IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 38. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 29.03.2004. godineSjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Bajazit Jašarević

Predsjednik je otvorio sjednici i predložio slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i izjašnjavanje po predloženim Amandmanima na Zakon o koncesijama;

2. Razmatranje Informacije o ostvarenim prihodima za period 01.01. – 15.03.2004.godine i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 29.01.2004.godije;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje prijedloga Zaključka o usklađivanju rashoda s očekivanim prihodima za period 01.04.- 30.06.2004.godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje i usvajanje Elaborata o popisu imovine Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2003.godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija i Komisija za popis

5. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za sagledavanje stanja gradske deponije PK “Gornja Višća”;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa i teksta javnog konkursa za upražnjeno radno mjesto direktora Direkcije za ceste;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade;

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o određivanju potpisnika za raspolaganje novčanim sredstvima u direkcijama u sastavu ministarstava;

9. Razmatranje teksta Protokola o uspostavljanju i organizaciji akcije “EXPO Tuzlanskog kantona” 2004.godine;

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava na ime podrške određenim manifestacijama;

11. Kadrovska pitanja.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen pa se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:

Z A K LJ U Č C I

Ad.1.
– Na prijedlog Ministarstva industrije, energetika i rudarstva Vlada je jednoglasno utvrdila amandmane na Zakon o koncesijama.

Ad.2.
– Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala Informaciju o ostvarenim prihodima za period 1.1. – 15.03.2004. godine i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 29.02.2004. godine i jednoglasno donijela zaključak:

Prihvata se Informacija o ostvarenim prihodima za period 1.1. – 15.3.2004. godine i izvršenim rashodima budžeta tuzlanskog kantona za period 1.1. – 29.02.2004. godine.

Zadužuje se predsjednik Vlade Tuzlanskog kantona, ministar finansija i ministar trgovine, turizma i saobraćaja da sa direktorom Poreske uprave sačine prijedlog mjera za efikasnije punjenje Budžeta Tuzlanskog kantona.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da Vladi Kantona dostavlja mjesečno izvještaje o ostvarenim prihodima i rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona.

Ad.3.
– Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala i donijela jednoglasno zaključak o usklađivanju rashoda s očekivanim prihodima za period 01.04.-30.06.2004. godine.
 
U cilju usklađivanja rashoda, izdataka i finansiranja s očekivanim prihodima, u periodu 01.04.-30.06.2004. godine Budžet Tuzlanskog kantona će se izvršavati po slijedećim procentima:  

Ekon.
kod Naziv koda rashoda, izdataka i finansiranja Plan za 2004. (iz Budžeta) Plan IV-VI 2004.
(1/4) Procenatkorekc. Korigovani plan za IV-VI 2004.
611100 Bruto plaće i naknade 99.846.000,00 24.961.500,00 97,37% 24.305.190,00
612000 Doprinos poslodavca 12.307.900,00 3.076.975,00 97,33% 2.994.810,00
a Bruto plaće i naknade i doprinosi poslodavca 112.153.900,00 28.038.475,00 97,37% 27.300.000,00
611200 Naknade troškova zaposl. i skupš.zast. 18.571.500,00 4.642.875,00 89,23% 4.142.875,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 22.068.800,00 5.517.200,00 75,15% 4.145.941,00
  a) MUP 2.845.500,00 711.375,00 90,00% 640.237,00
  b) Dom za djecu bez rodit.staranja 444.600,00 111.150,00 80,00% 88.920,00
  c) ostali izdaci za materij.i usluge 18.778.700,00 4.694.675,00 72,78% 3.416.784,00
614000 Tekući transferi (grantovi) 43.634.500,00 10.908.625,00 66,13% 7.213.784,00
  a) dopunska prava BIZ-a 9.941.800,00 2.485.450,00 54,17% 1.346.368,00
  b) boračke organizacije i udruženja 580.000,00 145.000,00 100,00% 145.000,00
  c) kategorije socijalne zaštite 15.411.400,00 3.852.850,00 80,00% 3.082.280,00
  d) intervencije zaposlen. u proizv. proc. 1.900.000,00 475.000,00 63,16% 300.000,00
  e) političke stranke 174.000,00 43.500,00 100,00% 43.500,00
  f) RTV TK 760.000,00 190.000,00 100,00% 190.000,00
  g) subvencioniranje ishrane i smješt.stud. 240.000,00 60.000,00 126,50% 75.900,00
  h) Pravni fakultet-odsjek Tuzla 600.000,00 150.000,00 148,00% 222.000,00
  i) Narodna i univerzitetska biblioteka 389.000,00 97.250,00 100,00% 97.250,00
  j) Narodno pozorište Tuzla 642.900,00 160.725,00 100,00% 160.725,00
  k) Galerija portreta 60.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00
  l) ostali transferi (grantovi) 12.935.400,00 3.233.850,00 47,49% 1.535.761,00
615000 Kapitalni transferi (grantovi) 350.000,00 87.500,00 400,00% 350.000,00
616000 Izdaci za kamate i ostale nakn. 122.600,00 30.650,00 100,00% 30.650,00
821000 Kapitalni izdaci 3.670.000,00 917.500,00 87,19% 800.000,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dioni. 600.000,00 150.000,00 133,33% 200.000,00
823000 Finansiranje 3.267.000,00 816.750,00 100,00% 816.750,00
S RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE 204.438.300,00 51.109.575,00 88,05% 45.000.000,00  
 
Budžetski korisnici su dužni, posredstvom nadležnih institucija, ministarstvu finansija dostaviti operativne planove izvršenja za april, maj i juni 2004.godine, u skladu sa utvrđenim procentima iz tačke I ovog Zaključka.
Izuzetno od stava 1. ove tačke, dinamiku za kodove 611100-Bruto plaće i naknade i 612000-Doprinos poslodavca u operativni plan će dostavljati Služba Trezora za centralizovani obračun plaća, po obračunu plaća za pojedini mjesec. Nadležne institucije nisu u obavezi za dostavljanje dinamike, za kodove koji se odnose na bruto plaće i doprinos poslodavca.
 
U slučaju izmjene dinamike trošenja rashoda iz Budžeta za period januar-juni 2004.godine, nadležne institucije (resorna ministarstva) će ministarstvu finansija dostaviti pismeni zahtjev, krećući se u okviru ukupno odobrenih sredstava iz tačke I ovog Zaključka. Korisnicima se dozvoljava izmjena dinamike i između glavnih kategorija rashoda i izdataka, izuzimajući kategoriju bruto plaća i doprinosa poslodavca, što je u obavezi Trezora.
 
Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se Ministarstvo finansija, nadležne institucije i svi ostali budžetski korisnici.

Vlada je donijela Odluku o visini naknade za topli obrok.

Naknada za topli obrok od 1.4.2004. godine utvrđuje se u iznosu od 6,00 KM za sve budžetske korisnike.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

Ad.4.
– Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala Elaborat o popisu imovine Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2003. godine i jednoglasno donijela zaključak.

Usvaja se Elaborat o izvršenom popisu imovine ministarstava i drugih organa i službi Vlade Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2003. godine.

Ad.5.
– Vlada je razmatrala Izvještaj o radu Komisije za sagledavanje stanja gradske deponije PK “Gornja Višća” i jednoglasno donijela zaključak.
Prihvata se Izvještaj o sagledavanju stanja gradske deponije PK «Gornja Višća», izuzev dostavljenih priloga uz Izvještaj, uz obrazloženje da za davanje konačnih ocjena i mišljenja treba duži vremenski rok ispitivanja stanja, uzroka i posljedica.

Zadužuju se resorna ministarstva zadužena za realizaciju Projekta uspostavljanja kantonalne sanitarne deponije da ulože dodatni napor na konačnoj realizaciji tog Projekta, kao trajnog rješenja sanacije postojećih deponija na području Tuzlanskog kantona.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se dostaviti Skupštini Kantona.

Ad.6.
– Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa i teksta javnog konkursa za upražnjeno radno mjesto direktora Direkcije za ceste.

Prema iskazanoj potrebi Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, Vlada Tuzlanskog kantona će objaviti javni konkurs za radno mjesto direktora Direkcije cesta.
Tekst javnog konkursa za navedeno radno mjesto u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja, sastavni je dio ove Odluke.

Prijave na javni konkurs iz tačke I ove Odluke, razmatrat će komisija, koju će obrazovati Vlada Tuzlanskog kantona, a činit će je državni službenici organa uprave i najmanje jedan član Sindikalne organizacije kantonalnih organa uprave.

Komisija iz tačke II ove Odluke, izbor prijavljenih kandidata izvršit će u roku od 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave na javni konkurs.

Direktora Direkcije cesta postavlja Vlada Tuzlanskog kantona uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministra trgovine, turizma i saobraćaja.

Javni konkurs za direktora Direkcije cesta bit će objavljen u “ Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i dnevnom listu “ Jutarnje novine “.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.7.
– Vlada je donijela Odluku o davanju ovlaštenja.

Ovlašćuje se predsjednik Vlade Tuzlanskog kantona da može vršiti izmjenu dinamike trošenja sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona, pozicija «Vlada Tuzlanskog kantona».

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.8.
– Vlada je donijela Odluku o određivanju potpisnika za raspolaganje novčanim sredstvima u direkciji u sastavu ministarstva:

Ovom odlukom određuju se lica ovlaštena za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko transakcijskog računa, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Direkcija za zaštitu okolice.

1. Miraščić Jadranka, ministar
2. Kešetović Mirza, direktor

- Vlada je donijela Odluku o određivanju potpisnika za raspolaganje novčanim sredstvima u direkciji u sastavu ministarstva.

Ovom odlukom određuju se lica ovlaštena za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko transakcijskog računa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcija voda.

1. Suljkanović Ševal, ministar
2. Halilović Enver, direktor

- Vlada je donijela Odluku o određivanju potpisnika za raspolaganje novčanim sredstvima u direkciji u sastavu ministarstva.

Ovom odlukom određuju se lica ovlaštena za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko transakcijskog računa, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Direkcija cesta.

1. Salihović Džemo, ministar
2. Šećerbegović Jusuf, direktor

Odluke su donesene jednoglasno.

Ad.9.
– Vlada je razmatrala tekst Protokola o uspostavljanju i organizaciji akcije “EXPO Tuzlanskog kantona” 2004. godine i jednoglasno donijela Odluku o davanju ovlaštenja.

Ovlašćuje se predsjednik Vlade Tuzlanskog kantona da može u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpisati Protokol o zajedničkom kreiranju i realizaciji akcije «EXPO Tuzlanskog kantona», za 2004. godinu.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.10.
– Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava

Odobravaju se sredstva u visini od 2.860,00 KM (dvijehiljade osamsto šezdeset konvertibilnih maraka) Udruženju Roma Tuzlanskog kantona “Romski san” Tuzla, kao pomoć pri organizaciji obilježavanja 8. aprila, Svjetskog dana Roma.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, koje će odobreni iznos iz ove Odluke uplatiti sa budžetske pozicije “Troškovi manifestacija – 11010003” na račun Udruženju Roma Tuzlanskog kantona “Romski san” Tuzla broj: 1321000309321465, kod Tuzlanske banke.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava

Odobravaju se sredstva Rukometnom klubu «Gračanica» Gračanica u iznosu od 3.000,00 KM (tri hiljade KM) na ime sufinansiranja organizacije međunarodne rukometne utakmice Bosna i Hercegovina – Slovačka.

Odobrena sredstva iz ove Odluke izdvojit će se sa budžetske pozicije 11010003 – Troškovi manifestacija, na račun Rukometnog kluba «Gračanica» Gračanica, broj: 1321800295500089 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

Za realizaciju Odluke zadužuje se ministarstvo finansija.

Odluke su donesene jednoglasno.

Ad.11.
– Na prijedlog Komisije za kadrovska pitanja Vlada je donijela slijedeće:

Razrješen je predsjednik i članovi Upravnog odbora RK «Vijenac» Lukavac:

1. Imamović Bahir, predsjednik
2. Dajdžić Enver, član
3. Bektić Zaim, član
4. Suljagić Rizah, član

Imenovan je predsjednik i članovi Upravnog odbora RK «Vijenac» Lukavac:

1. Arapčić Ejub, dipl.ing.tehnologije, predsjednik
2. Beganović Amir, dipl.ing.tehnologije, član
3. Imamović Sead, dipl.ing.rudarstva, član
4. Mahmutović Mubina, dipl.ecc., član

Rješenja su donesena jednoglasno.

 

PREDSJEDNIK VLADE
Bajazit Jašarević