radno mjesto u Uredu za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona, sastavni je dio ove Odluke.
Prijave na javni konkurs iz ove Odluke, razmatrat će komisija, koju će obrazovati Vlada Tuzlanskog kantona, a činit će je državni službenici organa uprave i najmanje jedan član Sindikalne organizacije kantonalnih organa uprave.
Komisija iz ove Odluke, izbor prijavljenih kandidata izvršit će u roku od 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave na javni konkurs.
Glavnog internog revizora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona.
Javni konkurs za upražnjeno radno mjesto Glavnog internog revizora, bit će objavljen u “ Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”,dnevnim listovima “ Dnevni avaz “, “ Jutarnje novine “ i “ Oslobođenje “ i na oglasnoj ploči općina na području Tuzlanskog kantona.

Ad.16.
Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela:
a) Zaključak:
Prihvata se Informacija o stanju u prognaničkom centru Duje – Doboj Istok.
Zadužuje se Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak da nastavi aktivnosti na realizaciji predloženih mjera za izmještanjem privremenih korisnika u prognaničkom centru Duje – Doboj Istok.
Informacija iz ovog Zaključka proslijedit će se Skupštini Kantona na
razmatranje.

b) Odluku o imenovanju disciplinske komisije
Vlada Kantona imenuje disciplinsku komisiju ( u daljem tekstu: Komisija ) u slijedećem sastavu:

1. Željko Peštić – predsjednik, ministarstvo pravosuđa i uprave
2. Šefika Mešić – član, ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
3. Muhamed Aganović – član, ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

Komisija odlučuje o disciplinskoj odgovornosti rukovodećih službenika u organima uprave za teške povrede službene dužnosti, po pismenom prijedlogu rukovodioca organa uprave.
Komisija može imati sekretara, zaduženog za opšte i administrativne poslove, koga na prijedlog predsjednika, imenuje Komisija na sjednici.
Naknada za rad članovima Komisije iznosi 200 KM za predsjednika, 150 KM za člana i 100 KM za sekretara.
Naknada iz ove odluke isplaćuje se za mjesec u kome je održana najmanje jedna sjednica radnog tijela, što se dokazuje izvještajem radnog tijela o održanim sjednicama.
Komisija se sastaje po potrebi i radi u sjednicama u punom sastavu.
Komisija odlučuje većinom glasova.
Radom komisije rukovodi predsjednik.

Ad.17.
Vlada je razmatrala i jednoglasno dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, broj: 05/1-34-3155/04 od 5.03.2004.godine.

Ad.18.
Vlada je razmatrala i jednoglasno dala saglasnost na Pravilnik Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-14-3528/04 od 17.03.2004.godine.

Ad.19.
Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela slijedeće odluke:

a) Odluku o davanju saglasnosti

Daje se saglasnost na utvrđenu visinu novčane naknade za rad sekretara Komisije za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i ordinacijama, propisane tačkom I Rješenja o utvrđivanju naknade za rad sekretara pomenute Komisije, broj: 13/1-14-13686/03 od 26.05.2003.godine.

Odluku o davanju saglasnosti

Daje se saglasnost na utvrđenu visinu novčane naknade za rad Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika sa završenom srednjom i višom stručnom spremom, propisane tačkom I Rješenja o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima pomenute Komisije, broj: 13/1-14-13685/03 od 11.11.2003.godine.

b) Odluku o davanju saglasnosti

Daje se saglasnost na utvrđenu visinu novčane naknade za rad Komisije za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica u drugom stepenu, propisane tačkom IV Rješenja o imenovanju pomenute Komisije, broj: 15/1-14-3528-1/04 od 17.03.2004.godine.

Ad.20.
Vlada je razmatrala i jednoglasno dala saglasnost Kantonalnoj direkciji robnih rezervi da izvrši pozajmicu od 8732 litra lož ulja Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u cilju prevazilaženja problema grijanja u JU OŠ «Husino» Tuzla, 2300 litara i JU MSŠ «Živinice», 6432 litra.
Konkretne uslove pozajmice i rok vraćanja pozajmljene robe regulisat će se Ugovorom o pozajmici između Kantonalne direkcije robnih rezervi i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ad.21.
Na prijedlog Komisije za kadrovska pitanja Vlada je jednoglasno donijela slijedeće:
Nekir Suljagić, dipl.ecc. imenovan je za v.d. Glavnog internog revizora.

Šehzada Salihbašić, dipl.ecc. imenovana je za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Data je saglasnost na imenovanje Zijada Bešlagića, prof.dr. za direktora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Imenovan je Upravni odbor DOO «Polet» Kladanj na period do 60 dana u slijedećem sastavu:

1. Azra Hamzić – predsjednik
2. Muhamed Rustemović – član
3. Mevludin Halilović - član

PREDSJEDNIK VLADE
Bajazit Jašarević