ODRŽANA 100. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 17.9.2009. godine

ODRŽANA 100. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

VLADA TUZLANSKOG KANTONA UTVRDILA PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU OSTVARIVANJA UŠTEDA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o Zakonu čije je donošenje propisano federalnim Zakonom o uštedama koji je usvojen u cilju ispunjavanja uslova iz aranžmana sa MMF-om.
Prijedlog kantonalnog Zakona o uštedama u skladu je sa Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona.
Prijedlogom Zakona je predviđeno da ukupna mjesečna masa sredstava koja su namijenjena za plaće i naknade koje nemaju karakter plaća zaposlenih u Skupštini Tuzlanskog kantona, organima uprave, sudova, tužilaštva, pravobranilaštva, izabranih i imenovanih funkcionera, nositelje izvršnih funkcija i njihovih savjetnika, te svim drugim institucijama i ustanovama koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona smanjuje za 10% u odnosu na decembar 2008. godine, s tim da najniža isplaćena neto plaća zaposlenika-budžetskih korisnika neće biti manja od plaće isplaćene u junu 2009. godine.
Uštede po osnovu plaća i naknada koje nemaju karakter plaća regulisat će se odredbama Aneksa kolektivnih ugovora grana i djelatnosti ili potpisivanjem posebnih sporazuma.
Predloženo je da zaposlenicima, budžetskim korisnicima, pripada naknada od 1% prosječne neto plaće u Federaciji BiH za naknadu za ishranu u toku rada i regres od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.
Prijedlogom Zakona predviđena je i obustava isplate naknada za rad u svim komisijama koje obrazuju zakonodavni, izvršni i organi uprave. Izuzete su samo naknade za rad u komisijama koje su obrazovane na osnovnu posebnih zakona, a koje mogu iznositi mjesečno u visini sredstava za te naknade isplaćene za decembar 2008. godine, umanjene za 10%.
Naknade za rad po ugovoru o djelu i naknade po osnovu dodatnog primanja mogu iznositi maksimalno u visini isplaćenih za decembar 2008. godine, umanjene za 50%, izuzev naknada za rad po ugovoru o djelu za obavljanje poslova redovne nastave u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i nastave u dodiplomskom studiju, koje mogu iznositi maksimalno u visini isplaćenih za mjesec decembar 2008. godine umanjene za 10%.
Predviđeno je smanjenje dnevnica za službena putovanja u inostranstvo za 30%.
Visina tekućih grantova za kategorije socijalne zaštite, iznosit će mjesečno u visini sredstava za te naknade isplaćene za decembar 2008. godine, umanjene za 10%, a visina tekućih grantova i tekućih izdataka za dopunska prava iz boračko-invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a smanjuje se u ukupnoj masi za 10%, u odnosu na planirana sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Predviđeno je i da visina tekućih grantova, kapitalnih grantova i ostalih tekućih izdataka namijenjenih za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koji se isplaćuje iz Budžeta kantona, smanjuje se u ukupnoj masi za 10% u odnosu na planirana sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Predviđeno je i smanjenje ostalih transfera do nivoa utvrđenog aranžmanom sa MMF-om.
Uz Zakon o uštedama Vlada je danas donijela Zaključak kojim se, u skladu sa postignutim dogovorima sa predstavnicima boračkih organizacija i saveza Tuzlanskog kantona, obavezuje da će zaključno sa januarom 2010. godine biti izmirene obaveze po osnovu dopunskih prava boračko-invalidske zaštite, a u skladu sa Budžetom odnosno smanjenjima predviđenim Zakonom o uštedama u Tuzlanskom kantonu.
Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da se ovaj Prijedlog Zakona razmatra po hitnoj porceduri.

UTVRĐEN PRIJEDLOG STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA TUZLANSKOG KANTONA DO 2013. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog strategije zapošljavanja Tuzlanskog kantona do 2013. godine.
Riječ je o strateškom dokumentu koji je uradio Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, a u skladu sa metodama i principima Evropske unije.
Prijedlog Strategije prezentirao je profesor Adil Kurtić, član Istraživačkog tima koji je radio ovu strategiju.
U socioekonomskom pregledu je istaknuto da je stopa nezaposlenosti, kao relevantan pokazatelj dostignutog nivoa ekonomske razvijenosti, prostor današnjeg Tuzlanskog kantona svrstavala, i u granicama prijeratne RBiH, u nedovoljno razvijena područja.
Problem nezaposlenosti na ovom području datira još od sredine 60-ih godina prošlog stoljeća, a pogoršan je u poslijeratnom periodu. Negativni trendovi trajali su do 2008. godine kada je trend rasta nezaposlenih zaustavljen. Broj zaposlenih je značajnije počeo rasti 2006. godine, da bi u 2008. godini dostigao najveći poslijeratni nivo.
Generalni cilj postavljen u Prijedlogu Strategije zapošljavanja Tuzlanskog kantona do 2013. godine jeste zaustaviti dalji rast nezaposlenosti u prvoj godini provođenja strategije, te ostvariti potrebnu stabilnost i pretpostavke za brži rast zaposlenosti u naredne četiri godine. Cilj je krajem 2013. godine dostići stopu zaposlenosti ukupnog stavništva od oko 20% odnosno smanjiti stopu registrovane nezaposlenosti ispod 40%.
Realizacija generalnog cilja zahtijeva da se u periodu od 2010. do 2013. godine otvori 20 903 novih radnih mjesta, čime bi se broj zaposlenih u decembru 2013. godine povećao na 103 400.
Ostvarenje ovog cilja zahtijeva provedbu strateških ciljeva i projekata definisanih u ovom i ranije donesenim strateškim dokumentima Tuzlanskog kantona.
Strateški ciljevi u oblasti zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu je očuvanje postojećih radnih mjesta, stvaranje novih radnih mjesta, jačanje institucionalnog kapaciteta za pomoć i podršku zapošljavanju i smanjenju nejednakosti pri zapošljavanju.
Prilikom izrade ovog dokumenta imala se u vidu i ekonomska kriza čiji efekti se osjećaju i u Tuzlanskom kantonu. Zbog toga je kao poželjan okvir za kratkoročnu reakciju na udar recesije navedeno ubrzanje procesa tranzicije, jačanje konkurentnosti bh privrede, poticaja izvorno orijentisanim preduzećima, eliminisanje visokih zahtjeva za poslodavce i smanjenje učešća sive ekonomije.
Zaokretom recesije u fazu ekspanzije stvorit će se prilike za otvaranje novih radnih mjesta.
To je uz jačanje institucionalnog kapaciteta za pomoć i podršku zapošljavanju i smanjenje nejednakosti pri zapošljavanju jedan od strateških ciljeva.
U Prijedlogu Strategije zapošljavanja dat je i opis 22 projektne ideje koje se smatraju relevantnim za provedbu ove Strategije, a njen sastavni dio je i pregled načina evaluacije i monitoringa provođenja Strategije.

PRIJEDLOG DA SE DJECI IZ SOCIJALNIH KATEGORIJA
OMOGUĆI POVOLJNIJI USLOVI ZA ŠKOLOVANJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Amandman na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Tuzlanskog kantona. Namjena je da se ovim Amandmanom osiguraju povoljniji uslovi za zapošljavanje i prioritet u školovanju djece bez roditeljskog staranja, djece sa onesposobljenjem i djece iz porodica korisnika stalne novčane pomoći.
Tako bi se, ukoliko budu usvojeni ovi amandmani, ovoj kategoriji djece obezbijedio isti status kao i djeci iz boračke populacije kada je u pitanju školovanje.
Danas su utvrđeni i amandmani kojima će se refundacije iz Budžeta Tuzlanskog kantona uskladiti sa Zakonom o načinu ostvarivanja ušteda u Tuzlanskom kantonu i Izmijenjenom i dopunjenom Budžetu Tuzlanskog kantona u kojem je došlo do smanjenja i na poziciji Ministarstva za rad i socijalnu politiku.
Amandmanima je predviđeno da se naknada plaće odnosno refundacije porodiljskog odsustva do kraja 2009. godine utvrđuje na bazi 80% kao i da se ubuduće vrši refundacija neto naknade za porodice, a da uplata po osnovu doprinosa i poreza izmiruju poslodavci, na što su obavezni po zakonu.

UTVRĐENE SMJERNICE I CILJEVI FISKALNE POLITIKE ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Smjernice i ciljeve fiskalne politike za 2010. godinu. Fiskalna strategija se temelji na srednjoročnim politikama djelovanja Vlade Federacije BiH koje su utvrđene u projektu Fiskalna politika i poslovni ambijent FBiH, sa ciljem jačanja upravljanja javnim finansijama, ujednačene fiskalne politike na nivou Bosne i Hercegovine i jačanju finansijske discipline.
Zbog oštrog porasta potrošnje i slabog izvršenja prihoda po osnovu indirektnih poreza fiskalno stanje u BiH se znatno pogoršalo u 2009. godini. Bruto naplata poreza u prvom tromjesečju 2009. godine pokazuje pad od 9,8% u odnosu na isti period prethodne godine.
Zbog toga će nastavak restriktivne javne potrošnje na svim nivoima biti jedan od prioriteta ekonomske politike za period 2010-2012. godina, sa osnovnim ciljem održavanja stabilnog fiskalnog sistema i kontrole potrošnje.
Fiskalno vijeće je u junu ove godine usvojilo Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini do 2012. godine kojim je uspostavljen zajednički fiskalni okvir za cijelu zemlju, uključujući makroekonomske i projekcije prihoda po osnovu indirektnih poreza, te fiskalnog cilja za naredni period.
Ukupno planirani prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu na nivou BiH u 2010. godini iznose 4 762 800 000,00 KM, što predstavlja rast od 3,8% u odnosu na projekcije za 2009. godinu. Od ovog iznosa Federaciji BiH pripada 2 630 800 000,00 KM, što je za 5,5% više u odnosu na procjenu u 2009. godini. Za naredne dvije godine predviđa se rast od 4,6% na godišnjem nivou.
Prema ovim projekcijama Tuzlanski kanton bi u 2010. godini sa jedinstvenog računa trebao dobiti 213 763 266,00 KM, u 2011. godini 218 220 860,00 KM , a u 2012. godini
230 730 788,00 KM.
Općine u Tuzlanskom kanton bi sa jedinstvenog računa u narednoj godini trebale dobiti ukupno 41 726 314,00 KM, u 2011. godini 41 701 991,00 KM, a u 2012. godini
44 092 638,00 KM.
Direkcija cesta Tuzla bi u 2010. godini sa jedinstvenog računa trebala dobiti 10 483 488,00 KM, u 2011. godini 10 669 010,00 KM, a u 2012. godini 11 280 632,00 KM.
Posmatrano u cjelini Tuzlanski kanton bi u 2010. godini od indirektnih poreza trebao ukupno dobiti 265 973 068,00 KM sa porastom od 4,5%.
Projekcija prihoda od poreza na dohodak za Tuzlanski kanton u 2010. godini je 41 038 239,00 KM od čega za Kanton 26 896 462,00 KM, a za općine 14 141 777,00 KM, što je ukupan rast za 3,6%.
Smjernice i ciljevi fiskalne politike Tuzlanskog kantona za 2010. godinu su usklađeni sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i predstavljaju osnovu za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona za narednu godinu.
Ove smjernice i ciljevi fiskalne politike obavezujući su i kod izrade budžeta općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2010. godinu, kao i kod projekcija za 2011. i 2012. godinu.

AKONTACIJA PLAĆA ZA AVGUST BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun akontacije plaća za mjesec avgust 2009. godine. Prema ovoj Odluci svim budžetskim korisnicima će plaće za avgust biti obračunate sa 90% osnovice za obračun plaća u julu, odnosno sa 351,00 KM.
Procenat od 90% bit će primijenjen i za obračun akontacija plaća za avgust 2009. godine za sve izabrane i imenovane funkcionere u Skupštini Tuzlanskog kantona, nosioce izvršnih funkcija, savjetnike, kantonalnog pravobranioca i zamjenike kantonalnog pravobranioca.
Danas je donesena i Odluka kojom je utvrđeno da će visina naknade za ishranu u toku rada za avgust 2009. godine, za sve budžetske korisnike iznositi 7,93 KM, što je 1% od prosječne plaće u Federaciji BiH.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2009. godinu. Izmjenama i dopunama je odobreno finansiranje i sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona i to za priod januar-juni školske 2008/2009. i septembar-decembar školske 2009/2010. godine u visini od 80%.
Finansiranje odnosno sufinansiranje je odobreno za učenike osnovnih škola koji putuju od kuće do najbliže škole 4 km i više, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima. Na ovu vrstu subvencija pravo imaju i učenici sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, a koji pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Vanlinijski-namjenski prijevoz učenika može se organizovati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza učenika i studenata za školsku 2009/2010. godinu, sredstvima planiranim u okviru Ministarstva za rad i socijalnu politiku.
Prema ovoj Odluci troškovi prijevoza se subvencioniraju u 100% iznosu za učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, učenike i studente sa invaliditetom, odnosno smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju i njihove pratioce.
Vlada Tuzlaskog kantona danas je donijela tri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je donacijama općine Banovići namijenjenih za osnovne škole Banovići, Banovići Selo i JU Mješovita srednja škola Banovići. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica sa završenom visokom i višom školskom spremom za samostalan rad u obrazovanju.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o osiguranju i kućnom redu u organima uprave Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom se uređuju pitanja osiguranja objekata i imovine kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija, direkcija i ureda, kućni red i protivpožarna zaštita u zgradi u kojoj su smješteni kantonalni organi uprave.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o korištenju mobitela. S obzirom na činjenicu da su zaključkom Vlade o umanjenju odobrenih troškova za mobitele izuzeti pripadnici MUP-a i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a prethodnom odlukom to nije u potpunosti precizirano, novom Odlukom je otklonjen ovaj nedostatak.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu srdstava planiranih na poziciji Manifestacije kulture za 2009. godinu, a u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Izmjenama i dopunama ova je Odluka usklađena za Izmijenjenim i dopunjenim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona je u cilju usaglašavanja sa Izmijenjenim i dopunjenim Budžetom Tuzlanskog kantona usvojila Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih za manifestacije u okviru Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Na osnovu ove Odluke Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tri odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša o dodjeli namjenskih sredstava za sufinansiranje manifestacija u oblasti ekologije.
Ekološkom pokretu-pokret ekozelenih "Eko zeleni" Tuzla dodijeljeno je 1 800,00 KM za podršku manifestaciji 22. septembar-Evropski dan bez automobila i 1 350,00 KM za manfiestaciju 5. juni - Svjetski dan zaštite životne sredine. Ekološkom savezu "Eko zeleni" Tuzlanskog kantona dodijeljeno je 2 700,00 KM za podršku obilježavanju Svjetskog dana zaštite životne sredine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Pravilnikom je predviđeno da se za obavljanje poslova iz nadležnosti Disciplinskog centra obrazuju tri odjeljenja i to: Odjeljenje za izvršenje disciplinskih mjera, Odjeljenje za dijagnostiku i opservaciju i Odjeljenje za opće poslove.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o imenovanju privremenih školskih odbora u 10 osnovnih i 3 srednje škole u Tuzlanskom kantonu.


Odjeljenje za informisanje