IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 61. redovne sjednice Vlade Kantona održane dana 21.10.2004. godine


Sjednicom je predsjedavao Premijer Kantona Bajazit Jašarević.

Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o zaštiti okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

2. Razmatranje Izvještaja o plasiranim kreditima Kantonalne agencije za privatizaciju i poštivanje obaveze iz Ugovora o kreditu – tačka 9.
Obrađivač: Tuzlanska banka d.d. Tuzla

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o obrazovanju Stručne službe Vlade;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obrazovanju Ureda premijera Kantona;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju teksta javnog konkursa;

4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o privatizaciji kapitala Šipad d.d. “Sineks” Srebrenik;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za “Vodno područje slivova rijeke Save” Sarajevo;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. a) Razmatranje Informacije o rezultatima poslovanja privrednih društava za period I-VI 2004.godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva;
b) Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između d.d. Fabrika obuće “Aida” Tuzla i d.o.o. “Irac” Tuzla;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o odobravanju sredstava privrednim društvima iz resorne oblasti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika.
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za nabavku neophodne mehanizacije “Semberki” A.D. Janja;
Obrađivač: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004.godinu.
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike budžeta”
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010016 - Dugovanja ustanova obrazovanja, MUP-a i ostali za PIO;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Vlade o odobravanju sredstava za JU O.Š. “Đurđevik” Živinice na ime finansijske pomoći za asfaltiranje sportskog poligona – sa budžetske pozicije
“Projekt borbe protiv droge” (11010007);
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke za odobravanje sredstava JU O.Š. “Doborovci” Gračanica za izgradnju objekta sa budžetske pozicije “Tekuća rezerva”;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. Razmatranje Ugovora o izgradnji Sportske dvorane za potrebe JU MSŠ “Teočak”
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka za člana Školskog odbora osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Razmatranje Zapisnika i donošenje Rješenja o formiranju Komisije;
Obrađivač: Zajednička služba kantonalnih organa

14. Kadrovska pitanja..

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen pa se prišlo radu po pojedinim tačkama iz čega su proizašli slijedeći:

Z A K L J U Č C I

Ad.1
. – Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Vlada je Jednoglasno utvrdila prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o zaštiti okolice i isti će biti upućen Skupštini Kantona na donošenje po skraćenom
postupku.

Ad.2.
– Vlada je razmatrala Izvještaj o plasiranim kreditima Kantonalne agencije za privatizaciju i poštivanje obaveza iz Ugovora o kreditu – tačka 9 i jednoglasno donijela Zaključak:

Usvaja se Izvještaj o plasiranim kreditima Kantonalne agencije za privatizaciju i poštivanje obaveza iz Ugovora o kreditu – tačka 9.
Preporučuje se Tuzlanskoj banci d.d. Tuzla da formira bazu podataka privrednih društava koja ne poštuju ugovorene obaveze po dospjelim kreditima, te da ih obavijestite da ubuduće, ukoliko i dalje ne budu izvršavali svoje ugovorene obaveze, neće moći više aplicirati na ova sredstva.

Ad.3
.a) – Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o Stručnoj službi Vlade Tuzlanskog kantona.

Naziv «Uredba o Stručnoj službi Vlade Tuzlanskog kantona» mijenja se i glasi: «Uredba o Uredu Vlade Tuzlanskog kantona».

U Uredbi o Stručnoj službi Vlade Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 6/02 i 16/02 ) član 1. mijenja se i glasi:
« Ovom Uredbom uređuje se djelokrug i osnove unutrašnje organizacije Ureda Vlade Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ured Vlade ).»

U članu 2. riječi: «Stručna služba Vlade» zamjenjuju se riječima: «Ured Vlade», kao i u daljem tekstu Uredbe, u odgovarajućem padežu.

U članu 3. stav 1. ispred alineje 1. dodaju se nove alineje 1. i 2. i glase:
- daje mišljenja Vladi o prijedlozima materijala koji se razmatraju na sjednici Vlade;
- obavlja saradnju i pruža stručnu pomoć ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave;»
U članu 3. stav 1. u alineji 4. riječi: «predsjedniku Vlade» zamjenjuju se riječima «Premijeru Kantona».
U članu 3. stav 1. alineja 10. briše se.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, sekretar Vlade uskladit će Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade i dostaviti Vladi radi davanja saglasnosti.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Uredba je donesena jednoglasno.

b) – Vlada je donijela Odluku o Uredu premijera Tuzlanskog kantona

Ovom Odlukom uređuju se osnove organizacije, djelokrug i druga pitanja od značaja za rad Ureda Premijera Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ured ) kao stručne službe Vlade Tuzlanskog kantona.

Ured obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem nadležnosti Premijera Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Premijer) koji se naročito odnose na sprovođenje politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova, predlaganje donošenja kantonalnih zakona i drugih propisa, podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu FBiH radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona, amandman na Ustav Kantona, predloženi ili usvojeni kantonalni zakon, predloženi ili usvojeni propis kojeg donosi organ kantonalne, općinske ili gradske vlasti u skladu sa Ustavom FBiH, predsjedavanje i rukovođenje radom Vlade, saradnja sa organima izvršne vlasti na svim nivoima, te izvršavanje poslova koje Premijeru povjeri Skupština Kantona.
Ured planira aktivnosti Premijera, saziva i priprema sastanke Premijera i izrađuje bilješke sa tih sastanaka, priprema stručne i analitičke materijale za potrebe Premijera, obavlja stručnu obradu materijala za sudjelovanje Premijera u radu Vlade, obavlja direktnu komunikaciju sa građanima ( upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta) za potrebe Premijera i druge stručne, analitičke, protokolarne i administrativne poslove za potrebe Premijera.
Ured Premijera saradjuje sa odgovarajućim državnim organima, organima Federacije Bosne i Hercegovine, službom Skupštine, uredima i službama Vlade Kantona i drugim kantonalnim i općinskim organima, službama za upravu i institucijama.

Ured ima sekretara Ureda koga na prijedlog Premijera postavlja Vlada u skladu sa Zakonom.
Sekretar Ureda upravlja radom Ureda i za svoj rad odgovara Premijeru i Vladi.
Za sekretara Ureda može se postaviti osoba koja ima završen Pravni fakultet, položen stručni ili pravosudni ispit, najmanje sedam godina radnog iskustva u državnoj službi od čega najmanje tri godine na rukovodnim poslovima.
Sekretar Ureda u skladu sa Zakonom o državnoj službi ima status rukovodioca samostalne uprave odnosno samostalne ustanove.

U okviru Ureda za obavljanje savjetodavnih poslova, Premijer imenuje savjetnike.
Savjetnici u skladu sa odlukom o imenovanju odgovaraju Premijeru za praćenje stanja i izradu prijedloga djelovanja u određenom im području rada.
Savjetnici Premijera sa sekretarom Ureda koordiniraju svoje djelovanje i pružaju stručnu pomoć.
Broj savjetnika utvrđuje Premijer.
Premijer donosi Odluku o plaćama za savjetnike, sekretara Ureda i šefa protokola.

Sredstva za rad Ureda obezbjeđuju se u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda uredit će se radna mjesta u Uredu, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uslovi za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja u skladu sa propisima.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda donosi sekretar Ureda uz saglasnost Premijera.

Dosadašnji Kabinet predsjednika Vlade Tuzlanskog kantona uspostavljen Odlukom o osnivanju Kabineta predsjednika Vlade Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 3/03) nastavlja sa radom kao Ured uspostavljen ovom odlukom.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Kabineta predsjednika Vlade Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj 3/03).

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Odluka je donesena jednoglasno.

c) – Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za upražnjeno radno mjesto u Uredu Premijera i u Uredu za zakonodavstvo Tuzlanskog kantona.

Prema iskazanoj potrebi Ureda Premijera i Ureda za zakonodavstvo Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona će objaviti jedinstveni javni konkurs za upražnjeno radno mjesto sekretara Ureda Premijera i pomoćnika sekretara Ureda za zakonodavstvo.
Tekst javnog konkursa za navedena radna mjesta, sastavni je dio ove Odluke.

Prijave na javni konkurs iz ove Odluke, razmatrat će komisija, koju će obrazovati Vlada Tuzlanskog kantona, a činit će je državni službenici organa uprave i najmanje jedan član Sindikalne organizacije kantonalnih organa uprave.

Komisija iz ove Odluke, izbor prijavljenih kandidata izvršit će u roku od 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave na javni konkurs.

Državnog službenika postavlja Vlada Tuzlanskog kantona.

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta iz ove odluke, bit će objavljen u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i dnevnom listu “ Jutarnje novine “.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.4.
a) – Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je Razmatrala i jednoglasno donijela Odluku :

Privatizacija kapitala Šipad DD «Sineks» Srebrenik u visini od 2.603.000,00 KM ili 67% ukupnog kapitala, izvršit će se prodajom kapitala, dionica, imovine i udjela u drugom pravnom licu, u navedenoj visini, metodom neposredne pogodbe.

U skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća i ovom Odlukom, postupak privatizacije provest će Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona.

b) – Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je donijela Zaključak:

Daje se saglasnost Javnom preduzeću za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo da realizira Program radova «Višenamjensko vodoprivredno uređenje sliva rijeke Krivaje» (u daljem tekstu: Program).

.Sredstva za izradu Programa obezbijedilo je Javno preduzeće za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, kroz Finansijski plan za 2005.godinu.

Za praćenje i usklađivanje rada na realizaciji Programa, Vlada Tuzlanskog kantona će posebnim rješenjem, imenovati Komisiju iz reda predstavnika zainteresiranih općina, ministarstava Kantona i istaknutih naučnih i stručnih osoba, naročito iz oblasti upravljanja vodama i prostornog uređenja a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Javno preduzeće za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, kao nosilac aktivnosti na realizaciji Programa, dužno je omogućiti Komisiji iz ovog Zaključka praćenje izrade projekta, uz obavezu razmatranja svih prijedloga, primjedbi i sugestija.

Za praćenje realizacije ovog Zaključka zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zaključak je donesen jednoglasno.

Ad.5.
a) – Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je Razmatrala Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih Društava za period I – VI 2004. godine iz oblasti industrije, energetike i
Rudarstva i jednoglasno donijela Zaključak:

Usvaja se Informacija Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za period I-VI 2004.godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, sa prijedlogom mjera.

Zadužuju se premijer Kantona i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da pokrenu aktivnosti u cilju realizacije mjera predloženih u Informaciji iz tačke I ovog Zaključka.

b) – Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je razmatrala Odluku o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji između d.d. Fabrike obuće «Aida» Tuzla i d.o.o. «Irac» Tuzla. Odluka je povučena od strane predlagača.

c) – Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada je razmatrala Odluke o odobravanju sredstava privrednim društvima iz resorne oblasti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. Odluke su povučene od strane predlagača.

Ad.6.
– Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je razmatrala i jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja budžetskih korisnika;

U tački II Programa kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za 2004. godinu (”Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 8/04 i 9/04) i broj: 02/1-14-11131/04 od 11.08.2004.godine, 02/1-14-11431/04 od 26.08.2004.godine i 02/1-14-13094/04 od 24.09.2004.godine, ulaganja kapitalnih izdataka za Ministarstvo unutrašnjih poslova, mijenja se i glasi:

Red. br.
O P I S Jed. mjere Količ. Vrijednost cca
Ugovorene obaveze iz 2003.g.
- dogradnja radionice
- dvostubna el. meh. Dizalica
- reflektor za uviđaje
- oprema za audio tonsko snim. razg.
- računari sa štampačima
- aparat za dijagnostiku sa softverom
- cedy furgon 1,9 SD
- neseser za uviđaje 126.051,24
19.058,00
4.800,24
2.540,00
45.395,00
9.758,00
10.000,00
21.500,00
13.000,00
Adaptacija objekta u Živinicama 70.000,00
pmv POLO SDI
kom 16 348.500,00
Spec.m/v za privođenje lica MARICA WZ-5 kom 1 52.628,00
Laserski radar “Multanova” “ 2 19.600,00
Komplet nesesera za vršenje uviđaja “ 1 1.500,00
Komplet zaštitne opreme za rad sa NUS “ 1 6.372,00
Instalaciona lan oprema 12.000,00
Oprema za pres centar 10.000,00
Kancelarijski namještaj - - 15.000,00
Alat za lakiranje vozila “ - 10.000,00
Adaptacija mreže central. Grijanja u PS Banovići MUP-a TK-a 15.000,00
Spomen obilježje pog. pripadnici. MUP-a 22.000,00
Ostala oprema - - 11.848,76
UKUPNO: 720.500,00

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Ad.7.
– Na prijedlog Ministarstva za obnovu razvoj i povratak Vlada je jednoglasno donijela Odluku o odobravanju sredstava za nabavku neophodne mehanizacije «Semberki» A.D. Janja.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 KM (petnaesthiljada KM) Fabrici sušenog voća, povrća i začina «Semberka» A.D. Janja, za nabavku neophodne mehanizacije.

Odobrena sredstva iz ove Odluke potrebno je uplatiti na žiro račun «Semberka» A.D. Janja broj: 552 037 0001094738 kod «HYPO-ALPE-ADRIA» banke JIB 4400337850009.

Sredstva za namjene iz tačke I ove Odluke utvrđena su u 21. razdjelu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu, glava 01 – potrošačko mjesto 0002 – Podrška povratku prognanih lica.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak i Ministarstvo finansija.

Ad.8.
– Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu:

-Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu (”Sl. novine TK”, broj: 15/03) sa organizacionih jedinica:
24020046– JU OŠ ”Novi Grad” Tuzla, 24020058 – JU O.Š. ”Jala” Tuzla, 24020051 – JU OŠ ”Solina” Tuzla, 24020040– JU O.Š. ”Miladije” Tuzla, 24020053-JU O.Š.”Slavinovići”Tuzla, 24020047 – JU O.Š. ”Brčanska Malta” Tuzla, 24020055 – JU O.Š. ”Simin Han” Tuzla, 24020042 JU O.Š. ”Tušanj” Tuzla , 24020016- JU O.Š. ”Memići” Kalesija, 2402001 JU O.Š. ”Banovići” Banovići u korist organizacione jedinice 24020091 JU O.Š.”Sjenjak” Tuzla u ukupnom iznosu 94.967,00 KM.

Preraspodjela planiranih sredstava izvršit će se :
na teret organizacione jedinice;

24020046 - JU O.Š. «Novi Grad» Tuzla
sa 611100 - bruto plaće i naknade 12.376,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 1.500,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 2.244,00 KM

na teret organizacione jedinice;

24020058 - JU O.Š. «Jala» Tuzla
sa 611100 - bruto plaće i naknade 1.040,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 130,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 220,00 KM

na teret organizacione jedinice;

24020051 - JU O.Š. «Solina» Tuzla
sa 611100 - bruto plaće i naknade 6.948,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 840,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 1.188,00 KM

na teret organizacione jedinice;

24020040 - JU O.Š. «Miladije» Tuzla
sa 611100 - bruto plaće i naknade 1.580,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 191,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 396,00 KM

na teret organizacione jedinice;

24020053 - JU O.Š. «Slavinovići» Tuzla
sa 611100 - bruto plaće i naknade 5.322,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 645,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 1.188,00 KM

na teret organizacione jedinice;

24020047 - JU O.Š. «Brčanska Malta» Tuzla
sa 611100 - bruto plaće i naknade 7.848,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 950,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 1.452,00 KM

na teret organizacione jedinice;

24020055 - JU O.Š. «Simin Han» Tuzla
sa 611100 - bruto plaće i naknade 12.865,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 1.560,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 2.244,00 KM

na teret organizacione jedinice;

24020042 - JU O.Š. «Tušanj» Tuzla
sa 611100 - bruto plaće i naknade 12.376,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 1.500,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 2.244,00 KM

-na teret organizacione jedinice;

24020016 - JU O.Š. «Memići» Kalesija
sa 611100 - bruto plaće i naknade 6.188,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 750,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 1.122,00 KM

na teret organizacione jedinice;

24020001 - JU O.Š. «Banovići» Banovići
sa 611100 - bruto plaće i naknade 6.188,00 KM
sa 612100 - doprinosi poslodavca 750,00 KM
sa 611200 - naknade troškova zaposlenih 1.122,00 KM

u korist organizacione jedinice :

24020091 - JU O.Š. «Sjenjak» Tuzla
na 611100 - bruto plaće i naknade 72.731,00 KM
na 612100 - doprinosi poslodavca 8.816,00 KM
na 611200 - naknade troškova zaposlenih 13.420,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU MS ”Hemijska Škola” Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0010

JU MS ”Hemijska Škola” Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0010 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 8.635,16 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU MS «Hemijska Škola” Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613900 - ugovorene usluge 8.635,16 KM

u korist :

613200 - izdaci za energiju 8.635,16 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O.Š. ”Memići” Kalesija – Razdio 24 Glava 02 Potrošačko mjesto 0016

JU O.Š. ”Memići” Kalesija – Razdio 24 Glava 02 Potrošačko mjesto 0016 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 15.500,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU O.Š. ”Memići” Kalesija izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

611100 - bruto plaće i naknade 15.500,00 KM

u korist :

613900 - izdaci za energiju 15.500,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Razdio 24 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Razdio 24 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 4.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613200 - izdaci za energiju 1.400,00 KM
613400 - nabavka materijala 1.000,00 KM
613800 - usluge osiguranja 600,00 KM
613900 - ugovorene usluge 1.000,00 KM

u korist :

613700 - troškovi održavanja 4.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za KSC ”Sv. Franjo” Opća Gimnazija Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0024

KSC ”Sv. Franjo” Opća Gimnazija Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0024 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u ukupnom iznosu 9.119,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za KSC ”Sv. Franjo” Opća Gimnazija Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613900 - ugovorene usluge 9.119,00 KM

u korist :

611100 - bruto plaće i naknade 3.119,00 KM
611200 - naknada troškova zaposlenih 6.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU O.Š.”Sveti Franjo” Tuzla – Razdio 24 Glava 02 Potrošačko mjesto 0087

JU O.Š.”Sveti Franjo” Tuzla - Razdio 24 Glava 02 Potrošačko mjesto 0087 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 7.500,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU O.Š. ”Sveti Franjo” Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613900 - ugovorene usluge 7.500,00 KM

u korist :

611200 - naknada troškova zaposlenih 7.500,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice – Razdio 18 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice– Razdio 18 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613900 - ugovorene usluge 5.000,00 KM

u korist:

613100 - putni troškovi 5.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU MS Rudarska škola Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0021

JU MS Rudarska škola Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0021 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 1.600,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU MS Rudarska škola Tuzla izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613100 - putni troškovi 1.600,00 KM

u korist:

613400 - nabavka materijala 1.600,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU MS Građevinsko-Geodetska Škola Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0014

JU MS Građevinsko-Geodetska Škola Tuzla – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0014 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 6.500,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za izvršit će se za JU MS Građevinsko-Geodetska Škola Tuzla na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

611200 - naknade zaposlenih 1.000,00 KM
613100 - putni troškovi 2.000,00 KM
613400 - nabavka materijala 3.500,00 KM

u korist:

821300 - nabavka opreme 6.500,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla – Razdio 23 Glava 03 Potrošačko mjesto 0001

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla – Razdio 23 Glava 03 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za izvršit će se za JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613400 - nabavka materijala 1.000,00 KM

u korist:

821300 - nabavka opreme 1.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla – Razdio 23 Glava 03 Potrošačko mjesto 00001

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla – Razdio 23 Glava 03 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za izvršit će se za JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613400 - nabavka materijala 1.000,00 KM

u korist:

821300 - nabavka opreme 1.000,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj Tuzla – Razdio 24 Glava 04 Potrošačko mjesto 0013

JU Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj Tuzla – Razdio 24 Glava 04 Potrošačko mjesto 0013 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 132,50 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za izvršit će se za JU Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj Tuzla na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613900 - ugovorene usluge 132,50 KM

u korist:

613100 - putni troškovi 132,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta..

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) sa korisnika JU Rudarsko-Geološki-Građevinski Fakultet Razdio 24 , Glava 04, Potrošačko mjesto 0007 u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti – donacija – u ukupnom iznosu od 730,00 KM u korist korisnika JU MSŠ ”Abdulah Kovačević” Čelić – Razdio 24, Glava 03 Potrošačko mjesto 0002.

Preraspodjela planiranih sredstava izvršit će se

na teret organizacione jedinice :

24040007 - JU Rudarsko-Geološki-Građevinski Fakultet 613900 - ugovorene usluge 730,00 KM

u korist organizacione jedinice :

24030002 - JU MSŠ ”Abdulah Kovačević” Čelić
613800 - izdaci osiguranja 730,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) sa korisnika JU Rudarsko-Geološki-Građevinski Fakultet Razdio 24 , Glava 04, Potrošačko mjesto 0007 u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti – donacija – u ukupnom iznosu od 5.222,13 KM u korist korisnika JU Filozofski fakultet Tuzla – Razdio 24, Glava 04 Potrošačko mjesto 0005.

Preraspodjela planiranih sredstava izvršit će se

na teret organizacione jedinice :

24040007 - JU Rudarsko-Geološki-Građevinski Fakultet
613900 - ugovorene usluge 5.222,13 KM

u korist organizacione jedinice :

24040005 - JU Filozofski fakultet Tuzla
821300 - nabavka opreme 5.222,13 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) sa korisnika JU Rudarsko-Geološki-Građevinski Fakultet Razdio 24 , Glava 04, Potrošačko mjesto 0007 u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti – donacija – u ukupnom iznosu od 21.977,00 KM u korist korisnika JU Ekonomsko-Hemijska Škola Lukavac – Razdio 24, Glava 03 Potrošačko mjesto 0007.

Preraspodjela planiranih sredstava izvršit će se

na teret organizacione jedinice :

24040007 - JU Rudarsko-Geološki-Građevinski Fakultet
613900 - ugovorene usluge 21.977,00 KM

u korist organizacione jedinice :

24030007 - JU MS Ekonomsko-Hemijska Škola Lukavac

613900 - ugovorene usluge 3.185,00 KM
613400 - nabavka materijala 9.050,00 KM
613700 - troškovi održavanja 2.435,00 KM
821300 - nabavka opreme 2.000,00 KM
613100 - putni troškovi 1.000,00 KM
613200 - izdaci za energiju 2.607,00 KM
613800 - Izdaci za osiguranje 1.700,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za JU MSŠ ”Musa Čazim Čatić” Kladanj– Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0006

JU MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» Kladanj – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0006. odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga ( prihodi od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za JU MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» Kladanj izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613400 - nabavka materijala 2.500,00 KM

u korist :

613800 - izdaci osiguranja 1.000,00 KM
821300 - nabavka opreme 1.500,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Razdio 14 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Razdio 14 Glava 01 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od pružanja javnih usluga (prihoda od sopstvenih djelatnosti) u ukupnom iznosu od 62.800,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613900 - ugovorene usluge 62.800,00 KM

u korist:

821300 - nabavka opreme 62.800,00 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka za Razdio 11 Glava 01 Potrošačko mjesto 0002
- Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava

Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u okviru organizacione jedinice 11010002 – kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava u ukupnom iznosu 54.553,62 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka izvršit će se:

na teret :
821600 – rekonstrukcija i investiciono održavanje 54.553,62 KM

u korist:
821300 - nabavka opreme 54.553,62 KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. godinu

Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) sa korisnika JU Rudarsko-Geološki-Građevinski Fakultet Razdio 24 , Glava 04, Potrošačko mjesto 0007 u dijelu koji se odnosi na rashode i izdatke po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti – donacija – u ukupnom iznosu od 4.100,00 KM u korist korisnika JU Gimnazija Lukavac – Razdio 24 Glava 03 Potrošačko mjesto 0009.

Preraspodjela planiranih sredstava izvršit će se

na teret organizacione jedinice :

24040007 - JU Rudarsko-Geološki-Građevinski Fakultet
613900 - ugovorene usluge 4.100,00 KM

u korist organizacione jedinice :

24030009 - JU Gimnazija Lukavac
821300
613800 - nabavka opreme
izdaci osiguranja 3.000,00
1.100,00 KM
KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

- Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2004. Godinu za Poljoprivredni zavod Tuzlanskog kantona - Razdio 14 Glava 02 Potrošačko mjesto 0001

Poljoprivredni zavod Tuzlanskog kantona – Razdio 14 Glava 02 Potrošačko mjesto 0001 odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih izdataka u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2004. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 15/03) u ukupnom iznosu od 7.500,00 KM.

Preraspodjela planiranih izdataka za Poljoprivredni zavod Tuzlanskog kantona izvršit će se na slijedećim ekonomskim kodovima i to:

na teret:

613900 - ugovorene usluge 7.500,00 KM

u korist:

613900
613200
613400
613500
613800 -
-
- putni troškovi
izdaci za energiju
nabavka materijala
izdaci za usluge prijevoza i gorivo
izdaci osiguranja i bank. usluge 1.500,00
700,00
4.500,00
500,00
300,00 KM
KM
KM
KM
KM

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Odluke su donesene jednoglasno.

Ad.9
. – Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike budžeta”,

Odobrava se isplata sredstava JP «Zavod za urbanizam» Tuzla, na ime dospjelih obaveza za mjesec avgust i septembar 2004.godine za izradu Prostornog plana Tuzlanskog kantona u iznosu od 50.000,00 KM (pedesethiljada KM).

Sredstva potrebna za realizaciju ove odluke izdvojit će se sa budžetske pozicije «Kapitalni izdaci za korisnike budžeta», na račun JP «Zavod za urbanizam» broj: 132-100-03090303-68 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, preko Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, organizacioni kod 18010001, ekonomski kod 821619, funkcionalni kod 1330.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.10.
a) – Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je Donijela Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010016

- Dugovanja ustanova obrazovanja MUP i ostali za PIO.

- Odobravaju se sredstva na teret budžetske pozicije 11010016 – Dugovanja ustanova obrazovanja MUP i ostali za PIO, ekonomski kod 6111 u iznosu od 3.971,96 KM i ekonomski kod 6121 u iznosu od 949,74 KM na ime uplate doprinosa za PIO uposlenika JU Mješovita srednja škola «Musa Ćazim Ćatić» Kladanj, budžetska organizacija 24030006 za period 15.5.1993. do 30.11.2001. godine za Buševac Zihniju po Zapisniku broj: 03-047-0002-684/01-K.

Sredstva iz ove Odluke uplatiti sa budžetske pozicije 11010016-Dugovanja ustanova obrazovanja, MUP i ostali za PIO, na račun Društvenog fonda PIO/MIO FBiH broj: 1011010000449728, na osnovu potrebne dokumentacije dostavljene od strane navedenih ustanova.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva na teret budžetske pozicije 11010016 – Dugovanja ustanova obrazovanja MUP i ostali za PIO, ekonomski kod 6111 u iznosu od 2.805,00 KM i ekonomski kod 6121 u iznosu od 1.155,00 KM na ime uplate doprinosa za PIO uposlenika JU OŠ «Hasan Kikić» Gračanica, budžetska organizacija 24020071, Hodo Zijadu, Mujačić Rizaha i Begović Raziju za period od 1.1.1992. do 31.8.1995. godine po Zapisniku o reviziji uplate doprinosa broj: 2-15/98-DF od 31.5.1998. godine

Sredstva iz ove Odluke uplatiti sa budžetske pozicije 11010016-Dugovanja ustanova obrazovanja, MUP i ostali za PIO, na račun Društvenog fonda PIO/MIO FBiH broj: 1011010000449728, na osnovu potrebne dokumentacije dostavljene od strane navedenih ustanova.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo finansija.

- Odobravaju se sredstva na teret budžetske pozicije 11010016 – Dugovanje ustanova obrazovanja MUP i ostali za PIO ekonomski kod 6111 u ukupnom iznosu od 52.004,81 KM i ekonomski kod 6121 u ukupnom iznosu od 21.273,91 KM na ime izmirenja dugovanja ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja za doprinos za penziono-invalidsko osiguranje za period 1992-1999. godine i to za:

Budžetska organizacija Ekonomski kod 6111 Ekonomski kod 6121 Funkcionalni kod
JU OŠ Miričina 24020074 17.800,41 7.329,41 0410
JU OŠ Kreka Tuzla 24020039 5.428,37 2.111,03 0410
JU OŠ Orahovica Donja Gračanica 24020075 10.285,53 4.235,17 0410
JU OŠ Mejdan Tuzla 24020043 4.660,50 1.903,50 0410
JU MS elektrotehnička škola Tuzla, 24030012 1.020,00 420,00 0420
JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla 24020014 12.810,00 5.274,80 0420
U K U P N O 52.004,81 21.273,91

koji su u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24) .

Sredstva iz ove Odluke uplatiti sa budžetske pozicije 11010016- Dugovanja ustanova obrazovanja, MUP i ostali za PIO, na račun Društvenog fonda PIO/MIO FBiH broj: 1011010000449728 na osnovu potrebne dokumentacije dostavljene od strane navedenih ustanova.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo finansija.

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 110100016 – Dugovanja ustanova obrazovanja MUP i ostali za PIO broj: 02/1-14-9195/04. od 1.7.2004. godine.

Odluke su donesene jednoglasno.

b) – Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke.

U tački I Odluke o odobravanju sredstava JU O.Š. «Đurđevik» Živinice, broj: 02/1-14-10-10929/04 od 1.08.2004.godine, iznos od «18.000,00 KM « Zamjenjuje se iznosom od «14.400,60».

Odluka je donesena jednoglasno.

c) – Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala Odluku o odobravanju sredstava JU O.Š. “Doborovci” Gračanica i jednoglasno donijela Zaključak:

Zadužuju se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Upravni odbor i direktor Osnovne škole «Doborovci» Gračanica da provedu proceduru ugovaranja pokrivanja zgrade osnovne škole «Doborovci» Gračanica do kraja ove građevinske sezone.

Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da navedena sredstva realizuje kroz Program kapitalnih ulaganja u narednoj budžetskoj godini, u dogovoru sa izvođačem radova.

Ad.11.
– Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je Razmatrala Ugovor o izgradnji sportske dvorane za potrebe JU MSŠ “Teočak” i jednoglasno donijela Odluku:

Prihvata se tekst Ugovora o izgradnji sportske dvorane za potrebe Javne ustanove Mješovita srednja škola «Teočak» i građana općine Teočak.
Ovlašćuje se premijer Kantona da u ime Vlade Kantona potpiše Ugovor iz tačke i ove Odluke.

Ad.12.
– Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je donijela Rješenja o imenovanju Komisija za izbor i provođenje postupka za člana školskog odbora osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.

U Komisiju za izbor i provođenje postupka izbora kandidata za člana Školskog odbora srednjih škola Tuzlanskog kantona I osnovnih škola za općine: Živinice, Banovići, Kalesija I Lukavac a na osnovu raspisanog oglasa u dnevnomn listu “Jutarnje novine” i u “Službenim novinama Federacije BiH, imenuju se slijedeće osobe:

1. Zineta Topčagić – predsjednik,
2. Mersija Jahić – član,
3. Kasim Imamović – član,
4. Svjetlana Aganović – član,
5. Asima Tanović – član.

Zadatak komisije iz ovog rješenja je da izvrši prijem i pregled pristiglih prijava po objavljenom oglasu, sačini listu sa užim izborom najboljih kandidata u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH I istu dostavi Vladi Kantona na dalje postupanje u skladu sa zakonom, u roku do 30 dana od dana donošenja ovog rješenja.

U komisiju za izbor i provođenje postupka izbora kandidata za člana Školskog odbora osnovnih škola za općine: Tuzla, Kladanj, Gračanica, Doboj Istok, Gradačac, Srebrenik, Čelić, Sapna i Teočak a na osnovu raspisanog oglasa u dnevnom listu “Jutarnje novine” i u “Službenim novinama Federacije BiH”, imenuju se slijedeće osobe:

1. Besima Mulahusejnović – predsjednik,
2. Fikret Vrtagić – član,
3. Šaćir Isaković – član,
4. Fikreta Hajdarbegović – član,
5. Jadranka Lukić – član.

Zadatak komisije iz ovog rješenja je da izvrši prijem i pregled pristiglih prijava po objavljenom oglasu, sačini listu sa užim izborom najboljih kandidata u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH i istu dostavi Vladi Kantona na dalje postupanje u skladu sa zakonom, u roku do 30 dana od dana donošenja ovog rješenja.

Rješenja su donesena jednoglasno.

Ad.13.
– Vlada je donijela Rješenje o formiranju komisije.

Formira se Komisija u slijedećem sastavu:

1. Ajša Kapić – predsjednik, Zajednička služba kantonalnih organa;
2. Velida Mujkić – član, Kabinet Premijera Kantona;
3. Fikreta Hajdarbegović – Stručna služba Vlade;
4. Hasiba Omeragić – član, Ured za zakonodavstvo;
5. Zineta Habul – član, Ured za internu reviziju;
6. Hajrudin Imširović – član, Komisije za drugostepeno upravno rješavanje;
7. Fahrudin Rožnjaković – član, Drugostepena disciplinska komisija.

Zadatak Komisije je da sačini i u roku od 30 dana Vladi Kantona predloži, Listu kaktegorija registraturne građe Vlade Kantona, vladinih organizacionih jedinica i komisija Vlade, sa rokovima čuvanja.
Rješenje je doneseno jednoglasno.

Ad.14. – Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je Donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Tekuća Rezerva” – razdio 11, glava 05, potrošačko mjesto 0001.

Odobravaju se sredstva sa budžetske pozicije 11050001 – tekuća rezerva,
JU OŠ «Puračić» Lukavac u iznosu od 1.174,30 KM, ekonomski kod 6139, organizacioni kod 24020026, funkcionalni kod 0410 koji je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (24).
Sredstva iz ove Odluke odobravaju se za plaćanje izdavanja urbanističke saglasnosti u iznosu od 600,00 KM i na ime naknade za rad komisije za tehnički pregled izvedenih radova za renoviranje škole u iznosu od 573,30 KM.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

Odluka je donesena jednoglasno.

PREMIJER KANTONA
Bajazit Jašarević