IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 57. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 16.09.2004. godine


Sjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Bajazit Jašarević

Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 55. redovne i 21. vanredne sjednice Vlade Kantona;

2. a) Razmatranje Informacije o aktivnostima za postepeno obustavljanje nekontrolisane eksploatacije na sonim bunarima;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava DD “Polihem u stečaju” Tuzla;Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

3. Informacija o provođenju zaključaka sa 21. vanredne sjednice Vlade o prometu udžbenika u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

4. Razmatranje izmjena Plana rada i Finansijskog plana za 2004. godinu Direkcije cesta;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

5. a) Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluku o upisu studenata u I godinu dodiplomskog studija u JU Univerzitet u Tuzli za izvođenje dislocirane nastave u Travniku u školskoj 2004/05 godine i utvrđivanju participacije studenata u troškovima studija;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje zahtjeva za uvođenje i funkcionisanje sistema internih kontrola kod budžetskih korisnika;
Obrađivač: Ured za internu reviziju

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama odluke o osnivanju Zajedničke službe kantonalnih organa;
Obrađivač: Zajedničke službe kantonalnih organa

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama Odluke broj: 02/1-14-6568/04 od 27.04.2004. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

10. Razmatranje i davanje saglasnosti na odluke Direkcije za zaštitu okolice o dodjeli novčanih sredstava;
Obrađivač: Direkcija za zaštitu okolice

11. a) Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluku o obrazovanju Stručnog tima;
b) Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluku o obrazovanju komisije za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje javne zdravstvene djelatnosti, privatne prakse u privatnoj zdravstvenoj djelatnosti i rada izvan punog radnog vremena
c) Razmatranje i davanje saglasnosti na rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o subvencioniranju ishrane i smještaja studenata za 2004/2005 godinu:

13.a) Razmatranje zahtjeva JU Narodna i univerzitetska biblioteka “ Derviš Sušić” Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o dodjeli sredstava Sportskom društvu “Sloboda” Tuzla.

14. Kadrovska pitanja.

Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen, te se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:

Z A K L J U Č C I

Ad.1.
– Jednoglasno je usvojen izvod iz zapisnika sa 55. redovne i 21. vanredne sjednice Vlade Kantona.

Ad.2.
a) – Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je razmatrala Informaciju o aktivnostima za postepeno obustavljanje nekontrolisane eksploatacije na sonim bunarima i jednoglasno donijela Zaključak :

Prihvata se Informacija Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o aktivnostima za postepeno obustavljanje nekontrolisane eksploatacije na sonim bunarima.

Zadužuje se Upravni odbor Rudnika soli “Tušanj” da u roku od 15 dana dostavi Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, vremenski Plan izrade programa istraživanja i izrade dopunskog rudarskog ili tehničkog projekta.

Zadužuje se Rudnik soli “Tušanj” da u toku procesa zaustavljanja proizvodnje na sonim bunarima obezbijedi dovoljne količine slane vode za sve potrošače sa pogona Tetima, a nužne količine slane vode koje se moraju crpiti sa sonih bunara, a mogu se koristiti, također isporuči prerađivačima.

Zadužuje se resorno ministarstvo da o svim daljim aktivnostima redovno izvještava Vladu Tuzlanskog kantona.

b) – Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Vlada je jednoglasno donijela Odluku:

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu DD “Polihem u stečaju” Tuzla u iznosu od 500.000,00 KM (petstohiljada konvertibilnih maraka) za realizaciju projekta “Program aktivnosti na remontovanju opreme poliuretanskog dijela proizvodnje u DD “Polihem u stečaju” Tuzla.
Odobrena finansijska sredstva iz tačke i ove Odluke će se izvršiti sa budžetske pozicije 11010010 – “Pomoć u pokretanju dijela proizvodnih procesa u privredi”, uplatom na račun DD “Polihem u stečaju” Tuzla broj: 1321000311385237 kod Tuzlanske banke.

Zadužuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da, prati njihovu realizaciju.

Vlada je jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da sa Ministarstvom finansija usaglasi budžetsku poziciju u skladu sa donesenim odlukama i kriterijima.

Ad.3.
– Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je razmatrala Informaciju o provođenju zaključaka sa vanredne sjednice Vlade o prometu udžbenika u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Vlada je jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuje se direktor Pedagoškog zavoda da u ime Vlade Kantona prati realizaciju nabavke udžbenika u školskoj 2004/2005. godini kroz aktivnosti osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, i o tome svakih 15 dana informiše javnost Tuzlanskog kantona, a o istom pitanju sačini i u roku od 45 dana dostavi Vladi Kantona Izvještaj.

Zadužuje se direktor Pedagoškog zavoda da u što kraćem roku obavijesti javnost Tuzlanskog kantona o imenima autora udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje, kao i da se prozvanim autorima da mogućnost pismenog izjašnjavanja o iznesenim navodima.

Zadužuje se direktor Pedagoškog zavoda da u saradnji sa direktorima osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona pribavi odgovarajuće stavove Nastavničkih vijeća u smislu odabira najprihvatljivijih udžbenika prema nastavnim planovima i programima za školsku 2004/2005. godinu.

Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da do slijedeće sjednice Vlade sačini i Vladi Kantona dostavi prijedlog sastava Savjeta za izdavačku djelatnost, uz sugestiju da u okviru dostavljenog prijedloga sastava Savjeta ne budu zastupljeni autori i izdavači udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje.

Zadužuju se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoški zavod da pristupi izradi odgovarajuće studije u smislu izdavanja udžbenika za naredni period, po kriterijima kvaliteta i cijene koštanja udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje.

Preporučuje se direktorima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola da ne vrše bilo kakav pritisak na učenike i roditelje u smislu obaveze nabavke udžbenika i drugih učila.
Pozivaju se svi direktori i nastavnici osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona da sa svoje strane pomognu nadležnim organima u razrješavanju pitanja distribucije, odabira i nabavke udžbenika i drugih učila, kao i problema u vezi s tim, svojim javnim ili anonimnim istupima ili na bilo koji drugi način.

Zadužuje se tržišna inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja da sačini i Vladi Kantona dostavi na razmatranje svoj dio izvještaja o preduzetim aktivnostima u vezi sa izvršenom kontrolom u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Ad.4
. – Na prijedlog Direkcije cesta Vlada je jednoglasno usvojila izmjene Plana rada i Finansijskog plana za 2004. godinu.

Ad.5.
– Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je razmatrala Odluku o upisu studenata u I godinu dodiplomskog studija u JU Univerzitet u Tuzli za izvođenje dislocirane nastave u Travniku u školskoj
2004/2005. godini. Vlada je jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuje se JU Univerzitet u Tuzli da u roku 5 dana dostavi Vladi Kantona Ugovor zaključen sa Vladom Srednje bosanskog kantona o organizovanju i izvođenju dislocirane nastave u Travniku u školskoj 2004/2005. godini, kao i kriterije o raspolaganju vlastitim prihodima JU Univerziteta u Tuzli, ostvarenih izvođenjem dislocirane nastave u Travniku u školskoj 2004/2005.godine.

Ad.6.
– Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Odluke o unutrašnjoj Preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Kantonalno tužilaštvo Tuzla – razdio 15, glava 04, potrošačko mjesto 0001

Kantonalnom tužilaštvu Tuzla – razdio 15, glava 04, potrošačko mjesto 0001, odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 40.900, 00 KM.
Preraspodjela planiranih izdataka za Kantonalno tužilaštvo Tuzla izvršit će se na sljedećim ekonomskim kodovima.

na teret :

611200 – Naknade troškova zaposlenih 15.900,00 KM
613300 – Izdaci za komunalne usluge 25.000,00 KM

u korist :

613600 – Unajmljivanje imovine i opreme 900,00 KM
613900 – Ugovorene i druge posebne usluge 40.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Općinski sud za prekršaje Sapna – razdio 15, glava 07, potrošačko mjesto 0012

Općinskom sudu za prekršaje Sapna – razdio 15, glava 07, potrošačko mjesto 0012, odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 700,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Općinski sud za prekršaje Sapna izvršit će se na sljedećim ekonomskim kodovima.

na teret :

613800 – Izdaci osiguranja, bankarskih usluga 700,00 KM

u korist :

613100 – Putni troškovi 700,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Općinski sud za prekršaje Banovići – razdio 15, glava 07, potrošačko mjesto 0003

Općinskom sudu za prekršaje Banovići – razdio 15, glava 07, potrošačko mjesto 0003, odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Općinski sud za prekršaje Banovići izvršit će se na sljedećim ekonomskim kodovima.

na teret :

611100 – Bruto plaće i naknade 1.600,00 KM
613800 – Izdaci osiguranja, bankarske usluge 400,00 KM
613900 – Ugovorene usluge 1.000,00 KM
u korist :

611200 – Naknada troškova zaposlenih 1.600,00 KM
613200 - Izdaci za energiju 1.100,00 KM
613500 – Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300,00 KM
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Općinski sud za prekršaje Klokotnica – razdio 15, glava 07, potrošačko mjesto 0013

Općinskom sudu za prekršaje Klokotnica – razdio 15, glava 07, potrošačko mjesto 0013, odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Općinski sud za prekršaje Klokotnica izvršit će se na sljedećim ekonomskim kodovima:

na teret :

613600 – Unajmljivanje imovine i opreme 1.500,00 KM
u korist:

613100 – Putni troškovi 400,00 KM
613300 - Izdaci za komunalne usluge 1.100,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Općinski sud Gračanica – razdio 15, glava 03, potrošačko mjesto 0004

Općinskom sudu Gračanica – razdio 15, glava 03, potrošačko mjesto 0004, odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004.godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 25.100,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Općinski sud Gračanica izvršit će se na sljedećim ekonomskim kodovima.

na teret :

611100 – Bruto plaće i naknade 20.500,00 KM
611200 – Naknade troškova zaposlenih 2.400,00 KM
612100 – Doprinosi poslodavca 2.200,00 KM

u korist :

613300 – Izdaci za komunalne usluge 13.000,00 KM
613700 - Izdaci za tekuće održavanje 12.100,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Pedagoški zavod Tuzla – Razdio 24 Glava 06 Potrošačko mjesto 0001

Pedagoški zavod Tuzla – Razdio 24 Glava 06 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 18.010,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Pedagoški zavod Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret :

613900 - ugovorene usluge 18.010,00 KM

u korist :

611200 - naknada troškova zaposlenim 1.000,00 KM
613100 - putni troškovi 2.250,00 KM
613300 - komunalne usluge 1.500,00 KM
613400 - nabavka materija 2.000,00 KM
613700 - izdaci za tekuće održavanje 6.000,00 KM
821300 - nabavka opreme 5.260,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Gimnazija ”Ismet Mujezinović” Tuzla– Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0022

JU Gimnazija ”Ismet Mujezinović” Tuzla –Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0022 odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 8.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU Gimnazija ”Ismet Mujezinović” Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret :

613400 - nabavka materijala 8.000,00 KM

u korist :

821300 - nabavka opreme 8.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja – Razdio 22 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja – Razdio 22 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001
odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 17.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret :

821300 - nabavka opreme 17.000,00 KM

u korist :

613900 - ugovorene usluge 6.000,00 KM
613700 - izdaci za tekuće održavanje 7.000,00 KM
613400 - Nabavka materijala 4.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU MS Građevinsko - Geodetska Škola Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0014

JU MS Građevinsko - Geodetska Škola Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0014 odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 3.541,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU MS Građevinsko - Geodetska Škola Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret :

611100 - bruto plaće i naknade 3.171¸00 KM
612100 - doprinosi poslodavca 370,00 KM

u korist :

613900 - ugovorene usluge 3.541,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Ministarstvo zdravstva – Razdio 19 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001

Ministarstvo zdravstva – Razdio 19 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Ministarstvo zdravstva izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret :

613900 - ugovorene usluge 10.000,00 KM

u korist :

821300 - nabavka opreme 10.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravstva.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Fakultet Elektrotehnike Tuzla – Razdio 24 Glava 04 Potrošačko mjesto 0009

JU Fakultet Elektrotehnike Tuzla – Razdio 24 Glava 04 Potrošačko mjesto 0009 odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU Fakultet Elektrotehnike Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret :

613100 - putni troškovi 12.000,00 KM

u korist :

821500 - nabavka stalnih sredstava u obliku prava 12.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) sa korisnika Dopunska prava BIZ-a Razdio 20 Glava 01 Potrošačko mjesto 0002 u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM u korist korisnika Ministarstva za boračka pitanja – Razdio 20 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001.

Preraspodjela planiranih sredstava izvršit će se:

na teret organizacione jedinice :

20010002 - Dopunska prava BIZ-a

614200 - grantovi pojedincima 50.000,00 KM

u korist organizacione jedinice :

20010001 - Ministarstvo za boračka pitanja
613900 - ugovorene usluge 50.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za boračka pitanja.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu
za JU Mješovita srednja škola ”Musa Čazim Ćatić” Kladanj – Razdio 24 Glava 03
Potrošačko mjesto 0006

JU Mješovita srednja škola ”Musa Čazim Ćatić” Kladanj – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0006 odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 2.964,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU Mješovita srednja škola ”Musa Čazim Ćatić” Kladanj izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret :

613400 - nabavka materijala 2.964,00 KM

u korist :

613900 - ugovorene usluge 1.200,00 KM
821300 - nabavka opreme 1.764,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) sa korisnika Dom za djecu bez roditeljskog staranja Razdio 23 Glava 03 Potrošačko mjesto 0001 u dijelu koji se odnosi na rashode izdatke po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti – donacija – u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM u korist korisnika Ministarstva za rad i socijalnu politiku – Razdio 23 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001.

Preraspodjela planiranih sredstava izvršit će se:

na teret organizacione jedinice :

23030001 - Dom za djecu bez roditeljskog staranja

613400 - Nabavka materijala 20.000,00 KM

u korist organizacione jedinice :

23010001 - Ministarstva za rad i socijalnu politiku
613900 - ugovorene usluge 20.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

Ad.7.
– Na prijedlog Ureda za internu reviziju Vlada je razmatrala zahtjev uvođenje i funkcionisanje sistema internih kontrola kod budžetskih korisnika i jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuje se Ured za internu reviziju da u roku od 30 dana sačini i dostavi na razmatranje Vladi Kantona Smjernice za formiranje i rad sistema interne kontrole kod budžetskih korisnika.

Ad.8.
– Na prijedlog Zajedničke službe kantonalnih organa Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Zajedničke Službe kantonalnih organa:
U članu 2. Odluke o osnivanju Zajedničke službe kantonalnih organa

(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/01 i 16/02) riječ “Predsjednika”, zamjenjuje se riječju “Premijera”.

Član 4. mijenja se i glasi:

“Službom rukovodi Sekretar, kojeg postavlja i razrješava Vlada Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za svoj rad i rad Službe, Sekretar odgovara Premijeru i Vladi Tuzlanskog kantona”.

Član 5. mijenja se i glasi:

“Unutrašnja organizacija Službe utvrđuje se Pravilnikom, kojeg donosi Sekretar Službe, uz predhodno pribavljanje mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave i saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona”.

Član 9a) briše se.

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Zajedničke službe kantonalnih organa stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Ad.9.
– Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o izmjeni Odluke.

U tački I. Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike budžeta”, broj: 02/1-14-6568/04 od 27.04.2004. godine, iznos od “17.600,00 KM” zamjenjuje se iznosom od “19.600,00 KM”.

Ad.10.
– Na prijedlog Direkcije za zaštitu okolice Vlada je jednoglasno donijela
Odluke o davanju saglasnosti na odluke o dodjeli novčanih sredstava;

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-287-09/04 od 27.08.2004.godine o dodjeli novčanih sredstava Udruženju “Izvor života” Tuzla, na ime realizacije projekta “Izrada promotivnih TV emisija na temu zaštite životne okoline, u iznosu od 4.000,00 KM (četirihiljade KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-288-09/04 od 27.08.2004.godine o dodjeli novčanih sredstava Udruženju “Izvor života” Tuzla, na ime realizacije projekta “Podjela i formiranje foto albuma na temu zaštite životne okoline”, u iznosu od 15.000,00 KM (petnaest KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-288-09/04 od 27.08.2004.godine o dodjeli novčanih sredstava Udruženju “Izvor života” Tuzla, na ime realizacije projekta “Podjela i formiranje foto albuma na temu zaštite životne okoline”, u iznosu od 1.500,00 KM (jednahiljada i petstotina KM).

- Daje se saglasnost Direkciji za zaštitu okolice na Odluku broj: 20/1-286-09/04 od 2.09.2004.godine o dodjeli novčanih sredstava Općini Kalesija, na ime sufinansiranja projekta vodovoda za naselja Barčići, Bukvari, Kikači, Meškovići i Lipovice, izgradnje kanalizacije u industrijskoj zoni iza DOO “Unis Tok” Kalesija i izgradnje kanalizacije u centru Kalesije – južna zona (od SPZ “Sprečanka” do željezničke pruge, u iznosu od 9.980,00 KM (devethiljada devestoosamdeset KM)

Ad.11.
– Na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada je razmatrala:

a) Odluku o obrazovanju Stručnog tima;
b) Odluku o obrazovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti propisanih usova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje javne zdravstvene djelatnosti, privatne prakse u privatnoj zdravstvenoj djelatnosti i rada izvan punog radnog vremena;
c) Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika.

Materijal je povučen od strane predlagača.

Ad.12.
– Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je razmatrala Odluku o odobravanju sredstava za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata i jednoglasno donijela Zaključak:

Podržava se subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata za period od 15.09.2004. do 15.07.2005. godine za akademsku 2004/2005. godinu.

Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da sačini prijedlog odluka o unutrašnjoj preraspodjeli Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, u cilju realizacije tačke I ovog zaključka.

Ad.13.
a) – Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku

Podržava se subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata za period od 15.09.2004. do 15.07.2005. godine za akademsku 2004/2005. godinu.

Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da sačini prijedlog odluka o unutrašnjoj preraspodjeli Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, u cilju realizacije tačke I ovog zaključka.

b) – Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava;

Odobravaju se sredstava Sportskom društvu “Sloboda” Tuzla, u iznosu od 1.300,00 KM (hiljadu tristo KM) na ime sufinansiranja organizacije koncerta Tamburaškog orkestra Sportskog društva “Sloboda” Tuzla.

Odobrena sredstva iz ove Odluke izdvojit će se sa budžetske pozicije 11010003 – troškovi manifestacija, na račun Sportskog društva “Sloboda” Tuzla, broj:13210003095429-16 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

Za realizaciju Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

PREMIJER KANTONA
Bajazit Jašarević