ODRŽANA 76. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 26.2.2009. godine

ODRŽANA 76. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLJEĐE I POKLON

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon. Razlog za donošenje ovog Zakona je što je prestao da važi dosadašnji Zakon o kantonalnim porezima, koji je utvrđivao ovu vrstu poreza i porezne obveznike, koji su sada drugačije utvrđeni Zakonom o porezu na dohodak FBiH,koji se primjenjuje do 1.1.2009. godine.
S obzirom na to da u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak u porez na dohodak ne spada porez na imovinu i porez na nasljeđe i poklon ukazala se potreba da se ovi porezi utvrde posebnim Zakonom Tuzlanskog kantona.
Nacrt zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon nije došlo do proširenja imovine na koju se plaća porez na imovu. U odnosu na dosadašnja zakonska rješenja dat je prijedlog da se više ne oporezuju automati za zabavne igre, s obzirom na to da takve automate ne propisuje Zakon o igrama na sreću.
Kada je u pitanju visina poreza u odnosu na dosadašnju godišnju visinu poreza predložene su određene izmjene. Predloženo je smanjenje visine poreza sa 3 na 2 KM po metru kvadratnom za poslovne prostore koji se izdaju u zakup za kancelarijsku, ugostiteljsku ili trgovinsku namjenu, a nalaze se u stambenoj zgradi, poslovno-stambenoj zgradi ili poslovnim centrima, dok se za isti prostor i namjenu koji se nalazi u porodičnoj kući predlaže smanjenje visine poreza sa 1,5 KM na 1 KM po metru kvadratnom.
Predloženo je i smanjenje poreza na imovinu za stambene zgrade i stanove koji se izdaju u zakup sa 1,5 na 1 KM po metru kvadratnom.
Predloženo je i smanjenje iznosa poreza na imovinu za teretna motorna vozila do 10 godina starosti.
Kada su u pitanju poreska oslobađanja Nacrtom je predviđeno oslobađanje od plaćanja poreza na imovu za invalidne osobe, za putničke automobile koji nadležnoj poreznoj upravi, pored zahtjeva za oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu dostavljaju ovjerene fotokopije saobraćajne dozvole i rješenje nadležne invalidske komisije.
Ovim Nacrtom je utvrđeno i da plaćanju poreza na nasljeđe i poklon podliježe zemljište, zgrade i ostala nepokretna imovina, kao i pravo uživanja, odnosno korištenja na toj nepokretnoj imovini koju stiče fizičko lice na području Tuzlanskog kantona po jdnom od pravnih osnova utvrđenih ovim zakonom. Porezne stope u ovom dijelu su kao i u prethodnim zakonskim rješenjima i to porez na nasljeđe po stopi od 2% od porske osnovice i porez na poklon po stopi od 3% od poreske osnovice do trećeg nasljednog reda.
Nacrtom Zakona su propisane i kazne u slučaju prekršaja i to u rasponu od 250 do 1 250 KM za fizička lica, od 500 do 7 500 KM za pravna lica i od 100 do 1 000 KM za odgovorna lica u pravnom licu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PROGLAŠENJU DIJELA PODRUČJA PLANINE KONJUH ZAŠTIĆENIM PEJZAŽOM "KONJUH"

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom "Konjuh".
Postupak za donošenje ovog Zakona Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokrenut je još 2004. godine. U tom periodu urađen je i Elaborat o proglašenju dijela planine Konjuh Spomenikom prirode "Konjuh", kojim su predložene granice zaštićenog područja, konstatovane vrijednosti flore i faune, kulturno-historijske te hidrografske vrijednosti, kojima, usljed nekontrolisane eksploatacije i neplanskih zahvata u prirodi, prijeti nepovratan degradacijski proces.
Na osnovu ovog Elaborata Vlada Tuzlanskog kantona se opredijelila za spomenik prirode, kao oblik zaštite područja planine Konjuh.
Krajem 2004. godine Skupština Kantona je usvojila Nacrt Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Spomenikom prirode "Konjuh".
Tokom javne rasprave, uz značajnu podršku, na ovaj Nacrt primjedbe i neslaganje sa predloženim rješenjima uputilo je JP Šume Tuzlanskog kantona i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Zbog procjene da, nakon takve javne rasprave, nije postojalo raspoloženje većine poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona da se usvoji ovaj Zakon, on nije upućen u dalju skupštinsku proceduru.
Tokom izrade Prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godine područje Konjuha, površina od 8 016 ha, tretirano je kao Spomenik prirode Konjuh, ali je tokom rasprave i pri usvajanju ovog Plana usvojen niži stepen zaštite, odnosno kao Zaštićeni pejzaž Konjuh. Razlika između Spomenika prirode i zaštićenog pejzaža je u činjenici da se spomenik prirode proglašava u svrhu očuvanja specifičnih prirodnih karakteristika, a zaštićeni pejzaž u svrhu očuvanja pejzaža i rekreacije. Nakon usvajanja Prostornog plana Tuzlanskog kantona resorno Ministarstvo je nastavilo aktivnosti na pripremi Zakona koji će biti u skladu sa ovim Planom. Sa svim zainteresovanim subjektima je održano niz sastanak u cilju usaglašavanja stavova. Podršku za donošenje ovog Zakona dali su općina Banovići, Ekološki savez Eko zeleni Tuzlanskog kantona, Centri civilnih inicijativa i Centar za ekologiju i energiju Tuzla.
Na ovo ponuđeno zakonsko rješenje primjedbe su dali JP Šume Tuzlanskog kantona dd. Kladanj i Kantonalna uprava za šumarstvo, a primjedbe se odnose na veličinu predviđene površine Zaštićenog pejzaša i zahtjev da se upravljanje Zaštićenim pejzažom "Konjuh" isljučivo povjeri ovom Javnom preduzeću.
Utvrđujući ovaj Nacrt Vlada je podržala prijedlog da površina Zaštićenog pejzaža iznosi 8 016,61 ha i da se prostire na teritoriji općina Kladanj, Banovići i Živinice. Radi svog posebnog značaja, kao primjeri dijelova prirode u ovom pejzažu se izdvajaju pećine Brateljevići i Bebrava, izvorište mineralne vode Muška voda, planinsko jezero "Jezero na Konjuhu" te rijetke i endemske vrste flore i faune.
U okviru Zaštićenog pejzaža utvrđuju se tri zone. Prva A zaštićena zona predstavlja prostor najviših vrijednosti, koje moraju ostati u potpunosti očuvane. U drugoj B zaštićenoj zoni prvenstveno se ostvaruje očuvanje i zaštita izvornog stanja prirode, a treća C zaštićena zona je namijenjena prvenstveno za turizam, sport i rekreaciju.
Upravljanje Zaštićenim pejzažom, prema Nacrtu ovog Zakona, povjerava se Javnoj ustanovi Zaštićeni pejzaž "Konjuh", koju osniva Skupština Tuzlanskog kantona, a alternativno je predloženo da upravljanje bude povjereno Javnom preduzeću Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj.
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažom bi donosila Vlada Tuzlanskog kantona.

Za prekršaje u ovoj oblasti predviđene su kazne za pravna lica u rasponu od 1 000 do 10 000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 200 do 1 000 KM i za fizičko lice u rasponu od 100 do 500 KM.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.
U okviru primarne zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona djeluje 13 domova zdravlja. U toku 2008. godine registrovan je rad na 277 punktova i u 352 ordinacije.
U toku prošle godine broj opredijeljenog stanovništva za timove porodične medicine bio je 266 956 osiguranih lica, što je 60% od ukupnog broja osiguranih lica Tuzlanskog kantona.
Za finansiranje iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje u 2008. godini prijavljeno je 148 timova porodične medicine. Zahvaljujući Projektu jačanja zdravstvenog sektora u FBiH koji je Vlada Tuzlanskog kantona sufinansirala sa 30% sredstava broj timova porodične medicine stalno raste. U 2002. godini bilo je 39 timova, a 2008. godine 148 tima.
Također je, tokom prošle godine, renovirano i opremljeno 12 ambulanti porodične medicine.
Zdravstvene usluge iz specijalističko-konsultativne djelatnosti osigurana lica ostvaruju u domovima zdravlja, a resorno Ministarstvo je odredilo JZU UKC Tuzla za vršenje stručnog nadzora nad tom djelatnošću.
Domovi zdravlja su programirani da pružaju sekundarni nivo konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, kao i Opća bolnica Gračanica i Stacionar doma zdravlja Gradačac, dok nivo sekundardne i tercijarne specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite pruža Univerzitetski klinički centar Tuzla.
U primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Tuzlanskom kantonu je 48% ukupnog broja zaposlenih u zdravstvu, dok je u sekundarnoj 54% zaposlenih.
Na zdravstveno osiguranje kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona prijavljeno je 446 448 osiguranih lica što je 89,86% ukupnog stanovništva Kantona. Od ovog broja su 55,88% nosioci osiguranja, a 44,12% članovi njihovih porodica.
Kada je u pitanju broj usluga, između ostalog je navedeno, da je u okviru porodične medicine u prošloj godini registrovano prosječno 7,25 usluga porodične medicine po opredijeljenom osiguranom licu, što je više od standarda koji iznosi 4,9. Prosječan broj usluga laboratorijske djelatnosti po osiguranom licu je 3,54 i veći je od standarda koji iznosi samo 0,85 usluga po osiguranom licu.
Evaluacija Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu pokazuje da postojeća organizacija zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama nije u potpunosti u skladu sa Standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Iako je evidentan rast punktova, ordinacija i radnih timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pojedini domovi zdravlja, naročito u rubnim općinama, nisu u stanju obezbijediti stalno zaposlen medicinski kadar, zbog kratkog zadržavanja visoko obrazovanog kadra u tim sredinama. Evidentan je i trend porasta upućivanja na konsultativno-specijalistički nivo zdravstvene zaštite.
U ovoj Informaciji je preporučeno da se nastavi sa reformskim procesima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u skladu sa standardima i normativima.
Neophodno je nastaviti provoditi kontinuiran nadzor nad radom zdravstvenih ustanova, uspostaviti sistem stručnog nadzora nad radom specijalističko-konsultativnih službi. U cilju uspostave sistema kvaliteta i akreditacije u zdravstvu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti potrebno je izraditi dijagnostičko-terapijske vodiče za najčešća oboljenja i nastaviti započeti projekat Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja na informatizaciji zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona, a sve u cilju efikasnijeg, funkcionalnijeg i racionalnijeg rada javnih zdravstvenih ustanova.

USVOJEN PROGRAM RJEŠAVANJA RADNO-PRAVNOG STATUSA RADNIKA KOKSNO-HEMIJSKOG KOMBINATA LUKAVAC

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva usvojila Program rješavanja radno-pravnog statusa radnika Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. Riječ je o oko 200 radnika koji nisu obuhvaćeni ugovorom o osnivanju GIKIL-a. Do danas je za ovu grupu radnika Vlada Tuzlanskog kantona pružala određenu pomoć u materijalnom zbrinjavanju i obezbjeđenju zdravstvene zaštite.
U toku 2008. godine organi KHK i resornog ministarstva pokrenuli su aktivnosti da se konačno razriješi radno-pravni status radnika ovog preduzeća prodajom dijela od 16% državnog kapitala putem javne berze. Nažalost, ovaj pokušaj nije uspio, jer se na aukciji nije pojavio niko od potencijalnih kupaca, te je donesena nova odluka o prodaji 15% udjela KHK u zajedničkom privrednom društvu Global ispat koksna industrija d.o.o. Lukavac.
Aktivnosti oko prodaje ovog udjela su u toku, a nakon prodaje ova bi se sredstva isključivo koristila za uplatu doprinosa za PIO/MIO, isplatu doprinosa za nezaposlene i isplatu utvrđenih otpremnina.
Svim radnicima KHK doprinosi za PIO su uplaćeni zaključno sa 31.12.2003. godine.
Za period 1.1.2004-31.12.2008. godine dugovanja po ovom osnovu iznose oko 2 miliona KM.
Vlada Tuzlanskog kantona je krajem 2008. godine formirala Radnu grupu za utvrđivanje Modela za uvezivanje penzijskog staža radnicima, prema kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Kantona.
Stručni tim koji je pripremao ovaj model predložio je da se nastvi sa uvezivanjem radnog staža za radnike koji u tekućoj godini ispunjavaju uslove za odlazak u penziju, a da se za uvezivanje zaostalog radnog staža ostalim uposlenicima primijeni model već usvojenog federalnog Porgrama mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika.
U skladu s tim predloženo je da se svim radnicima KHK Lukavac koji trenutno ispunjavaju uslove za penzionisanje uveže radni staž shodno usvojenom Programu mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji Vlada Tuzlanskog kantona provodi već dvije godine.
Za utvrđene obaveze do kraja 2005. godine, koje u skladu sa predloženim Sporazumom sa Službom penzijskog i invalidskog osiguranja treba platiti u 36 jednakih mjesečnih rata od po 23 347,60 KM, resorno Ministarstvo će Vladi predložiti da prihvati taj Sporazum i način servisiranja tih obaveza. KHK Lukavac bi imao obavezu da sredstva, nakon unovčavanja svoje imovine jednim od načina prihvaćenog modela privatizacije vrati u Budžet Tuzlanskog kantona.
Za povezivanje preostalog radnog staža ovim radnicima do kraja 2008. godine u iznosu od 1 153 202,88 KM neophodno je sačekati usvajanje izmjena i dopuna Zakona o naplati i djelimičnom otpisu prispjelih, a neizmirenih obaveza koji preferira da se i 2006, 2007. i 2008. godina mogu reprogramirati na sličan način, što bi dalo određene pogodnosti.
Izmjene tog Zakona su hitnog karaktera, radi spajanja radnog staža i drugim privrednim subjektima.
U cilju zaustavljanja dalje akumulacije duga KHK prema penzionom fondu predloženo je da se ova sredstva u cjelokupnom iznosu obezbijedi i konačno razriješi ovaj
problem koji je prisutan već godinama. Samo po osnovu obaveza za PIO, materijalno zbrinjavanje i zdravstveno osiguranje u 2009. godini neophodno je više od 700 000,00 KM.
Rok za realizaciju ovih mjera bio bi kraj juna 2009. godine.

Nakon provedene procedure prodaje 15% udjela KHK u zajedničkom privrednom društvu GIKIL prikupljena sredstva bi se isključivo i namjenski utrošila za uplatu doprinosa PIO, isplatu za nezaposlenost i isplatu utvrđenih otpremnina. Rok za realizaciju ove mjere je kraj 2009. godine. Ovaj Program prezentiran je i Sindikatu KHK koji je prihvatio Prijedlog osim dijela kojim se predviđa da se dio zaostalih plata i otpremnina rješava iz imovine KHK. Sindikat je uložio Amandman na Program insistirajući da se i pitanje neisplaćenih plaća i otpremnina razriješi do 30. juna 2009. godine i da za to garanciju da Vlada Tuzlanskog kantona. Za te namjene neophodno je još oko 3 miliona KM, za što je prema današnjoj raspravi neophodno uraditi dodatne analize. Predloženi Program Vlade Tuzlanskog kantona bit će proslijeđen Kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona.

ULAGANJA U OBLAST VODPRIVREDE U 2008. GODINI U TUZLANSKOM KANTONU BILA VEĆA ZA 150% U ODNOSU NA 2007. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava posebnih vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2008. godini.
Ukupni prihodi odnosno ulaganja u vodoprivredu za 2008. godinu planirani su sa 4 164 797,95 KM.Ukupan priliv sredstava po osnovu posebnih vodnih naknada u prošloj godini realizovan je sa 128,78% u odnosu na plan, a ukupan priliv sredstava po osnovu opće vodne naknade realizovan je sa 120,78% u odnosu na plan.
Od ukupno planiranih sredstava 1 167 549,57 KM su prenesene ugovorene obaveze iz 2007. godine. Ukupno ugovorene obaveze u prošloj godini, uključujući i prenesene obaveze iz 2007. godine iznose 3 637 590,99 KM. Ukupno je realizirano, odnosno plaćeno 2 799 383,89 KM, dok su u ovu godinu prenesene ugovorene, a nerealizirane obaveze u iznosu od 837 659,24 KM. Poredeći sa realizacijom ulaganja u 2007. godini u 2008. godini ostvareno je povećanje od 152,07%.
Među značajnijim ulaganjima su projekti vodosnabdijevanja Teočaka, izgradnja lokalnih vodovoda u općinama Tuzlanskog kantona, uvođenje u distributivni sistem Kalesije naselja Vukovije Donje i Gornje, I faza Sanacije brane Modrac, Odvodnja oborinskih voda sa područja Doložal u Lukavcu i regulacija rijeke Jale u Gornjoj Tuzli.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivede i šumarstva ocjenjuje da je rasoloživa prenesena sredstava iz prošle i planirani prihod po ovom osnovu u 2009. godini potrebno planirati u skladu sa potrebama iskazanim kroz zahtjeve općina i to za obezbjeđenje dodatnih količina pitke vode, razvoj primarne vodovodne mreže, zaštitu izvorišta, projektovanje i gradnju kanalizacionih sistema, projektovanje postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i projektovanje i gradnju zaštitnih vodnih objekata.
S obzirom na to da se do aprila ove godine očekuje završetak I faze sanacije brane Modrac neophodno je planirati i nastavak radova te sprovesti proceduru javne nabavke za II fazu ovog Projekta.

PODSTICAJI POLJOPRIVREDI U TUZLANSKOM KANTONU U 2008. BILI VEĆI ZA 40% U ODNOSU NA 2007. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o realizaciji i efektima novčane podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2008. godini.
U prošloj godini na području Tuzlanskog kantona iz Budžeta Federacije BiH izdvojeno je 7 762 387,20 KM za ove podsticaje dok je iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno
10 216 402,33 KM. Kantonalni podsticaji su prošle godine bili za skoro 3 miliona ili 40% veći u odnosu na 2007. godinu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona na osnovu zakonskih propisa Federacije primilo je i obradilo 3 366 zahtjeva, a na osnovu kantonalnih propisa provjerilo 8 373 rješenja.
Za razliku od podrške sa federalnog nivoa koja je usmjerena na robne proizvođače u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kantonalna podrška usmjerena je i na one proizvođače koji provoizvode za sopstvene potrebe. Kantonalnim programom nastojalo se obuhvatiti poljoprivrednu proizvodnju za koju Federalnim programom nije predviđena novčana podrška. Kantonalnim podsticajima podržane su animalna i biljna proizvodnja, kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, regresirane kamate na kredite za otkup biljnih i animalnih poljoprivrednih proizvoda.
Najveći iznos novčane podrške ostvarili su poljoprivredni proizvođači u Gradačcu i Gračanici. Ocijenjeno je da bez novčane podrške poljoprivredni proizvođači na području Kantona ne bi bili konkurentni na tržištu. Novčana podrška u značajnoj mjeri doprinosi razvoju poljoprivrede, koja ima velike šanse u povećanju zaposlenosti kroz samozapošljavanje, uključivanje članova domaćinstva i formiranja manjih porodičnih biznisa zasnovanih na ovoj proizvodnji.

ZAŠTITA ŽIVOTINJA U 2008. GODINI PODRŽANA SA 1,4 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja za 2008. godinu u Tuzlanskom kantonu.
Veterinarsku djelatnost na području Tuzlanskog kantona obavlja 21 registrovana veterinarska organizacija u kojima je zaposleno 117 radnika, od čega 51 doktor veterinarske medicine. Inspekcijski nadzor u ovoj oblasti vrši 6 kantonalnih veterinarskih inspektora.
Procjenjuje se da je u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini bilo 1 757 900 grla domaćih životinja. Od antraksa je cijepljeno 38 071 govedo i 6 217 ovaca, protiv metiljavosti je tretirano 5 854 goveda i 23 510 ovaca. Protiv šuge je tretirano 13 837 ovaca, protiv svinjske kuge 6 074 svinja, protiv bjesnoće 6 666 pasa, a protiv kuge 203 935 peradi.
U prošloj godini je od raznih organskih oboljenja liječeno 326 konja, 13 527 goveda, 1 692 ovce, 945 svinja i 1 182 psa.
Urađen je i značajan broj dijagnostičkih procedura, među kojima i ispitivanje 20 044 goveda i 92 035 ovaca i koza na brucelozu.Utvrđeno je 36 goveda, 1887 ovaca i 43 koze pozitivne na brucelozu. U prošloj je godini od bruceloze oboljeno 115 ljudi.
Vlada Tuzlanskog kantona je za realizaciju Programa mjera zdravstvene zaštite domaćih životinja u 2008. godini na području Tuzlanskog kantona izdvojila 1397664,02 KM.
U prijedlogu mjera istaknuto je da će biti nastavljeno sa Programom jedinstvenog obilježavanja krupnih životinja, a tražit će se da se isto uradi i za sitne životinje. Neophodno je uraditi dijagnostiku na brucelozu za sve životinje, povećati kontrolu prometa i klanja životinja, kontrolu klaonica i mesnica te riješiti problem stočnih grobalja ili jama grobnica. Iako je Vlada Kantona u prošloj godini obezbijedila sredstva za sufinansiranje i izgradnju stočnih grobalja ili jama grobnica, što je u općinskoj nadležnosti, samo su četiri općine odredile lokacije za stočna groblja . To su općine Banovići, Gračanica, Kalesija i Sapna.

IZMIJENJENA ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA U OPERATIVNOM PLANU BUDŽETA KANTONA ZA PRVA TRI MJESECA 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2009. godine. Izmjenama je pozicija Tekuće rezerve povećana sa 150 000,00 na 250 000,00 KM, a pozicija Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima je smanjena sa 400 000,00 na 300 000,00 KM.

U skladu sa ovom Odlukom i Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona od 25.2.2009. godine Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila sredstva sa pozicije Tekuća rezerva, Sindikalnim podružnicama Fabrike obuće Aida, za isplatu jednokratne pomoći od 300 KM po radniku. Ukupno je odobreno 207 900,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je informisana o aktivnostima koje su Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u saradnji sa taksi prijevoznicima poduzeli u cilju unapređenja stanja u oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona.
Usvajanje Informacije o stanju u oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona, koju će razmatrati Skupština Tuzlanskog kantona, odgođeno je u cilju njene dopune.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila 15 odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2009. godine. Riječ je o donacijama namijenjenim jednom broju osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Prijedlog Statuta JZU UKC Tuzla. Ovaj Statut urađen je u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Tuzlanskog kantona i usaglašen je sa pozitivnim zakonskim propisima.

Danas je sa dnevnog reda povučena Odluka o ukidanju transakcijskih računa i podračuna budžetskih korisnika javnih ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla, Narodno pozorište Tuzla, Međunarodna galerija portreta i Specijalna bilioteka Behram-beg Tuzla i prijedlozi Ugovora odnosno Aneksa ugovora o suosnivačkim pravima i obavezama za ove ustanove. Izjašnjavanje po ovim tačkama odloženo je zbog potrebe da se o tome pismeno izjasne svi suosnivači ovih ustanova.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva. Izmjenama su predviđena mjesta savjetnika ministra i stručnog saradnika za sport. Data je i saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem savjetnika i jednog namještenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se Vladi Federacije BiH upućuje Inicijativa za izmjenu Zakona o privatizaciji preduzeća kojom bi se umjesto dosadašnje mogućnosti da se maksimalno 15% sredstava od privatizacije može koristiti za zbrinjavanje radnika koji su ostali bez posla predvidi da se od privatizacije za te namjene može koristiti do 30% sredstava.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2008. godine.
U okviru kadrovskih pitanja danas su donesene odluke o razrješenju ranijih, a kojima je istekao mandat, i imenovanju jednog broja novih članova školskih odbora.

 


 

ODRŽANA PRESS KONFERENCIJA NAKON 76.REDOVNE SJEDNICE VLADE

Danas je u povodu održavanja 76. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona održana Press konferencija na kojoj su učestvovali ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Jadranka Miraščić, ministar industrije, energetike i rudarstva Sehudin Ograšević i ministar poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Amir Hasić.
Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice upoznale je novinare da je Vlada utvrdila nacrt Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom "Konjuh" koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na dalje razmatranje i usvajanje.
O Programu rješavanja radno-pravnog statusa radnika Koksno hemijskog kombinata Lukavac kao i o Zaključku u vezi pokretanja incijative za izmjenom Zakona o privatizaciji preduzeća govorio je ministar industrije, energetike i rudarstva.Takođe je upoznao prisutne novinare da je Vlada na osnovu Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona donijela odluku o odobravanju sredstva sa budžetske pozicije "Tekuća rezerva " sindikalnoj podružnici Fabrike obuće "Aida".
O usvojenom Izvještaju o realizaciji Programa ulaganja sredstava posebnih vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2008. godini, Izvještaju o zdravstvenom stanju životinja za 2008. godinu na Tuzlanskom kantonu te Informaciji o realizaciji i efektima novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2008. godini govorio je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

 

 

 

Odjeljenje za informisanje