IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 55. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 26.08.2004. godine


Sjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Bajazit Jašarević

Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za 2004. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje Informacije o licima kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

3. Razmatranje prijedloga Ugovora o deminiranju doline rijeke Spreče;
Obrađivač: Udruženje građana BiH za zaštitu od mina

4. Razmatranje prijedloga Protokola o vraćanju pozajmice d.o.o. “Hidrotehnika” Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

5. Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluke Direkcije cesta o utrošku sredstava namijenjenih za sufinansiranje lokalne putne mreže u 2004.godini po utvrđenom rasporedu za općine: Tuzla, Čelić, Kalesija, Teočak, Kladanj i Gračanica.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

6. Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluke Direkcije za zaštitu okolice o dodjeli novčanih sredstava;
Obrađivač: Direkcija za zaštitu okolice

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli jednokratne pomoći Općini Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke za finansijsku podršku manifestacije “Srebrenik otvoreni grad umjetnosti”.

11. Razmatranje zahtjeva Muftijstva Tuzla.

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima.

13. Kadrovska pitanja
.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen pa se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:

Z A K L J U Č C I

Ad.1.
– Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za 2004. godinu.

Ad.2.
– Na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Vlada je razmatrala Informaciju o licima kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja. Vlada je jednoglasno donijela zaključak:

Prihvata se Informacija Ministarstva za rad i socijalnu politiku o licima kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja.

Zadužuje se Ministarstvo za rad i socijalnu politiku da stupi u kontakt sa Psihijatrijskom bolnicom Sokolac i pokuša ugovorno dogovoriti da ta bolnica od 1.9.2004. godine na zahtjev resornog ministarstva preuzima na zbrinjavanje i liječenje lica sa područja Tuzlanskog kantona, prema kojima je odlukama nadležnih sudova izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Vlada Tuzlanskog kantona na sebe preuzima obavezu da pokuša iznaći odgovarajuća sredstva potrebna za plaćanje troškova zbrinjavanja za navedena lica u bolnici iz prethodne tačke ovog zaključka, do kraja 2004. godine.

Zadužuju se Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku da u narednom periodu iznađu adekvatan prostor za privođenje namjeni i stavljanje u funkciju specijalizovane zdravstveno - socijalne ustanove za obavezno liječenje i čuvanje ovakvih lica ili predloži pogodnu lokaciju za izgradnju objekta prema minimalnim standardima za ustanove ovog tipa.

Traži se od osnivača JU Centara za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona da osiguraju da se organizuju i materijalno, tehnički i kadrovski osposobe veće centre za socijalni rad, kako bi bili osposobljeni da prihvate obaveze koje za njih proizlaze iz novog krivičnog zakonodavstva u vezi adekvatnog izvršavanja mjere bezbjednosti obaveznog zdravstvenog liječenja i čuvanja u specijalizovanim zdravstveno – socijalnim ustanovama zdravstvenog tipa.

Vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministarstvima preuzima obavezu da u Budžetu za 2005. godinu osigura potrebna finansijska sredstva za realizaciju predloženih mjera.

Vlada Tuzlanskog kantona će u saradnji sa Skupštinom Tuzlanskog kantona u budućem periodu pokušati tražiti rješenja u okviru Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine za zbrinjavanje ovih lica, posebno zbog činjenice rasta ovih slučajeva kao posljedice ratnih i postratnih trauma.

Ad.3.
– Vlada je razmatrala Ugovor o deminiranju doline rijeke Spreče i jednoglasno donijela Odluku o davanju saglasnosti

Prihvata se tekst Ugovora o deminiranju rijeke Spreče od Lukavca do Doboja.

Ovlašćuje se premijer Kantona da u ime Vlade Kantona potpiše Ugovor iz prethodne tačke ove Odluke.

Vlada je jednoglasno donijela Zaključak

Zadužuje se direktor Direkcije za vode Tuzlanskog kantona da poduzme potrebne aktivnosti za formiranje Fondacije za deminiranje rijeke Spreče, putem koje će se u buduće prikupljati sredstva za realizaciju projekta “Deminiranje i uređenje korita rijeke Spreče”.

Zadužuje se direktor Agencije za deminiranje Tuzlanskog kantona da poduzme potrebne aktivnosti za uključenje deminerskih timova vojske BiH u realizaciji projekta “Deminiranje i uređenje korita rijeke Spreče”.

Zadužuje se direktor Kantonalne uprave civilne zaštite da poduzme potrebne aktivnosti za uključenje deminerskih timova civilne zaštite BiH za realizaciju projekta “Deminiranje i uređenje korita rijeke Spreče”.

Zadužuje se direktor Direkcije za vode Tuzlanskog kantona da ispred Vlade Tuzlanskog kantona vrši finansijsku koordinaciju projekta “Deminiranje i uređenje korita rijeke Spreče”.

Zadužuje se direktor Agencije za deminiranje Tuzlanskog kantona da ispred Vlade Tuzlanskog kantona vrši tehničku koordinaciju projekta “Deminiranje i uređenje korita rijeke Spreče”.

Ad.4.
– Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je razmatrala Protokol o vraćanju pozajmice d.o.o. «Hidrotehnika» Kladanj i jednoglasno donijela Zaključak:

Prihvata se prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i daje se saglasnost Ministarstvu finansija da dogovori i potpiše odgovarajući protokol sa DOO «Hidrotehnika» Kladanj o povratu date pozajmice u iznosu od 43.000,00 KM u 60 jednakih mjesečnih rata, uz uslov da se, u koliko dužnik u roku od 90 dana ne uplati prvu pripadajuću ratu i dogovorene obaveze redovno ne izmiruju, naplata potraživanja izvrši prinudnim putem.

Ad.5.
– Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluke o davanju saglasnosti Direkciji cesta na Odluke o rasporedu sredstava po putnim pravcima na području općina Tuzlanskog kantona i to:

- Daje se saglasnost Direkciji cesta na Odluku broj: 740/04 od 03.08.2004. godine, o rasporedu sredstava po putnim pravcima na području Općine Tuzla.

- Daje se saglasnost Direkciji cesta na Odluku broj: 588/04 od 02.07.2004. godine, o rasporedu sredstava po putnim pravcima na području Općine Čelić.

- Daje se saglasnost Direkciji cesta na Odluku broj: 642/04 od 13.07.2004. godine, o rasporedu sredstava po putnim pravcima na području Općine Kalesija.

- Daje se saglasnost Direkciji cesta na Odluku broj: 645/04 od 13.07.2004. godine, o rasporedu sredstava po putnim pravcima na području Općine Teočak.

- Daje se saglasnost Direkciji cesta na Odluku broj: 643/04 od 13.07.2004. godine, o rasporedu sredstava po putnim pravcima na području Općine Gračanica.

- Daje se saglasnost Direkciji cesta na Odluku broj: 644/04 od 13.07.2004. godine, o rasporedu sredstava po putnim pravcima na području Općine Kladanj.

Ad.6.
– Na prijedlog Direkcije za zaštitu okolice Vlada jednoglasno donijela Odluke o davanju saglasnosti:

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-223-07/04 od 13.07.2004. godine o dodjeli novčanih sredstava Općini Lukavac, na ime sanacije i dovođenja u funkcionalno stanje ulične rasvjete u Mjesnoj zajednici Hrvati u iznosu od 22.530,00 KM (dvadesetdvijehiljade pestotrideset KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-242-08/04 od 11.08.2004. godine o dodjeli novčanih sredstava Općini Lukavac, na ime sanacije putne komunikacije Lukavac Grad – Lukavac Mjesto – Hrvati – Puračić, u iznosu od 70.000,00 KM (sedamdesethiljada KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-246-80/04 od 11.08.2004. godine, o dodjeli novčanih sredstava Općini Doboj Istok, na ime sanacije oštećenja i asfaltiranja dijela puta Buzekara – Brijesnica Velika i sanacije oštećene kanalizacione mreže na istoj lokaciji, u iznosu od 12.000,00 KM (dvanaest hiljada KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-248-08/04 od 11.08.2004. godine, o dodjeli novčanih sredstava Općini Sapna, na ime izgradnje zaštitnog zida za zaštitu eksploatacionog bunara u Gornjoj Sapni, u iznosu od 12.000,00 KM (dvanaest hiljada KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-250-08/04 od 11.08.2004. godine, o dodjeli novčanih sredstava Općini Srebrenik, na ime sanacije klizišta u mjesnim zajednicama: Čojluk, Cage, Bukovik i Tinja, i sanacije kanalizacione mreže u krugu Prve osnovne škole Srebrenik, u iznosu od 65.000,00 KM (šezdesetpet hiljada KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-252-08/04 od 11.08.2004. godine, o dodjeli novčanih sredstava Općini Kladanj, na ime sufinansiranja nabavke specijalnog vozila za odvoz smeća u iznosu od 35.000,00 KM (trideset pet hiljada KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-254-08/04 od 11.08.2004. godine, o dodjeli novčanih sredstava Općini Kladanj, na ime sufinansiranja sanacije kolektora u ulici patriotske lige u Kladnju, u iznosu od 10.000,00 KM (deset hiljada KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-244-08/04 od 11.08.2004. godine, o dodjeli novčanih sredstava Općini Banovići, na ime sufinansiranja nabavke vozila za odvoz smeća, u iznosu od 15.000,00 KM (petnaesthiljada konvertibilnih maraka).

Ad.7.
– Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije «Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta».

- Odobravaju se sredstava sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta, JU OŠ «Sladna» Sladna u iznosu od 6.900,00 KM, organizacioni kod 24020033, ekonomski kod – 8216, funkcionalni kod 0410 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24).

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime sanacije vodovodne mreže.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstava sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta, JU OŠ «Bukinje» Tuzla u iznosu od 14.900,00 KM, organizacioni kod 24020045, ekonomski kod – 8216, funkcionalni kod 0410 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24).

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime sanacije krova škole.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstava sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta, JU MSŠ Čelić u iznosu od 14.850,00 KM, organizacioni kod 24030002, ekonomski kod – 8216, funkcionalni kod 0420 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24).

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime završetka započetih radova.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstava sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta, JU MSŠ Kladanj u iznosu od 15.000,00 KM, organizacioni kod 24030006, ekonomski kod – 8213, funkcionalni kod 0420 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24).

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime nabavke opreme za salu.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstava sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta, JU MSŠ Kalesija u iznosu od 14.789,38 KM, organizacioni kod 24030005, ekonomski kod – 8216, funkcionalni kod 0810 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24).

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime sanacije podne podloge u sportskoj dvorani

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstava sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta, JU Elektro-mašinska škola Lukavac u iznosu od 4.000,00 KM, organizacioni kod 24030008, ekonomski kod – 8213, funkcionalni kod 0420 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24).

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime nabavke opreme za radionicu.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstava sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta Općini Lukavac u iznosu od 75.000,00 KM, ekonomski kod – 6151 – kapitalni grantovi drugim nivoima Vlade, funkcionalni kod 0810 na ime izgradnje sportske dvorane.

Sredstva iz ove Odluke uplatiti na račun Općine Lukavac broj: 1321200309407882 kod Tuzlanske banke, filijala Lukavac.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

Ad.8.
– Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU OŠ “Šerići” Živinice – Razdio 24 Glava 02 potrošačko mjesto 0067.

JU OŠ “Šerići” Živinice – Razdio 24 Glava 02 potrošačko mjesto 0067 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 3.421,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU OŠ “Šerići” Živinice izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret
613400 – ugovorene usluge 3.421,00 KM

u korist:
821300 – nabavku opreme 3.421,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona za Razdio 15 Glava 04 Potrošačko mjesto 0001

Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona - Razdio 15 Glava 04 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret

611100 – Bruto plaće i naknade 45.000,00 KM

u korist:

613300 – Izdaci za komunalne usluge 45.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Rudarsko-geološka škola Tuzla za Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0021

JU Rudarsko-geološka škola - Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0021 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU Rudarsko-geološka škola Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret
611100 – Bruto plaće i naknade 12.000,00 KM

u korist:
613900 – Ugovorene usluge 12.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU OŠ “Safvet-Beg Bašagić” Gradačac za Razdio 24 Glava 02 Potrošačko mjesto 0007

JU OŠ “Safvet-Beg Bašagić” Gradačac - Razdio 24 Glava 02 Potrošačko mjesto 0007 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU OŠ “Safvet-Beg Bašagić” Gradačac izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret

611100 – Bruto plaće i naknade 9.000,00 KM

u korist:

613900 – Ugovorene usluge 9.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Mješovita srednja škola Srebrenik za Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0025

JU Mješovita srednja škola Srebrenik – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0025 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 31.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mješovita srednja škola Srebrenik izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret
611100 – Bruto plaće i naknade 31.000,00 KM

u korist:
613900 – Ugovorene usluge 31.000,00 KM


Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ad.9.
– Na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku

Odobravaju se sredstva u iznosu od 20.000,0 KM (dvadesethijada KM) na ime jednokratne pomoći općini Kladanj.

Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se namjenski za subvencioniranje troškova prijevoza učenika i studenata sa područja općine Kladanj.

Odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke isplatit će se sa pozicije 23020008 – jednokratne pomoći sa koda 614200 – Grantovi pojedincima u korist računa općine Kladanj broj: 1321600295000064 Tuzlanska banka d.d. Tuzla, filijala Kladanj.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka broj: 02/1-14-17902/03 od 24.12.2003. godine.

Ad.10.
– Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava

Odobravaju se sredstva JU Centru za kulturu i informisanje u visini od 6.000,00 KM (šesthiljada konvertibilnih maraka), kao pomoć pri organizovanju manifestacije «Srebrenik otvoreni grad umjetnosti».

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija koje će odobreni iznos iz tačke I ove Odluke realizovati sa budžetske pozicije 11010003 – troškovi manifestacije, ekonomski kod 614300, uplatom na račun JU Centra za kulturu i informisanje Srebrenik, broj: 132-150-03037300-69 kod Tuzlanske banke DD Tuzla.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.11.
– Vlada je razmatrala zahtjev Ureda muftije u Tuzli i donijela jednoglasno Odluku o odobravanju sredstava.

Odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za hitne potrebe i izvršenje planiranih aktivnosti Ureda muftije u Tuzli.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija koje će odobreni iznos iz ove Odluke realizovati iz sredstava budžetske rezerve preko Vlade Tuzlanskog kantona – organizacioni kod 11010001, ekonomski kod 614311 funkcionalni kod 0110, uplatom na račun Ureda muftije tuzlanskog Tuzla broj: 1321000287000019, kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

Ad.12.
– Vlada je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 16/02 .

Odluka je donesena jednoglasno.

PREMIJER KANTONA
Bajazit Jašarević