ODRŽANA 72. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 22.1.2009. godine

ODRŽANA 72. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona.
Prijedlogom je drvna industrija umjesto u resoru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, što je bio ranije slučaj, svrstana u resor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.
Ovaj Prijedlog je utvrđen na Inicijativu Odbora drvne industrije Tuzlanskog kantona kako bi po ocjeni ovog Odbora i drvna industrija bila ravnopravno tretirana sa ostalim industrijskim granama na području Tuzlanskog kantona.
Ova oblast je na isti način uređena i na nivou Federacije BiH i u ostalim kantonima.
Kako se ne radi o složenom i obimnom Zakonu usvojen je prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave da se ovaj Prijedlog Zakona utvrdi po skraćenoj proceduri, a Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da ovaj Zakon usvoji po skraćenom postupku.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI KULTURE U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2008. godini.
Riječ je o Informaciji koju je Vlada već razmatrala sredinom prošle godine i koja je u dogovoru sa Skupštinom Tuzlanskog kantona dopunjena, posebno imajući u vidu da se najznačajniji dio kulturnih manifestacija događa u posljednjem kvartalu godine.
U Informaciji su prezentirani podaci o djelovanju ustanova kulture čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton, a korištene su i analize Savjeta za kulturu.
U Tuzlanskom kantonu djeluju četiri ustanove kulture kojima je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. To su javne ustanove: Arhiv, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla, Muzej istočne Bosne i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.
Tuzlanski kanton je suosnivač NUB "Derviš Sušić" Tuzla, Međunarodne galerije portreta Tuzla i Narodnog pozorišta Tuzla, a u novembru 2008. godine.
Skupština Tuzlanskog kantona donijela je krajem 2008. godine i odluku o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" u Tuzli.

Iz Budžeta Tuzlanskog kantona u prošloj godini za rad institucija kulture, projekte i kulturne manifestacije izdvojeno je oko 4,5 miliona KM.
U cilju unapređenja stanja u kulturi istaknuto je da je neophodno nastaviti pružati pomoć i podršku u opremanju ustanova kulture, omogućiti kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih u svim oblastima kulture, kadrovski ojačati resor kulture u nadležnom Ministarstvu i izraditi Registra ustanova kulture na području Tuzlanskog kantona.
Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2008. godini bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

USVOJEN PLAN NOVČANIH TOKOVA ZA PRVA TRI MJESECA 2009. GODINE.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu finansija na Plan novčanih tokova za period januar-mart 2009. godine, za javne prihode, izuzev vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima. Planom je predviđeno za ovaj period ukupno 75 111 162,19 KM.
S obzirom na to da je do 7.1.2009. godine godine evidentirano 9 482 765,86 KM neplaćenih obaveza iz 2008. godine, u skladu s ovim Planom Vlada je danas dala saglasnost i na Odluku Ministarstva finansija kojom je u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2009. godine odobrena gornja granica rashoda od 65 628 396,33 KM.
Najznačajniji dio Operativnog plana, nešto više od 50 miliona KM, predviđeno je za bruto plaće i naknade budžetskih korisnika, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca.
Za socijalnu zaštitu u Operativnom planu za prva tri mjeseca odobreno je 5 696 207,19 KM.
U cilju očuvanja likvidnosti odnosno stabilnosti Budžeta Tuzlanskog kantona ministar finansija Sead Bećirović je istakao da će prihodi i rashodi u ovoj godini biti praćeni tromjesečnim operativnim planovima.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva finansija utvrdila da će osnovica za obračun plaća budžetskih korisnika za period januar-mart 2009. godine biti 390,00 KM, a naknada za ishranu u toku rada 10,00 KM dnevno.

OGRANIČENJE TROŠKOVA TELEFONA OD 1.1.2009. GODINE

U skladu sa ranije donesenim Mjerama štednje Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva i ostali budžetski korisnici da postojeće odluke o odobravanju visine troškova fiksnih telefona izmijene i odobrene troškove umanje za 10%, koji će se primjenjivati od 1.1.2009. godine. Za pojedine fiksne telefone kod kojih nije moguće utvrditi ograničenje zbog posebnih okolnosti kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova budžetski korisnici su zaduženi da visinu troškova tih telefona umanje na način da se ne ugrozi obavljanje nadležnosti budžetskog korisnika.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o korištenju mobitela, kojom je dozvoljeni limit također smanjen za 10%.

ODOBRENO 35 000,00 KM ZA AIDIN POGON U DUBOKOM POTOKU

Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve odobrila 35 000,00 KM DD "Aida" Tuzla, Pogon Duboki Potok.
Sredstva su odobrena Sindikalnoj podružnici ovog Pogona, a namijenjena su za jednokratnu pomoć zaposlenicima, koji, za razliku od pogona u Tuzli i Lukavcu, nisu dobili plaće za novembar 2008. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Analizu stanja u Fabrici obuće Aida Tuzla, sa Programom restrukturiranja. U Analizi su izneseni pokazatelji o stanju u ovoj Fabrici u kojoj je po različitim osnovama zaposleno 792 radnika i u kojoj je trenutno nasloženija situacija kada je u pitanju privreda Tuzlanskog kantona.
Među razlozima za takvo stanje, kako je navedeno, su niske cijene lohn poslova, veliki broj uposlenika te činjenica da je ovo jedino privredno društvo koje za sada nije postiglo poslovnu poziciju za izmirenje ni isplatu neto plaća.
Na osnovu posljednjeg završnog računa za 2005. godinu i izvještaja o reviziji finansijskih pokazatelja ukupni akumulirani gubitak ove firme je 21 056 898 KM i veći je od osnovnog kapitala za 9 531 398 KM.
U Analizi koju je pripremila Radna grupa, u kojoj su bili predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona, Sindikata i menadžmenta Aide, istaknuto je da je Vlada Tuzlanskog kantona opredijeljena za očuvanje postojeće uposlenosti. U tom cilju predložena su dva rješenja.
Prvo rješenje bazirano je na mogućim rezultatima koji su ostvarivani u ranijem periodu sa povećanjem produktivnosti i skraćenjem međusezonskih pauza. Napravljen je pregled mjesečnih planskih prihoda koji bi na nivou Fabrike trebali iznositi 567 000,00 KM. Od kolektiva se traži da preuzme obavezu ostvarivanja realizacije u naredna tri mjeeca u mjesečnom iznosu od 503 025,60 KM, dok bi nedostajuća mjesečna sredstva od 63 974,39 KM izmirivalo resorno Ministarstvo u skladu sa odlukama Vlade Tuzlanskog kantona.
Resorno ministarstvo i menadžment Fabrike obuće "Aida" bi u narednom periodu imali zadatak da sagledaju sve mogućnosti za postizanje poslovne finansijske pozicije ovog društva kako bi kasnije, i sam menadžment bio spreman redovno servisirati sve obaveze za nesmetan rad.
Kako bi se mogao ostvariti ovaj Plan u Analizi je navedeno da je naophodan je maksimalan angažman svih uposlenika, Sindikata na svim nivoima i menadžmenta uz tijesnu saradnju sa resornim Ministarstvom odnosno Vladom Tuzlanskog kantona.
Naglašeno je da treba imati u vidu i da je Vlada Federacije BiH u dogovoru sa Savezom samostalnih sindikata prihvatila iznalaženje modela za uvezivanje radnog staža u privrednim subjektima u kojima ima većinsko vlasništvo kakvo je i u Fabrici obuće "Aida" Tuzla, a u čijoj realizaciji će učestvovati i Vlada Tuzlanskog kantona.
Ukoliko se zbog zakonskih, ekonomskih, tehničkih, kadrovskih ili nekih drugih razloga ne postigne samoodrživost Fabrike obuće "Aida" Tuzla odnosno ne realizira prvi prijedlog ovog Program Analizom je predloženo da se primijeni preostala zakonska mogućnost odnosno pokrene stečaj ili likvidacija ove firme.
Analiza će biti upućena na razmatranje Kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona.

DOPUNJENA ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INVESTICIJA I ZAPOŠLJAVANJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa investicija i zapošljavanja. Razlog je činjenica da je prema informacijama iz Tuzlanske banke iskazan veliki interes privrednika za sredstva od privatizacije koja su već operativna, te je zatraženo da se definišu i dodatni kriteriji za utvrđivanje prioreta prilikom odobravanja sredstava.
Vlada je danas precizirala da se ovim sredstvima ne mogu finansirati korisnici koji nisu vratili novčana sredstva odobena po osnovu pozajmica iz Budžeta Tuzlanskog kantona, te da će se prilikom odobravanja sredstava obavezno poštovati teritorijalna zastupljenost korisnika po općinama Tuzlansog kantona.
Prilikom odobravanja sredstava od privatizacije obavezno je poštivati i princip jednakog pristupa korisnika sredstvima od privatizacije, pri tome dajući prednost korisnicima sredstava od privatizacije koji u posljednje dvije godine nisu bili korisnici sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona u vidu grantova, subvencija, kredita i slično.
U skladu sa ovom Odlukom prihvaćen je tekst Aneksa Ugovora koji će sa Tuzlanskom bankom putem koje se plasiraju sredstva od privatizacije, u skladu sa ovlaštenjem Vlade, potpisati Ministar finansija Tuzlanskog kantona.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija za subvencioniranje troškova prijevoza učenika osnovih škola za 2009. godinu. Odlukom je predviđeno da se subvencioniraju troškovi prijevoza za učenike koji putuju od kuće do najbliže škole na području Tuzlanskog kantona 4 km i više, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim osnovama. Bit će subvencioniran prijevoz i za učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona.
Troškovi će se realizirati preko osnovnih škola koje utvrđuju pravo na subvencioniranje prijevoza za svoje učenike koji ne ostvaruju to pravo po drugom osnovu. Do kraja januara ove godine Ministarstvo za rad i socijalnu politiku dostavit će Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta spiskove učenika koji pohađaju osnovu štolu i koji po osnovu socijalnog položaja ovo pravo ostvaruju putem Ministarstva za rad i socijalnu politiku.
Troškovi za učenike, koji kao najbližu školu pohađaju u drugom kantonu, realizirat će se preko općina u kojima ovi učenici imaju prebivalište.
U 2008. godini za ove je namjene izdvojeno 1 877 256,90 KM.
U drugom polugodištu školske 2007/2008. subvencioniran je prijevoz za 5 610, a u prvom polugodištu školske 2008/2009. godine za 5 739 učenika osnovnih škola na podruju Tuzlanskog kantona.

DATA SAGLASNOST ZA POVEĆANJE BROJA ČLANOVA EKONOMSKO- SOCIJALNOG VIJEĆA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila tekst Izmjena Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za Tuzlanski kanton. Izmjenama je predviđeno povećanje broja članova ovog Vijeća sa 9 na 12.
Tako će ubuduće Ekonomsko-socijalno vijeće Tuzlanskog kantona imati po četiri predstavnika Vlade, Sindikata i Poslodavaca.
U ime Vlade Kantona Izmijenjeni Sporazum će potpisati Premijer Kantona.

USVOJEN PROGRAM OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona.
Na nivou Tuzlanskog kantona obilježavaju se značajni datumi, događaji i ličnosti i to:
- Dan formiranja Prve muslimanske podrinjske brdske brigade
- Dan pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata: Mehdina Hodžića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešića
- Dan policije Tuzlanskog kantona
- Tradicionalni susret dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja
- Dana Srebrenice i
- Dan formiranja 2. Korpusa ARBiH/VFBiH
Vlada će učestvovati i u obilježavanju: Dana nezavisnosti i Dana državnosti BiH, Dana Armije RBiH, Dana pobjede nad fašizmom, Dana ustanka naroda BiH, Dana mrtvih-poginulih u domovinskom ratu i Dana šehida.

IMENOVANA KANTONALNA PRAVOBRANITELJICA

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Kadrovske komisije Vlade imenovala Fatimu Alihodžić za kantonalnu pravobraniteljicu, koja je nakon provedene zakonske procedure bila prvorangirani kandidat za imenovanje.

UPUĆEN ZAHTJEV FEDERALNOM PARLAMENTU ZA IZMJENE ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BiH

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Parlamentu Federacije BiH uputila Zahtjev da se u što kraćem roku usvoji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH.
Zatraženo je da se izmjenama utvrdi zakonska odredba da se u ponovljenom slučaju činjenja prekršaja, neposjedovanja Licence za obavljanje taksi djelatnosti, oduzima vozilo kojim se čini prekršaj, do okončanja sudskog postupka.
Ovaj Zaključak odnosno Zahtjev Vlade Tuzlanskog kantona bit će dostavljeni i Vladi FBiH i Federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija, a o Zahtjevu će biti informisana i Skupština Tuzlanskog kantona.
Prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda sjednici Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovali su predstavnici Sindikata saobraćaja u Federaciji BiH- Sindikalna podružnica "Tuzla taxi" Tuzla.

OSTALE ODLUKE VLADE KANTONA

U vezi sa inicijativom poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona Senahida Šakovića da Vlada procijeni efekte globalne ekonomske krize i poduzme mjere kojima će se ublažiti efekti svjetske ekonomske krize, istaknuto je da je Vlada već poduzela niz mjera u tom pravcu.
U cilju praćenja stanja i procjene efekata ove krize u prvim mjesecima 2009. godine Vlada Tuzlanskog kantona danas je formirala Radnu grupu u kojoj su predstavnici ministarstava i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Nakon procjene efekata krize u Tuzlanskom kantonu Radna grupa će Vladi predložiti i prijedlog dodatnih mjera, koje u okviru svojih nadležnosti Vlada može poduzeti u cilju ublažavanja negativnih posljedica.
Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva danas je za predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona u Koordinacioni odbor za praćenje realizacije aktivnosti na pripremi izgradnje bloka 7 u TE Tuzla imenovala Bahira Imamovića, pomoćnika ministra za rudarstvo i energetiku.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila prijedlog Referentne grupe Tuzla te za predstavnika Referentne grupe u Savjet za nevladine organizacije i pitanja mladih Vlade Tuzlanskog kantona imenovala gospođu Jasnu Jašarević. Gospođa Jašarević je imenovana umjesto gospođe Slavice Bradvić-Hanušić koja je iz ličnih razloga zatražila razrješenje članstva iz ovog Savjeta.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Ministarstvu unutrašnjih poslova dala saglasnost za zaključenje ugovora o djelu za mjesta domara-ložača i higijeničarke u Odjeljenju za tehničko i higijensko održavanje Policijske stanice u Kladnju. Ugovori će biti zaključeni na period 1.1.2009-31.3.2009. godine.

 

PRESS
Press konferencija u povodu održavanja 72. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

E.F./ M.B./ E.J.