ODRŽANA 101. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 28.9.2009. godine

ODRŽANA 101. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠENJU DIJELA PODRUČJA PLANINE KONJUH ZAŠTIĆENIM PEJZAŽOM "KONJUH"

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom "Konjuh".
Prijedlog je pripremljen nakon javne rasprave koja je trajala od sredine juna ove godine.
Postupak za donošenje ovog Zakona Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokrenulo je još 2004. godine. U tom periodu urađen je Elaborat o proglašenju dijela planine Konjuh Spomenikom prirode "Konjuh", kojim su predložene granice zaštićenog područja, konstatovane vrijednosti flore i faune, kulturno-historijske te hidrografske vrijednosti.
Tokom izrade Prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godine područje Konjuha, površina od 8 016 ha, tretirano je kao Spomenik prirode Konjuh, ali je tokom rasprave i pri usvajanju ovog Plana usvojen niži stepen zaštite, odnosno kao Zaštićeni pejzaž Konjuh. Razlika između Spomenika prirode i zaštićenog pejzaža je u činjenici da se spomenik prirode proglašava u svrhu očuvanja specifičnih prirodnih karakteristika, a zaštićeni pejzaž u svrhu očuvanja pejzaža i rekreacije.
Prijedlog Zakon o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom "Konjuh" predviđa da površina Zaštićenog pejzaža iznosi 8 016,61 ha, kao što je i planirano Prostornim planom Tuzlanskog kantona i da se prostire na teritoriji općina Kladanj, Banovići i Živinice. Radi svog posebnog značaja, kao primjeri dijelova prirode u ovom pejzažu se izdvajaju pećine Brateljevići i Bebrava, izvorište mineralne vode Muška voda, planinsko jezero "Jezero na Konjuhu" te rijetke i endemske vrste flore i faune.
U okviru Zaštićenog pejzaža utvrđuju se tri zone. Prva A zaštićena zona predstavlja prostor najviših vrijednosti, koje moraju ostati u potpunosti očuvane. U drugoj B zaštićenoj zoni prvenstveno se ostvaruje očuvanje i zaštita izvornog stanja prirode, a treća C zaštićena zona je namijenjena za turizam, sport i rekreaciju.
Upravljanje Zaštićenim pejzažom, prema Prijedlogu ovog Zakona, povjerava se Javnoj ustanovi Zaštićeni pejzaž "Konjuh", koju osniva Skupština Tuzlanskog kantona.
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažom bi donosila Vlada Tuzlanskog kantona i to u roku od šest mjeseci od dana donošenja prostornog plana zaštićenog područja.

Za prekršaje u ovoj oblasti predviđene su kazne za pravna lica u rasponu od 2 000 do 10 000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 200 do 1 000 KM i za fizičko lice u rasponu od 100 do 500 KM.
Inače u Prijedlog Zakona prihvaćeno je i ugrađeno 73% primjedbi koje su dobivene u toku javne rasprave u kojoj su učestvovala sva općinska vijeća, nadležna kantonalna i federalna ministarstva, skupštinske komisije i poslanici, zainteresovana privredna društva te brojne nevladine organizacije.
Općinska vijeća Kladanj i Živinice nisu dala saglasnost na Nacrt ovog Zakona, ali bez konkretnih primjedbi na pojedine odredbe Zakona. Federalno ministarstvo okoliša i turizma dalo je punu podršku donošenju ovog Zakona, a Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okolice Skupštine Tuzlanskog kantona predložila je da se Nacrt Zakona povuče i ponudi novi tekst Nacrta Zakona. Komisija za privredu,ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom "Konjuh".
Prijedlog Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom "Konjuh" upućen je u skupštinsku proceduru.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIO-TELEVIZIJI TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona.
Razlog za donošenje ovog Zakona je potreba da se Zakon o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona uskladi sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji kao sukob interesa u vršenju dužnosti nosilaca izvršne funkcije navodi i članstvo u skupštinama i nadzornim odborima javnih preduzeća.
Prijedlog Zakona predviđa da ovlaštenja Skupštine RTVTK, u ime osnivača, vrše predstavnici osnivača, a koje u ime osnivača imenuje Vlada Tuzlanskog kantona.
Predviđeno je da Skupština ima predsjednika i 8 članova, čiji mandat traje četiri godine.
Članovi uprave, predsjednik i članovi Nadzornog odbora RTVTK ne mogu biti članovi Skupštine RTVTK.
Za člana Skupštine RTVTK ne mogu biti imenovana ni lica koja imaju direktan ili indirektan finansijski interes u RTVTK, odnosno lica koja podliježu Zakonu o sukobu interesa FBiH.

U PRVIH SEDAM MJESECI UKUPNI PRIHODI U ODNOSU NA ISTI PERIOD PROŠLE GODINE MANJI ZA 11%

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih sedam mjeseci 2009. godine.
U ovom periodu prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona iznosili su 163 438 710,83 KM, dok su rashodi bili 171 640 595,46 KM. Ostvaren je deficit od 6 490 028,18 KM i on je prema riječima ministra finansija posljedica činjenice da su izdvajanja za plaće budžetskih korisnika u ovoj godini veća u odnosu na 2008. godinu. Ukupni rashodi su u odnosu na prvih sedam mjeseci prošle godine bili manji za 7%. Međutim, manji su bili rashodi po osnovu naknada zaposlenih, izdataka za materijal i usluge, tekućih transfera i kapitalnih grantova u odnosu na isti period prošle godine ali je za bruto plaće i doprinose poslodavca za uposlenike u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi utrošeno 106 445 942,56 KM, što je za 7% više u odnosu na isti period prošle godine.
Prema ocjenama ministra finansija ohrabruju efekti koji su u Budžetu Tuzlanskog kantona evidentni, a nakon poduzetih mjera štednje. Bez tih efekata deficit bi bio daleko veći imajući u vidu da su u odnosu na isti period prošle godine prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona bili manji za 11%. Iz Tekuće rezerve u ovom periodu je realizovano 454 300,00 KM što je 53,45% plana Tekuće rezerve.

U PRVE RAZREDE SREDNJIH ŠKOLA UPISANO VIŠE UČENIKA
U ODNOSU NA PROŠLU ŠKOLSKU GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola u školskoj 2009/2010. godini.
U 89 osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu u prvi razred devetogodišnje škole u školskoj 2009/2010. godini upisano je 4 398 učenika od čega je 2 163 djevojčice (49,18%) i 2 235 dječaka (50,78%). Najviše učenika u prvi razred devetogodišnje osnovne škole upisano je u općini Tuzla 883 (20,09%) a najmanje u Teočaku 69 učenika (1,57%).
Učenici prvog razreda devetogodišnje osnovne škole raspoređeno je u 2 178 odjeljenja.
U odnosu na školsku 2008/2009. godinu broj upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola u ovoj školskoj godini manji je za 201 učenika ili 4,37%.
U 33 srednje škole u Tuzlanskom kantonu u školskoj 2009/2010. godini upisano je 5 695 učenika koji su raspoređeni u 207 odjeljenja. U gimnazije je upisano 1 057 učenika (18,56%) u tehničke škole je upisano 2 831 učenika (49,7%) u stručne škole je upisano 1 635 učenika (28,7%) u umjetničke škole je upisano 45 učenika (0,79%) a u vjerske škole 127 učenika (2,2%).
S obzirom na to da je bio planiran upis 6 648 učenika Plan upisa u prvi razred srednjih škola ostvaren je sa 85,66 %. Inače, prema pokazateljima iz osnovnih škola osmi razred osnovne škole u školskoj 2008/2009. godini u Tuzlanskom kantonu je završilo 5 580 učenika.
U poređenju sa prethodnom školskom godinom u prve razrede srednjih škola u školskoj 2009/2010. godini upisano je 544 učenika više. I pored toga ukupan broj učenika srednjih škola u ovoj školskoj godini nije porastao, odnosno manji je za 956 učenika u odnosu na prošlu školsku godinu. Razlog za to je što je upisani broj učenika manji od broja učenika koji su u školskoj 2008/2009. godini završili srednjoškolskog obrazovanje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KŠCZ ZA PERIOD I-VIII 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite u prvih osam mjeseci 2009. godine. U tom periodu Štab je održao četiri redovne i jednu svečanu sjednicu.
Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je niz važnih pitanja kao što su Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu, Informacija o aktivnostima koje se vode po pitanju bruceloze u Tuzlanskom kantonu, rezultatima Kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini i Prijedlog Programa rada za izradu Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite. U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Kantonalni štab funkcioniše stalno, onda kada Vlada Kantona proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće u Kantonu.
U periodu kada ne postoji prirodna ili druga nesreća Kantonalni štab svoje funkcije ostvaruje povremeno, prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, organiziranost, opremljenost i osposobljenost za zaštitu i spašavanje svih nosilaca zaštite i spašavanja na području Kantona, predlaže mjere za dogradnju sistema zaštite i spašavanja i kada djeluje preventivno, u cilju sprečavanja nastavljanja prirodne ili druge nesreće i učestvuje u vježbama i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU UREDA ZA INTERNU REVIZIJU
ZA PRVIH ŠEST MJESECI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ureda za internu reviziju za prvih šest mjeseci ove godine i Konačni izvještaj o obavljenoj internoj reviziji izvršenja Budžeta Tuzlansklog kantona i usklađenosti postupanja sa Odlukom o privremenom finansiranju u prvom kvartalu 2009. godine.
U prvih šest mjeseci ove godine Ured za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona radio je konačne izvještaje na nacrte izvještaje koji su sačinjeni i dostavljeni budžetskim korisnicima u 2008. godini, pripreman je Program rada Ureda za ovu godinu te provođene kontinuirane aktivnosti na reviziji planiranja i realizacije Budžeta Tuzlanskog kantona. Urađene su i revizije na Univerzitetu u Tuzli, revizija ugovorenih usluga u srednjem obrazovanju, revizija sticanja i trošenja vlastitih prihoda u osnovnom i srednjem obrazovanju i revizija namjenskog trošenja sredstava tekućih i kapitalnih transfera iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Dio izvještaja još je u pripremi, a za revizorske izvještaje koji su završeni sačinjene su i liste uočenih zapažanja sa preporukama za postupanje koje su dostavljene budžetskim korisnicima.
Kada je u pitanju izvršenje Budžeta Tuzlanskog kantona u prva tri mjesca 2009. godine mišljenje interne revizije je da je iznos ukupnog utvrđenog privremenog finansiranja bio u granicama utvrđenim Zakonom o Budžetima Federacije BiH. Izvršenja na tri ekonomska koda nisu bila u skladu sa planom utvrđenim Odlukom o privremenom finansiranju, odnosno utrošen je i dio sredstava iz operativnog plana za april.
Razlog tome je činjenica da su u prva tri mjeseca ove godine plaće budžetskih korisnika, odnosno uposlenika u obrazovanju, pravosuđu, policiji i upravi Tuzlanskog kantona, bile više u odnosu na isti period prošle godine. Kako je navedeno u izvještaju tromjesečni prosjek usvojenog Budžeta za ovu godinu, koji je veći od iznosa utvrđenog odlukom o privremenom finansiranju, anulirao je prekoračenje izvršenja po Odluci o privemenom finansiranju.

NASTAVAK SUBVENCIONIRANJA SMJEŠTAJA I ISHRANE STUDENATA KOJI STUDIRAJU VAN TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o visini subvencija troškova smještaja i ishrane studenata. Za ove namjene odobren je iznos od 189,00 KM po jednom studentu mjesečno, čime je i Tuzlanski kanton prihvatio veće izdvajanje za subvencije, a zbog uvećanja cijena smještaja i ishrane studenata do koje je došlo u aprilu 2008. godine.
Sredstva su namijenjena za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u studentske centre u Sarajevu, Mostaru i Zenici. Subvencioniranje se vrši za period 15.9.2009-15.7.2010. godine.
U spomenutim centrima u ovoj akademskoj godini mjesečno će biti izdvajano ukupno
29 673,00 KM za 157 studenata.

ODOBRENO 260 000,00 KM ZA LIVNICU, AIDU I TTU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluke Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona kojima su odobrena sredstva planirana za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima.
Odobreno je 100 000,00 KM privrednom društvu "Livnica čelika" kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, odnosno za nabavku repromaterijala i remont postrojenja. Fabrici obuće "Aida" DD Tuzla odobreno je 100 000,00 KM za stvaranje uslova za pokretanje proizvodnje i materijalno zbrinjavanje dijela radno neangažovanih zaposlenika.
Kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, odnosno za izmirenje duga po osnovu kredita Privrednom društvu Tvornica transportnih uređaja DD Tuzla odobreno je 60.000,00 KM.

USVOJEN PLAN JESENJE SJETVE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan jesenje sjetve za 2009. godinu u Tuzlanskom kantonu.
Planom je predviđeno da se u jesenjoj sjetvi zasije 7 086,5 ha žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem. Najveća površina, 67,35% bit će zasijano žitaricama.
Pšenicom, kao najznačajnijom kulturom za ishranu stanovništva, planirano je da se zasije
3 517 ha što je 49,63% od ukupnog plana. To je ipak manje u odnosu na prošlu godinu za 243 ha odnosno 6,91%.
Prema procjeni resornog Ministarstva za ovogodišnju jesenju sjetvu bit će neophodno obezbijediti oko 5,5 miliona KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na rješenje o privremenom korištenju stana za Nuru Šuvalić, člana porodice šehida-poginulog borca iz Doboj Istoka. Ministru za boračka pitanja data je i saglasnost na Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica u drugom stepenu. Izmjenama i dopunama Rješenje je usklađeno sa novom Odlukom o načinu obrazovanja komisija, radnih grupa i drugih radnih tijela i utvrđivanju naknada osobama angažovanim po toj Odluci.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Analiza je pokazala da je Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci ove godine realizovan sa 78%. Analizirane su i objektivne okolnosti i mogućnosti za realizaciju Programa rada Vlade za 2009. godinu te u skladu s tim urađene i određene korekcije planiranih rokova. Program je dopunjen i mjerama čija je realizacija izvjesna do kraja 2009. godine, a nisu bile planirane Programom rada za ovu godinu te otklonjeni određeni tehnički nedostaci koji su u međuvremenu uočeni.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. U skladu sa ovim Pravilnikom data je saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za prijem jednog državnog službenika.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela šest odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskgo kantona za 2009. godinu. Donacije su dobili Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Kantonalno tužilaštvo Tuzla, osnovne škole Seona i Treštenica u općini Banovići i JU Bosanski kulturni centar Tuzla.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dobilo je od Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo 500 000,00 KM. Sredstva su namijenjena za sanaciju brane Modrac.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom su utvrđeni kriteriji, uslovi i postupak za raspodjelu sredstava planiranih za manifestacije na budžetskoj poziciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Sredstvima planiranim na ovoj poziciji bit će podržane manifestacije koje afirmišu razvoj Tuzlanskog kantona i odnose se na značajne datume i događaje u oblasti turizma.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila tekst javnog oglasa za nominovanje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla.
Oglas će raspisati Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.Odjeljenje za informisanje