<IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 54. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 11.08.2004. godineSjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Bajazit Jašarević

Predsjednik Vlade je otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 50., 51. i 52. redovne sjednice Vlade Kantona;

2. Razmatranje prijedloga amandmana na Ustav Tuzlanskog kantona;

3. Razmatranje Informacije o finansijskim efektima ukidanja poreza na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz Tarifnog broja 2 Tarife poreza na promet.
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje Memoranduma o razumijevanju u vezi implementacije i provođenja Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

5. Razmatranje zahtjeva d.d. Solana Tuzla u vezi zaštite imovine i ulazak u posjed Poslovne zgrade Slatina br.2 Tuzla;

6. Razmatranje preraspodjele sredstava Plana ulaganja posebnih vodoprivrednih naknada u oblasti vodoprivrede u 2004.godini
Obrađivač: Direkcija voda

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika za 2004. godinu;

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta TK za 2004. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Razdio 14, Glava 01, Potrošačko mjesto 0001;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU MS Rudarska škola Tuzla – Razdio 24, Glava 03, Potrošačko mjesto 0021;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Zavod za zaštiti u korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona
– Razdio 24, Glava 05, Potrošačko mjesto 0006;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o mjerilima za korištenje vlastitih prihoda Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o mjerilima za korištenje vlastitih prihoda Ministarstva zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
c) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o mjerilima za korištenje vlastitih prihoda Ministarstva pravosuđa i uprave;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike budžeta”;

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava Bokserskom klubu “Giprom – Mejdan” Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava za odlazak olimpijaca na Olimpijske igre u Atinu;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći u finansiranju asfaltiranja sportskog poligona za potrebe JU Druga osnovna škola Srebrenik.
d) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke na ime finansijske pomoći za asfaltiranje sportskog poligona za potrebe JU OŠ “Đurđevik” Živinice.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prijemu volontera u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

13. Razmatranje izmjena i dopuna Plana upisa učenika u I razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2004/2005. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi metodologije izrade izvještaja o radu ministarstava i Vlade.

15. Kadrovska pitanja;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen pa se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:

Z A K L J U Č C I

Ad.1.
– Jednoglasno su usvojeni izvodi iz zapisnika sa 50, 51. i 52. redovne sjednice Vlade Kantona.

Ad.2.
– Vlada je razmatrala i jednoglasno prihvatila Amandmane od LXX IV – LXXXII na Ustav Tuzlanskog kantona.

Ad.3
. – Vlada je razmatrala Informaciju o finansijskim efektima ukidanja poreza na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz Tarifnog broja 2 Tarife poreza na promet. Vlada je jednoglasno donijela Zaključak:

Prihvata se Informacija Ministarstva finansija, o finansijskim efektima ukidanja poreza na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz Tarifnog broja 2 Tarife poreza na promet (ekonomski kod 715915).

Vlada Tuzlanskog kantona preporučuje Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, da se u što kraćem roku pokrene inicijativa za stavljanjem van snage Zakona o izmjenama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 39/04), iz razloga narušavanja jedinstvene poreske politike u Bosni i Hercegovini i ugrožavanja osnovnih funkcija kantona i općina zbog umanjenja izvornih prihoda budžeta.

Informacija iz tačke I ovog zaključka uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona.

Ad.4.
– Vlada je razmatrala Memorandum o razumijevanju u vezi implementacije i provođenja Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i jednoglasno donijela Odluku:

Prihvata se tekst Memoranduma o razumijevanja u vezi implementacije i provođenja Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovlašćuje se Premijer Kantona, gospodin Bajazit Jašarević, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Memorandum iz tačke I ove Odluke.

Ad.5.
– Vlada je razmatrala zahtjev DD Solana Tuzla u vezi zaštite imovine i ulazak u posjed poslovne zgrade Slatina br. 2 Tuzla i jednoglasno donijela Zaključak:

Vlada Tuzlanskog kantona ne prihvata Zahtjev DD “Solana” Tuzla za zaštitu imovine i ulazak u posjed poslovne zgrade, Slatina broj 2 Tuzla, od 19.07.2004. godine iz razloga što je Kantonalno pravobranilaštvo postupivši po zaključku Vlade Kantona broj: 02/1-31-611/03 od 21.05.2003. godine, pokrenulo sudski postupak u cilju osporavanja vlasništva DD “Solana” Tuzla i utvrđivanja da predmetna zgrada nije bila predmet privatizacije jer nije bila iskazana u početnom bilansu Fabrike soli Tuzla, a imajući u vidu presudu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: Pž-79/03 od 17.06.2004. godine, kojom se tužba prvotužitelja DD Fabrika soli Tuzla, odbacuje.

Imovinsko pravni odnosi vezani za korištenje predmetne zgrade sa Rudnikom soli “Tušanj” će se urediti zaključivanjem ugovora o zakupu prema kojem će se Vlada Kantona obavezati za isplatu jedne trećine od ukupnog iznosa zakupnine, dok će se preostali iznos od dvije trećine zakupnine ugovoriti nakon okončanja postupka iz tačke I ovog zaključka.

Zadužuje se sekretar Vlade Kantona da u saradnji sa Kantonalnim pravobranilaštvom pokrene postupak raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora sa “SODASO” Holding Tuzla, broj: 1978/99 od 17.09.1999. godine.

Zadužuje se premijer Kantona, ministar industrije, energetike i rudarstva i direktor Kantonalne agencije za privatizaciju, da traže od Federalne agencije za privatizaciju da se uključi u postupak osporavanja vlasništva DD “Solana” Tuzla, te u okviru svojih ovlaštenja preduzme sve zakonom predviđene mjere u cilju rješavanja vlasničko pravnih odnosa na predmetnoj zgradi.

Zadužuju se Zajedničke službe kantonalnih organa da “SODASO” – Holdingu Tuzla vrate fakture koje su im ispostavljene i koje im ubuduće budu ispostavljene radi plaćanja zakupnine predmetne zgrade.

Zadužuje se Nadzorni odbor i menadžment DD Rudnika soli “Tušanj” da pristupi pregovaranju sa Vladom Kantona oko davanja u zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Slatina broj 2 Tuzla.

Ad.6.
– Vlada je razmatrala Aneks preraspodjele sredstava Plana ulaganja posebnih vodoprivrednih naknada u oblast vodoprivrede u 2004. godini jednoglasno donijela Zaključak.

Usvaja se Aneks – Preraspodjela Plana ulaganja posebnih vodoprivrednih naknada u oblast vodoprivrede u 2004. godini, Direkcije voda Tuzlanskog kantona, broj: 04-3/1-14-02-a/04 od 05.08.2004. godine.

Vlada je donijela jednoglasno Zaključak:

Zadužuju se direktor Direkcije voda, ministar za obnovu, razvoj i povrata i ministar trgovine, turizma i saobraćaja da u roku 7 dana sa Općinom Živinice riješe pitanje realizacije projekta uređenja korita rijeke Spreče kroz urbani dio Općine.

Ad.7
. – Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika za 2004. godinu:

U Programu kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika za 2004. godinu, broj: 02/1-02-2857/04 od 02.03.2004. godine i broj: 02/1-14-7430-1 od 19.05.2004.godine u tački I, alineja 1. « Ministarstvo unutrašnjih poslova «, iznos od “875.000,00” mijenja se i glasi “720.500,00” i u alineji 2. « Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta (uključujući i prenesene obaveze) «, iznos od “1.294.450,00” mijenja se i glasi “1.448.950,00”.

U tački II, u tabeli ulaganja kapitalnih izdataka za Ministarstvo unutrašnjih poslova brišu se tačka 3. Objekt PS Čelić i vrijednost od 148.500,00 i tačka 8. Elektronska prenosna vaga za mjerenje osovinskog opterećenja nosivosti 20.000 kg po osovini sa računalom marke “PAT” i tip SAWLOC i vrijednost od 6.000,00 i iznos UKUPNO od “875.000,00” mijenja se i glasi “720.500,00”.
Tačke od 4. do 16. postaju tačkama od 3. do 14.
U tački II u tabeli kapitalnih izdataka za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta poglavlje I - Osnovno obrazovanje, b)Novi zahtjevi, dodaju se nove tačke 9. i 10., koji glase:
“9. OŠ Novi grad 25.000,00”
“10. OŠ Stupari 44.500,00” ,
ukupan iznos “146.000,00” mijenja se i glasi “215.500,00” i iznos UKUPNO a+b od “205.450,00” mijenja se glasi “274.950,00”, i u poglavlju II, Srednje škole, b)Novi zahtjevi, dodaje se novi redni broj 2., koji glasi:
“2. Gimnazija Gradačac 75.000,00”,
ukupan iznos “4.000,00” mijenja se i glasi “79.000,00”, iznos UKUPNO a+b od “94.000,00” mijenja se glasi “169.000,00” i iznos UKUPNO I+II od 299.450,00” mijenja se i glasi”453.950,00”.
U istoj tački II poglavlje IV – Kultura, dodaje se novi stav 1. koji glasi:
« JU Bosanski kulturni centar Tuzla-rekonstrukcija 10.000,00 «
iznos UKUPNO «150.000,00» mijenja se i glasi: «160.000,00».
Stavovi 1. i 2. postaju stavovima 2. i 3.
U poglavlju REKAPITULACIJA prijedlog Programa kapitalnih ulaganja za 2004. godinu, iste tačke, u podtački I - Osnovno obrazovanje, b) Novi zahtjevi, iznos od “146.000,00” mijenja se i glasi “225.500,00” i iznos UKUPNO od “205.450,00” mijenja se i glasi “284.950,00”, i u podtački II - Srednje obrazovanje, b) Novi zahtjevi, iznos od “4.000,00” mijenja se i glasi “79.000,00” i iznos UKUPNO od “94.000,00” mijenja se i glasi “169.000,00”, i iznos UKUPNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA; NAUKE; KULTURE I SPORTA od “1.294.450,00” mijenja se i glasi “1.448.950,00”.

Vlada je jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuje se Odjeljenje za planiranje Budžeta, da u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvom pravosuđa i uprave, Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvom unutrašnjih poslova, u roku od 7 dana sačine i Vladi Kantona dostave na razmatranje tekst prijedloga Programa kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za 2004. godinu, usklađen sa organizacionim i ekonomskim kodovima, kao i funkcionalnom klasifikacijom iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, kako bi odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike budžeta”, donesene na osnovu istog, mogle biti realizovane.

Ad.8.
a) – Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Razdio 14 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Razdio 14 Glava 01Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

614100 - grantovi drugim nivoima Vlade 25.000,00 KM

u korist:

821300 - nabavka opreme 25.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

b) – Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU MS Rudarska škola Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0021.

JU MS Rudarska škola Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0021 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 4.600,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU MS Rudarska škola Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613400 - nabavka materijala 4.600,00 KM

u korist:

613700 - izdaci za tekuće održavanje 4.600,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

c) – Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona – Razdio 24 Glava 05 Potrošačko mjesto 0006.

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona – Razdio 24 Glava 05 Potrošačko mjesto 0006 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 20.500,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613900 - ugovorene usluge 20.500,00 KM

u korist:

613100 - putni troškovi 3.000,00 KM
613400 - nabavka materijala 15.000,00 KM
613500 - troškovi goriva 2.000,00 KM
613600 - unajmljivanje imovine i opreme 500,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ad.9.
a) – Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o mjerilima korištenja vlastitih prihoda Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za korištenje vlastitih prihoda koje ostvari Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti i način korištenja tih prihoda.

Pod prihodima ostvarenim obavljanjem osnovne djelatnosti podrazumijevaju se:
- prihodi za usklađivanje i registraciju kantonalnih redova vožnje za 2004/2005. godinu i
- prihodi – akontacija troškova rješavanja prigovora na postupak usklađivanja prijedloga redova vožnje (arbitraža).

Prihodi utvrđeni u članu 2. ove Odluke, uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda Budžeta Kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 2201001.

Prihodi iz člana 2. ove Odluke koriste se za:

- nabavku materijala, ekonomski kod 613400 u iznosu od .................. 4.000,00 KM
- izdaci za tekuće održavanje, ekonomski kod 613700 u iznosu od ..... 7.000,00 KM
- ugovorene i druge usluge, ekonomski kod 613900 u iznosu od ..........6.000,00 KM
- nabavka opreme, ekonomski kod 821300 u iznosu od ......................97.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a važi za budžetsku 2004. godinu.

b) – Vlada je razmatrala i jednoglasno je donijela Odluku o mjerilima za korištenje vlastitih prihoda Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za korištenje vlastitih prihoda koje ostvari Ministarstvo zdravstva obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti i način korištenja tih prihoda.

Pod prihodima ostvarenim obavljanjem osnovne djelatnosti podrazumijevaju se:
1. Prihodi ostvareni uplatama naknada za rad Stručne komisije za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje javne zdravstvene djelatnosti i privatne prakse u privatnoj zdravstvenoj djelatnosti.

2. Prihodi ostvareni uplatama naknada za rad Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika više i srednje stručne spreme.

Prihodi utvrđeni u članu 2. ove Odluke uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda Budžeta Kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722611, budžetska organizacija 191001.
Prihodi iz člana 2. ove Odluke koriste se za:

- ugovorene i druge usluge ekonomski kod 613900;
- nabavka opreme ekonomski kod 821300.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a važi za budžetsku 2004. godinu.

c) – Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o mjerilima za korištenje vlastitih prihoda Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Ovom Odlukom utvrđuje se koji prihodi predstavljaju vlastite prihode Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i propisuju se mjerila za korištenje tih prihoda.
Vlastiti prihodi Ministarstva su prihodi koje Ministarstvo ostvari na tržištu obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti, a obuhvataju:

- naknade za upis udruženja u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
- naknade troškova postavljenja stalnih sudskih vještaka,
- naknade troškova polaganja stručnog ispita službenika organa uprave sa srednjom školskom spremom,
- naknade troškova provođenja procedure izbora i imenovanja notara i troškova utvrđivanja propisanih uslova potrebnih za rad notara,
- prihode ostvarene izdavanjem publikacija i publikacija posebne namjene, koje imaju stručni i naučni karakter,
- prihode ostvarene realizacijom stručno-edukativnih sadržaja (savjetovanja, seminara, okruglih stolova, kurseva-tečajeva) i drugih oblika stručno-edukativnog karaktera.

Prihodi Ministarstva, ostvareni obavljanjem poslova iz člana 2. ove Odluke, uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda Budžeta Kantona, na organizacioni kod 15010001, u skladu sa Instrukcijama Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona o procedurama za uplatu vlastitih prihoda.

Prihodi iz alineje 1. člana 2. koristi će se:
- 50% za nabavku opreme – kapitalni izdaci (nabavka metalnih ormara za čuvanje Registra i Zbirke isprava, nabavka računara, printera i kopir-aparata i druge potrebne opreme),
- 15% za stručno obrazovanje i usavršavanje kadrova koji su angažovani na obavljanju poslova i rješavanju problematike u vezi sa registracijom udruženja i drugih kadrova Ministarstva,
- 20% troškovi smještaja i dnevnice za stručno obrazovanje i usavršavanje,
- 10% za nabavku materijala,
- 5% za komunalne usluge (PTT – troškovi).

Prihodi iz alineje 2. člana 2. koristi će se:
- 40% za uspostavljanje i ažuriranje propisanih imenika,
- 30% za nabavku opreme – kapitalni izdaci,
- 10% za nabavku materijala,
- 15% za komunalne usluge (PTT – troškovi),
- 5% ostali nepredviđeni izdaci Ministarstva.

Prihodi iz alineje 3. i 4. člana 2. koristi će se:
- 88% za pokrivanje troškova rada komisije,
- 6% za nabavku materijala,
- 6% ostali nepredviđeni izdaci Ministarstva.

Prihodi iz alineje 5. člana 2. koristi će se:
- 50% bruto naknade autorima publikacija,
- 30% za pokrivanje troškova štampanja određenih publikacija,
- 20% bruto naknade ostalim licima angažovanim u pripremi i izdavanju publikacija (urednik, odn. glavni urednik, recenzent, prevodilac, ilustrator, autor fotografije, lektor i korektor, tehnički urednik).

Prihodi iz alineje 6. člana 2. koristi će se:
- 40% za pokriće troškova radnog dijela stručno-edukativnih skupova (izrada publikacija i drugih materijala, troškovi sale, napici i sl.),
- 30% za naknadu za rad predavača i saradnika koji učestvuju u realizaciji stručno-edukativnih sadržaja,
- 20% troškovi smještaja i dnevnica predavača sa strane,
- 10% za stručno usavršavanje zaposlenika.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a važi za budžetsku 2004. godinu.

Ad.10.
– Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije «Kapitalni izdaci za korisnike budžeta».

- Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta Općini Doboj Istok u iznosu od 40.000,00 KM, ekonomski kod – 6151 – kapitalni grantovi drugim nivoima vlade, funkcionalni kod 0810 na ime izgradnje sportske sale.

Sredstva iz ove Odluke uplatiti na račun Općine Doboj Istok broj: 1322800309230874 kod Tuzlanske banke, filijala Doboj Istok.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta Općini Gradačcu u iznosu od 25.000,00 KM, ekonomski kod – 6151 – kapitalni grantovi drugim nivoima vlade, funkcionalni kod 0810 na ime sanacije krova sportske dvorane.

Sredstva iz ove Odluke uplatiti na račun Općine Gradačac broj: 1321900290000087 kod Tuzlanske banke, filijala Gradačac.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta Općini Živinice u iznosu od 50.000,00 KM, ekonomski kod – 6151 – kapitalni grantovi drugim nivoima vlade, funkcionalni kod 0810 na ime izgradnje sportske dvorane.

Sredstva iz ove Odluke uplatiti na račun Općine Živinice broj: 187015000000295 kod Tuzlanske banke, filijala Živinice.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta Općini Tuzla u iznosu od 40.000,00 KM, ekonomski kod – 6151 – kapitalni grantovi drugim nivoima vlade, funkcionalni kod 0810 na ime izgradnje atletske staze na stadionu Tušanj.

Sredstva iz ove Odluke uplatiti na račun Općine Tuzla broj: 1321000185060197 kod Tuzlanske banke, Tuzla.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta JU Narodnom pozorištu Tuzla u iznosu od 50.000,00 KM, ekonomski kod – 6152 – kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama, funkcionalni kod 0820 na ime rekonstrukcije i investicionog održavanja zgrade pozorišta.

Sredstva iz ove Odluke uplatiti na račun JU Narodno pozorište Tuzla broj: 3060340000036910 kod HIPO Alpe Adria Bank Tuzla.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta JU Bosanski kulturni centar Kalesija u iznosu od 100.000,00 KM, ekonomski kod – 6152 – kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama, funkcionalni kod 0820 na ime rekonstrukcije i investicionog održavanja zgrade centra.
Sredstva iz ove Odluke uplatiti na račun JU Bosanski kulturni centar Kalesija broj: 1321400311489686 kod Tuzlanske banke Tuzla.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta JU Mješovita srednja škola Srebrenik u iznosu od 60.000,00 KM, organizacioni kod 24030025, ekonomski kod – 821600, funkcionalni kod 0420 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (2401).

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime dogradnje školskog objekta.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta JU OŠ Stupari u iznosu od 44.500,00 KM, organizacioni kod 24020019, ekonomski kod – 821600, funkcionalni kod 0410 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (2401).

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime rekonstrukcije objekta Centralne škole u Stuparima koja je devastirana u vrijeme rata.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta JU Bosanski Kulturni Centar Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM, organizacioni kod 2405005, ekonomski kod – 821600, funkcionalni kod 0820 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (2401).

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime sanacije ravnog krova i oštećenja limenih dijelova atike.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobrava se isplata sredstava u mjesecu avgustu JP Zavod za urbanizam Tuzla, na račun broj: 132-100-03090303-68 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, na ime dospjelih obaveza za mjesec juni 2004. godine za izradu Prostornog plana Tuzlanskog kantona u iznosu od 25.000,00 KM.

Sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke izdvojit će se iz budžetske pozicije 11010002, kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, preko Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, organizacioni kod 18010001, ekonomski kod 821619, funkcionalni kod 1330.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva JU Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac u iznosu od 75.000,00 KM, organizacioni kod 24030004, ekonomski kod 8213, funkcionalni kod 0420 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24) na teret budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta za 2004. godinu.

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime nabavke učioničkog i kancelarijskog namještaja u novoizgrađenom objektu Gimnazije.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

Ad.11.
a) – Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava.

Odobravaju se sredstva Bokserskom klubu “Giprom – Mejdan” Tuzla, u iznosu od 10.000,00 KM (desethiljada KM) na ime sufinansiranja bokserskog turnira pod nazivom “Turnir mira Tuzla 2004.”

Odobrena sredstva iz ove Odluke izdvojit će se sa budžetske pozicije 11010003 – troškovi manifestacija, na račun Bokserskog kluba “Giprom – Mejdan” Tuzla, broj: 1321000310990059 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

b) – Vlada je jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava.

Odobravaju se sredstva Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine u iznosu 7.000,00 KM na ime finansijske pomoći za odlazak olimpijaca sa područja Tuzlanskog kantona na Olimpijske igre u Atinu.

Odobrena sredstva iz ove Odluke realizovat će se sa budžetske pozicije 11010003 – troškovi manifestacija, na račun Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine broj: 1731001000276391 kod CBS banke Sarajevo.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

c) – Vlada je jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava.

Odobravaju se sredstva JU Druga osnovna škola Srebrenik u iznosu od 15.000,00 KM na ime finansijske pomoći za asfaltiranje sportskog poligona.
Odobrena sredstva iz ove Odluke realizovat će se sa budžetske pozicije 11010007 – Projekt borbe protiv droge, ekonomski kod 6143, po ispostavljenim fakturama ovjerenim od strane JU Druga osnovna škola Srebrenik.

Zadužuje se JU Druga osnovna škola Srebrenik da organizuje, koordinira i kontroliše sprovođenje navedenog u tački I ove Odluke.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

d) – Vlada je jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava.
Odobravaju se sredstva JU O.Š. “Đurđevik” Živinice u iznosu od 18.000,00 KM na ime finansijske pomoći za asfaltiranje sportskog poligona.

Odobrena sredstva iz ove Odluke realizovat će se sa budžetske pozicije 11010007 – Projekt borbe protiv droge, ekonomski kod 6143, po ispostavljenim fakturama ovjerenim od strane JU O.Š. Đurđevik” Živinice.

Zadužuje se JU O.Š. Đurđevik” Živinice da organizuje, koordinira i kontroliše sprovođenje navedenog u tački I ove Odluke.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ad.12.
– Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je jednoglasno donijela Odluku

Odobrava se Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prijem 18 volontera na određeno vrijeme, i to:

- 9 volontera sa završenim Fakultetom krim. nauka,
- 5 volontera sa završenim Pravnim fakultetom,
- 2 volontera sa završenim Ekonomskim fakultetom i
- 2 volontera sa završenim Defektološkim fakultetom.

Prijem volontera iz tačke I. ove Odluke vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Ad.13.
– Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana upisa učenika u I razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2004/2005. godinu.

Vlada je jednoglasno donijela Zaključak.

Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da u okviru svojih nadležnosti sačini prijedlog upisa svih odličnih učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona.

Ad.14.
– Vlada je jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuje se sekretar Vlade Kantona da u saradnji sa sekretarima ministarstava u roku od 45 dana sačini i Vladi Kantona predloži metodologiju izrade izvještaja o radu i programu rada ministarstava i Vlade Kantona.

Ad.15.
– Na prijedlog Komisije za kadrovska Vlada je jednoglasno donijela slijedeće:

Odluku o ovlaštenju Butković Redže za zastupanje i predstavljanje javne ustanove «Gimnazija» Živinice bez ograničenja ovlaštenja.

Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Ibrić Hamida za direktora JU OŠ «Rapatnica» Srebrenik.

PREMIJER KANTONA
Bajazit Jašarević