ODRŽANA 75. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 19.2.2009. godine

ODRŽANA 75. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona o sudskim taksama.
Prijedlog ovog Zakona već je razmatran na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona u oktobru 2008. godine, ali je tada odlučeno da se javna rasprava o ovom Zakonu produži za još mjesec dana. U tom periodu Ministarstvo pravosuđa i uprave dobilo je u pismenoj formi dva prijedloga za korekcije Zakona. Usvojeni su prijedlozi da se od obaveze plaćanja sudske takse oslobode i Crveni križ/krst Tuzlanskog kantona, grada i općine te lica sa invaliditetom od 60% i više invalidnosti u postupcima za ostvarivanje njihovih statusnih prava koja im pripadaju po osnovu invalidnosti.
Ranije utvrđenim Prijedlogom plaćanja sudske takse u potpunosti su oslobođeni članovi porodica šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca, koji su iza branioca ostvarili pravo na porodičnu invalidninu i ratni vojni invalidi sa 50% i više vojnog invaliditeta. Od plaćanja takse u iznosu od 50% oslobođeni su nezaposleni branitelji koji su u redovima oružanih snaga BiH proveli najmanje dvije godine.
Od plaćanja takse oslobođeni su i država BiH, entiteti i njihovi organi, Brčko Distrikt BiH, kantoni i njihovi organi, jedinice lokalne samouprave, ustanove za socijalni rad, izdražavana lica u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava po osnovu zadržavanja zakonskog izdržavanja i lice u sporu u vezi sa ostvarivanjem njegovih prava iz radnog odnosa, lice koje poklanja svoju imovinu organima, koji su oslobođeni plaćanja takse, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama i strano fizičko i pravno lice, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprotiteta.
Određene novine uvedene su i kada je u pitanju način utvrđivanja vrijednosti predmeta spora radi naplate sudske takse. Kako je ocijenjeno da katastarski prihod, odnosno zakupnina, nisu realan pokazatelj vrijednosti zemljišta ili zgrada, predviđeno je da se vrijednost predmeta u vlasničko-pravnim sporovima o nepokretnostima, određuje prema prometnoj vrijednosti nepokretnost koja je predmet spora. Prometna vrijednost nepokretnosti utvrđivat će se u skladu sa Zakonom o porezu na promet nepokretnosti i prava.
Zakonom o sudskim taksama Tuzlanskog kantona utvrđuje se između ostalog i ko su obveznici plaćanja takse, način, obračun i kontrola plaćanja takse, kada se sudska taksa ne plaća, sudsko oslobađanje, vrijednost predmeta spora radi naplate takse, postupak za naplatu neplaćene takse i povrat takse.
Nadzor nad primjenom ovog Zakona vršit će Ministarstvo pravosuđa i uprave, dok će nadzor nad primjenom Tarife sudskih taksi vršiti Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona. Članom 140. Prijedloga je predviđeno da osoba koja je, prije stupanja na snagu ovog Zakona, imenovana u istoj školi dva ili više puta uzastopno za direktora srednje škole koja ima status javne ustanove ne može ponovo biti imenovana za direktora ili vršioca dužnosti direktora te škole. U slučaju da ovakvo zakonsko rješenje bude usvojeno osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona budu zatečene u mandatu direktora srednje škole, a koje tretira Član 140. nastavila bi vršiti dužnost direktora do isteka mandata. Prijedlog predviđa i da se postupci izbora i imenovanja direktora, koji su započeti prije stupanja na snagu ovog Zakona, okončali bi se po odredbama ovog Zakona.
Predviđeno je i da imovinske interese srednje škole čiji je osnivač ili suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona u postupcima pred sudom ili drugim nadležnim organima zastupa Kantonalno pravobranilaštvo. S obzirom na činjenicu da se radi o izmjenama manjeg obima Vlada Tuzlanskog kantona predlaže da se ovaj Prijedlog razmatra u skraćenoj proceduri.

PODRŽAN PRIJEDLOG IDEJNOG RJEŠENJA INFORMATIZACIJE ZDRAVSTVENOG SISTEMA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Idejno rješenje informatizacije zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona koji je predložilo Ministarstvo zdravstva.
Rješenje podrazumijeva kartice zdravstvenog osiguranja, elektronske zdravstvene knjižice i elektronsko propisivanje lijekova.
Riječ je o vrlo ambicioznom projektu čiji je ključni element elektronska kartoteka pacijenata koja predstavlja jednu od osnovnih aplikacije jednog zdravstvenog informacionog sistema.
Uvođenjem elektronskih kartica umjesto zdravstvenih knjižica, koje se trenutno koriste, je od strateškog interesa jer će to značiti jednostavniju proceduru za korisnike/pacijente, olakšavanje prijema u zdravstvenim institucijama i efikasnija provjera statusa osiguranika.
Očekivane prednosti informatizacije su mnogostruke. Zdravstvenim radnicima će biti dostupni svi podaci koje radni proces zahtijeva, što će doprinijeti boljem kvalitetu kliničke procjene i imat će veliku vrijednost sa spekta stručnog usavršavanja i naučno-istraživačkog rada. Zavod za javno zdravstvo dobit će kvalitetnu osnovu za praćenje zdravstvenog stanja stanovništva na svim nivoima, te utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih potreba populacije u cjelini, a Zavod zdravstvenog osiguranja će dobiti sve relevantne podatke od ustanova.
Ovaj sistem najviše benefita donijet će pacijentima, jer će omogućiti kvalitetniju, bržu, i komforniju zdravstvenu uslugu, jednakopravnosti i jednaku dostupnost bolničkim uslugama, transparentnost prilikom naručivanja i dr. Naglašeno je da informatizacija nema primarni cilj uštedu, nego racionalizaciju potrošnje u zdravstvu. Procjena je da će se samo s aspekta neracionalno propisanih lijekova i neracionalnog upućivanja na specijalističko-konsultativne preglede, cijela investicija isplatiti u vrlo kratkom periodu.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je u 2009. godini za uspostavljanje jedinstvenog informacioonog sistema u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona planirao milion konvertibilnih maraka.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2008. godini.
U prošloj godini Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila 13 279 inspekcijskih pregleda. Uredne nalaze imalo je 2 684 subjekata koji su kontrolisani.
Na osnovu uočenih i evidentiranih inspekcijskih nalaza kojim je evidentirano kršenje zakonski odredbi sankcionisani su subjekti izricanjem prekršajnih, upravnih i drugih mjera.
Podneseno je ukupno 10 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Izdato su 4 294 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 2 602 155,00 KM, od čega je 2 818 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1 448 346,00 KM izdato na području Tuzlanskog kantona, a
1 476 prekršajnih naloga u iznosu od 1 153 809,00 KM izdato je na prostoru ostalih kantona u Federaciji BiH. Izrečeno je 612 zabrana rada od čega 370 za objekte koji su radili bez odobrenja, 39 zabrana upotrebe mjerila, a 154 zabrane se odnose na ostale zabrane rada. Zapečaćeno je 49 objekata.
U prošloj godini Kantonalna uprava za inspekcijske poslove izdala je 75 rješenja o oduzimanju robe vrijedne 152 884,00 KM i 75 rješenja o stavljanju robe van prometa ukupne vrijednosti 517 539,00 KM.
Oduzeta je značajna količina predmeta i roba kojima su počinjeni prekršaji. Oduzeta je 61 registarska tablica, 58 saobraćajnih dozvola, 191 taxi oznaka, 31 taxi naljepnica, 11 stočnih grla, a oduzeto je i uništeno 5 124,38 kg svježeg mesa.
Kada je u pitanju inspekcija rada istaknuto je da je u prošloj godini ova inspekcija izvršila ukupno 3 172 pregleda, tokom kojih su inspektori zatekli ukupno 22 369 radno angažovanih lica, od čega je bilo 21 948 zakonito angažovanih, a 415 nezakonito angažovanih lica. Po nalogu inspektora zasnovan je radni odnos sa 382 lica.
Kako je navedeno u Izvještaju jedna od vrlo značajnih aktivnosti u prošloj godini bilo je donošenje Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona i razvoj programa elektronskog evidentiranja inspekcijskog nadzora. Tokom prezentacije izvještaja, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove istakao je da su dobri rezultati u prošloj godini postignuti i zahvaljaujući uspješnoj saradnji sa kantonalnim ministarstvima, a posebno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.


SREDSTVA ZA ŠKOLSKE OBJEKTE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Zaključak kojim se pokreće postupak vanjskog zaduženja Tuzlanskog kantona kod OPEC Fonda. Sredstva će biti usmjerena za finansiranje kapitalnih investicija u oblasti obrazovanja odnosno za izgradnju školskih objekata. Riječ je o kreditu od 8 000 000,00 KM koji bi bio odobren na 20 godina, sa grace periodom od 5 godina, kamatnom stopom do 3,5% i naknadom za upravljanje sredstvima od 1%. Postupak vanjskog zaduživanja Tuzlanskog kantona provest će Ministarstvo finansija u skladu sa odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je zaduženo da u što kraćem roku predloži projekte koji će se finansirati ovim sredstvima, a najkasnije do utvrđivanja Prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta odgovorni su za vođenje pregovora u vezi sa ovim vanjskim zaduženjem.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala mišljenje Ministarstva industrije, energetike i rudarstva u vezi sa Aneksom na Ugovor o zalogu nepokretne imovine u GIKIL-u.
Nakon rasprave zaključeno je da se rasprava o ovoj tački odgodi kako bi se u narednih sedam dana pripremila potpuna Informacija o realizaciji ugovora o formiranju zajedničkog preduzeća i pribavilo mišljenje o eventualnoj primjeni Zakona o privatizaciji preduzeć u ovom slučaju, a u dijelu koji tretira pitanje davanja hipoteke.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila mišljenje u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje članova Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o Univerzitetu u Tuzli, koji tretiraju status studenata. Zakonske odredbe razlikuju redovne studente koji participiraju u troškovima studija i one koji uz participaciju plaćaju i školarinu.
Zakon omogućava prelazak iz statutsa studena koji plaća i školarinu u status studenta koji plaća samo participaciju pod uslovom da u studijskoj godini koju sluša prvi put stekne uslov za upis u narednu godinu.
Iz relevantnih odredaba nije moguće ustanoviti namjeru zakonodavca da se povoljniji status iz nekog razloga može izgubiti, te Vlada smatra da student, koji pod zakonom utvrđenim uslovima, stekne status studenta koji samo participira u troškovima studija, ostaje u tom statusu u toku daljeg studiranja, sa svim pravima i obavezama studenta koji je taj status imao do upisa u prvu godinu studija.
Ovo mišljenje Vlade Tuzlanskog kantona bit će upućeno Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila informaciju Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona u vezi sa provedenim postupkom i izborom najpovoljnijeg ponuđača za izradu Strategije zapošljavanja na području Tuzlanskog kantona do 2013. godine. Ovaj posao radi Ekonomski fakultet Tuzla, čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom. Ugovor je potpisan krajem 2008. godine, a rok za izradu Strategije je dva mjeseca. Vlada je danas donijela i Odluku o formiranju partnerske grupe, koja će biti uključena u proces izrade i provedbe Strategije.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila tekst Ugovora o uređenju međusobnih odnosa u vezi sa pravom korištenja objekta Bosanskog kulturnog centra Tuzla.
Javna ustanova BKC Tuzlanskog kantona ovaj će objekat koristiti za obavljanje registrovanih djelatnosti.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Izmjenama je umjesto ranije predviđenog radnog mjesta stručni savjetnik za upravne i normativne poslove utvrđeno mjesto stručnog saradnika za pravne poslove.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je Ministarstvo finansija zaduženo da zbog izmjena i dopuna analitičkog kontnog plana izvrši knjiženja za određene pozicije kao prijelazno rješenje, do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona, kada će biti urađene korekcije knjiženja u skladu sa izmjenama i dopunama analitičkog kontnog plana.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Općinskom sudu u Živinicama za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme šefa zemljišnoknjižnog ureda.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obazovanja, nauke, kulture i sporta za pokretanje postupka popune upražnjenih pozicija državnih službenika u ovom Ministarstvu i to pozicija: stručni savjetnik za normativno-pravne poslove (na neodređeno), viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove i upravno rješavanje (na određeno) i stručni saradnik za upravno rješavanje (na određeno).
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se od predstavnika državnog kapitala u Nadzornom odboru i Skupštini DD Rudnik soli "Tušanj" Tuzla traži da
na svojim sjednicama razmotre i donesu odluku o izuzimanju i prijenosu jedne trećine idealnog dijela vlasništva u poslovnogj zgradi "Soda-So" u Tuzli na Tuzlanski kanton, a u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Aneks V Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između DD "Tvornica transportnih uređaja-TTU" Tuzla i "ITT-Inženjering za transportnu tehniku" d.o.o. Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora u preduzećima u kojima prava upravljanja vrši Vlada Kantona i ustanovama i drugim institucijama kojima je osnivač Tuzlanski kanton. Dopunom je utvrđeno da se utvrđuje najviši iznos naknada po odbitku poreza na dohodak. Ova odluka donesena je zbog primjene Zakona o porezu na dohodak.

 

PRESS
Press konferencija u povodu održavanja 75. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

E.F./ M.B./ E.J.