ODRŽANA 80. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 6.4.2009. godine

ODRŽANA 80. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak u 2008. godini.
U okviru resora obnove i razvoja rađena je baza podataka za korisnike kreditnih sredstava za 2008. godinu. Među najznačajnijim aktivnostima u ovom resoru bilo je subvencioniranje kamata za dugoročne kredite malim i srednjim preduzećima za obrtnike. Također su podržani i tradicionalni zanati.
Po osnovu subvencioniranja kamata iz Budžeta Tuzlanskog kantona mala i srednja preduzeća, obrtnici, udruženja i i drugi pravni subjekti dobili su više od 450 000,00 KM, dok je Tuzlanski kanton od Federalnog Ministarstva za razvoj, poduzetništvo i obrt dobio
820 000,00 KM u prošloj godini.
Ovi poticaji doprinijeli su povećanju konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, tehnološko-tehničkom usavršavanju procesa rada u oblasti proizvodnje i usluga, povećanju broja uposlenih i uvođenju novih proizvoda.
Kod grupe privrednih društava, malih i srednjih preduzeća, koja su realizirala kredite sa kamatom od 2%, ukupan broj novozaposlenih je 180. Kod grupe početnika uposleno je 68 radnika, što znači, da je ukupno otvoreno 248 radnih mjesta.
Ostvareni efekti kod obrtnika, korisnika ovih sredstava ogledaju se u osavremenjavanju načina rada nabavkom nove opreme, nabavkom vlastitih poslovnih prostora, odnosno proširenja postojećeg, nabavkom poslovnog prostora i opreme i zapošljavanjem novih 6 radnika.
Vlada Tuzlanskog kantona je izdvojila 150 000,00 KM za djelimičnu refundaciju finansijskih sredstava za uvođenje nekog od certifikata po međunarodnim standardima, a za podršku inovatorima i udruženjima inovatora izdvojeno je 40 000,00 KM.
Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak u prošloj godini je vodilo kompletnu proceduru izbora izvođača i prikupljanje dokumenata, podataka i informacija za izradu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine.
Za projekte održivog povratka, sanaciju stambenih objekata povratnika, izgradnju gospodarskih objekata povratnika, sanaciju putnih komunikacija i ostale neplanirane troškove u ovoj oblasti iz Budžeta Tuzlanskog kantona prošle godine je izdvojeno više od 4 miliona KM. U prošloj godini bio je planiran povratak 667 lica na područje Tuzlanskog kantona.

Plan je ostvaren sa 52,7% odnosno vratila se 351 osoba.
U odnosu na 2007. godinu realizacija plana povratka je bolja za 17%.
Najviše povratnika vratilo se na područje općine Tuzla 121, Lukavca 80, Kalesije 55 i Gračanice 48 povratnika.
Prošle godine bilo je planirano da se na područje RS-a vrati 915 lica. Plan je ostvaren sa 95,3% odnosno vratila su se 872 lica. Najviše povrataka zabilježeno je na području općine Srebrenica 254, Modriče 178 i Bratunca 100 povratnika.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU VETERINARSKOG ZAVODA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2008. godinu sa Prijedlogom mjera za poboljšanje rada higijenske ispravnosti namirnica animalnog porijekla i dijagnostike zaraznih bolesti životinja. Ova Javna ustanova u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 1 054 568,00 KM dok su ukupni rashodi bili 992 568,00 KM.
JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, na osnovu svoje registrovane djelatnosti, kontrole higijenske ispravnosti namirnica i kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti u svom sastavu posjeduje šest laboratorija. To su laboratorije za kontrolu higijenske ispravnosti namirnica animalnog porijekla; za kontrolu rezidua i radiologiju; za kontrolu kvalitete svježeg sirovog mlijeka; bakteriološki, serološki i parazitološki laboratorij.
Kako je navedeno u izvještaju ovaj Zavod svojim angažmanom i izvan Tuzlanskog kantona dobija značaj regionalne institucije. U cilju poboljšanja pružanja usluga Zavoda fizičkim i pravnim licima neophodno je poduzeti dodatne mjere na poboljšanju uslova rada, bolje opremljenosti laboratorija, provođenja postupka akreditacije ISO 17025, dosljednoj primjeni važeće zakonske legislative i podizanja svijesti građana o potrebi dosljednijeg ispunjavanja obaveza i izvršavanja mjera iz oblasti veterinarstva.
Inače, JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona se finansira isključivo iz vlastitih prihoda koje ostvaruje pružanjem veterinarskih usluga i nije korisnik budžetskih sredstava Tuzlanskog kantona.

USVOJENA INFORMACIJA O RADU NADZORNIH ODBORA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U KOJIMA PRAVA I OBAVEZE PO OSNOVU DRŽAVNOG KAPITALA VRŠI VLADA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o radu nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima prava i obaveze vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Kantona za 2008. godinu.
Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva je u toku prošle godine pratilo rad nadzornih odbora u Fabrici obuće Aida, Livnici čelika i TTU Tuzla, KHK Lukavac, Elektromontaža i Polet Tuzla, Unioninvest-Elektromontaža i Unioninvest-Mašinska montaža Tuzla, Resod-Guming i Rudnik soli Tuzla, Rudnik krečnjaka Vijenac i Rudnik nemetala Kladanj.
U većini ovih privrednih društava u toku 2008. godine imenovani su novi nadzorni odbori.
Potpisivanjem ugovora o privatizaciji 16.6.2008. godine Polet DD Tuzla je izgubilo status društva nad kojim Vlada Tuzlanskog kantona po osnovu strukture kapitala vrši nadzor i upravljanje. U Unioninvest-elektromontaži i Unioninvest-mašinskoj montaži Tuzla te Resod-gumingu Tuzla nema nikakvih proizvodnih aktivnosti te su podneseni zahtjevi za pokretanje stečajnih postupaka.

 

Ocjena resornog Ministarstva je da su nadzorni odbori radili u složenim uslovima poslovanja. To se posebno odnosi na Fabriku obuće Aida u kojoj su u međuvremenu predsjednik i jedan član Nadzornog odbora podnijeli ostavke. Nakon analize poslovanja ovih privrednih društava u toku prošle godine Ministarstvo će shodno ovim analizama poduzimati i konkretne mjere.

USVOJEN PROGRAM PRIORITETNIH KAPITALNIH ULAGANJA U OBLASTI ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program prioritetnih kapitalnih ulaganja u oblasti zdravsta. Riječ je o prioritetnim kapitalnim ulaganjima u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u 2009. godini i ona će ukupno iznositi 3 701 660,00 KM.
Ovim Programom u najvećoj mjeri je planirana nabavka medicinske opreme te opremanje i proširenje prostornih kapaciteta javnih zdrastvenih ustanova.
Najznačajnija ulaganja planiranna su u JZU UKC Tuzla 1 783 569,00 KM i Domu zdravlja Tuzla 511 102,00 KM.
U okviru kapitalnih ulaganja u UKC-u Tuzla u toku ove godine, između ostalog, predviđena je dogradnja i rekonstrukcija atrija za potrebe Urgentnog centra, adaptacija Klinike za dječije bolesti i toplifikacija kompleksa Gradina i Slavinovići.
Realizacija planiranih ulaganja, vršit će se na teret sredstava zdravstvenih ustanova, koja na ime realizacije programa zdravstvene zaštite osiguranih lica, ostvaruju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Za realizaciju Programa zadužene su zdravstvene ustanove koje će zahtjeve za odobravanje sredstava utvrđenih ovim Programom dostavljati Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Realizaciju sredstava vršit će Zavod zdravstvenog osiguranja na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se odobrava prijenos
5 445 000,00 KM sa Escrow računa Budžeta Tuzlanskog kantona na transakcijski račun Tuzlanske banke. Ovim će biti završene sve aktivnosti pokrenute kako bi trenutno raspoloživa sredstva od privatizacije bila stavljena na raspolaganje privrednim subjektima u Tuzlanskom kantonu po vrlo povoljnim kreditnim uslovima.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala zahtjev općine Teočak da se poslovi Općinskog pravobranilaštva Teočak povjere Kantonalnom pravobranilaštvu. S obzirom na to da takav interes postoji i kod drugih općina Tuzlanskog kantona Vlada nije pozitivno odgovorila na ovaj zahtjev jer trenutno nema mogućnosti preuzimanja dodatnih troškova i finansijskih obaveza koje bi u tom slučaju objektivno nastale.
Općini Teočak je preporučeno da u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu ovo pitanje sporazumno razriješi sa nekom od susjednih općina.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministrici pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona da potpiše Sporazum za realizaciju projekta razvoja općina u Dobojskom regionu. Ovaj Sporazum se zaključuje između Švicarskog saveznog Vijeća i Vijeća Ministarstva BiH, a projekat se realizuje od 2001. godine. S obzirom na to da se kao partnerske općine sa područja Tuzlanskog kantona javljaju općine Doboj Istok i Gračanica u radu Upravnog odbora ovog Projekta kontinuirano učestvuje i predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka i okvirnih koeficijenata za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.
Ovaj Pravilnik donesen je 17.12.2008. godine, ali je prethoda saglasnost važila do 28.2.2009. godine. U cilju stvaranja uslova za nesmetan obračun plaća zaposlenima na Univerzitetu u Tuzli Vlada je danas dala saglasnost na produženje primjene ovog Pravilnika.
Vlada je danas Zaključkom zadužila Internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona da obavi internu reviziju obračuna plaća na Univerzitetu u Tuzli u prva tri mjeseca 2009. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku da se rok za podnošenje zahtjeva za oslobađanje od obaveza vraćanja studentskih kredita, odnosno utvrđivanja obaveze vraćanja ovih kredita produži do 30.6.2009. godine. Resorno Ministarstvo je dalo ovakav prijedlog zbog činjenice da veliki broj studenata nije u predviđenom roku dostavio dokumentaciju i zahtjev za oslobađanje odnosno utvrđivanje iznosa kredita koji ovisno od postignutog uspjeha korisnik mora vratiti nakon diplomiranja. Kako se u takvim slučajevima mora vratiti cjelokupan iznosa kredita, bez obzira na uspjeh, ovim je korisnicima kedita data još jedna prilika da izvrše obaveze koje su preuzeli potpisivanjem ugovora o studentskom kreditu, posebno imajući u vidu da tu obavezu nije izvršio i značajan broj natprosječnih studenata.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade, putničkog vozila VW Golf III registrovanog na Vladu Tuzlanskog kantona u trajno vlasništvo Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa i prijenosu vozila Škoda felicija registrovanog na Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa u trajno vlasništvo Vlade Tuzlanskog kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Kadrovske komisije donijela više odluka. Bit će zatraženo mišljenje od Agencije za državnu službu FBiH za postavljenje Mersije Jašarević na mjesto direktorice Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzlanskog kantona, kao prvorangiranog kandidata sa liste, a nakon provedene konkursne procedure.
Imenovani su školski odbori u 15 osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona i privremeni školski odbori u 9 osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.
Kadrovska komisija je, radi dodatnih konsultacija, povukla prijedlog za imenovanje UO JU BKC Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila zapisnike sa 79. redovne i 45. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona.

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.