ODRŽANA 102. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 8.10.2009. godine

ODRŽANA 102. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona.
Ovima Zakonom se utvrđuju unutrašnji poslovi iz nadležnosti Tuzlanskog kantona, nadležnost, organizacija i rukovođenje Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, uključujući nadležnost, organizaciju i rukovođenje Upravom policije kao policijskim organom Kantona, imenovanje, sastav i funkcionisanje Nezavisnog odbora, imenovanje, sastav i funkcionisanje Odbora za žalbe građana, disciplinska odgovornost policijskog komesara, stručno obrazovanje, usavršavanje i nagrade uposlenika Ministarstva.
Zakonom se definištu i međusobni odnosi Ministarstva sa drugim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i policijskim organima u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja od značaja za organizaciju, rad i ostvarivanje funkcije Ministarstva.
Osnovni razlozi za donošenje ovog Zakona proizilaze iz neprecizno utvrđenih ovlaštenja ministra unutrašnjih poslova prema policijskom komesaru, statusu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, imenovanju policijskog komesara i njegove disciplinske odgovornosti u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, obezbjeđenje pravnog okvira za finansijsku nezavisnost Uprave policije, te neusaglašenosti sa odredbama više zakona koji se primjenjuju u ovoj oblasti.
Nacrtom Zakona predviđeno je da se uspostavlja novi pravni status Uprave policije, koja bi trebala u narednom periodu funkcionisati kao kantonalna uprava u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova. Utvrđuje se budžetski status Uprave policije, kao kantonalne uprave sa vlastitim budžetskim sredstvima za operativne potrebe, čime će se unaprijediti operativna samostalnost Uprave policije, a ministru unutrašnjih poslova daju se odgovarajući mehanizmi za vršenje nadzora nad radom policije. Ovim pravnim rješenjima daje se značajnija uloga ministru i Vladi Kantona u postupku izbora i imenovanja policijskog komesara u odnosu na ranija rješenja.
Pozitivno mišljenje o Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona dali su Ured visokog predstavnika i Misija EUPM-a u BiH.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i prijedlog Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU TUZLANSKOG
KANTONA U OKVIRU ARANŽMANA SA MMF-OM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu u visini od 413 270,00 KM.

Preraspodjela će biti urađena između pozicija Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ovom preraspodjelom bit će otklonjena primjedba Federalnog ministarstva finansija na Rebalans budžeta Tuzlanskog kantona, u kontekstu ispunjavanja uslova iz Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Naime, prilikom usvajanja Rebalansa budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu amandmanima je pozicija Ministarstva za boračka pitanja povećana u odnosu na Vladin prijedlog za 413 270,00 KM.
Kako je jedan od ispunjenje uslova za aranžman sa MMF-om bio i da se pozicija Dopunska prava iz boračko-invalidske zaštite umanji za 10% Federalno ministarstvo finansija nije prihvatilo obrazloženje da je ova pozicija umanjena za 7,1% zbog početka realizacije projekta izgradnje jedinstvenih spomen obilježja u Tuzlanskom kantona i većeg broja korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Današnjom odlukom ova primjedba je otklonjena.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduživanja kod Federacije BiH za sredstva kredita Međunarodnog monetarnog fonda po III Stand by aranžmanu od 17 600 000,00 KM.
Sredstva kredita, koja bi Tuzlanskom kantonu trebala biti doznačena u IV kvartalu 2009. godine, koristit će se za pokriće viška rashoda nad prihodima iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Kreditna sredstva odobravaju se uz rok otplate od 5 godina sa grace periodom od 3 godine. Otplata kredita vršit će se u 8 jednakih kvartalnih rata nakon isteka grace perioda, sa promjenjivom kamatnom stopom, koja je u vrijeme odobravanja aranžmana iznosila 1,45%. Ostali troškovi kredita bit će obračunati Tuzlanskom kantonu pod uslovima pod kojima je sredstva dobila i Federacija BiH.
Prijedlog ove Odluku bit će upućen na razmatranje i usvajanje Skupštini Tuzlanskog kantona po hitnom postupku.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila tekst Ugovora o prijenosu kreditnih sredstava po III Stand by aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda između Federacije BiH i Tuzlanskog kantona. Ovlašten je ministar finansija da potpiše ovaj Ugovor.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je podržala i inicijativu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta da Ministarstvo finansija pokrene procedura kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona do 20 000 000,00 KM za realizaciju kapitalnih projekata u visokom obrazovanju.

ZA KAPITALNE IZDATKE 686 500,00 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program utroška sredstava planiranih za kapitalne izdatke korisnika budžetskih sredstava. Za ove namjene planirano je ukupno 686.500,00 KM. Najznačajnija sredstva odobrena su Ministarstvu unutrašnjih poslova i to 100.000,00 KM za građevinsku dozvolu za PU "Istok" Tuzla i 200 000,00 KM za nabavku opreme, komparativnog mikroskopa.
Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta odobreno je 45 000,00 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje školskih objekata i 50 000,00 KM za nabavku opreme za osnovne i srednje škole.
Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa odobreno je 150 000,00 KM za otkup softvera odnosno realizaciju obaveza iz Ugovora potpisanog sa Microsoftom.
Oko 40.000,00 KM odobreno je Ministarstvu pravosuđa i uprave za opremanje Disciplinskog centra, a oko 50.000,00 KM Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za dogradnju softvera i nabavku opreme.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona dala saglasnost za zaključenje ugovora o koncesiji sa DOO "Terme" Gračanica za eksploataciju plina CO2 na lokalitetu "Ćelahuša" u općini Gračanica.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za pomoć vjerskim zajednicama. Prema ovom Programu Islamskoj zajednici-Muftijstvu Tuzlanskom dodijeljeno je 65 000,00 KM, Katoličkoj crkvi-Tuzlanskom dekanatu 24 667,00 KM i Pravoslavnoj crkvi-Crkvenoj opštini Tuzla 10 333,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima raspodjele. Dopunjen je član 5 u dijelu koji se odnosi na naknade za rad Drugostepene zdravstvene komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije na području Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program utroška sredstava planiranih na poziciji "Grantovi neprofitnim organizacijama-manifestacije" Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Programom je predviđeno da manifestacija Dani djevojačke pećine bude podržana sa 3 150,00 KM, VIII državno prvenstvo BiH u kajaku na mirnim vodama Lukavac 2009. godine sa 1 250,00 KM i Susreti planinara Tuzlanskog kantona "Djedinska planina 2009" sa
1 000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izmjene i dopune Programa utroška sredstava planiranih za manifestacije na poziciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Izmjenama je otklonjena tehnička greška u dijelu koji se odnosi na podršku manifestaciji obilježavanja jubileja Sportskog društva "Sloboda" Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju u vezi sa privremenim zauzimanjem javne površine za korištenje javnog parkirališta ispred zgrade u kojoj je smještena Vlada Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o ukidanju transakcijskog računa i podračuna Javne ustanove Specijalna biblioteka "Behram-beg" u Tuzli. Saldo sredstava sa računa ovog budžetskog korisnika na dan 9.10.2009. godine bit će prenesen na transakcijski račun Budžeta Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela rješenja o imenovanju komisija za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnih ugovora i Aneksa Kolektivnih ugovora za djelatnosti srednjeg i osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Za osnovno obrazovanje u Komisiju su imenovani Džemo Muratović, Adisa Čekić, Selma Smajlović i Asim Bojić, a za srednje obrazovanje Admir Terzić, Munib Efendić, Selma Smajlović i Asim Bojić.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog sporazuma o obrazovanju mirovnih vijeća, za rješavanje pitanja u vezi sa najavljenim štrajkovima u osnovnom i srednjem obrazovanju te prijedloge sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Predloženo je da u Mirovnom vijeću za srednje obrazovanje budu Dževad Mujkić, Mersija Jašarević i Zvonimir Jakovljević, a za osnovno obrazovanje Dževad Mujkić, Mersija Jašarević i Asim Gluhić.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje kojim je utvrđena visina naknade od 50 KM za članove Komisije za izbor direktora Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzlanskog kantona, koju je imenovala Agencija za državnu službu Federacije BiH.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost za upis preostalih 1070 kandidata koji su po konačnim rang listama položili prijemne ispite na fakultetima/Akademiji
Univerziteta u Tuzli u prvom i drugom upisnom roku. Zaduženi su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Univerzitet u Tuzli da usaglase konačne rang liste.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku ministra finansija o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period juli-septembar 2009. godine. Zaduženo je Ministarstvo finansija da u operativni plan unese sredstva na pozicijama za izvršenje sudskih rješenja i za boračke organizacije i udruženja, u skladu sa dostavljenim zahtjevima budžetskih korisnika.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP RTVTK o imenovanju Adema Azapagića za direktora JP RTVTK.
Za člana Nadzornog odbora Rudnika soli Tuzla d.d. Tuzla predložen je Mirsad Hadžić o čemu će konačnu riječ dati Skupština Rudnika soli Tuzla.
Za člana Nadzornog odbora Livnice čelika d.d. Tuzla predložen je Mirsad Simičić, a o njegovom konačnom imenovanju odlučit će Skupština Livnice čelika.Odjeljenje za informisanje