ODRŽANA 45. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 30.3.2009. godine

ODRŽANA 45. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Jutros je održana 45. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.
Razmatrani su amandmani na Prijedlog Budžeta Tuzlanskg kantoan za 2009. godinu.
U cilju obezbjeđenja dodatnih sredstava za boračko-invalidsku zaštitu Vlada Tuzlanskog kantona predložila je povećanje ove pozicije za 1 miliona KM koja se obezbjeđuje:
- smanjivanjem naknada troškova zaposlenih u dijelu regresa za sve budžetske korisnike sa 500 KM na 170 KM, izuzev regresa za sudije i tužioce u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH,
- smanjivanjem plaća funkcionera, poslanika, ministara i pravobranilaca za 10% i
- smanjenjem paušala i naknada za rad članovima komisija i članovima radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

Djelimično je prihvaćen amandman kojim je traženo da se pozicija podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 4 miliona KM. Amandman je djelimično prihvaćen odnosno da se ova pozicija poveća za 2 miliona KM.
Amandman kojim se traži da se 300 000 KM obezbijedit za završetak izgradnje i opremanje Gimnazije "Mustafa Novalić" Gradačac prihvaćen je pod uslovom da Skupština TK odobri zaduženje kod OPEK-a Fonda.
Djelimično su prihvaćeni amandmani da se ne nabavljaju putnička vozila za Poljoprivredni zavod i Kantonlnu upravu za šumarstvo, te putnička vozila čija je nabavka planirana iz namjenskih sredstava budžetskih korisnika, da se ne nabavlja namještaj i uredska opreme za Ministarstvo obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
Vlada je prihvatila i više amandmana na Zakon o izvršenju Budžeta za 2009. godinu.
Vlada je prihvatila i Amandman Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona.

 


Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.