ODRŽANA 79. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 26.3.2009. godine

ODRŽANA 79. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MUP-a TK ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Izvještaj je obuhvatio sve relevantne pokazatelje po pojedinim sigurnosnim oblastima iz djelokruga unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
U okviru zakonodavne i analitičko-informativne aktivnosti pripremljen je Nacrt odnosno Prijedlog Zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije Tuzlanskog kantona, Izvještaj o radu i o ostvarenim Ciljevima i politikama MUP-a TK za 2007. godinu, Program rada i Ciljeve i politiku za 2008. te Informacija o stanju bezbjednosti u Tuzlanskom kantonu.
Poduzete su odgovarajuće aktivnosti u cilju poboljšanja i popunjavanja kadrovske strukture Ministarstva unutrašnjih poslova.
Nakon sprovedene procedure javnog oglasa odabrano je 70 kandidata za čin "mlađi inspektor" i 39 kandidata za čin "policajca" koji su nakon završetka Policijske akademije u Sarajevu zasnovali radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
U cilju materijalno-tehničkog jačanja policijske strukture nabavljen je dio specijalističko-policijske opreme, a na području općine Tuzla započete su aktivnosti na izgradnji novog objekta za Policijsku stanicu Istok.
Kada su u pitanju pokazatelji stanja kriminaliteta, javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja i drugih sigurnosnih pokazatelja na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini konstatovano je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u prošloj godini dodatno intenziviralo svoje aktivnosti i ostvarilo dobre rezultate, o čemu je nedavno podnesen detaljan izvještaj i Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona. Takvu ocjenu potvrđuju pokazatelji o 60,70% otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu i 78,03% ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela što su među najboljim rezultatima u Federaciji BiH.
U okviru Informacije koju će razmatrati i Skupština Tuzlanskog kantona predloženo je niz mjera čiji cilj je suzbijanje, sprečavanje i još efikasnije otkrivanje krivičnih djela, unapređenje sigurnosti u oblasti saobraćaja i unapređenje saradnje sa svim agencijama za provođenje zakona, saradnje sa građanima kao i sa svim relevantnim subjektima iz djelokruga rada Ministarstva unutrašnjih poslova.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2008. godinu.
Agencija je u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i Programom rada provodila aktivnosti vezane za pripremu početnih bilansa i programa privatizacije preduzeća koja još nisu privatizirana, prukupljanje dokumentacije za evidenciju stvari, prava i obaveze pravnih lica iz BiH u drugim državama bivše SFRJ, rješavanje statusa neaktivnih preduzeća, saradnju sa Agencijom za privatizaciju FBiH, pripremu i objavljivanje javnih poziva za prodaju imovine i kapitala preduzeća, nadziranje sprovođenja ugovora o privatizaciji preduzeća i imovine, informisanje Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona kao i javnosti o procesu privatizacije i djelovanju Agencije.
U okviru priprema preduzeća za proces privatizacije donesene su odluke o odobravanju korigovanih početnih bilansa za dva preduzeća JP RMU "Đurđevik" i Rudnik soli "Tušanj Tuzla.
Ugovori o kupoprodaji u prošloj godini su zaključeni sa kupcima 67% ukupnog kapitala preduzeća "Polet" Tuzla, proizvodnog pogona "Interplet" Srebrenik - imovina preduzeća dd "Inteplet" Brčko i skladišta sa kancelarijom u Lukavcu.
U prošloj godini su izdata uvjerenje o ispunjenju preuzetih obaveza kupcima državnog kapitala u preduzećima DD "Plastikal" Kalesija, DD "Drina" Tuzla, DD "Autosaobraćaj" Tuzla, DOO "Autokomerc" Gračanica i DD "Konjuh" Živinice kao i kupcima imovine P-7 "Bazar" i prodavnice br. 9 "Čelik" u Banovićima, kupcu poreduzeća DD "Majevica" Srebrenik za predmet Magacin otkupa, poljoprivredna apoteka i prodavnica br. 59 Jasenica.
Agencija je u toku prošle godine podnijela tužbu protiv kupaca državnog kapitala u preduzeću DOO "Tuzla-kvarc" Tuzla zbog upisa povećanja kapitala ovog društva koje je urađeno bez saglasnosti Aencije, a pokrenuta je i tužba protiv kupca radi raskida Ugovora o kupoprodaji 76% ukupnog kapitala DD "Tuzko" Tuzla. Protiv šest preduzeća Agencija je podnijela tužbe zbog neplaćanja sankcija utvrđenih u slučaju kašnjenja sa izvršavanjem preuzetih obaveza.
Sastavni dio ovog izvještaja su i aktivnosti poduzete u vezi sa problemom isknjižavanja dobara u općoj upotrebi kod komunalnih preduzeća.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2008. godinu i Program rada ove Uprave za 2009. godinu.
Tokom proŠle godine Kantonalna uprava civilne zaštite je uz redovne aktivnosti koje su najdirektnije vezane za zaštitu i spašavanje sprovela i niz drugih aktivnost koje se tiču kvalitetnije saradnje sa strukturama civilne zaštite na terenu i rješavanja pitanja iz zajedničke nadležnosti organa civilne zaštite. Ova pitanja su razmatrnana na sjednicama Kolegija KU CZ i sastanaka direktora KU CZ sa šefovima općinskih službi civilne zaštite. Održane su i tri redovne i dvije vanredne sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite te tri sastanka Kantonalnog koordinatora za deminiranje sa općinskim koordinatorima.
U toku prošle godine Kantonalni tim civilne zaštite završio je četiri projekta deminiranja, a dio projekata će biti završen u ovoj godini.
U dijelu koji se tiče prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u prošloj godini je došlo do blagog povećanja broja uništenih sredstava, u odnosu na ranije periode.
Tokom prošle godine urađeno je niz informacija i izvještaja, a Vlada Tuzlanskog kantona je u vezi sa djelokrugom rada i aktivnosti Kantonalne uprave civilne zaštite usvojila niz važnih dokumenata među kojima i Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu.
U okviru mjera spašavanja i zaštite zabilježena je evakuacija 4 porodice u općini Tuzla zbog velikih oštećenja četiri stana izazvanih jakim olujnim vjetrom. Zabilježeno je 1 438 požara ali su to uglavnom bili požari manjeg intenziteta i nasreću nije registrovan niti jedan požar velikih razmjera.

Prema podacima JP "Šume" TK DD Kladanj štete od šumskih požara u prošloj godini u šumskim gazdinstvima i privatnim šumama iznosile su nešto više od 53 hiljade KM.
U ovom Izvještaju ocijenjeno je da tokom 2008. godine značajno poboljšana efikasnost rada svih struktura civilne zaštite.
Programom rada za 2009. godinu koji je Vlada danas usvojila planirano je niz aktivnosti koje su u skladu sa zakonskim propisima i ovlaštenjima Kantonalne uprave civilne zaštite.
Osim kontinuiranog praćenja stanja zaštite od prirodnih i drugih nesreća i pripremljenosti struktura civilne zaštite i drugih subjekata čija je nadležnost spašavanje ljudi i materijalnih dobara među planiranim aktivnostima je i izrada Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program rada za izradu ovog Plana zaštite i spašavanja.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2008. godini.
Zakonskim propisima regulisano je da 30% ovih sredstava pripada kantonima u kojima se ta sredstva ostvare.
Riječ je o namjenskim sredstvima i ona se mogu koristiti za pripremanje, opremanje i obuku kantonalnog štaba, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite koje organizira kanton, opremanje i osposobljavanje privrednih društava i pravnih lica kada postavljeni zadaci u ovoj oblasti nadilaze njihove materijalne mogućnosti, saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom i istraživačke i razvojne projekte od značaja za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
U 2008. godini na području Tuzlanskog kantona za potrebe zaštite i spašavanja prikupljeno je 983 060,25 KM, a u periodu 2004-2008. godina ukupno 2 853 476,74 KM.
Ovim sredstvima raspolaže Kantonalna uprava odnosno Kantonalni štab civilne zaštite.
U skladu sa propisima i usvojenim planovima u periodu 2004-2007. godina ukupno je utrošeno 558 959,64 KM, a u 2008. godini utrošeno je ukupno 39 664,52 KM.
Neutrošenih 2 257 216,78 KM preneseno je u 2009. godinu, njihova potrošnja i plan prihoda po ovom osnovu u 2009. godini bit će utvrđeni Planom utroška sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će donijeti Kantonalna uprava civilne zaštite uz prethodno pribavljeno mišljenje Kantonalnog štaba civilne zaštite.

USVOJEN PROGRAM RADA VLADINOG UREDA ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Godišnji plan i program rada Ureda za internu reviziju. Interna kontrola budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona uspostavljena je kao sistem upravljanja rizicima, funkcioniše stalnim nadzorom nad postupanjem u skladu sa zakonskim i drugim provedbenim propisima. Interna revizija vrši stalnu procjenu uspostavljenog sistema internih kontrola, nastojeći da uoči određene slabosti, da da preporuke i doprinese da se sistme interne kontrole stalno razvija i usavršava.
Prema danas usvojenom Programu prioritet rada interne revizije u ovoj godini je revizija planiranja, izvršenja i nadzora nad izvršenjem budžeta, investiranja javnih sredstava, zaduživanja i upravljanja dugom.
U okviru toga Ured za internu reviziju će pratiti i kontrolisati primjenu zakonskih i drugih propisa, internih akata, odluka Vlade kantona i odluka rukovodioca budžetskih korisnika, sarađivati sa eksternom revizijom FBiH, vršiti procjenu sistema internih kontrola budžetskih korisnika i predlagati odgovarajuća rješenja, učestvovati, po potrebi, u izvođenju neposrednog nadzora namjenskog trošenja budžetskih sredstava kod krajnjeg korisnika.
U ovoj godini Ured za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona će između ostalog raditi i reviziju plaća i naknada zaposlenika i naknada licima angažovanim po osnovu ugovora, reviziju vlastitih prihoda, potraživanja i obaveza, reviziju imovine Kantona te reviziju poslovanja značajnog broja budžetskih korisnika.

ZAHTJEV GSHL-U ZA IZVRŠAVANJE OBAVEZA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Zaključke Stručnog tima koji je Vlada imenovala sa zadatkom da prati realizaciju Ugovora o pristupanju u DOO Koksna industrija Lukavac. Ovim Zaključkom se od GSHL-a traži da u potpunosti izvrši preuzete obaveze te se očekuje od partnera GSHL-a da pokrene inicijativu kako i na koji način preostale obaveze treba izvršiti i za koji period. KHK kao većinski vlasnik spreman je prihvatiti prijedlog o reprogramu dospjelih obaveza ulaganja od 45 miliona KM.
Ukoliko ne bude prihvaćen ovakav prijedlog osnivači, KHK i Vlada Tuzlanskog kantona u ime vlasnika kapitala, pokrenut će postupak redefinisanja ugovorenih udjela i upravljačkih prava shodno unesenom i registrovanom kapitalu odnosno udjelima.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Aneks 4 Ugovora o komisionom kreditu za JP "Međunarodni aerodrom" Tuzla iz 2002. godine, a koji je namijenjen za investicioni program izgradnje platforme Aerodroma.
Aneksom je definisan grace period od 8 godina koji je uključen u rok vraćanja kredita, i dinamika vraćanja kredita. Aneksom je regulisano da će kredit biti otplaćen u 72 jednake rate.
Vlada Tuzlanskg kantona danas je dala saglasnost na Aneks ugovora o zakupu koji će biti potpisan sa Solanom dd Tuzla, a tiče se zakupa dijela zgrade u kojoj je smještena Vlada Tuzlanskog kantona. Aneks će biti potpisan za 2009. godinu, po cijeni od 10 KM za jedan metar kvadratni sa uračunatim PDV-om.Danas je ovlašten sekretar Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa da u ime Vlade Kantona potpiše ovaj Aneks.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za popunjavanje pozicija članova Nadzornog odbora Društva za razvoj d.o.o. Tuzla.
Danas je donesena i Odluka o raspisivanju javnog oglaa za nominovanje i izbor kandidata za članove školskih odbora iz reda osnivača u 24 osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu.

 

 

 

DOPUNA INFORMACIJA O 79. REDOVNOJ SJEDNICI VLADE TUZLANSKGO KANTONA

OSNOV ZA OBRAČUN PLAĆA ČLANOVA VLADE TUZLANSKOG KANTONA UMANJEN ZA 10%

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o načinu obračuna plaća članovima Vlade Tuzlanskog kantona.
Prema ovoj Odluci osnov za obračun plaća članova Vlade Tuzlanskog kantona, utvrđenih Odlukom predsjednika Tuzlanskog kantona iz 2001. godine, umanjuje se za 10%.
Ovaj osnov će se primjenjivati od 1.3.2009. godine do kraja 2009. godine ili dok se pitanje plaća članova Vlade ne uredi drugim propisima.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zatražila od Upravnih i Nadzornih odbora svih javnih ustanova iz nadležnosti kantona i preduzeća u kojima upravljačka prava vrši Vlada Tuzlanskog kantona da donesu odluke o smanjenju plaća direktora odnosno rukovodilaca ustanova i preduzeća za 10% i da o tome izvijeste Vladu Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovski pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o produženju mandata Nadzornom odboru JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" Tuzla do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.

 


PRESS

 

 
Press konferencija u povodu održavanja 79. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.