IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 56. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 06.09.2004. godine


Sjednicom je predsjedavao premijer Kantona Bajazit Jašarević.

Premijer Kantona je otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 53. i 54. redovne sjednice i 20. vanredne sjednice Vlade Kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o zaštiti od buke;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o zaštiti prirode;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

4. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period I-VI 2004.godine;
b) Razmatranje Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period I-VI 2004.godine;
c) Razmatranje prijedloga Smjernica i ciljeva fiskalne politike u 2005.godini;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje teksta Memoranduma o razumijevanju u vezi sa Fabrikom sode Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

6. a) Razmatranje Informacije o implementaciji Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
b)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava (tekućih grantova) za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o poslovnoj saradnji između Ministarstva za boračka pitanja i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Plana upisa učenika u I razred srednjih škola za školsku 2004/2005.godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Poziva o javnom nadmetanju za izbor najpovoljnijeg ponudioca za nabavku, isporuku i montažu računarske opreme;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta” za JU Univerzitet u Tuzli;
d) Razmatranje Informacije OSCE-a o postupku i proceduri imenovanja školskih odbora u osnovnim i srednjim školama;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje jesenje sjetve za 2004.godinu u zonama povratka;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava kao učešće u sufinansiranju rekonstrukcije vodovoda u Mjesnoj zajednici Kozluk;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Općini Tuzla kao pomoć održivom povratku povratnicima u Mjesnu zajednicu Požarnica;
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik Javne ustanove Veterinarski zavod o visini naknada za izvršene usluge;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime osnivačkog uloga za upis Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Poljoprivrednom zavodu na cijenu koštanja laboratorijske analize zemljišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o izmjenama Odluka Vlade o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta”;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

11. Razmatranje Zahtjeva Općine Čelić za pomoć u saniranju šteta nastalih elementarnom nepogodom;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

12. Razmatranje Zahtjeva za preuzimanje obaveza plaćanja neodplaćenog dijela kredita Investicijske banke BiH.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za adaptaciju poslovnog prostora i nabavku opreme;
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu zatezne kamate d.d. “Frigos” u stečaju;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15. Razmatranje Zahtjeva i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za učešće takmičara Biciklističkog kluba “Jedinstvo Tuzla” na Balkanskom prvenstvu za 2004.godinu;

16. Razmatranje Izvještaja o stanju i procjeni vozila koja su u tehnički neispravnom stanju;
Obrađivač: Zajednička služba kantonalnih organa

17. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima za postavljenje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za radno mjesto direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Komisije za izbor i provođenje postupka javnog konkursa;

19. Razmatranje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona od 7.06.2004.godine;

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

21. Kadrovska pitanja

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen pa se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:

Z A K LJ U Č C I

Ad.1.
Jednoglasno je usvojen Izvod iz Zapisnika sa 53., 54. redovne sjednice i 20. vanredne sjednice Vlade Kantona.

Ad.2.
Na prijedlog Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Vlada je razmatrala i jednoglasno utvrdila prijedlog Zakona o zaštiti od buke te će se isti uputit Skupštini Kantona radi razmatranja i donošenja na sjednici Skupštine.

Ad.3.
Na prijedlog Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Vlada je razmatrala i jednoglasno utvrdila prijedlog Zakona o zaštiti prirode, te će se isti uputit Skupštini Kantona radi razmatranja i donošenja na sjednici Skupštine.

Ad.4.
a) Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala i jednoglasno prihvatila Izvještaj Ministarstva finansija o ostvarenim prihodima i rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2004.godine.
Zadužuju se sva ministarstva da u roku od 7 dana sačine i Vladi Kantona dostave Plan raspolaganja sredstvima do kraja budžetske godine, u skladu sa planiranim Budžetom.
Zadužuje se Odjeljenje interne revizije da razmotri pitanje utroška sredstava za naknade zaposlenih i utroška sredstava za materijalne troškove budžetskih korisnika, te Vladi Kantona dostavi odgovarajući prijedlog mjera za racionalnije trošenje tih sredstava.
Izvještaj iz ovog Zaključka uputit će se Skupštini Kantona na razmatranje.

b) Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je razmatrala i jednoglasno prihvatila Izvještaj Ministarstva finansija o utrošku budžetske rezerve Vlade Tuzlanskog kantona za period 01.01.- 30.06.2004.godine.
Izvještaj iz ovog Zaključka uputit će se Skupštini Kantona na razmatranje.

c) Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Smjernice i ciljeve fiskalne politike Tuzlanskog kantona u 2005.godini.

U okviru ove tačke dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak:

Preporučuje se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu finansija, da u postupku rasprave o prenošenju nadležnosti sa jednog na drugi nivo vlasti unutar Federacije Bosne i Hercegovine, i s tim u vezi neophodnih finansijskih sredstava, obavezno uključe i nadležne kantonalne organe.

Ad.5.
Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je razmatrala i jednoglasno prihvatila prijedlog Memoranduma o razumijevanju upućenog “EMERGENT DEVELOPMENT LLC WESTHAMPTON BEACH”, NY 11978, od strane Fabrike sode Lukavac i Memorandum o razumijevanju za kombinirani razvojni plan Fabrike sode Lukavac i Termoelektrane kapaciteta 400-500 MW.

Ovlašćuje se premijer Kantona da u ime Vlade potpiše tekst Memoranduma iz ove Odluke.

Ad.6.
a) Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Vlada je razmatrala i jednoglasno prihvatila Informaciju o implementaciji Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
b) Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava (tekućih grantova) za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boračko – invalidske zaštite
c) Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva za boračka pitanja i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Ad.7.
a) Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala i jednoglasno dala saglasnost na izmjene i dopune Plana upisa učenika u I razred srednjih škola za školsku 2004/2005.godinu, broj: 10/1-38-11863/04 od 31.08.2004.godine, koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

b) Jednoglasno je donesena Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Poziv o javnom nadmetanju za izbor najpovoljnijeg ponudioca za nabavku, isporuku i montažu računarske opreme.

U okviru ove tačke dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije «Tekuća rezerva» razdio 11, glava 05, potrošačko mjesto 0001

Odobravaju se sredstava sa budžetske pozicije 11050001-tekuća rezerva, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 104.000,00 KM (stotinučetirihiljade konvertibilnih maraka), organizacioni kod 24010001, ekonomski kod 8213, funkcionalni kod 0490.

Sredstva iz ove Odluke odobravaju se na ime nabavke informatičke opreme za srednje škole Tuzlanskog kantona.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

c) Jednoglasno je donesena Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije «Kapitalni izdaci za korisnike budžeta»
Odobravaju se sredstava sa budžetske pozicije 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžeta, JU Univerzitet u Tuzli u iznosu od 170.000,00 KM, organizacioni kod 2404001, ekonomski kod – 8216, funkcionalni kod 0430 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24).
Sredstva iz ove Odluke odobravat će se na osnovu ispostavljenih situacija po Ugovoru broj 01-5586-19/03 za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji dijela prostora Studentskog doma broj 1 za smještaj Pravnog fakulteta.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

U okviru ove tačke dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak:

Daje se saglasnost Upravnom odboru i menadžmentu Javne ustanove Univerzitet u Tuzli da preostala potrebna sredstva za opremanje Pravnog fakulteta pri Univerzitetu u Tuzli, obezbjede iz dijela vlastitih prihoda Univerziteta.

d) Vlada je jednoglasno donijela Odluku o raspisivanju oglasa za nominiranje i izbor kandidata članova školskih odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona
Prema iskazanim potrebama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Tuzlanskog kantona će objaviti javni oglas za nominiranje i izbor kandidata članova školskih odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.
Tekst oglasa je sastavni dio ove Odluke.
Prijave na javni oglas iz tačke I ove Odluke razmatrat će Komisija koju će obrazovati Vlada Tuzlanskog kantona, a činiti će je državni službenici organa uprave.
Komisija iz tačke II ove Odluke, izbor prijavljenih kandidata izvršit će u roku od 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave na javni oglas.
Prijedlog članova školskog odbora sačinjava Komisija, objedinjavajući prijedloge Savjeta roditelja, Nastavničkog vijeća i osnivača.
Školske odbore u osnovnim i srednjim školama na području Kantona imenuje Vlada Kantona.
Javni oglas za nominiranje i izbor kandidata članova školskih odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, bit će objavljen u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i dnevnom listu “Jutarnje novine”.

Ad.8.
Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela slijedeće Odluke:

a) Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje jesenje sjetve za 2004.godinu, u zonama povratka
U cilju stimuliranja održivog povratka prognanih lica i izbjeglica u zonama povratka na područje Republike Srpske i Tuzlanskog kantona odobravaju se sredstva u iznosu od 60.000,00 KM (šezdesethiljada konvertibilnih maraka) za finansiranje jesenje sjetve za 2004.godinu (nabavka sjemenske pšenice i umjetnog gnojiva).
Raspodjela materijala za jesenju sjetvu iz prethodne tačke izvršit će se povratnicima koji su se vratili u zone povratka u 2004. godini, ili čije su kuće u završnoj fazi izgradnje i koji će se vratiti do kraja 2004.godine, prema rasporednom nalogu, iz obrazloženja ove Odluke.
Sredstva za namjene iz ove Odluke utvrđena su u 21 razdjelu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, glava 01 – potrošačko mjesto 0002 – Podrška povratku prognanih lica.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona i raspoloživim sredstvima.

b) Odluku o odobravanju sredstava kao učešće u sufinansiranju rekonstrukcije vodovoda u MZ Kozluk

Odobravaju se sredstva u iznosu od 8.000,00 KM (osamhiljada konvertibilnih maraka) kao učešće u sufinansiranju rekonstrukcije vodovoda u MZ Kozluk – općina Zvornik, Republika Srpska.

Odobrena sredstva iz ove Odluke potrebno je uplatiti na žiro račun Mjesne zajednice Kozluk broj: 555-006-01019917-32 “Račun za investiciju izgradnje vodovoda” kod Nove banke AD Bijeljina – Filijale Zvornik.

Sredstva za namjene iz ove Odluke utvrđena su u 21. razdjelu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, glava 01 – potrošačko mjesto 0002 – Podrška povratku prognanih lica.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona i raspoloživim sredstvima.

c) Odluku o odobravanju sredstava općini Tuzla kao pomoć održivom povratku povratnicima u MZ Požarnica

Odobravaju se sredstva u iznosu od 13.500,00 KM općini Tuzla – Službi za raseljena lica i izbjeglice (slovima: trinaesthiljadaipetstotina konvertibilnih maraka) kao pomoć održivom povratku povratnicima u MZ Požarnica i to:

1. Milki Čeketić 3.500,00 KM
2. Miladinu Tomiću 5.000,00 KM
3. Dušanu Ivkoviću 5.000,00 KM

Odobrena sredstva iz ove Odluke potrebno je uplatiti na žiro račun općine Tuzla broj: 1321000309429038 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.
Sredstva za namjene iz ove Odluke utvrđena su u 21. razdjelu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, glava 01 – potrošačko mjesto 0002 – Podrška povratku prognanih lica.
Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona i raspoloživim sredstvima.

Ad.9.
Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela slijedeće Odluke:

a) Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla o visini naknada za izvršene usluge, broj: 261/04 od 14.04.2004.godine;

b) Odluku o odobravanju sredstava:
Odobravaju se sredstva u visini od 2.000,00 KM, ( dvijehiljade konvertibilnih maraka) na ime osnivačkog uloga za upis Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla, u sudski registar.

Sredstva iz ove Odluke, bit će obezbjeđena iz budžetske rezerve, preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, organizacioni kod 14010001 ekonomski kod 614411, funkcionalni kod 1090 uplatom na račun JU Veterinarski zavod Tuzla broj:1321000309215929 kod Tuzlanske banke Tuzla.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

c) Odluku o davanju saglasnosti:
Data je saglasnost Poljoprivrednom zavodu, na cijenu koštanja laboratorijske analize zemljišta u iznosu od 40,00 KM (četrdesetkonvertibilnihmaraka) po jednom uzorku zemljišta.

Ad.10.
Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluke o izmjeni Odluke Vlade:

- U tački I Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta”, broj: 02/1-14-9744/04 od 07.07.2004. godine, iznos od “20.000,00 KM” zamjenjuje se iznosom od “21.500,00 KM”.

- U tački I Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike Budžeta”, broj: 02/1-14-9745/04 od 07.07.2004. godine, iznos od “352.000,00 KM” zamjenjuje se iznosom od “348.500,00 KM”.

Ad.11.
Vlada je razmatrala Zahtjev Općine Čelić za odobravanje pomoći za saniranje šteta o elementarnih nepogoda i jednoglasno donijela Odluku:

Odobravaju se sredstva u iznosu 30.000,00 KM (tridesethiljada konvertibilnih maraka) općini Čelić na ime pomoći u saniranju šteta nastalih elementarnom nepogodom.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija koje će odobrena sredstva iz ove Odluke uplatit sa budžetske rezerve preko Vlade Tuzlanskog kantona – organizacioni kod 11010001, ekonomski kod 614100, funkcionalni kod 0110, na račun općine Čelić, broj: 1322200309357780 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

U okviru ove tačke dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak:

Zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite da pomogne općini Čelić u proceduri kompletiranja neophodne dokumentacije i obraćanja nadležnim federalnim organima za odobravanje pomoći za saniranje šteta od elementarnih nepogoda u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Ad.12.
Vlada je razmatrala Zahtjev za preuzimanje obaveza plaćanja neotplaćenog dijela kredita Investicijske banke BiH i jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuju se Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija za ceste Tuzlanskog kantona, da u saradnji sa Ministarstvom finansija sačine i dostave Vladi Kantona na razmatranje Informaciju u vezi sa ranije odobrenim kreditom Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine i s tim u vezi prijedloge neophodnih odluka.

Ad.13.
Na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava za adaptaciju poslovnog prostora i nabavku opreme.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 KM (pedesethiljada konvertibilnih maraka) za potrebe adaptacije poslovnog prostora i nabavku opreme (roba) radi smještaja Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak i dijela Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koji je koristila Radio i TV Tuzlanskog kantona.

Izbor izvođača radova i nabavku opreme izvršit će Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/04)
Sredstva za namjene iz ove Odluke izdvojit će sa budžetske pozicije – budžetska rezerva – preko Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak (organizacioni kod 2101002, ekonomski kod 614233, funkcionalni kod 6022001).
Doznaku sredstva izvođaču radova i isporučiocu opreme do iznosa iz tačke I ove Odluke realizovat će Ministarstvo finansija u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona i raspoloživim sredstvima.

Ad.14.
Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku:

Odpisuju se zatezne kamate DD “Frigosu” u stečaju u iznosu od 119.868,49 KM (stotinudevetnaesthiljada i osamstošezdesetosam konvertibilnih maraka), a osnovni dug u iznosu od 200.000,00 KM reprogramiran na period od 5 godina.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla.

Ad.15.
Jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju sredstava

Odobravaju se sredstva u iznosu 700,00 KM (sedamstotina konvertibilnih maraka) Biciklističkom klubu “Jedinstvo” Tuzla, na ime finansijske pomoći za učešće takmičara u sastavu Biciklističke reprezentacije BiH na Balkanskom prvenstvu za 2004. godinu.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija koje će odobrena sredstva iz ove Odluke uplatiti sa budžetske pozicije – manifestacije – 11010003, na račun Biciklističkog kluba “Jedinstvo” Tuzla, broj: 1321000310980553 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

Ad.16.
Na prijedlog zajedničke službe Kantonalnih organa Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku:

Rashoduju se i povlače iz dalje upotrebe 3 putnička vozila, i to:

- Vozilo marke VW-GOLF, TIP 1.9. Dizel CL, plave boje, proizveden 1996. godine, registarske oznake 834-A-219, sa brojem šasije WVWZZZIHZTW
303055 i brojem motora IY540837.

- Vozilo marke ŠKODA FELICIJA, TIP 1.9. Dizel GLX, crvene broje, proizvedena 1997. godine, reg. oznaka 352-M-009, sa brojem šasije TMBEHH614V0508109 i brojem motora AEF073765.

- Vozilo marke OPEL, TIP SENATOR, 2.5. CD, bijele boje, proizveden 1992. godine, registarske oznake 524-E-491, sa brojem šasije WOLOOOO29N1141911 i brojem motora C2NE01028507.

Zadužuje se Zajednička služba kantonalnih organa da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova usaglase mogućnost preuzimanja i iskorištenja rashodovanih vozila iz ove Odluke od strane Servisa za popravku vozila pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, u cilju korištenja ispravnih dijelova i uređaja.

Ad.17.
a) Jednoglasno je donesena Odluka o kriterijima za postavljenje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

- Odluku o kriterijima za postavljenje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite

Za direktora Kantonalne uprave civilne zaštite može biti postavljena osoba, koja pored općih uvjeta utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 29/03 i 23/04), ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

- visoka stručna sprema – (VII/I stepen) Pravni, Ekonomski ili Fakultet tehničkih nauka,
- najmanje pet (5) godina profesionalnog iskustva, od toga najmanje tri (3) godine na rukovodnim poslovima,
- položen stručni (upravni) ispit.

b) Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog konkursa za radno mjesto direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

Prema iskazanim potrebama Vlada Tuzlanskog kantona će objaviti javni konkurs za radno mjesto direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.
Tekst javnog konkursa za navedeno radno mjesto, sastavni je dio ove Odluke.
Prijave na javni konkurs iz ove Odluke, razmatrat će komisija, koju će obrazovati Vlada Tuzlanskog kantona.
Komisija iz ove Odluke, izbor prijavljenih kandidata izvršit će u roku od 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave na javni konkurs.

Državnog službenika postavlja Vlada Tuzlanskog kantona.
Javni konkurs za upražnjeno radno mjesto iz ove Odluke, bit će objavljen u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i dnevnom listu “Jutarnje novine”.

Ad.18.
Vlada je jednoglasno donijela Odluku o formiranju Komisije za izbor i provođenje postupka javnih konkursa

U Komisiju za izbor i provođenje postupka javnih konkursa, objavljenih u “Službenim novinama Federacije BiH”, i dnevnom listu “Jutarnje novine” a na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za upražnjena radna mjesta u organima uprave Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-8748/04 od 21.06.2004.godine, imenuju se slijedeće osobe.

1. Hajdarbegović Fikreta, - predsjednik
2. Gospavić Božana, - član
3. Kurtović Hadže, - član
4. Iljkić Anto, - član
5. Ilinčić Zlata, - član

Zadatak Komisije je da pregleda pristigle prijave po navedenom konkursu i sačini listu kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa, te istu dostavi resornom ministarstvu i Vladi Kantona na dalje postupanje u skladu sa zakonom, u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

Ad.19.
Vlada je razmatrala Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona od 7.06.2004.godine i jednoglasno donijela Zaključak:
Zadužuju se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku da u saradnji sa Defektološkim fakultetom sačine i Vladi Kantona u roku od 30 dana, dostave Program obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnih ispita diplomiranih defektologa.

Vlada je jednoglasno prihvatila tekst izjašnjenja Premijera Kantona po Zaključku Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 02/-02-497-2/04 od 31.08.2004.godine.

Ad.20.
Vlada je jednoglasno donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, broj: 12/1-286-09-1/04 od 3.09.2004.godine.

Ad.21.
Na prijedlog Komisije za kadrovska pitanja Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela slijedeće:

Anto Iljkić, dipl.pravnik postavljen je za sekretara Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Indira Huskić, dipl. pravnik postavljena je za pomoćnika ministra za povratak i repatrijaciju u Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak.

 

PREMIJER KANTONA
Bajazit Jašarević