ODRŽANA 78. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 19.3.2009. godine

ODRŽANA 78. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Ukupni prihodi odnosno rashodi su planirani sa 413 614 932,00 KM, što je za 7,34% više u odnosu na Izmjene i dopune plana Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu.
Očekivani prihodi od indirektnih poreza su 241 744 210,00 KM, a neporezni prihodi
98 864 179,04 KM.
Planirano je da Budžet Tuzlanskog kantona u 2009. godini dobije 34 160 820,00 KM od poreza na dohodak.
Kada su u pitanju rashodi Vlada Tuzlanskog kantona je Prijedlogom Budžeta Tuzlanskog kantona zauzela stav da plaće i primanja budžetskih korisnika budu na nivou 2008. godine.
U skladu s tim i uvažavajući mjere štednje koje je Vlada donijela krajem 2008. godine za plaće i naknade troškova zaposlenih planirano je 201 353 380,00 KM.
Izdaci za materijal i usluge su manji za 10% , odnosno za oko 4,5 miliona KM, tekući grantovi su smanjeni za 12,5%, a kapitalni grantovi manji su za 28%.
Za resor industrije, energetike i rudarstva planirano je 4 498 170,00 KM, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 19 427 000,00 KM, za pravosuđe i upravu 21 059 870,00 KM, za unutrašnje poslove 50 601 636,00 KM, prostorno uređenje i zaštitu okolice 4 135 800,00 KM.
Za resor zdravstva planirano je 728 750,00 KM, na poziciji Ministarstva za boračka pitanja 14 936 080,00 KM, a obnove, razvoja i povratka 5 415 220,00 KM.
Na poziciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja planirano je 1 288 910,00 KM.
Za oblast rada i socijalne politike planirano je 33 865 189,00 KM od čega je za zaštitu porodica sa djecom planirano 10 905 335,00 KM.
Najviše novca planirano je za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ukupno 198 944 325,00 KM, od čega za osnovno obrazovanje 88 325 242,57 KM, srednje obrazovanje 46 061 658,00 KM i za visoko obrazovanje 47 863 790,0 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Ovim Zakonom uređuje se struktura prihoda i rashoda, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, prava i obaveze budžetskih korisnika, te ovlaštenja Vlade, Ministarstva finansija i ministra finansija Tuzlanskog kantona u izvršavanju Budžeta, kazne za neispunjenje obaveza i sva druga pitanja koja se tiču izvršavanja Budžeta.
U skladu sa ovim Zakonom Budžet Tuzlanskog kantona se izvršava po sljedećim prioritetima:
1. otplate kamata i duga Tuzlanskog kantona
2. plaće i naknade troškova svih zaposlenih kod budžetskih korisnika
3. transferi za socijalnu politiku
4. transferi za boračko-invalidsku zaštitu
5. transferi za poljoprivredu
6. tekući transferi i kapitalni izdaci
7. ostalo

Prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu bit će upućeni Skupštini Tuzlanskog kantona na usvajanje.

USVOJENI PLAN RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2009. GODINU
DIREKCIJE CESTA TUZLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan rada i Finansijski plan za 2009. godinu Direkcije cesta Tuzla.
Rad Direkcije cesta Tuzla u 2009. godini fokusirat će se na obavezno redovno održavanje puteva i održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, završetak već započetih investicionih poslova iz 2008. godine, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih putnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one putne pravce i objekte na putevima čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti u ovoj i narednoj godini, prioritetnih putnih pravac, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one putne pravce i objekte na putevima čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti u ovoj i narednoj godini. Direkcija će raditi i na uspostavljanju katastra putne mreže za regionalne i lokalne puteve od regionalnog značaja.
Ukupni prihodi Direkcije scesta odnosno rashodi za 2009. godinu planirani su sa
16 333 401,50 KM. Najznačajniji dio prihoda, 39,80% očekuje se od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta.
Kada su u pitanju rashodi 3 210 000,00 KM planirano je za rehabilitaciju puteva, 2.766.501,94 KM za završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2008. godinu, 2 380 000,00 KM za izgradnju i rekonstrukciju puteva i putnih objekata, 2 062 406,00 KM za redovno održavanje puteva i 1 139 472,07 KM za zimsko održavanje puteva.
Za ugradnju saobraćajne vertikalne i horizontalne signalizacije i sigurnosne opreme puta na mreži regionalnih i lokalnih puteva od kantonalnog značaja planirano je 250 000,00 KM, a za saniranje klizišta predviđeno je do 350 000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona će Direkciji cesta doznačiti namjenski grant od 750.000,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku kojom se Ministarstvo finansija zadužuje da izvrši određena knjiženja, kao prijelazno rješenje do usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona. Ovakva Odluka je bila neophodna zbog izmjena i dopuna analitičkog kontnog plana do koje je došlo primjenom novog sistema obračuna poreza na dohodak.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Zaključak kojim se zadužuje Ured Vlade Tuzlanskog kantona da općini Čelić, na zahtjev načelnika ove općine, dostavi zahtjev punomoćenika Živilska industrija d.d. "Fructal" Ajdovščina, Republika Slovenija, sa ostalom priloženom dokumentacijoma, a u vezi sa imovinom u Fabrici za preradu voća i povrća Čelić u stečaju.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog kadrovske komisije donijela više odluka. Donesene su odluke o imenovanju školskih odbora u 20 osnovnih i dvije srednje škole u Tuzlanskom kantonu, te razrješenju dva ranija i imenovanju dva nova člana Školskog odbora Gimnazije "Ismet Mujezinović" Tuzla.
Danas je donesena Odluka o imenovanju dr. Azre Pašić za člana Upravnog odbora JZU UKC Tuzla. Vlada je imenovala Nadzorni odbor JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla u čiji sastav su ušli Damir Pirić, Muhamed Mehmedović i Benko Fatušić.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na imenovanje Midhata Katanića za direktora Rudnika soli "Tušanj" Tuzla.


PRESS

 

 
Press konferencija u povodu održavanja 78. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odjeljenje za informisanje