ODRŽANA 77. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 13.3.2009. godine

ODRŽANA 77. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I
FINANSIRANJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona.
Razlog za donošenje ovog Zakona je usvajanje Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1.1.2009. godine. Federacija BiH je izračunala nove stope raspodjele prihoda od poreza na dohodak za kantone i općine sa pretpostavkom neutralnosti prihoda. Prema analizama Federalnog ministarstva finansija udio kantona od poreza na dohodak uplaćenog u svakom kantonu iznosi najviše 65,54% a općina najmanje 34,46% sa izuzetkom Kantona Sarajevo koji ima i drugačiju podjelu vlasti u odnosu na druge kantone.
U skladu sa ovim prijedlogom Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona. Prijedlogom je predviđeno da se dio prihoda od poreza na dohodak koji pripada Tuzlanskom kantonu dijeli na način da Kantonu pripada 65,54%, a općinama 34,46%.
Općinama pripadaju i prihodi od poreza građana utvrđeni Zakonom o kantonalnim porezima, prihod od kumunalnih naknada, novčanih kazni i drugi prihodi koji su utvrđeni općinskim propisima.
S obzirom na to da se ne radi o obimnom zakonu Vlada se odlučila da ovaj Zakon Skupštini Tuzlanskog kantona uputi u formi prijedloga, odnosno Vlada predlaže da se ovaj Zakon usvoji po skraćenoj proceduri.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE
DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog zakona o osnivanju Disciplinskog centra za maloljetnike Tuzlanskog kantona, kao javne ustanove u državnoj svojini.
Prijedlog se neznatno razlikuje od Nacrta, a sve osnovane primjedbe i prijedlozi dati u toku javne rasprave su uvažene među kojima je i prijedlog da UO ove ustanove umjesto pet, kako je bilo predviđeno Nacrtom, ima tri člana, odnosno predsjednika i dva člana.
Prema ovom Zakonu osnovna djelatnost Centra je izvršavanje odgojne disciplinske mjere upućivanja u Disciplinski centar za maloljetnike izrečene maloljetnom učiniocu krivičnog djela, te stručni dijagnostičko-opservacioni tretman vaspitno zanemarenih i zapuštenih maloljetnika sa izraženim poremećajima u ponašanju i maloljetnika zatečenih u skitnji.
Osnivanjem ovog Centra bit će upotpunjena praznina u našem sistemu sankcionisanja maloljetničkog prestupništva, jer u ranijem periodu zbog nepostojanja ove Ustanove ova mjera nije niti izricana. Osnovna područja odgojnog rada koja se koriste u tretmanu prilikom provođenja ove odgojne mjere su: radna okupacija, učenje, aktivnost slobodnog vremena, rad sa porodicom maloljetnika i specifični sadržaji u odnosu na maloljetnika i počinjeno krivično djelo.
Odgojnu mjeru upućivanja u Disciplinski centar za maloljetnike Sud izriče kada je potrebno da se odgovarajućim kratkotrajnim mjerama utiče na ličnost i ponašanje maloljetnog počinitelja krivičnog djela. Maloljetnika kojem je izrečena mjera Sud može uputiti u Disciplinski centar na određeni broj sati tokom dana praznika, ali najviše četiri uzastopna dana praznika, na određeni broj sati tokom dana, ali najduže u trajanju do jednog mjeseca i na neprekidni boravak tokom određenog broja dana, ali ne duže od dvadeset dana.
Prijedlogom Zakona je predviđeno da Disciplinksi centar može sam ili u saradnji sa drugim relevantnim institucijama pripremati i realizirati projekte, programe i poduzimati druge aktivnosti, u cilju prevencije i smanjenja maloljetničkg prestupništva, kao i angažman maloljetnika na dobrovoljnoj osnovi za vrijeme izvršavanja odgojne mjere na korisnim radovima na području Tuzlanskog kantona koji odgovaraju njihovim godinama života.
Prijedlogom je predviđeno da nadzor nad zakonitošću rada Disicplinskog centra za maloljetnike u izvršavanju odgojne mjere vrši Ministarstvo pravosuđa i uprave, a nadzor nad obavljanjem ostalih djelatnosti za koje je osnovan Disciplinski centar vrši Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.
Ranije je usvojen Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike u kojem je detaljno razrađen opis procesa rada i unutrašnja organizacija Disciplinskog centra. U saradnji sa Općinom Tuzla već je pronađen prostor u koji će biti smješten Disciplinski centar za maloljetnike. Riječ je o trećoj etaži Đačkog doma "Enver Šiljak" u Tuzli.
Sredstva za osnivanje i početak rada obezbijedit će osnivač odnosno sredstva će biti obezbijeđena iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA KANTONALNOG ZAKONA
O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA
I ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodice sa djecom Tuzlanskog kantona.
Izmjenama je predviđeno da iznos dječijeg dodatka za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Vlada kantona posebnom odlukom najkasnije trideset dana od dana donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona u visni do 5% prosječne plaće.
Po ugledu na slična rješenja u drugim kantonima Prijedlogom je predviđeno da dječiji dodatak ne ostvaruju porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik ili posjednik putničkog ili teretnog motornog vozila, radne ili poljoprivredne mašine, osim ako su u pitanju lica sa invaliditetom koja po propisima iz oblasti poreske ili carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo.
Izmjenama kantonalnog Zakona kojim je predviđeno da dječiji dodatak bude namjanje 5% prosječne plaće žele se stvoriti uslovi kako bi se, u skladu sa raspoloživim sredstvima i brojem korisnika ovog prava, dječiji dodatak za djecu nezaposlenih roditelja mogao nastaviti nesmetano ostvarivati i u 2009. godini.
Na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Vlada je danas utvrdila Prijedlog ovog Zakona i Skupštini Tuzlanskog kantona će predložiti usvajanje ovog Zakona po skraćenoj proceduri.

 

USVOJEN GODIŠNJI OBRAČUN TUZLANSKOG KANTONA ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila godišnji obračuna za 2008. godinu.
Prema konsolidovanom godišnjem Finansijskom izvještaju budžeta Tuzlanskog kantona u prošloj godini su ostvareni ukupni prihodi od 325 561 590,00 KM, a rashodi su bili veći za
34 729 253,00 KM odnosno ukupni rashodi su bili 360 290 843,00 KM.
Ostvareni višak rashoda nad prihodima iz 2008. godine i otplate po kreditima u iznosu od
1 691 745,00 KM, u skladu sa Zakonom o budžetima/proračunima Federacije BIH pokriva se iz ostvarenog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina.

SREDSTVA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1049 RADNIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju finansijskih sredstava za pomoć zaposlenicima u javnim preduzećima iz ove oblasti, a koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti vršiti redovnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Kako bi se zaposlenicima tih preduzeća omogućilo ostvarenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja tokom 2009. godine odobreno je ukupno 62 940,00 KM i to za:
- 213 radnika Koksno-hemijskog kombinata Lukavac
- 693 radnika Fabrike obuće "Aida" Tuzla
- 53 Resod-guminga Tuzla
- 20 radnika Unioninvest-elektromontaža Tuzla
- 24 radnika Unioninvest-mašinska montaža Tuzla
- 20 radnika Rudnika nemetala Kladanj i
- 26 radnika Elektromontaže Tuzla.

DODIJELJENI STANOVI RATNIM VOJNIM INVALIDIMA I PORODICAMA ŠEHIDA
I POGINULIH BORACA

U skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica i Pravilnikom o uslovima i postupku za dodjelu stana u vlasništvo braniteljima i članovima njihovih porodica Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o dodjeli osam stanova u trajno vlasništvo boračkim porodicama.
Stanovi, vlasništvo Tuzlanskog kantona, dodijeljeni su ratnim vojnim invalidima odnosno članovima porodica šehida i poginulih boraca: Zehrudinu Čeperkoviću, Zehrudinu Lukavačkiću, Nermini Mujagić, Midhatu Hučiću, Sulejmanu Karabegoviću, Elviri Iljazagić i Jasmini Hadžimusić iz Lukavca i Šemsudinu Salihoviću iz Kalesije.
Ranije je Vlada Tuzlanskog kantona porodicama šehida i poginulih boraca te ratnim vojnim invalidima dodijelila 10 stanova u trajno vlasništvo.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kojom je odobreno 1 277,30 KM Autosaobraćaju, d.o.o. za teretni transport Banovići, u stečaju. Sredstava su namijenjena za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za ranijeg uposlenika ovog preduzeća Hamzaliju Jusića. Sredstva su odobrena po Programu na koji je saglasnost dala Vlada Kantona, a kojim se obezbjeđuju sredstva za uvezivanje radnog staža radnicima koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali bez posla, a u međuvremenu su stekli uslove za penziju.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost uredu premijera za prijem jednog namještenika na određeno vrijeme.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila zapisnike sa 75. i 76. redovne te 44. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona.


PRESS

 

 
Press konferencija u povodu održavanja 77. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odjeljenje za informisanje